โครงการพัฒนาการอ่านเขียนเรียนรักษ์ภาษาและห้องสมุด ๖๔ (กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน)

ลำดับชื่อ-นามสกุลวันที่พิมพ์ตำแหน่งโรงเรียนเลขทะเบียนพิมพ์
1บัณฑิต จันทร์ภู่15 ก.พ. 2565, 01:4162012003-ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา4606พิมพ์
2นางสาวอรวรรณ เที่ยงดาห์12 เม.ย. 2565, 10:1262012005-คณฑีพิทยาคม4607พิมพ์
3นางปิยมาศ สิงห์ทอง7 ต.ค. 2564, 10:2862012007-นครไตรตรึงษ์4608พิมพ์
4นางสาวนพรัตน์ สงคุ้ม30 เม.ย. 2565, 14:4162012013-พรานกระต่ายพิทยาคม4609พิมพ์
5นายจักร์พงษ์ สุขสบาย21 ต.ค. 2564, 10:0562012017-มัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร4610พิมพ์
6นางวรวรรณี วัฒนศิริ6 เม.ย. 2565, 15:2262012019-โกสัมพีวิทยา4611พิมพ์
7ว่าที่ร้อยตรีสมฤกษ์ บัวพันธ์7 ต.ค. 2564, 11:3562022007-สลกบาตรวิทยา4612พิมพ์
8นางสาวดอกอ้อ วิลันดร20 ม.ค. 2565, 15:2762022013-ระหานวิทยา4613พิมพ์
9นางสาววรรณรดา ฤทธิ์คง15 พ.ย. 2564, 14:0662012001-กำแพงเพชรพิทยาคม4614พิมพ์
10นางสาวธัญลักษณ์ หุตะเสวี20 มี.ค. 2565, 16:0462012001-กำแพงเพชรพิทยาคม4615พิมพ์
11นางสาวสุคนฑาทิพย์ นุ่มศรีวัง17 ม.ค. 2565, 00:2862012001-กำแพงเพชรพิทยาคม4616พิมพ์
12นายนเรศ ยิ้มโรจน์11 มี.ค. 2565, 09:4162012001-กำแพงเพชรพิทยาคม4617พิมพ์
13นายนพดล อถมพรมราช15 พ.ย. 2564, 13:5862012001-กำแพงเพชรพิทยาคม4618พิมพ์
14นายวัฒนา กระต่ายทอง15 พ.ย. 2564, 13:5962012001-กำแพงเพชรพิทยาคม4619พิมพ์
15นางสาวบุรีรัตน์ สือพัฒธิมา15 พ.ย. 2564, 14:0062012001-กำแพงเพชรพิทยาคม4620พิมพ์
16นางสาวประสานใจ หุตะเสวี พงษธา4 ธ.ค. 2564, 11:5562012001-กำแพงเพชรพิทยาคม4621พิมพ์
17นางสาวพิมลพรรณ รอดเพ็ง15 พ.ย. 2564, 14:0062012001-กำแพงเพชรพิทยาคม4622พิมพ์
18นางสาวศรินญา ชาญเชี่ยว15 พ.ย. 2564, 14:0162012001-กำแพงเพชรพิทยาคม4623พิมพ์
19นางสาวสวรรยา จันทร์พุฒ15 พ.ย. 2564, 14:0162012001-กำแพงเพชรพิทยาคม4624พิมพ์
20นายศุภชัย เจริญสุข27 ก.ย. 2564, 15:5062012002-วชิรปราการวิทยาคม4625พิมพ์
21นางนันท์นภัส เหมภูมิ31 มี.ค. 2565, 15:2862012003-ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา4626พิมพ์
22นางธนิษฐา อินทะสี14 ต.ค. 2564, 11:2662012004-วัชรวิทยา4627พิมพ์
23นางสาวจุฑารัตน์ อัฑฒ์ธนรัตน์2 พ.ย. 2564, 21:1662012005-คณฑีพิทยาคม4628พิมพ์
24นางสาวณัฐพร แก้วจันทร์7 ต.ค. 2564, 21:4562012005-คณฑีพิทยาคม4629พิมพ์
25นางสาวศันษณี เกียรติสุดาเกื้อกูล6 เม.ย. 2565, 22:2962012005-คณฑีพิทยาคม4630พิมพ์
26นายทวีทรัพย์ แซ่เอี้ยว26 ต.ค. 2564, 19:2862012005-คณฑีพิทยาคม4631พิมพ์
27นางสาวณัฐิดา ยอดเพชร8 ต.ค. 2564, 14:0362012006-นาบ่อคำวิทยาคม4632พิมพ์
28นางสาวนันทกร ศรีเริงหล้า7 ต.ค. 2564, 21:5962012007-นครไตรตรึงษ์4633พิมพ์
29นางสาวจินตนา วงศ์อาสา30 มี.ค. 2565, 10:0062012007-นครไตรตรึงษ์4634พิมพ์
30นางสาวชลณพรรธษ์ ศรีเริงหล้า27 ก.ย. 2564, 12:2662012007-นครไตรตรึงษ์4635พิมพ์
31นางสาวศิริพร ละน้อย8 ต.ค. 2564, 22:3762012007-นครไตรตรึงษ์4636พิมพ์
32นางสาวสุเนตร บุตรชานนท์27 ก.ย. 2564, 12:2662012007-นครไตรตรึงษ์4637พิมพ์
33นางอโณทัย กมุทชาติ27 ก.ย. 2564, 12:2662012007-นครไตรตรึงษ์4638พิมพ์
34นายสุรเชษฐ์ ดวงจันทร์23 พ.ย. 2564, 08:4062012007-นครไตรตรึงษ์4639พิมพ์
35นางปัทมา แป้นพุดเย็น27 ก.ย. 2564, 13:0362012009-หนองกองพิทยาคม4640พิมพ์
36นางพรรณนิภา แก้วปัด1 เม.ย. 2565, 15:4362012009-หนองกองพิทยาคม4641พิมพ์
37นางสาวเกษร อ่อนคำ27 ก.ย. 2564, 13:0662012009-หนองกองพิทยาคม4642พิมพ์
38นางสาวเบนฤณ ชูภู่1 เม.ย. 2565, 15:4462012009-หนองกองพิทยาคม4643พิมพ์
39นางสาวทิพลักษณ์ เมฆพินธุ์27 ก.ย. 2564, 13:0762012009-หนองกองพิทยาคม4644พิมพ์
40นายภูมิศักดิ์ คันธะชุมภู27 ก.ย. 2564, 13:0762012009-หนองกองพิทยาคม4645พิมพ์
41นายศิริชัย เลี่ยมทอง27 ก.ย. 2564, 13:0862012009-หนองกองพิทยาคม4646พิมพ์
42นางสาวนันทวัน ขวัญศรีทองมั่น9 ต.ค. 2564, 14:1662012010-เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร4647พิมพ์
43นางปราริชาติ น่วมอินทร์29 ก.ย. 2564, 11:5862012010-เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร4648พิมพ์
44นางปรียาวรรณ ศรีพารา2 ต.ค. 2564, 12:1662012010-เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร4649พิมพ์
45นางสาลี่ อุตมา29 ก.ย. 2564, 11:5962012010-เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร4650พิมพ์
46นางสาวกชกร แย้มชื่น29 ก.ย. 2564, 11:5962012010-เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร4651พิมพ์
47นางสาวกมลวรรณ อินทรสูต29 ก.ย. 2564, 12:0062012010-เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร4652พิมพ์
48นางสาวจงกล ทาโว29 ก.ย. 2564, 12:0062012010-เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร4653พิมพ์
49นางสาวนันธิญา ฉายวงษ์ปัญญา18 ต.ค. 2564, 19:5562012010-เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร4654พิมพ์
50นางสาวรวิวรรณ พรเจริญ29 ก.ย. 2564, 12:0562012010-เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร4655พิมพ์
51นางสาวศิรินทรา น่วมอินทร์29 ก.ย. 2564, 12:0562012010-เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร4656พิมพ์
52นางสาวสาวิตรี สร้างนอก29 ก.ย. 2564, 12:0662012010-เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร4657พิมพ์
53นางสาวอรสา อิ่มใจ29 ก.ย. 2564, 12:0662012010-เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร4658พิมพ์
54นายเกรียงไกร น่วมเลิศ29 ก.ย. 2564, 12:0662012010-เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร4659พิมพ์
55นายกฤติน หิริโอ2 ต.ค. 2564, 12:1662012010-เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร4660พิมพ์
56นายทัพไท พร้อมเพรียง6 ต.ค. 2564, 17:5262012010-เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร4661พิมพ์
57นางจุฑารัตน์ ใจหงอก8 ต.ค. 2564, 22:3662012013-พรานกระต่ายพิทยาคม4662พิมพ์
58นางสาวณัฐณิชา ชังคะนาค8 ต.ค. 2564, 22:3762012013-พรานกระต่ายพิทยาคม4663พิมพ์
59นางสุภรัตน์ รัตนประภา8 ต.ค. 2564, 22:3762012013-พรานกระต่ายพิทยาคม4664พิมพ์
60นายเสกสรรค์ กุณณะกัน28 ก.ย. 2564, 16:1362012013-พรานกระต่ายพิทยาคม4665พิมพ์
61นางสาวชุติมา แพงมี-62012015-เรืองวิทย์พิทยาคม4666พิมพ์
62นางสาวศศิภา ศรีสม20 ม.ค. 2565, 16:0962012015-เรืองวิทย์พิทยาคม4667พิมพ์
63นายณัฏฐากรณ์ นันต๊ะแก้ว-62012015-เรืองวิทย์พิทยาคม4668พิมพ์
64นายทวีศักดิ์ โทนสังข์อินทร์-62012015-เรืองวิทย์พิทยาคม4669พิมพ์
65นางเกษร น้อยระแหง8 ต.ค. 2564, 16:0462012016-ลานกระบือวิทยา4670พิมพ์
66นางมาไล พลเก่ง8 ต.ค. 2564, 16:0062012016-ลานกระบือวิทยา4671พิมพ์
67นางสาวภัทรากร เจนจบ8 ต.ค. 2564, 16:0362012016-ลานกระบือวิทยา4672พิมพ์
68นางสาววิมล เกษแก้ว8 ต.ค. 2564, 16:0462012016-ลานกระบือวิทยา4673พิมพ์
69นางนงลักษณ์ สุขสวัสดิ์1 พ.ย. 2564, 13:5862012017-มัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร4674พิมพ์
70นางวรวีร์ มรกฎ21 ต.ค. 2564, 10:0762012017-มัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร4675พิมพ์
71นายวาฤทัย คงดวน21 ต.ค. 2564, 10:0862012017-มัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร4676พิมพ์
72นายอนุรักษ์ เขื่อนแก้ว18 มี.ค. 2565, 20:3462012017-มัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร4677พิมพ์
73นางโสภิญญา ดารา11 ต.ค. 2564, 17:5462012019-โกสัมพีวิทยา4678พิมพ์
74นางสายใจ ใฝ่จิต7 ต.ค. 2564, 11:0962012019-โกสัมพีวิทยา4679พิมพ์
75นางสาวจิรพร ดาวเรือง28 ก.ย. 2564, 12:1962012019-โกสัมพีวิทยา4680พิมพ์
76นางสาวชณัฐา พงษ์พิทักษ์25 ก.ย. 2564, 11:4862012019-โกสัมพีวิทยา4681พิมพ์
77นางสาวณัฎฐ์พลิน ไตรสินเตชากร16 พ.ค. 2565, 08:3762012019-โกสัมพีวิทยา4682พิมพ์
78นางสาวธัญสิริ อ้นจร8 ต.ค. 2564, 09:1662012019-โกสัมพีวิทยา4683พิมพ์
79นางสาวธิวาวรรณ บัวแก้ว11 ต.ค. 2564, 17:5962012019-โกสัมพีวิทยา4684พิมพ์
80นางสาวนภารัตน์ เวียงนิล25 ก.ย. 2564, 11:4962012019-โกสัมพีวิทยา4685พิมพ์
81นางสาวปภาอร โคตระภู7 ต.ค. 2564, 11:3762012019-โกสัมพีวิทยา4686พิมพ์
82นางสาวพัชรินทร์ จันที11 ต.ค. 2564, 16:5862012019-โกสัมพีวิทยา4687พิมพ์
83นางสาวภิญญาพัขร์ รัศมีจันทร์25 ก.ย. 2564, 11:4962012019-โกสัมพีวิทยา4688พิมพ์
84นายภานุเบศ ดอนชัย25 ก.ย. 2564, 11:4962012019-โกสัมพีวิทยา4689พิมพ์
85นายยุทธศักดิ์ สังเกตุ25 ก.ย. 2564, 11:5062012019-โกสัมพีวิทยา4690พิมพ์
86นายศักดิ์สิทธิ์ ถาวร25 ก.ย. 2564, 11:5062012019-โกสัมพีวิทยา4691พิมพ์
87นายสมพงษ์ จูแนบ11 ต.ค. 2564, 18:0062012019-โกสัมพีวิทยา4692พิมพ์
88ว่าที่ร้อยตรีหญิงเสาวภา ม่านต๊ะ25 ก.ย. 2564, 11:5062012019-โกสัมพีวิทยา4693พิมพ์
89นายสุริยาวุธ ธูปขุนทด17 มี.ค. 2565, 15:1162022002-สักงามวิทยา4694พิมพ์
90วิไลพร ประเสริฐสิทธิ์5 เม.ย. 2565, 22:0162022002-สักงามวิทยา4695พิมพ์
91นางสาวกำไลทิพย์ ปั้นทอง7 ต.ค. 2564, 15:4162022006-ปางมะค่าวิทยาคม4696พิมพ์
92นางสาวจิราภา ธีระธาดา7 ต.ค. 2564, 11:2262022006-ปางมะค่าวิทยาคม4697พิมพ์
93นางไฉไล แก้วประสิทธิ์7 ต.ค. 2564, 11:3762022007-สลกบาตรวิทยา4698พิมพ์
94นางจารุณี พันธุมาตร7 ต.ค. 2564, 11:3762022007-สลกบาตรวิทยา4699พิมพ์
95นางนุชจรี หลำใจซื่อ7 ต.ค. 2564, 11:3862022007-สลกบาตรวิทยา4700พิมพ์
96นางสาวรุ้งทอง แสงศักดิ์7 ต.ค. 2564, 11:3862022007-สลกบาตรวิทยา4701พิมพ์
97นางสาวณัฏฐณิชา ขำปาน4 ต.ค. 2564, 10:2762022011-ทุ่งทรายวิทยา4702พิมพ์
98นางสาวเบญจพร มูลเจริญพร20 ม.ค. 2565, 15:3262022013-ระหานวิทยา4703พิมพ์
99นางสาวจุฑามาศ นาคตะคุ7 ต.ค. 2564, 10:0562022013-ระหานวิทยา4704พิมพ์
100นางสาวทิพย์วรรณ พึ่งชู20 ม.ค. 2565, 15:3362022013-ระหานวิทยา4705พิมพ์
101นางสาวปรีชญา สุขมี20 ม.ค. 2565, 15:3362022013-ระหานวิทยา4706พิมพ์
102นายชินปภัท ชวนัยปัญญา27 ก.ย. 2564, 10:0662012006-นาบ่อคำวิทยาคม4707พิมพ์
103นายอภิวิชญ์ เผ่าฟู-62012004-วัชรวิทยา4708พิมพ์
104นางสาวอัญญารัตน์ จิตจอม29 ก.ย. 2564, 12:0762012010-เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร4709พิมพ์
105นางสาวดวงใจ แก้วสูงเนิน20 ม.ค. 2565, 15:2762022013-ระหานวิทยา4710พิมพ์
106นางสาววิไลลักษณ์ แซ่โล้ว20 ม.ค. 2565, 15:2862022013-ระหานวิทยา4711พิมพ์
107นายชรีวัฒน์ กลมกล่อม20 ม.ค. 2565, 15:3062022013-ระหานวิทยา4712พิมพ์
108นายนพพร แจ่มหม้อ20 ม.ค. 2565, 15:3162022013-ระหานวิทยา4713พิมพ์
109นายรพีภัทร ขันตี28 มี.ค. 2565, 19:1562022004-ขาณุวิทยา4714พิมพ์
110เด็กหญิงพรรณวดี มณีจำรัสรัตน์31 มี.ค. 2565, 23:4962012001-กำแพงเพชรพิทยาคม4715พิมพ์
111เด็กหญิงพิมพ์พรรณี อภัยราช15 พ.ย. 2564, 13:3862012001-กำแพงเพชรพิทยาคม4716พิมพ์
112เด็กหญิงริญรชิดา ดิษกร15 พ.ย. 2564, 13:3962012001-กำแพงเพชรพิทยาคม4717พิมพ์
113เด็กหญิงรุจีรัตน์ เพ็งยิ้ม15 พ.ย. 2564, 13:4362012001-กำแพงเพชรพิทยาคม4718พิมพ์
114เด็กชายศุภกฤษ ศรีอาวุธ15 พ.ย. 2564, 13:4662012001-กำแพงเพชรพิทยาคม4719พิมพ์
115เด็กหญิงอรชพร หงษ์ยนต์15 พ.ย. 2564, 13:4962012001-กำแพงเพชรพิทยาคม4720พิมพ์
116นางสาวเมธาวี เฟื่องจันทร์4 ต.ค. 2564, 12:3862012002-วชิรปราการวิทยาคม4721พิมพ์
117นางสาวโสรญา เกษมญาติ28 ก.ย. 2564, 11:2362012002-วชิรปราการวิทยาคม4722พิมพ์
118นางสาวไพลิน มาสูงเนิน27 ก.ย. 2564, 15:5362012002-วชิรปราการวิทยาคม4723พิมพ์
119นางสาวกัญญากานต์ ขำประไพ27 ก.ย. 2564, 15:5462012002-วชิรปราการวิทยาคม4724พิมพ์
120นางสาวจรัสนภา พจนพาที27 ก.ย. 2564, 15:5562012002-วชิรปราการวิทยาคม4725พิมพ์
121นางสาวชนิตา ยืนยงค์27 ก.ย. 2564, 15:5462012002-วชิรปราการวิทยาคม4726พิมพ์
122นางสาวนฤมล พลมั่น27 ก.ย. 2564, 15:5662012002-วชิรปราการวิทยาคม4727พิมพ์
123นางสาวภรณ์ทิพย์ กาญจนะจันทร์28 ต.ค. 2564, 15:3162012002-วชิรปราการวิทยาคม4728พิมพ์
124นางสาวอรสา แก้วน้อย27 ก.ย. 2564, 15:5662012002-วชิรปราการวิทยาคม4729พิมพ์
125นางสาวอังคณา แจ้งอิ่ม28 ต.ค. 2564, 16:0562012002-วชิรปราการวิทยาคม4730พิมพ์
126นายชัยสิทธิ์ มั่นวิง19 พ.ย. 2564, 09:2262012002-วชิรปราการวิทยาคม4731พิมพ์
127นายณชพัฒน์ แจ่มใส27 ก.ย. 2564, 15:5862012002-วชิรปราการวิทยาคม4732พิมพ์
128นายปฏิภาณ ประพุทธา28 ต.ค. 2564, 15:3162012002-วชิรปราการวิทยาคม4733พิมพ์
129นางสาวกชพร ชำนาญไพร7 ต.ค. 2564, 21:4462012005-คณฑีพิทยาคม4734พิมพ์
130นางสาวกฤษณา มาใบ7 ต.ค. 2564, 21:4662012005-คณฑีพิทยาคม4735พิมพ์
131นางสาวกุลณัฐ บุญมีสง่า7 ต.ค. 2564, 21:4662012005-คณฑีพิทยาคม4736พิมพ์
132นางสาวพิไลวรรณ กองคำ7 ต.ค. 2564, 21:4762012005-คณฑีพิทยาคม4737พิมพ์
133นางสาวมนัสนันท์ คำสร้างสม26 ต.ค. 2564, 13:3362012005-คณฑีพิทยาคม4738พิมพ์
134นางสาววรรณพร สีกล่อม7 ต.ค. 2564, 21:4762012005-คณฑีพิทยาคม4739พิมพ์
135นายก้องเกียรติ ชำนาญไพร7 ต.ค. 2564, 21:4762012005-คณฑีพิทยาคม4740พิมพ์
136นายขวัญ คำมั่น7 ต.ค. 2564, 21:4862012005-คณฑีพิทยาคม4741พิมพ์
137นายณัฐกิตติ์ ชาลีเปี่ยม7 ต.ค. 2564, 21:4862012005-คณฑีพิทยาคม4742พิมพ์
138นายปุญญพัฒน์ จันทร์ปัญญา7 ต.ค. 2564, 21:4862012005-คณฑีพิทยาคม4743พิมพ์
139นายภาณุพงศ์ แผงผล26 ต.ค. 2564, 13:3162012005-คณฑีพิทยาคม4744พิมพ์
140เด็กหญิงเจนจิรา พุฒดี27 ก.ย. 2564, 12:2762012007-นครไตรตรึงษ์4745พิมพ์
141เด็กหญิงฐิติรัตน์ ต้มกลั่น27 ก.ย. 2564, 12:2762012007-นครไตรตรึงษ์4746พิมพ์
142นางสาวนภาพร สกุลณี27 ก.ย. 2564, 12:2762012007-นครไตรตรึงษ์4747พิมพ์
143นางสาวสศิธร ทับทอง27 ก.ย. 2564, 12:2762012007-นครไตรตรึงษ์4748พิมพ์
144เด็กหญิงกุลวดี เหง้าพรหมมินทร์29 ก.ย. 2564, 12:0862012010-เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร4749พิมพ์
145เด็กหญิงรักษาศิณีย์ ชอบชนไชย29 ก.ย. 2564, 12:0862012010-เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร4750พิมพ์
146เด็กหญิงศิริญาภรณ์ ทองเป๊ะ29 ก.ย. 2564, 12:0962012010-เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร4751พิมพ์
147นายภัทรพล นุ่มเจริญ29 ก.ย. 2564, 12:1062012010-เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร4752พิมพ์
148นายพีรวิชญ์ ฤทธิ์มนต์-62012015-เรืองวิทย์พิทยาคม4753พิมพ์
149นางสาวณัฐนิชา แก้วแดง-62012015-เรืองวิทย์พิทยาคม4754พิมพ์
150นางสาวพรณภัทร หนองหลวง-62012015-เรืองวิทย์พิทยาคม4755พิมพ์
151นางสาวสรนันท์ ม่วงมั่งคั่ง-62012015-เรืองวิทย์พิทยาคม4756พิมพ์
152นางสาวนัทธิดา ตั้งใจ18 ต.ค. 2564, 19:2262012017-มัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร4757พิมพ์
153นางสาวพรนภา ไชยสงคราม18 ต.ค. 2564, 19:2062012017-มัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร4758พิมพ์
154นางสาวศิรประภา เข็มอุดร18 ต.ค. 2564, 19:3062012017-มัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร4759พิมพ์
155นางสาวอนุสรา ธรรมประเสริฐ19 ต.ค. 2564, 06:2362012017-มัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร4760พิมพ์
156นางสาวอรณี สีม่วง-62012017-มัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร4761พิมพ์
157นางสาวอรพิน เพียรไธสงค์17 ต.ค. 2564, 12:2162012017-มัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร4762พิมพ์
158นางสาวอัญชลี ศรีทับทิม16 ต.ค. 2564, 07:3662012017-มัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร4763พิมพ์
159นางสาวนลัทพร อยู่ยิ่ง6 เม.ย. 2565, 15:2362012019-โกสัมพีวิทยา4764พิมพ์
160นางสาวณัฐฑิมา ทองมี6 เม.ย. 2565, 15:2462012019-โกสัมพีวิทยา4765พิมพ์
161เด็กหญิงวิภาวี แก้วดวงผาง7 ต.ค. 2564, 11:1562022006-ปางมะค่าวิทยาคม4766พิมพ์
162นางสาวพิมพ์ลภัส สนสุพรรณ7 ต.ค. 2564, 11:2162022006-ปางมะค่าวิทยาคม4767พิมพ์
163นางสาวจิราพร สินธุพรหม 4 ต.ค. 2564, 10:2262022011-ทุ่งทรายวิทยา4768พิมพ์
164นางสาวณัฐธิดา ศรีสุข4 ต.ค. 2564, 10:2362022011-ทุ่งทรายวิทยา4769พิมพ์
165นางสาวพัชรพรรณ พรมโต 4 ต.ค. 2564, 10:2362022011-ทุ่งทรายวิทยา4770พิมพ์
166นางสาวสุทธิดา พิมแพน 4 ต.ค. 2564, 10:2362022011-ทุ่งทรายวิทยา4771พิมพ์
167นางสาวอนันตกานต์ ขันลุย28 ก.ย. 2564, 10:2562022013-ระหานวิทยา4772พิมพ์
168เด็กหญิงพิมพ์ชนก นิมแก้ว28 ก.ย. 2564, 21:4462012007-นครไตรตรึงษ์4773พิมพ์
169เด็กชายพิชญะ ศรีใจวงศ์31 มี.ค. 2565, 23:5462012001-กำแพงเพชรพิทยาคม4774พิมพ์
170เด็กหญิงศิรารัตน์ พุ่มชา15 พ.ย. 2564, 13:2962012001-กำแพงเพชรพิทยาคม4775พิมพ์
171เด็กหญิงสกนธ์พรรณ บุญเนรมิตร15 พ.ย. 2564, 13:3162012001-กำแพงเพชรพิทยาคม4776พิมพ์
172เด็กหญิงอัญการ ฤกษ์หร่าย31 มี.ค. 2565, 23:5462012001-กำแพงเพชรพิทยาคม4777พิมพ์
173นางสาวพิยดา น้อยเอี่ยม27 ก.ย. 2564, 16:0862012002-วชิรปราการวิทยาคม4778พิมพ์
174นางสาวภัคจิรา คงเมือง27 ก.ย. 2564, 16:0762012002-วชิรปราการวิทยาคม4779พิมพ์
175นางสาวภาณุมาศ จันคำ28 ต.ค. 2564, 17:5562012002-วชิรปราการวิทยาคม4780พิมพ์
176นางสาวรัตนาภรณ์ ชิว27 ก.ย. 2564, 16:0662012002-วชิรปราการวิทยาคม4781พิมพ์
177นางสาวสินิทรา ถมทอง27 ก.ย. 2564, 16:0562012002-วชิรปราการวิทยาคม4782พิมพ์
178นางสาวอรณิชา กรัดภิบาล4 ต.ค. 2564, 12:4462012002-วชิรปราการวิทยาคม4783พิมพ์
179นางสาวสุนิสา สบาย-62012004-วัชรวิทยา4784พิมพ์
180เด็กหญิงชาคริยา ศรีสุข29 ก.ย. 2564, 12:1062012010-เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร4785พิมพ์
181เด็กหญิงธนภรณ์ บุญประถัมภ์29 ก.ย. 2564, 12:1162012010-เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร4786พิมพ์
182เด็กหญิงบุญญารัตน์ นามเคน29 ก.ย. 2564, 12:1162012010-เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร4787พิมพ์
183เด็กหญิงอมลรดา ผ่องใส29 ก.ย. 2564, 12:1262012010-เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร4788พิมพ์
184นางสาวภิญญาพัชร์ หนชัย16 พ.ค. 2565, 08:4462012019-โกสัมพีวิทยา4789พิมพ์
185เด็กหญิงจันทกานต์ อาษา28 ก.ย. 2564, 10:3062022013-ระหานวิทยา4790พิมพ์
186เด็กหญิงญาณภัทร ชัยแสง28 ก.ย. 2564, 10:3062022013-ระหานวิทยา4791พิมพ์
187นางสาวณธิดา ฟองหนองอ้อ28 ก.ย. 2564, 10:3062022013-ระหานวิทยา4792พิมพ์
188นางวรวรรณี วัฒนศิริ11 ต.ค. 2564, 18:0062012019-โกสัมพีวิทยา4793พิมพ์
189เด็กชายชลสิทธิ์ เมืองเงิน31 มี.ค. 2565, 23:5662012001-กำแพงเพชรพิทยาคม4793พิมพ์
190นางสาวดอกอ้อ วิลันดร9 พ.ย. 2564, 17:1662022013-ระหานวิทยา4794พิมพ์
191นางสาวศิริกุล เก่าราชการ20 ม.ค. 2565, 15:3562022013-ระหานวิทยา4795พิมพ์
192นางนิชรา พรมประไพ27 ก.ย. 2564, 16:0262012002-วชิรปราการวิทยาคม4796พิมพ์
193นางสาวปิยะนุช แจ่มหม้อ12 เม.ย. 2565, 10:2562012005-คณฑีพิทยาคม4797พิมพ์
194นางจุฑารัตน์ ใจหงอก28 ก.ย. 2564, 09:5162012013-พรานกระต่ายพิทยาคม4798พิมพ์
195นางสุภรัตน์ รัตนประภา28 ก.ย. 2564, 16:5262012013-พรานกระต่ายพิทยาคม4799พิมพ์
196นางสาวทิวาทิพย์ วงค์อ๊อด2 ต.ค. 2564, 16:5262012015-เรืองวิทย์พิทยาคม4800พิมพ์
197นางสาวกนกอร กันไชย18 มี.ค. 2565, 20:3562012017-มัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร4801พิมพ์
198นางโสภิญญา ดารา11 ต.ค. 2564, 18:0162012019-โกสัมพีวิทยา4802พิมพ์
199นางสาวจิรพร ดาวเรือง11 ต.ค. 2564, 18:0362012019-โกสัมพีวิทยา4803พิมพ์
200นางสาวณัฏฐ์พลิน ไตรสินเตชากร16 พ.ค. 2565, 08:3762012019-โกสัมพีวิทยา4804พิมพ์
201นางสาวดวงรัตน์ ทองศรีกัน23 มี.ค. 2565, 15:0062012019-โกสัมพีวิทยา4805พิมพ์
202นางสาวธัญสิริ อ้นจร11 ต.ค. 2564, 18:0462012019-โกสัมพีวิทยา4806พิมพ์
203นางสาวปภาอร โคตระภู11 ต.ค. 2564, 18:0462012019-โกสัมพีวิทยา4807พิมพ์
204นางสาวปาณิศา อ่ำดอนกลอย11 ต.ค. 2564, 18:0462012019-โกสัมพีวิทยา4808พิมพ์
205นางสาวพัชรินทร์ จันที11 ต.ค. 2564, 18:0562012019-โกสัมพีวิทยา4809พิมพ์
206นายภาณุเบศ ดอนชัย11 ต.ค. 2564, 18:0562012019-โกสัมพีวิทยา4810พิมพ์
207นายยุทธศักดิ์ สังเกตุ11 ต.ค. 2564, 18:0562012019-โกสัมพีวิทยา4811พิมพ์
208นายศุภรัตน์ สุราย11 ต.ค. 2564, 18:0662012019-โกสัมพีวิทยา4812พิมพ์
209นางสุภาพ จองตามา28 มี.ค. 2565, 19:1962022004-ขาณุวิทยา4813พิมพ์
210นางศศิธร แสงศักดิ์7 ต.ค. 2564, 11:3962022007-สลกบาตรวิทยา4814พิมพ์
211นางสาวณัฏฐณิชา ขำปาน4 ต.ค. 2564, 10:2762022011-ทุ่งทรายวิทยา4815พิมพ์
212นางสาวนัยนา พงษ์ก่อสร้าง4 ต.ค. 2564, 10:2762022011-ทุ่งทรายวิทยา4816พิมพ์
213นางพิมพ์พิชญา พงษ์ก่อสร้าง9 พ.ย. 2564, 14:3462022013-ระหานวิทยา4817พิมพ์
214นางสาวนันทิกา ขำเส็ง9 พ.ย. 2564, 14:3462022013-ระหานวิทยา4818พิมพ์
215นางสาววิลาวัณย์ จันทร์ไข่9 พ.ย. 2564, 14:3362022013-ระหานวิทยา4819พิมพ์
216นางสาวสุภาวดี อร่ามรุณ9 พ.ย. 2564, 14:3362022013-ระหานวิทยา4820พิมพ์
217นางสาวอัจฉรา กล้วยสูงเนิน9 พ.ย. 2564, 14:3362022013-ระหานวิทยา4821พิมพ์
218นายณัฐพงษ์ มาน้อย9 พ.ย. 2564, 14:3262022013-ระหานวิทยา4822พิมพ์
219นางภณิดา นาคมูล30 เม.ย. 2565, 14:4062012013-พรานกระต่ายพิทยาคม4823พิมพ์
220นางภักดี สุวรรณโคตร28 ก.ย. 2564, 11:2562012002-วชิรปราการวิทยาคม4824พิมพ์
221นายลิขิต ศิลาเงิน1 พ.ย. 2564, 10:5662012002-วชิรปราการวิทยาคม4825พิมพ์
222นางสาวบรรณรักษ์ ท่อนทอง11 ต.ค. 2564, 10:2962012004-วัชรวิทยา4826พิมพ์
223นางเอรุวรรณ ใจยา7 ต.ค. 2564, 21:4362012005-คณฑีพิทยาคม4827พิมพ์
224นางสาวพรทิพย์ อินอยู่7 ต.ค. 2564, 21:4362012005-คณฑีพิทยาคม4828พิมพ์
225นางสาวศันษณี เกียรติสุดาเกื้อกูล7 ต.ค. 2564, 21:4262012005-คณฑีพิทยาคม4829พิมพ์
226นางสาวณัฐิดา ยอดเพชร8 ต.ค. 2564, 14:0462012006-นาบ่อคำวิทยาคม4830พิมพ์
227นายชินปภัท ชวนัธปัญญา27 ก.ย. 2564, 13:1162012006-นาบ่อคำวิทยาคม4831พิมพ์
228นางสาวพรหทัย พะละโท7 ต.ค. 2564, 09:5762012007-นครไตรตรึงษ์4832พิมพ์
229นางรัตนากร ศรีนากรุง27 ก.ย. 2564, 13:1162012009-หนองกองพิทยาคม4833พิมพ์
230นางสาวสุทธิดา ก้อนสมบัติ27 ก.ย. 2564, 13:1262012009-หนองกองพิทยาคม4834พิมพ์
231นางเกษร น้อยระแหง10 ต.ค. 2564, 13:2062012016-ลานกระบือวิทยา4835พิมพ์
232นายกวีศิลป์ สายคำทร10 ต.ค. 2564, 13:1462012016-ลานกระบือวิทยา4836พิมพ์
233นายธนพนธ์ หนูเมือง27 ก.ย. 2564, 11:4762012018-ราษฎร์ปรีชาวิทยาคม4837พิมพ์
234นางสาวชณัฐา พงษ์พิทักษ์11 ต.ค. 2564, 18:0662012019-โกสัมพีวิทยา4838พิมพ์
235นางสาวภิญญาพัชญ์ รัศมีจันทร์11 ต.ค. 2564, 18:0762012019-โกสัมพีวิทยา4839พิมพ์
236ว่าที่ร้อยตรีหญิงเสาวภา ม่านต๊ะ11 ต.ค. 2564, 18:0762012019-โกสัมพีวิทยา4840พิมพ์
237นางสาวกำไลทิพย์ ปั้นทอง7 ต.ค. 2564, 10:1162022006-ปางมะค่าวิทยาคม4841พิมพ์
238นางสาวจิราภา ธีระธาดา7 ต.ค. 2564, 10:1862022006-ปางมะค่าวิทยาคม4842พิมพ์
239นางจารุณี พันธุมาตร7 ต.ค. 2564, 11:4062022007-สลกบาตรวิทยา4843พิมพ์
240นางสาวณัชยาภา โสภณดิลก7 ต.ค. 2564, 11:4062022007-สลกบาตรวิทยา4844พิมพ์
241นางสาวรุ้งทอง แสงศักดิ์7 ต.ค. 2564, 11:4162022007-สลกบาตรวิทยา4845พิมพ์
242นางสาวเพ็ญนภา จันดากุล9 พ.ย. 2564, 14:3462022013-ระหานวิทยา4846พิมพ์
243นางสาวนนทพร อรรถวีย์9 พ.ย. 2564, 14:3562022013-ระหานวิทยา4847พิมพ์
244นางสาวปรีชญา สุขมี9 พ.ย. 2564, 14:3562022013-ระหานวิทยา4848พิมพ์
245นางสาวพิมลวรรณ จันทร์เปรม9 พ.ย. 2564, 14:3562022013-ระหานวิทยา4849พิมพ์
246นางสาวอัจจิรา จุ้ยดอนกลอย9 พ.ย. 2564, 14:3562022013-ระหานวิทยา4850พิมพ์
247นางสาวเนาวรัตน์ ช้างน้อย22 ต.ค. 2564, 14:1462022006-ปางมะค่าวิทยาคม4851พิมพ์
248นายสมพงษ์ จูแนบ11 ต.ค. 2564, 18:0862012019-โกสัมพีวิทยา4852พิมพ์
249นางสาวถนอมพรรณ นาคชื่น27 ก.ย. 2564, 16:0362012002-วชิรปราการวิทยาคม4853พิมพ์
250นางสาวเกศแก้ว พุ่มขจร7 ต.ค. 2564, 21:4962012005-คณฑีพิทยาคม4854พิมพ์
251นางสาวสุภาลักษณ์ ศรีเพ็ง1 เม.ย. 2565, 16:1662012012-บ่อแก้ววิทยา4855พิมพ์
252นางจิตรานนท์ อินทพงษ์2 ต.ค. 2564, 16:5062012013-พรานกระต่ายพิทยาคม4856พิมพ์
253นางชลธิชา เต๋าทอง8 ต.ค. 2564, 15:3162012013-พรานกระต่ายพิทยาคม4857พิมพ์
254นางนงนุช ไชยโยกาศ8 ต.ค. 2564, 15:3162012013-พรานกระต่ายพิทยาคม4858พิมพ์
255นางวชิราภรณ์ วงศ์รัตน์28 ก.ย. 2564, 06:5862012013-พรานกระต่ายพิทยาคม4859พิมพ์
256นางศิริพร มั่นเกษตรกิจ-62012013-พรานกระต่ายพิทยาคม4860พิมพ์
257นางสาวกิ่งดาว กุลชา19 ต.ค. 2564, 21:3262012013-พรานกระต่ายพิทยาคม4861พิมพ์
258นางสาวณัฐชนันท์พร ทิพมนต์19 ธ.ค. 2564, 16:4462012013-พรานกระต่ายพิทยาคม4862พิมพ์
259นางสาวธัญญารัตน์ วิจารณ์8 ต.ค. 2564, 15:3362012013-พรานกระต่ายพิทยาคม4863พิมพ์
260นางสาวปาริมา ธีระกัณฑ์30 เม.ย. 2565, 14:4062012013-พรานกระต่ายพิทยาคม4864พิมพ์
261นางสาวปิยะสรวง กุลมาลา28 ก.ย. 2564, 12:1662012013-พรานกระต่ายพิทยาคม4865พิมพ์
262นางสาวพัชราภรณ์ ฟุ่มเฟือย-62012013-พรานกระต่ายพิทยาคม4866พิมพ์
263นางสาวรมิดา จิตติวัฒนากร28 ก.ย. 2564, 11:2462012013-พรานกระต่ายพิทยาคม4867พิมพ์
264นางสาววิยะดา อินทพงษ์-62012013-พรานกระต่ายพิทยาคม4868พิมพ์
265นางสาวสาวิตรี ศิริเวิน8 ต.ค. 2564, 15:2862012013-พรานกระต่ายพิทยาคม4869พิมพ์
266นางสาวสุดสายใจ อินกรัด28 ก.ย. 2564, 08:4062012013-พรานกระต่ายพิทยาคม4870พิมพ์
267นายณัฐพล เต๋าทอง8 ต.ค. 2564, 15:3662012013-พรานกระต่ายพิทยาคม4871พิมพ์
268นายถนอมพงษ์ จันอ้น12 ต.ค. 2564, 19:0562012013-พรานกระต่ายพิทยาคม4872พิมพ์
269นายนเรศ สดชื่น28 ก.ย. 2564, 06:5962012013-พรานกระต่ายพิทยาคม4873พิมพ์
270นางภานุรัตน์ เดชะผล-62012013-พรานกระต่ายพิทยาคม4874พิมพ์
271นางจันทรา แสงอะโณ-62012013-พรานกระต่ายพิทยาคม4875พิมพ์
272นายสุริยัน ใจคำติ๊บ-62012013-พรานกระต่ายพิทยาคม4876พิมพ์
273นางวิรัต ผักใหม-62012013-พรานกระต่ายพิทยาคม4877พิมพ์
274นางสายใจ ใฝ่จิต11 ต.ค. 2564, 18:0862012019-โกสัมพีวิทยา4878พิมพ์
275นายสุริยาวุธ ธูปขุนทด27 ก.ย. 2564, 14:4962022002-สักงามวิทยา4879พิมพ์
276นางไฉไล แก้วประสิทธิ์7 ต.ค. 2564, 11:4162022007-สลกบาตรวิทยา4880พิมพ์
277นางสาวธาวินี ดอนตุ้มไพร9 พ.ย. 2564, 14:3662022013-ระหานวิทยา4881พิมพ์
278นางสาวนิสา คีรีรมย์9 พ.ย. 2564, 14:3662022013-ระหานวิทยา4882พิมพ์
279นางสาวมรกต ทับโพธิ์9 พ.ย. 2564, 14:3662022013-ระหานวิทยา4883พิมพ์
280นางสาววิไลลักษณ์ แซ่โล้ว9 พ.ย. 2564, 14:3662022013-ระหานวิทยา4884พิมพ์
281นางสาวสุชาดา สมบุญโสด9 พ.ย. 2564, 14:3662022013-ระหานวิทยา4885พิมพ์
282นางสาวอรวรรณ อุดมสุข9 พ.ย. 2564, 14:3762022013-ระหานวิทยา4886พิมพ์
283นายชรีวัฒน์ กลมกล่อม9 พ.ย. 2564, 14:3762022013-ระหานวิทยา4887พิมพ์
284นายนพพร แจ่มหม้อ9 พ.ย. 2564, 14:3762022013-ระหานวิทยา4888พิมพ์
285นายยศศักดิ์ สุขเกษม9 พ.ย. 2564, 14:3762022013-ระหานวิทยา4889พิมพ์
286นายอนุกร ชั่งเกวียน9 พ.ย. 2564, 14:3762022013-ระหานวิทยา4890พิมพ์
287นางสาวนุชจรี ศาสนะ9 พ.ย. 2564, 14:3762022013-ระหานวิทยา4891พิมพ์
288นางสาวอุษา สิมากรณ์16 พ.ค. 2565, 08:3962012019-โกสัมพีวิทยา4892พิมพ์
289นางสาวกมลลักษณ์ สันทัด6 เม.ย. 2565, 11:4862012019-โกสัมพีวิทยา4893พิมพ์
290นางสาวจามร จั่นจีน6 เม.ย. 2565, 11:4962012019-โกสัมพีวิทยา4894พิมพ์
291นางสาวจิรภิญญา รอดจู16 พ.ค. 2565, 08:4062012019-โกสัมพีวิทยา4895พิมพ์
292นางสาวดลพร ดารา6 เม.ย. 2565, 11:4962012019-โกสัมพีวิทยา4896พิมพ์
293นางสาวพิกุล แซ่กือ6 เม.ย. 2565, 11:4962012019-โกสัมพีวิทยา4897พิมพ์
294นางสาวสิริวิมล ศรีอินทร์6 เม.ย. 2565, 11:4962012019-โกสัมพีวิทยา4898พิมพ์
295นายนันทพิพัฒน์ มุลิตา6 เม.ย. 2565, 11:4962012019-โกสัมพีวิทยา4899พิมพ์
296นางสาวเบญจวรรณ​ เต๊กไทย-62012013-พรานกระต่ายพิทยาคม4900พิมพ์
297นางสาวชนิษฐา ชัยสีดา-62012013-พรานกระต่ายพิทยาคม4901พิมพ์
298นางสาวจารุวรณ วายุบุตร12 ต.ค. 2564, 19:0662012013-พรานกระต่ายพิทยาคม4902พิมพ์
299นางสาวพัทธนันท์ เอี่ยมม่วง-62012013-พรานกระต่ายพิทยาคม4903พิมพ์
300นางสาวมาวิกา มาน้อย28 ก.ย. 2564, 10:1862012013-พรานกระต่ายพิทยาคม4904พิมพ์
301นางสาววลัยรัตน์ ถมทอง-62012013-พรานกระต่ายพิทยาคม4905พิมพ์
302นางสาวศุภาวรรณ อินกรัด-62012013-พรานกระต่ายพิทยาคม4906พิมพ์
303นางสาวกรวรรณ แสงสาย-62012013-พรานกระต่ายพิทยาคม4907พิมพ์
304นางสาวจิรพรรณ มุกดา-62012013-พรานกระต่ายพิทยาคม4908พิมพ์
305นางสาวชนิสรา อินทอง28 ก.ย. 2564, 10:1662012013-พรานกระต่ายพิทยาคม4909พิมพ์
306นางสาวณัฐกมล พลศร28 ก.ย. 2564, 11:2762012013-พรานกระต่ายพิทยาคม4910พิมพ์
307นางสาวดรุณี พลศร-62012013-พรานกระต่ายพิทยาคม4911พิมพ์
308นางสาวดาราพร สังคง-62012013-พรานกระต่ายพิทยาคม4912พิมพ์
309นางสาวทิฆัมพร เทียนชัย28 ก.ย. 2564, 10:2162012013-พรานกระต่ายพิทยาคม4913พิมพ์
310นางสาวทิพย์รัตน์ หนูหอม-62012013-พรานกระต่ายพิทยาคม4914พิมพ์
311นางสาวนิลาวัล ปะรุวันรัมย์-62012013-พรานกระต่ายพิทยาคม4915พิมพ์
312นางสาวมินตยา พวงทอง-62012013-พรานกระต่ายพิทยาคม4916พิมพ์
313นางสาวศิรภัสสร แฝงด่านกลาง-62012013-พรานกระต่ายพิทยาคม4917พิมพ์
314นางสาวสาวิตรี เกษี28 ก.ย. 2564, 10:1662012013-พรานกระต่ายพิทยาคม4918พิมพ์
315นางสาวสุทธิดา พลากร-62012013-พรานกระต่ายพิทยาคม4919พิมพ์
316นางสาวอังคณา เมฆี28 ก.ย. 2564, 10:1662012013-พรานกระต่ายพิทยาคม4920พิมพ์
317นางสาวอารีรัตน์ ชูแผ้ว-62012013-พรานกระต่ายพิทยาคม4921พิมพ์
318นางสาวอารีรัตน์ แผ่ทอง-62012013-พรานกระต่ายพิทยาคม4922พิมพ์
319นาย​ฉัตรชัย​ กลั่น​เรือง​-62012013-พรานกระต่ายพิทยาคม4923พิมพ์
320นายมนตรี บุญอินทร์28 ก.ย. 2564, 10:3362012013-พรานกระต่ายพิทยาคม4924พิมพ์
321นายสุภพงศ์ เพชรรัตน์-62012013-พรานกระต่ายพิทยาคม4925พิมพ์
322นางสาวรวิสรา ขอนทอง-62012013-พรานกระต่ายพิทยาคม4926พิมพ์
323นางสาวอุไรวรรณ อนุสกรสันต์-62012013-พรานกระต่ายพิทยาคม4927พิมพ์
324นายบัณฑิต บุญธรรม-62012013-พรานกระต่ายพิทยาคม4928พิมพ์
325นางสาวสาวิตรี หงษ์ร่อน-62012013-พรานกระต่ายพิทยาคม4929พิมพ์
326นายจีรวุฒิ พลกล้า-62012013-พรานกระต่ายพิทยาคม4930พิมพ์
327นางสาวปาลิตา เดชะผล-62012013-พรานกระต่ายพิทยาคม4931พิมพ์
328นางสาวปนัฐดา สว่างวงศ์28 ก.ย. 2564, 10:3262012013-พรานกระต่ายพิทยาคม4932พิมพ์
329นางสาวบุษกร มาน้อย-62012013-พรานกระต่ายพิทยาคม4933พิมพ์
330นางสาวกฤติกา ชูแผ้ว-62012013-พรานกระต่ายพิทยาคม4934พิมพ์
331นางสาวกานต์ศิริ ฝ้ายขาว28 ก.ย. 2564, 10:1662012013-พรานกระต่ายพิทยาคม4935พิมพ์
332นางสาวเนตรนภา ม่วงคำ15 พ.ย. 2564, 13:5462012001-กำแพงเพชรพิทยาคม4936พิมพ์
333นางสาวณัฐหทัย ศรีทวงศ์วรากร29 ก.ย. 2564, 10:3462022013-ระหานวิทยา4937พิมพ์
334นางเตือนตา ยอดนครจง10 ต.ค. 2564, 23:5362022005-โค้งไผ่วิทยา4938พิมพ์
335นางสาวจารุวรรณ บุตรเกตุ12 ต.ค. 2564, 19:0662012013-พรานกระต่ายพิทยาคม4939พิมพ์