โครงการพัฒนาการอ่านเขียนเรียนรักษ์ภาษาและห้องสมุด ๖๔ (กิจกรรมทักษะภาษาไทย)

ลำดับชื่อ-นามสกุลวันที่พิมพ์ตำแหน่งโรงเรียนเลขทะเบียนพิมพ์
1นายกนกชัย มาลัยวงศ์1 เม.ย. 2565, 16:194400พิมพ์
2นางบุษยมาส นวนงาม8 มี.ค. 2565, 14:544401พิมพ์
3นายนเรศ ยิ้มโรจน์15 พ.ย. 2564, 14:084402พิมพ์
4นางสาวณัฐิดา ยอดเพชร8 ต.ค. 2564, 14:004403พิมพ์
5นางสาวเทพสิริ ตะนัยศรี3 พ.ย. 2564, 22:174404พิมพ์
6นางสาวปัทมา มีขันหมาก9 พ.ย. 2564, 09:404405พิมพ์
7นางสาวณัฐชญาน์ รัตนสถาพรพงศ์1 เม.ย. 2565, 16:194406พิมพ์
8นายธราพงษ์ กรรขำ29 ก.ย. 2564, 11:484407พิมพ์
9ว่าที่ร้อยตรีหญิงเพียงฤทัย เพิ่มผล22 พ.ย. 2564, 12:464408พิมพ์
10นายประพันธ์ เผือกหอม3 พ.ย. 2564, 22:184409พิมพ์
11นางไพรินทร์ เหมบุตร-4410พิมพ์
12นางละมูล เหล่าทอง-4411พิมพ์
13นายประจิม เมืองแก้ว29 ก.ย. 2564, 12:034412พิมพ์
14นางสาวธัญรดี พากเพียร-4413พิมพ์
15นางสาววิลาวัณย์ จันทร์ไข่20 ม.ค. 2565, 15:274414พิมพ์
16นางสาวพรหทัย พะละโท1 เม.ย. 2565, 20:254415พิมพ์
17นางสาวบรรณรักษ์ ท่อนทอง11 ต.ค. 2564, 10:324416พิมพ์
18นางสาวศัษณี เกียรติสุดาเกื้อกูล1 เม.ย. 2565, 16:194417พิมพ์
19นางสาวกชพรรณ ต.เจริญ3 พ.ย. 2564, 22:184418พิมพ์
20นายเทพพงษ์ ธวัชบัณฑิต-4419พิมพ์
21นางพิมพ์พรรณ คำภิระยศ-4420พิมพ์
22นางสาวธัญลักษณ์ หุตะเสวี20 มี.ค. 2565, 16:054421พิมพ์
23นางสาวศรินญา ชาญเชี่ยว15 พ.ย. 2564, 14:134422พิมพ์
24นางสาวกนกอร กันไชย21 ต.ค. 2564, 10:244423พิมพ์
25นายอนุรักษ์ เขื่อนแก้ว21 ต.ค. 2564, 10:254424พิมพ์
26เด็กหญิงธมลวรรณ ชูชื่น15 พ.ย. 2564, 14:144425พิมพ์
27นางสาวณัฐธิดา แสงจันทร์9 พ.ย. 2564, 15:034426พิมพ์
28เด็กหญิงชมพูนุช ธุสินแก่น27 ก.ย. 2564, 10:134427พิมพ์
29เด็กหญิงเบญญทิพย์ รุ่งสกุล24 ต.ค. 2564, 14:024428พิมพ์
30เด็กหญิงมะปันผิว 28 มี.ค. 2565, 19:214429พิมพ์
31เด็กหญิงกำไรเพชร จันทา27 ก.ย. 2564, 15:484430พิมพ์
32เด็กหญิงรัตนาวรรณ คำโย27 ก.ย. 2564, 12:184431พิมพ์
33เด็กหญิงธักษิณา ภูมิโคกรัก9 พ.ย. 2564, 15:034432พิมพ์
34เด็กชายวิโรจน์ สุวรรณศรี16 พ.ย. 2564, 15:434433พิมพ์
35เด็กหญิงกันยาพร เผือกวงษ์29 ก.ย. 2564, 10:504434พิมพ์
36เด็กหญิงนภัสกร แทนลา-4435พิมพ์
37เด็กหญิงญาณิศา คำพวง25 ก.ย. 2564, 12:124436พิมพ์
38นางสาวจรรญา ที7 ต.ค. 2564, 10:414437พิมพ์
39เด็กหญิงเนตรดาว นครสุวธรณ์9 พ.ย. 2564, 15:044438พิมพ์
40นางสาวจุฑารัตน์ มั่งทอง27 ก.ย. 2564, 15:444439พิมพ์
41นางสาวนันท์นภัส บัวผัน7 ต.ค. 2564, 14:504440พิมพ์
42นางสาวณัชชานันท์ สาเรียน7 ต.ค. 2564, 10:434441พิมพ์
43นางสาวพีรดา วิจิตรพัชราภรณ์12 ต.ค. 2564, 20:364442พิมพ์
44นางสาวชลธิชา พลสงคราม4 ต.ค. 2564, 10:174443พิมพ์
45นางสาวณัฏฐพร นาควิสุทธิ์30 ธ.ค. 2564, 15:574444พิมพ์
46นางสาวพชรศิริ เจริญศิลป์24 ก.ย. 2564, 15:334445พิมพ์
47นางสาวศศิวิมล อินเลี้ยง29 ก.ย. 2564, 11:144446พิมพ์
48นางสาวพิมลพรรณ อาษารบ-4447พิมพ์
49นางสาวภานุมาศ ทองมอญ23 ก.ย. 2564, 22:204448พิมพ์
50นางสาวหนึ่งฤทัย จันทะโคราช24 ต.ค. 2564, 13:594449พิมพ์
51นางสาวสายฝน สุขจันทร์27 ก.ย. 2564, 12:414450พิมพ์
52นางสาวดลพร ดารา17 ม.ค. 2565, 12:074451พิมพ์
53นางสาวศิรประภา เศวตกุญชร25 ก.ย. 2564, 11:294452พิมพ์
54นางสาวศิรภัสสร เศวตกุญชร25 ก.ย. 2564, 11:304453พิมพ์
55นายณัฐวุฒิ ปาระมีศรี-4454พิมพ์
56นางสาวกรพรรณ องอาจ-4455พิมพ์
57นางสาวสุรีย์นิภา ปั้นปลือ-4456พิมพ์
58นางสาวเยาวลักษณ์ มาลาศรี9 พ.ย. 2564, 15:274457พิมพ์
59นางสาวธัญญารัตน์ เงินทอง27 ก.ย. 2564, 11:164458พิมพ์
60นางสาวสิริวิมล ศรีอินทร์23 มี.ค. 2565, 15:564459พิมพ์
61เด็กหญิงจุฑารัตน์ ชื่นพิมาย27 ก.ย. 2564, 15:464460พิมพ์
62เด็กหญิงจุฑาภรณ์ นกมั่น7 ต.ค. 2564, 10:364461พิมพ์
63เด็กหญิงจรรยพร อุทธาประเสริฐ27 ก.ย. 2564, 12:404462พิมพ์
64เด็กชายชัยวุฒิ มะระกรณ์23 ก.ย. 2564, 22:004463พิมพ์
65เด็กหญิงกัญญาวีร์ คงทน24 ต.ค. 2564, 13:594464พิมพ์
66เด็กหญิงวราภา กล่อมมะโน27 ก.ย. 2564, 14:364465พิมพ์
67เด็กชายวนัสบดี ยอดฉัตร16 ต.ค. 2564, 14:344466พิมพ์
68เด็กหญิงณิษาอร จันทร์คง-4467พิมพ์
69นางสาววริศรา น้อยพินิจ12 ต.ค. 2564, 20:124468พิมพ์
70นางสาวดลพร ดารา17 ม.ค. 2565, 12:064469พิมพ์
71นางสาวโยษิตา อินทร์เขียว27 ก.ย. 2564, 15:474470พิมพ์
72นางสาวสุชญา สนทอง24 ต.ค. 2564, 14:004471พิมพ์
73นายวรเมธ เชื้อรอด7 ต.ค. 2564, 10:344472พิมพ์
74นางสาวพัชราภรณ์ ทองครุฑ-4473พิมพ์
75นางสาวพรประกาย เทพบุตร23 ก.ย. 2564, 22:014474พิมพ์
76นางสาวปนัดดา เบ้าชะนะ27 ก.ย. 2564, 12:374475พิมพ์
77นางสาวนิภาพร มณีนก23 ก.ย. 2564, 22:004476พิมพ์
78นางสาวธิดารัตน์ ​บัวศรี4 ต.ค. 2564, 10:154477พิมพ์
79นางสาวณัฐวดี มงคลแก้ว27 ก.ย. 2564, 14:234478พิมพ์
80นางสาวธิดาดาว สิงห์คำกอง27 ก.ย. 2564, 12:204479พิมพ์
81นางสาวดวงเดือน เจริญธัญกรณ์27 ก.ย. 2564, 12:204480พิมพ์
82นายธนากร อินเลี้ยง29 ก.ย. 2564, 11:504481พิมพ์
83นางสาวอมรรัตน์ ฉลูทอง27 ก.ย. 2564, 12:204482พิมพ์
84นางสาวอมรลักษณ์ แดงสีสุข27 ก.ย. 2564, 12:204483พิมพ์
85นางสาวพันธ์นภา ทองเนตร27 ก.ย. 2564, 10:234484พิมพ์
86นางสาวณัฐฑิมา ทองมี25 ก.ย. 2564, 11:314485พิมพ์
87นางสาวธัญลักษณ์ หุตะเสวี20 มี.ค. 2565, 16:064486พิมพ์
88นางจินตนา มีล้นศักดิ์-4487พิมพ์
89นางสาวณัฐิดา ยอดเพชร14 ต.ค. 2564, 06:334488พิมพ์
90นางขนิษฐา รอดไพบูลย์-4489พิมพ์
91นางสาวอัจฉราพรรณ ขัดทาน28 มี.ค. 2565, 19:224490พิมพ์
92นางนวพรรษ ฟักนาค27 ก.ย. 2564, 16:104491พิมพ์
93นางสาวภัทริดาวดี นามวัง27 ก.ย. 2564, 12:204492พิมพ์
94นางสาวสุทธิดา ก้อนสมบัติ27 ก.ย. 2564, 12:384493พิมพ์
95นางสาวสุภาลักษณ์ ศรีเพ็ง7 ต.ค. 2564, 14:284494พิมพ์
96นางสาวณัฐวรรณ เอี้ยงปาน29 ก.ย. 2564, 11:524495พิมพ์
97นางสาวกนกอร กันไชย18 มี.ค. 2565, 20:364496พิมพ์
98นางโสภิญญา ดารา12 เม.ย. 2565, 20:334497พิมพ์
99นางสาวกำไลทิพย์ ปั้นทอง7 ต.ค. 2564, 10:454498พิมพ์
100นางสาวพิมลวรรณ จันทร์เปรม-4499พิมพ์
101นางอัปสร ลาภอินทรีย์27 ก.ย. 2564, 16:104500พิมพ์
102นางสาวสุภาลักษณ์ ศรีเพ็ง7 ต.ค. 2564, 14:284501พิมพ์
103นางสาวกำไลทิพย์ ปั้นทอง7 ต.ค. 2564, 10:474502พิมพ์
104นายฉัตรชัย สุขุม29 ต.ค. 2564, 14:454503พิมพ์
105นางสาวณัฏฐณิชา ขำปาน4 ต.ค. 2564, 10:394504พิมพ์
106นางสาวขวัญฤทัย โพธิเสน27 ก.ย. 2564, 12:244505พิมพ์
107นางสาวฟ้าอำพร สิงห์ทอง30 เม.ย. 2565, 14:394506พิมพ์
108นางสาวภัทรากร เจนจบ4 ต.ค. 2564, 16:584507พิมพ์
109นายอนุรักษ์ เขื่อนแก้ว18 มี.ค. 2565, 20:364508พิมพ์
110นายนเรศ ยิ้มโรจน์11 มี.ค. 2565, 09:424509พิมพ์
111นางขนิษฐา รอดไพบูลย์-4510พิมพ์
112นายศิริชัย เลี่ยมทอง27 ก.ย. 2564, 13:334511พิมพ์
113นางวราภรณ์ จารุเมธีชน27 ก.ย. 2564, 11:144512พิมพ์
114นางสาวกรกนก คลังเงิน-4513พิมพ์
115นางสาวเทพสิรี ตะนัยศรี-4514พิมพ์
116นางสาวอรวรรณ อุดมสุข20 ม.ค. 2565, 15:264515พิมพ์
117นางสาวณัฐิดา ยอดเพชร8 ต.ค. 2564, 14:024516พิมพ์
118นายธนวัฒน์ ฉัตรเงิน29 ก.ย. 2564, 10:454517พิมพ์
119นางสาวกำไลทิพย์ ปั้นทอง19 ก.พ. 2565, 10:434518พิมพ์
120นางฐิติรัตน์ แสนทิ27 ก.ย. 2564, 12:394519พิมพ์
121นางสาวอังคณา ชลฤทธิ์23 ก.ย. 2564, 21:324520พิมพ์
122นายธีรรัชต์ แสงสิริปรีชา16 เม.ย. 2565, 16:284521พิมพ์
123นางสาวพิมลวรรณ จันทร์เปรม27 ก.ย. 2564, 14:424522พิมพ์
124นายวิทวัส แสงแก้ว16 ต.ค. 2564, 14:334523พิมพ์
125นายอนุรักษ์ เขื่อนแก้ว21 ต.ค. 2564, 10:274524พิมพ์
126นายฉัตรชัย สุขุม29 ต.ค. 2564, 14:454525พิมพ์
127นางโสภิญญา ดารา12 เม.ย. 2565, 20:354526พิมพ์
128นางนิชรา พรมประไพ27 ก.ย. 2564, 16:184527พิมพ์
129นายธีรรัชต์ แสงสิริปรีชา24 ต.ค. 2564, 13:464528พิมพ์
130นางสาวกำไลทิพย์ ปั้นทอง7 ต.ค. 2564, 11:134529พิมพ์
131นางสาวกนกอร กันไชย18 มี.ค. 2565, 20:364530พิมพ์
132นางสุวัฒนี บุญแผ่พล-4531พิมพ์
133นายศิริชัย เลี่ยมทอง27 ก.ย. 2564, 13:294532พิมพ์
134นายวัฒนา กระต่ายทอง28 ก.ย. 2564, 14:254533พิมพ์
135นางสาวณัฏฐณิชา ขำปาน4 ต.ค. 2564, 10:404534พิมพ์
136นางสาวนันทิกา ขำเส็ง9 พ.ย. 2564, 15:014535พิมพ์
137นางสาวพรหทัย พะละโท27 ก.ย. 2564, 12:224536พิมพ์
138นางนุชาวดี รัตนพันธ์29 ก.ย. 2564, 11:404537พิมพ์
139นางสาวณัฐิดา ยอดเพชร8 ต.ค. 2564, 14:024538พิมพ์
140นางวรวรรณี วัฒนศิริ14 ต.ค. 2564, 13:214539พิมพ์
141นายณัฐปกรณ์ เอี่ยมแดง1 พ.ย. 2564, 13:364540พิมพ์
142นางสาวณัฐธิดา ยิ่งยวด4 ต.ค. 2564, 10:404541พิมพ์
143นางปรารถนา ภูสมศรี27 ก.ย. 2564, 10:144542พิมพ์
144นางสาวอรวรรณ เที่ยงดาห์28 ก.ย. 2564, 15:354543พิมพ์
145นางสาวภัทราวดี บิณฑวิหค27 ก.ย. 2564, 12:504544พิมพ์
146นางสาวดอกอ้อ วิลันดร9 พ.ย. 2564, 17:134545พิมพ์
147นางปิยมาศ สิงห์ทอง27 ก.ย. 2564, 12:244546พิมพ์
148นางสาวมณฑา เกิดแก้วเมืองมูล27 ก.ย. 2564, 12:514547พิมพ์
149นางสาวสุวิชา เกิดขำ27 ก.ย. 2564, 16:114548พิมพ์
150นางสาวอลิษา ทองพิทักษ์27 ก.ย. 2564, 16:124549พิมพ์
151นายศุภชัย เจริญสุข29 ก.ย. 2564, 10:464550พิมพ์
152ว่าที่ร.อ.ศุภณัฐ กิตติสิริบัณฑิต27 ก.ย. 2564, 16:154551พิมพ์
153นางสาวสุรภี กุยสุวรรณ28 ก.ย. 2564, 14:274552พิมพ์
154นางสาวชลณพรรธษ์ ศรีเริงหล้า27 ก.ย. 2564, 12:224553พิมพ์
155นางปัทมา แป้นพุดเย็น27 ก.ย. 2564, 12:524554พิมพ์
156นางสาวดลพร กิ่งนอก27 ก.ย. 2564, 12:534555พิมพ์
157นางสาวธันย์ชนก สีวิจี๋23 ม.ค. 2565, 16:384556พิมพ์
158นางสาวปัทมา บุญเจริญพงค์23 ม.ค. 2565, 16:384557พิมพ์
159นางสาวศิวภรณ์ กรีสวัสดิ์30 ม.ค. 2565, 23:064558พิมพ์
160นางสาวสุดารัตน์ วนาพาพบสุข27 ก.ย. 2564, 12:554559พิมพ์
161นางสาวสุทธิดา ก้อนสมบัติ27 ก.ย. 2564, 12:564560พิมพ์
162นายจิตรภณ แซ่ว้าง27 ก.ย. 2564, 12:564561พิมพ์
163นายธีรศักดิ์ อาจนรากิจ27 ก.ย. 2564, 14:004562พิมพ์
164นายธราพงษ์ กรรขำ29 ต.ค. 2564, 13:574563พิมพ์
165นายมณตรี สิงห์วี21 ต.ค. 2564, 11:184564พิมพ์
166นางโสภิญญา ดารา12 เม.ย. 2565, 20:384565พิมพ์
167นายยุทธศักดิ์ สังเกตุ25 ก.ย. 2564, 11:364566พิมพ์
168นายศักดิ์สิทธิ์ ถาวร6 เม.ย. 2565, 11:454567พิมพ์
169นายสมพงษ์ จูแนบ11 ต.ค. 2564, 16:564568พิมพ์
170นางนิชรา พรมประไพ27 ก.ย. 2564, 16:184569พิมพ์
171นางสาวจุฑารัตน์ อัฑฒ์ธนรัตน์2 พ.ย. 2564, 21:144570พิมพ์
172นางสาวณัฐิดา ยอดเพชร8 ต.ค. 2564, 14:024571พิมพ์
173นางสาวชลธิชา ใส้พงษ์27 ก.ย. 2564, 12:254572พิมพ์
174นางฐิติรัตน์ แสนทิ27 ก.ย. 2564, 12:574573พิมพ์
175นางเสาวนีย์ ตาคำ27 ก.ย. 2564, 12:584574พิมพ์
176นางนุชาวดี รัตนพันธ์29 ก.ย. 2564, 11:554575พิมพ์
177นางนงลักษณ์ สุขสวัสดิ์1 พ.ย. 2564, 13:584576พิมพ์
178นางนาฏชนก สิงห์วี21 ต.ค. 2564, 10:284577พิมพ์
179นางสายใจ ใฝ่จิต7 ต.ค. 2564, 10:574578พิมพ์
180นางสาวชณัฐา พงษ์พิทักษ์25 ก.ย. 2564, 11:404579พิมพ์
181นางสาวปภาอร โคตระภู24 ต.ค. 2564, 14:014580พิมพ์
182นางทัศนีย์ จันทร์หา20 ม.ค. 2565, 15:264581พิมพ์
183นางสาวอัจจิรา จุ้ยดอนกลอย7 ต.ค. 2564, 09:564582พิมพ์
184นางพรเพ็ญ ทองอ่อน27 ก.ย. 2564, 10:174583พิมพ์
185นางสาวสุเนตร บุตรชานนท์27 ก.ย. 2564, 12:254584พิมพ์
186นางรัตนากร ศรีนากรุง27 ก.ย. 2564, 12:584585พิมพ์
187นางสาวเกษร อ่อนคำ27 ก.ย. 2564, 12:584586พิมพ์
188นางสาวประภาพรรณ คำอ่อน27 ก.ย. 2564, 12:594587พิมพ์
189นางสาวพิมพร แสงแก้ว28 ก.ย. 2564, 07:194588พิมพ์
190นางสาวไพรินทร์ พรวนแก้ว27 ก.ย. 2564, 13:344589พิมพ์
191นางสาววรลักษณ์ ภู่เรือง23 ม.ค. 2565, 16:374590พิมพ์
192นางสาววิภารัตน์ พลายงาม27 ก.ย. 2564, 13:004591พิมพ์
193นางสาวสุภาพันธ์ ภูมิประสาท27 ก.ย. 2564, 13:004592พิมพ์
194นายชลันธร คงอินทร์27 ก.ย. 2564, 13:004593พิมพ์
195นายชุมพล นันทวงศ์27 ก.ย. 2564, 13:004594พิมพ์
196นายภูมิศักดิ์ คันธะชุมภู27 ก.ย. 2564, 13:014595พิมพ์
197นางสาวกฤษณา ทิมสี22 พ.ย. 2564, 12:454596พิมพ์
198นายรัชพล บุตรเล็ก21 ต.ค. 2564, 10:294597พิมพ์
199นายวรพน พรหมศิริ21 ต.ค. 2564, 10:294598พิมพ์
200นางสาวดวงรัตน์ ทองศรีกัน11 ต.ค. 2564, 16:534599พิมพ์
201นางสาวธัญสิริ อ้นจร11 ต.ค. 2564, 16:504600พิมพ์
202นางสาวปาณิศา อ่ำดอนกลอย27 ก.ย. 2564, 13:444601พิมพ์
203นางสาวภิญญาพัชร์ รัศมีจันทร์25 ก.ย. 2564, 11:424602พิมพ์
204นางสาวสมฤดี ศรีระวัตร7 ต.ค. 2564, 10:024603พิมพ์
205นางสาวเรวดี จันทะคุณ27 ก.ย. 2564, 13:014604พิมพ์
206นายศุภกร โฉมนาท12 มี.ค. 2565, 12:254605พิมพ์