การคัดเลือกรูปแบบนิเทศภายในสถานศึกษาที่ประสบผลสำเร็จ เป็นแบบอย่างได้

ลำดับชื่อ-นามสกุลวันที่พิมพ์ตำแหน่งโรงเรียนเลขทะเบียนพิมพ์
1โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ 16 พ.ค. 2565, 13:512959พิมพ์
2โรงเรียนพิไกรวิทยา 3 เม.ย. 2565, 15:122960พิมพ์
3โรงเรียนขาณุวิทยา 19 ก.พ. 2565, 21:222961พิมพ์
4โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร 1 เม.ย. 2565, 15:552962พิมพ์
5โรงเรียนโกสัมพีวิทยา 31 มี.ค. 2565, 15:222963พิมพ์
6โรงเรียนวัชรวิทยา 2 เม.ย. 2565, 16:382964พิมพ์
7โรงเรียนหนองกองพิทยาคม 22 มี.ค. 2565, 21:482965พิมพ์
8โรงเรียนวังแขมวิทยาคม 13 ส.ค. 2564, 14:032966พิมพ์
9โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม 2 ต.ค. 2564, 12:542967พิมพ์
10โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 19 ก.พ. 2565, 21:232968พิมพ์
11โรงเรียนสักงามวิทยา 19 ส.ค. 2564, 18:082969พิมพ์
12โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม 16 ส.ค. 2564, 14:462970พิมพ์
13โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม 5 ก.ย. 2564, 20:562971พิมพ์
14โรงเรียนคณฑีพิทยาคม 12 เม.ย. 2565, 10:192972พิมพ์
15โรงเรียนวังไทรวิทยาคม 12 เม.ย. 2565, 11:512973พิมพ์
16โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา 5 มี.ค. 2565, 20:342974พิมพ์
17โรงเรียนระหานวิทยา 19 ก.พ. 2565, 21:232975พิมพ์
18โรงเรียนสลกบาตรวิทยา -2976พิมพ์
19โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม 2 ต.ค. 2564, 15:152977พิมพ์
20โรงเรียนไทรงามพิทยาคม 2 ต.ค. 2564, 14:052978พิมพ์
21โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา 17 ส.ค. 2564, 12:322979พิมพ์
22นางไพรินทร์ เหมบุตร 29 ก.ย. 2564, 18:102980พิมพ์
23นางละมูล เหล่าทอง -2981พิมพ์
24นางสาวธัญรดี พากเพียร 19 ก.พ. 2565, 21:232982พิมพ์
25นายประจิม เมืองแก้ว 29 ก.ย. 2564, 11:592983พิมพ์
26นายเทพพงษ์ ธวัชบัณฑิต -2984พิมพ์
27นางสาวณัฐชญาน์ รัตนสถาพรพงศ์ -2985พิมพ์
28นางพิมพ์พรรณ คำภิระยศ 20 ต.ค. 2564, 11:392986พิมพ์
29นางสาวปัทมา มีขันหมาก 9 พ.ย. 2564, 09:422987พิมพ์
30นายกนกชัย มาลัยวงศ์ 2 เม.ย. 2565, 16:382988พิมพ์