การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 เพื่อเข้าสู่วิทยะฐานะตามเกณฑ์ (วPA)

ลำดับชื่อ-นามสกุลวันที่พิมพ์ตำแหน่งโรงเรียนเลขทะเบียนพิมพ์
1นายสุทธิพงษ์ ธรรมสอน-โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม722พิมพ์
2นางสาวบุญมา ช้างทอง-โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม723พิมพ์
3นายถวิล จะวรรณะ-โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม724พิมพ์
4นางสาวปุณธิชา มาเนตร-โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม725พิมพ์
5นายพัฒนา ทรงประดิษฐ-โรงเรียนวัชรวิทยา726พิมพ์
6นายสุรศักดิ์ โพธิ์บัลลังค์-โรงเรียนวัชรวิทยา727พิมพ์
7นายกิตติศักดิ์ ศรีพารา-โรงเรียนวัชรวิทยา728พิมพ์
8นายธิติพงศ์ สระทอง-โรงเรียนวัชรวิทยา729พิมพ์
9นางสาวนัฐกานต์ แมนไธสง-โรงเรียนวัชรวิทยา730พิมพ์
10นางสาวจรรยา ศรีสาร-โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา731พิมพ์
11นางชนิศา จิระเดชประไพ-โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา732พิมพ์
12นายบัณฑิต จันทร์ภู่-โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา733พิมพ์
13นายไพชยนต์ ศรีม่วง-โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม734พิมพ์
14นายนัฐวุฒิ​ รัตนพันธ์-โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม735พิมพ์
15นายรัชศักดิ์​ เดชขจร-โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม736พิมพ์
16นางสาว​เบญจนารถ อมรประสิทธิ์-โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม737พิมพ์
17นายมงคล รอพันธ์-โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม738พิมพ์
18นายทศพล แสงพล-โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร739พิมพ์
19นางนันทวัน แก้วสว่าง-โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร740พิมพ์
20นางสาวรัตนา บุญใจ-โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร741พิมพ์
21นางสาวภัทราวดี บิณฑวิหค-โรงเรียนหนองกองพิทยาคม742พิมพ์
22นางวรวรรณี วัฒนศิริ-โกสัมพีวิทยา743พิมพ์
23นายเฉลิม ทองหาญ-โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม744พิมพ์
24นางปรารถนา ภูสมศรี-โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม745พิมพ์
25นายทวินทร์ อุดมสข-โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม746พิมพ์
26นายนิกูล เปียมาลย์-โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม747พิมพ์
27นางสาวนพรัตน์ สงคุ้มนพรัตน์ สงคุ้ม30 เม.ย. 2565, 14:34โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม748พิมพ์
28นางรุ่งรัตน์ กลั่นการบุญ-โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม749พิมพ์
29นายไพโรจน์ ยิ่งคิด-โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม750พิมพ์
30นายเผ่าชาย ชาญเชี่ยว-โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม751พิมพ์
31นายมานะ จันทร์ต้น-โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม752พิมพ์
32นายจเด็ด ห้อยพรมราช-โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม753พิมพ์
33นางสาวจุฑามาศ วงษ์เขียว-โรงเรียนพิไกรวิทยา754พิมพ์
34นายโยธิน บุญสุข-โรงเรียนพิไกรวิทยา755พิมพ์
35นายณัฐปกรณ์ เอี่ยมแดง-โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร756พิมพ์
36นายจักรพงษ์ สุขสบาย-โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร757พิมพ์
37นายจรัญ พะโยม-โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม758พิมพ์
38นายอานนท์ เชาว์ไว-โรงเรียนไทรงามพิทยาคม759พิมพ์
39นายทวนชัย ภูนคร-โรงเรียนไทรงามพิทยาคม760พิมพ์
40นายเอกวิทย์ มั่งอะนะ-โรงเรียนลานกระบือวิทยา761พิมพ์
41นายสมพร นวนงาม-โรงเรียนลานกระบือวิทยา762พิมพ์
42นางสาวพรนิภา สีหาบง-โรงเรียนลานกระบือวิทยา763พิมพ์
43นายอำนาจ ลอสวัสดิ์-โรงเรียนลานกระบือวิทยา764พิมพ์
44นายชิตพล เพชรวารี-โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา765พิมพ์
45นายธนายุทธ คลังวงษ์-โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา766พิมพ์
46นางศรีประไพร เจาะขาว-โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา767พิมพ์
47นางสาวรจนา แก้วตา-โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา768พิมพ์
48นางสาวศิริกุล เก่าราชการ-โรงเรียนระหานวิทยา769พิมพ์
49นางสาวดอกอ้อ วิลันดร-โรงเรียนระหานวิทยา770พิมพ์
50นายกฤษณะ แก้วโสภณ16 พ.ค. 2565, 11:31โรงเรียนระหานวิทยา771พิมพ์
51นายไพโรจน์ วชิรินทราวัฒน์-โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา772พิมพ์
52นางธนพรรณ ปรางโท้-โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา773พิมพ์
53นายวิฑูรย์ พานชัย-โรงเรียนวังแขมวิทยาคม774พิมพ์
54นายภาษกร แจ่มหม้อ-โรงเรียนวังแขมวิทยาคม775พิมพ์
55นายเกรียงศักดิ์ คงไทย-โรงเรียนขาณุวิทยา776พิมพ์
56นางศักดิ์ศรี นามนาค-โรงเรียนขาณุวิทยา777พิมพ์
57นางโสภิดา มั่งอะนะ-โรงเรียนขาณุวิทยา778พิมพ์
58นายศราวุธ คำภูษา-โรงเรียนขาณุวิทยา779พิมพ์
59นางสาวกชกร ข่มพิษ-โรงเรียนขาณุวิทยา780พิมพ์
60นายนิมิตร ปานช้าง-โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา781พิมพ์
61นางกิติภา โสทะ-โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา782พิมพ์
62นางสาวสมสวรรค์ เหล่าทรัพย์-โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา783พิมพ์
63นางสาวณัฐธิดา ยิ่งยวด12 เม.ย. 2565, 10:04โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา784พิมพ์
64นางสาวณภาวดี วันนู-โรงเรียนสลกบาตรวิทยา785พิมพ์
65ว่าที่ร้อยตรีสมฤกษ์ บัวพันธ์-โรงเรียนสลกบาตรวิทยา786พิมพ์
66นางสาวเนตรคนางค์ โสภณ-โรงเรียนสลกบาตรวิทยา787พิมพ์
67นางสาวคณัสนันท์ ภูมีสัตย์-โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม788พิมพ์
68นายสุรพล พิมพ์สอน-โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์789พิมพ์
69ว่าที่ร้อยตรีบุญเพชร ด้วงมูล-โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์790พิมพ์
70นายสุรชัช เมฆประยูร-โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์791พิมพ์
71นายต่อตระกูล ทองมูล-โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์792พิมพ์
72นายสานิต หงษ์สามสิบเจ็ด-โรงเรียนคลองลานวิทยา793พิมพ์
73นายกวีวัฒน์ เงินขาว-โรงเรียนคลองลานวิทยา794พิมพ์
74นางศิริลักษณ์ เลขะวัฒนะ-โรงเรียนคลองลานวิทยา795พิมพ์
75นางสาวกัญญารินทร์ บุญรัศมีจันทร์-โรงเรียนคลองลานวิทยา796พิมพ์
76นายอภิชาติ อาบเงิน-โรงเรียนสักงามวิทยา797พิมพ์
77นายสมบัติ แป้นตระกูล-โรงเรียนสักงามวิทยา798พิมพ์
78นายปุณณวิช แก้วปัน8 เม.ย. 2565, 15:46โรงเรียนนครไตรตรึงษ์799พิมพ์
79นางปิยมาศ สิงห์ทอง-โรงเรียนนครไตรตรึงษ์800พิมพ์
80นางอรอุมา อนันต์-โรงเรียนนครไตรตรึงษ์801พิมพ์
81นายวิรัช วันบรรเจิด12 เม.ย. 2565, 10:17โรงเรียนคณฑีพิทยาคม802พิมพ์
82นางสาวอรวรรณ เที่ยงดาห์12 เม.ย. 2565, 10:16โรงเรียนคณฑีพิทยาคม803พิมพ์
83นายณัฐพัฒน์ สายเพ็ชร์-โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์804พิมพ์
84นายจันทรัตน์ บุญพันธ์-โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์805พิมพ์
85นายวรวิทย์ สิทธิโสภณ-โรงเรียนวังไทรวิทยาคม806พิมพ์
86นางสาวธราภรณ์ สีม่วง7 เม.ย. 2565, 15:25สพม.กำแพงเพชร807พิมพ์