รายการเกียรติบัตร/วุฒิบัตร

ลำดับหัวข้อเกียรติบัตร/วุฒิบัตรแสดงรายชื่อเอกสารอนุมัติID
1การพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู (วPA)แสดงรายชื่อ-66
2การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 เพื่อเข้าสู่วิทยะฐานะตามเกณฑ์ (วPA)แสดงรายชื่อ-65
3ประชุมคณะกรรมการคุมสอบ O-NET ปีการศึกษา 2564แสดงรายชื่อ-63
4ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นแสดงรายชื่อเอกสารอนุมัติ62
5โครงการพัฒนาการอ่านเขียนเรียนรักษ์ภาษาและห้องสมุด ๖๔ (กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน)แสดงรายชื่อเอกสารอนุมัติ46
6โครงการพัฒนาการอ่านเขียนเรียนรักษ์ภาษาและห้องสมุด ๖๔ (กิจกรรมทักษะภาษาไทย)แสดงรายชื่อเอกสารอนุมัติ45
7การประกวดแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถการอ่านการเขียนแสดงรายชื่อเอกสารอนุมัติ44
8การปฐมนิเทศครูบรรจุใหม่สู่ความเป็นมืออาชีพแสดงรายชื่อ-41
9เกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา)แสดงรายชื่อ-40
10การคัดเลือกรูปแบบนิเทศภายในสถานศึกษาที่ประสบผลสำเร็จ เป็นแบบอย่างได้แสดงรายชื่อเอกสารอนุมัติ39
11ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยแสดงรายชื่อเอกสารอนุมัติ38
12เกียรติบัตรการรายงาน ปพ.3 ออนไลน์แสดงรายชื่อ-37
13เกียรติบัตรการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔แสดงรายชื่อเอกสารอนุมัติ36
14เกียรติบัตรผู้ผ่านการประเมินผลการพัฒนาบุคคลแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ (เพิ่มเติม)แสดงรายชื่อ-35
15การอบรมเชิงปฏิบัติการการคิดคำนวณขั้นสูงสำหรับบุคลากรทางการศึกษาด้วยโปรแกรม Microsoft Excelแสดงรายชื่อเอกสารอนุมัติ32
16เกียรติบัตรผู้ผ่านการประเมินผลการพัฒนาบุคคลแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑แสดงรายชื่อ-24
17กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านฯ ปี ๖๓ (ผลการแข่งขัน พ.จ.-๓)แสดงรายชื่อ-23
18กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านฯ ปี ๖๓ (ผลการแข่งขัน พ.จ.-๒)แสดงรายชื่อ-22
19กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านฯ ปี ๖๓ (ผลการแข่งขัน พ.จ.-๑)แสดงรายชื่อ-21
20กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านฯ ปี ๖๓ (ผลการแข่งขัน ก.พ.-๓)แสดงรายชื่อ-20
21กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านฯ ปี ๖๓ (ผลการแข่งขัน ก.พ.-๒)แสดงรายชื่อ-19
22กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านฯ ปี ๖๓ (ผลการแข่งขัน ก.พ.-๑)แสดงรายชื่อ-18
23การส่งเสริมนิสัยรักการอ่านฯ ปี ๖๓ (กรรมการตัดสิน จ.พิจิตร)แสดงรายชื่อเอกสารอนุมัติ17
24การส่งเสริมนิสัยรักการอ่านฯ ปี ๖๓ (กรรมการตัดสิน จ.กำแพงเพชร) แสดงรายชื่อเอกสารอนุมัติ16
25โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๖๓ (รายการแข่งขันทักษะภาษาไทย)แสดงรายชื่อเอกสารอนุมัติ15
26การอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา (Data Management Center : DMC) ประจำปีการศึกษา 2563แสดงรายชื่อเอกสารอนุมัติ13
27โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๕๖๒แสดงรายชื่อเอกสารอนุมัติ10
28ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 (31 พ.ค. - 1 มิ.ย. 62)แสดงรายชื่อเอกสารอนุมัติ1