การปฐมนิเทศครูบรรจุใหม่สู่ความเป็นมืออาชีพ

ลำดับชื่อ-นามสกุลวันที่พิมพ์ตำแหน่งโรงเรียนเลขทะเบียนพิมพ์
1นายภัทรชัย เพชรแกมทอง27 ก.ย. 2564, 22:39ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา2963พิมพ์
2นายพงษ์พันธ์ เกิดเข้ม8 ก.ย. 2564, 09:24วังตะเคียนประชานุสรณ์2964พิมพ์
3นายธีรวัฒน์ กลมกล่อม19 ต.ค. 2564, 09:54ระหานวิทยา2965พิมพ์
4นางสาวจุฬารัศมิ์ ภัชร์ศพงษ์7 ก.ย. 2564, 14:39สลกบาตรวิทยา2966พิมพ์
5นางจันทรา แสงอโน-พรานกระต่ายพิทยาคม2967พิมพ์
6นายธีรศักดิ์ สว่างศรี12 ก.ย. 2564, 12:25วังไทรวิทยาคม2968พิมพ์
7นางสาวเจนจิรา จินดากุลย์13 ก.ย. 2564, 09:11วัชรวิทยา2969พิมพ์
8นางสาวป้างรีรัตน์ แซ่ม้า28 ก.ย. 2564, 07:27ทุ่งทรายวิทยา2970พิมพ์
9นางสาวพิมพ์พิมล มูลประเสริฐ3 ก.พ. 2565, 19:05ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา2971พิมพ์
10นางสาวอารวีร์ อดิเรก-พรานกระต่ายพิทยาคม2972พิมพ์
11นางสาวณัชนันทน์ จูด้วง12 ก.ย. 2564, 19:29ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา2973พิมพ์
12นางสาวกุลจิรา ถาวรสุภเจริญ15 ต.ค. 2564, 02:18วัชรวิทยา2974พิมพ์
13นางสาวสิทธิณี กลางนภา13 ก.ย. 2564, 09:14วัชรวิทยา2975พิมพ์
14นางณัฐพร เทศกาล18 ต.ค. 2564, 19:22ไทรงามพิทยาคม2976พิมพ์
15นางสาวธัณย์นิชา สิงห์รีวงศ์-สักงามวิทยา2977พิมพ์
16นางกวินธิดา คำฟู10 ก.ย. 2564, 19:38คลองลานวิทยา2978พิมพ์
17นางสาวอมิตา แก้วตา15 ก.ย. 2564, 12:17ขาณุวิทยา2979พิมพ์
18นางสาวปฐมพร พุทธเสม12 ก.ย. 2564, 18:58ขาณุวิทยา2980พิมพ์
19นางสาวกำไลทิพย์ ปั้นทอง7 ต.ค. 2564, 11:24ปางมะค่าวิทยาคม2981พิมพ์
20นางสาวรุ่งอรุณ เขาค่าย18 ก.ย. 2564, 14:32ปางมะค่าวิทยาคม2982พิมพ์
21นางสาวสินีนาถ แพทย์จันลา-ไทรงามพิทยาคม2983พิมพ์
22นางสาวสุชาดา สมบุญโสด8 ก.ย. 2564, 14:16ระหานวิทยา2984พิมพ์
23ว่าที่ รต.หญิงเสาวภา ม่านต๊ะ7 ก.ย. 2564, 10:43โกสัมพีวิทยา2985พิมพ์
24นางสาวนาถยา อัมพะวา12 ก.ย. 2564, 12:25วังไทรวิทยาคม2986พิมพ์
25นายนิรันดร์ เสือนิ่ม20 ก.ย. 2564, 15:19คลองลานวิทยา2987พิมพ์
26นายชัยวัฒน์ จันทร์หอม-ปางมะค่าวิทยาคม2988พิมพ์
27นายปรัชญา วัฒนศิริ15 ต.ค. 2564, 02:18คณฑีพิทยา2989พิมพ์
28นายอนุสรณ์ อ่อนเขียว-พรานกระต่ายพิทยาคม2990พิมพ์
29นางสาวชิษณุชา ไชยสุวรรณ์-สักงามวิทยา2991พิมพ์
30นางสาววิภาดา สุขเกตุ8 ก.ย. 2564, 16:07วังตะเคียนประชานุสรณ์2992พิมพ์
31นางสาววิไลลักษณ์ แซ่โล้ว12 ก.ย. 2564, 20:23ระหานวิทยา2993พิมพ์
32นางสาวอัจจิรา จุ้ยดอนกลาง8 ก.ย. 2564, 13:47ระหานวิทยา2994พิมพ์
33นางสาวชุติมา แพงมี8 ก.ย. 2564, 00:14เรืองวิทย์พิทยาคม2995พิมพ์
34นางสาวกมลชนก ดวงคำ-ราษฎร์ปรีชาวิทยาคม2996พิมพ์
35นายธีระสิทธิ์ ดิสกุล10 ก.ย. 2564, 11:33เรืองวิทย์พิทยาคม2997พิมพ์
36นางสาวศริญญา วรรณา9 ก.ย. 2564, 17:10ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา2998พิมพ์
37นางสาวปภาอร โคตระภู7 ต.ค. 2564, 11:22โกสัมพีวิทยา2999พิมพ์
38ว่าที่ร้อยตรีอาทิตย์ เข็มศร8 ก.ย. 2564, 13:32ระหานวิทยา3000พิมพ์
39นายสุรศักดิ์ สุขประกอบ24 ก.ย. 2564, 13:23คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์3001พิมพ์
40นายชรินทร์ กระจ่างถิ่น8 ก.ย. 2564, 09:43พิไกรวิทยา3002พิมพ์
41นางสาวกิตติมา ฟักทอง14 มี.ค. 2565, 10:01พรานกระต่ายพิทยาคม3003พิมพ์
42นางสาวเมธินี เขียวดิบ22 ก.ย. 2564, 11:40คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์3004พิมพ์
43นายณัฐพงษ์ มาน้อย2 มี.ค. 2565, 12:39ระหานวิทยา3005พิมพ์
44นายณรงค์พันธุ์ สายพันธุ์7 ก.ย. 2564, 10:36ลานกระบือวิทยา3006พิมพ์
45นางสาววรลักษณ์ ภู่เรือง23 ม.ค. 2565, 16:39หนองกองพิทยาคม3007พิมพ์
46นางสาวธนาวดี ตั้งตระกูล12 ก.ย. 2564, 20:22กำแพงเพชรพิทยาคม3008พิมพ์
47นางสาวอัคณา บดีรัฐ13 ก.ย. 2564, 20:29วัชรวิทยา3009พิมพ์
48นายนเรศ ยิ้มโรจน์10 ก.ย. 2564, 11:46กำแพงเพชรพิทยาคม3010พิมพ์
49นางสาวรัชฎาภรณ์ คำเมฆ13 ก.ย. 2564, 10:53วัชรวิทยา3011พิมพ์
50นางสาวธีราพร กำแพงแก้ว13 ก.ย. 2564, 07:48วัชรวิทยา3012พิมพ์
51นางสาวแทมมารีน ทองทับ11 ก.ย. 2564, 15:46คลองลานวิทยา3013พิมพ์
52นางสาวอมรพรรณ ดาทอง28 ก.พ. 2565, 07:33คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์3014พิมพ์
53นางสาวศิรประภา พลขันธ์5 ต.ค. 2564, 15:13คลองลานวิทยา3015พิมพ์
54นางสาวรุ่งลัดดา คำศรี14 ก.ย. 2564, 14:07คลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์3016พิมพ์
55นายชลันธร คงอินทร์7 มี.ค. 2565, 21:56หนองกองพิทยาคม3017พิมพ์
56นายธนกฤต นวมพันธ์20 ก.ย. 2564, 21:12คลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์3018พิมพ์
57นายวาฤทัย คงดวน12 ก.ย. 2564, 10:42มัธยมพัชรกิติยาภา2 กพ.3019พิมพ์
58นายวรพน พรหมศิริ12 ก.ย. 2564, 10:42มัธยมพัชรกิติยาภา2 กพ.3020พิมพ์
59นายธราลักษณ์ สุวรรณละเอียด18 มี.ค. 2565, 10:09คณฑีพิทยาคม3021พิมพ์
60นายนันทกร ใหม่รุ่งโรจน์17 ก.ย. 2564, 22:35มัธยมพัชรกิติยาภา2 กพ.3022พิมพ์
61นางสาวมัลลิกา สมพินิจ9 ก.ย. 2564, 17:27คลองลานวิทยา3023พิมพ์
62นางสาวอัสมา เพ็ชรประกอบ10 ก.ย. 2564, 16:03คลองลานวิทยา3024พิมพ์
63นางสาวสุกัญญา ธิมาเกตุ15 ก.ย. 2564, 18:16ขาณุวิทยา3025พิมพ์
64นางสาวศรีสุภา เทศขำ9 ก.ย. 2564, 14:16เรืองวิทย์พิทยาคม3026พิมพ์
65นางกาญจนา พันธุรักษ์14 ก.ย. 2564, 10:47ทุ่งทรายวิทยา3027พิมพ์
66นายณัฐกร กลิ่นมิ่ง12 เม.ย. 2565, 11:31ทุ่งทรายวิทยา3028พิมพ์
67นางสาวนิตยา สมหารวงค์12 ก.ย. 2564, 10:43มัธยมพัชรกิติยาภา 2 กพ.3029พิมพ์
68นางสาวธนพร สายวงค์ปัญญา-ราฎร์ปรีชาวิทยาคม3030พิมพ์
69นายนพัฒกรณ์ พรมอ่อน10 พ.ย. 2564, 14:25ไทรงามพิทยาคม3031พิมพ์
70นายชนินทร นุวัตดี7 ก.ย. 2564, 15:34ไทรงามพิทยาคม3032พิมพ์
71นางสาวลลิตา โฆษิตเลิศวัฒนา10 ก.ย. 2564, 16:31คลองลานวิทยา3033พิมพ์
72นายศราวุฒิ วิริยะวงศ์โรจน์14 ก.ย. 2564, 14:07คลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์3034พิมพ์
73นางสาวสุกัญญา ขวัญตา28 ก.ย. 2564, 14:05โรงเรียนปางมะค่าวิทยา3035พิมพ์
74นางสาวทิวาทิพย์ วงค์อ๊อด8 ก.ย. 2564, 09:34โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม3036พิมพ์
75นายวสันต์ รุ่งรัตนพรากุล26 ก.ย. 2564, 18:53โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม3037พิมพ์
76นางสาวภัคดิ์ชามน จันทร์สุข13 ก.ย. 2564, 16:53โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา3038พิมพ์
77นายอภิวัชญ์ เผ่าฟู15 ก.ย. 2564, 16:59วัชรวิทยา3039พิมพ์
78นางสาวสุริพร ทาจี12 ก.ย. 2564, 11:48วชิรปราการวิทยาคม3040พิมพ์
79นางสาวศิริพร หมอกยา10 ก.ย. 2564, 15:23กำแพงเพชรพิทยาคม3041พิมพ์
80นายอริยะ ด้วงทรัพย์7 ก.ย. 2564, 14:40คณฑีพิทยาคม3042พิมพ์
81นายสิทธิพงษ์ ม่วงเหมือน10 ก.ย. 2564, 22:47ลานกระบือวิทยา3043พิมพ์
82นางสาวนันทนัช เอกภูธร18 ก.ย. 2564, 14:27ทุ่งทรายวิทยา3044พิมพ์
83นางสาวธัญญารัตน์ วิจารณ์19 ธ.ค. 2564, 16:46พรานกระต่ายพิทยาคม3045พิมพ์
84นางสาวธัญลักษณ์ ก้อนปัญญา22 ก.ย. 2564, 11:41คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์3046พิมพ์
85นางสาวอังคณา ชลฤทธิ์10 ก.ย. 2564, 11:52กำแพงเพชรพิทยาคม3047พิมพ์
86นางสาวนิศาชล สังข์สุวรรณ์8 ก.ย. 2564, 12:39วังแขมวิทยาคม3048พิมพ์
87นางสาวมณธิชา วงษ์น้อย22 ก.ย. 2564, 11:42คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์3049พิมพ์
88นายเมธาพร เกิดแก่น23 ต.ค. 2564, 23:08ลานกระบือวิทยา3050พิมพ์
89นางสาวชรินรัตน์ คันทะสินธ์18 ก.ย. 2564, 14:20ทุ่งทรายวิทยา3051พิมพ์
90นางสาวศิวภรณ์ กรีสวัสดิ์23 ม.ค. 2565, 16:39หนองกองพิทยาคม3052พิมพ์
91นางสาวณัฐมน ครุชพันธ์10 ก.ย. 2564, 11:59กำแพงเพชรพิทยาคม3053พิมพ์
92นายกฤตเมธ แก้วเกิด13 ก.ย. 2564, 01:06ขาณุวิทยา3054พิมพ์
93นายสถิตย์ วรรณสุข13 ก.ย. 2564, 09:35วัชรวิทยา3055พิมพ์
94นายภูมินทร์ นาคเมือง13 ก.ย. 2564, 11:30ขาณุวิทยา3056พิมพ์
95นางสาวสุมิลตา สอนธรรม20 ก.ย. 2564, 15:42ปางมะค่าวิทยา3057พิมพ์
96นางสาวพัชริตา ช่างทอง13 ก.ย. 2564, 09:11วัชรวิทยา3058พิมพ์
97นางสาวรัชฎาภรณ์ สิทธิกา10 ก.ย. 2564, 08:27ทุ่งทรายวิทยา3059พิมพ์
98นางสาวสุพัตรา แสนเปา24 ก.ย. 2564, 09:46คลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์3060พิมพ์
99นางสาวเพียงพิศ บรรจงจิตต์10 ก.ย. 2564, 09:45พิไกรวิทยา3061พิมพ์
100นางสาวกรรณิการ์ ศรีสมบัติ-พรานกระต่ายพิทยาคม3062พิมพ์
101นางสาวกัญญาพัชร เสียงสุขสันติ-ทุ่งทรายวิทยา3063พิมพ์
102นางสาวชนม์ณภัทร์ ช้างนาม13 ก.ย. 2564, 10:36วัชรวิทยา3064พิมพ์
103นายรัชพล บุตรเล็ก12 ก.ย. 2564, 10:43มัธยมพัชรกิติยาภา 23065พิมพ์
104นางสาวปิยภรณ์ ไชยกูล15 ก.ย. 2564, 19:51ขาณุวิทยา3066พิมพ์
105นางสาวขวัญใจ แจ่มใสดี5 มี.ค. 2565, 20:28ปางศิลาทองศึกษา3067พิมพ์
106นางสาวศิริลักษณ์ ทองรอด10 ก.ย. 2564, 11:53กำแพงเพชรพิทยาคม3068พิมพ์
107ว่าที่ร้อยตรีพิทยา ทิพเนตร10 ก.ย. 2564, 12:09กำแพงเพชรพิทยาคม3069พิมพ์
108นายภานุเบศ ดอนชัย7 ก.ย. 2564, 10:43โกสัมพีวิทยา3070พิมพ์
109นายธีระพัฒน์ ช้อยนิยม14 ก.ย. 2564, 14:07คลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์3071พิมพ์
110นางสาวสภารัตน์ สุวรรณชื่น14 ก.ย. 2564, 14:07คลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์3072พิมพ์
111นางสาวณิชาภัทร วงษ์บุญมาก-วัชรวิทยา3073พิมพ์
112นางสาวธีรตา ชาติวรรณ12 ก.ย. 2564, 19:39กำแพงเพชรพิทยาคม3074พิมพ์
113นางสาวชมนภัส เรืองศรี10 ก.ย. 2564, 23:31กำแพงเพชรพิทยาคม3075พิมพ์
114นางสาวนันทิญา นามปัญญา-กำแพงเพชรพิทยาคม3076พิมพ์
115นางสาวกุลิสรา แดนดำรงสิน7 ก.ย. 2564, 10:43ลานกระบือวิทยา3077พิมพ์
116นางสาวอิงฟ้า ศรีโยธา19 ก.ย. 2564, 13:28โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์3078พิมพ์
117นางสาววรกานต์ ตาสิงห์4 เม.ย. 2565, 20:47กำแพงเพชรพิทยาคม3079พิมพ์
118นางสาวกรรณิการ์ เงินเจริญ10 ก.ย. 2564, 10:41ปางศิลาทองศึกษา3080พิมพ์
119นางสาวธัญสิริ อ้นจร8 ต.ค. 2564, 09:19โกสัมพีวิทยา4028พิมพ์
120นางสาวภิญญาพัชญ์ รัศมีจันทร์7 ก.ย. 2564, 10:46โกสัมพีวิทยา4029พิมพ์
121นายธนัญพงษ์ เต็งโรจน์นภาพร22 ก.ย. 2564, 11:42คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์4030พิมพ์
122นายชินวัตร ชุมพลสุข12 ก.ย. 2564, 20:32ขาณุวิทยา4031พิมพ์
123นางสาวกุลนิษฐ์ ทิพย์วังเมฆ7 ก.ย. 2564, 15:10ไทรงามพิทยาคม4032พิมพ์
124นางสาวหทัยรัตน์ รุ่งประถม13 ก.ย. 2564, 16:27วัชรวิทยา4033พิมพ์
125นางสาวธันย์ชนก สีวิจี๋12 ก.ย. 2564, 12:50หนองกองพิทยาคม4034พิมพ์