การพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู (วPA)

ลำดับชื่อ-นามสกุลวันที่พิมพ์ตำแหน่งโรงเรียนเลขทะเบียนพิมพ์
1นางสาวกชกร ข่มพิษ-ขาณุวิทยา807พิมพ์
2นางชฎาพร นิลเกษม-ขาณุวิทยา808พิมพ์
3นายเจนภพ กาเทียม-ขาณุวิทยา809พิมพ์
4นายวีรวัฒน์ ศรีพงษ์-ขาณุวิทยา810พิมพ์
5นายธีรรัชต์ แสงสิริปรีชา-คณฑีพิทยาคม811พิมพ์
6นายทวีทรัพย์ แซ่เอี้ยว-คณฑีพิทยาคม812พิมพ์
7นางสาวทิพย์วรรณ์ โอสา-คณฑีพิทยาคม813พิมพ์
8นางสาวเกศแก้ว พุ่มขจร-คณฑีพิทยาคม814พิมพ์
9นายธราลักษณ์ สุวรรณละเอียด-คณฑีพิทยาคม815พิมพ์
10นายสุเมธ ทับประดิษฐ์-คณฑีพิทยาคม816พิมพ์
11นางสาวศันษณี เกียรติสุดาเกื้อกูล-คณฑีพิทยาคม817พิมพ์
12นางจิรสุดา กล้ากสิกิจ-คณฑีพิทยาคม818พิมพ์
13นางสาวชนาภรณ์ มะยมหิน-วังไทรวิทยาคม819พิมพ์
14นางสาวสุมาลี แช่มช้อย-วังไทรวิทยาคม820พิมพ์
15นางสาวมัณฑนา พิมแก้ว-วังไทรวิทยาคม821พิมพ์
16นายธีระศักดิ์ สว่างศรี-วังไทรวิทยาคม822พิมพ์
17นายนาวิน ทับเกิด-วังไทรวิทยาคม823พิมพ์
18นางอรุโณทัย ธนูชัย-วังไทรวิทยาคม824พิมพ์
19นางสาวธิดารัตน์ เสรีรัตนเสถียร-วังไทรวิทยาคม825พิมพ์
20นางสาวพัชรินทร์ เย็นฉ่ำ-วังไทรวิทยาคม826พิมพ์
21นางสาวอนาวิล สินสิงห์-วังไทรวิทยาคม827พิมพ์
22นายศุภจิต จันทรี-วังไทรวิทยาคม828พิมพ์
23นายวีรศักดิ์ ผลเกิด-วังไทรวิทยาคม829พิมพ์
24นางมาลีจันทร์ ชาติสุทธิ-วังไทรวิทยาคม830พิมพ์
25นางสาวนาถยา อัมพะวา-วังไทรวิทยาคม831พิมพ์
26นางสุภัทรา จิรัฐติกาลกุลเวท-วังไทรวิทยาคม832พิมพ์
27นายนิมิตร ปานช้าง-ทุ่งทรายวิทยา833พิมพ์
28นางกิติภา โสทะ-ทุ่งทรายวิทยา834พิมพ์
29นางสาวสมสวรรค์ เหล่าทรัพย์-ทุ่งทรายวิทยา835พิมพ์
30นางสาวณัฐธิดา ยิ่งยวด-ทุ่งทรายวิทยา836พิมพ์
31นายถวัลย์ จันทร์ต้น-ทุ่งทรายวิทยา837พิมพ์
32นางอรรจน์ชญาณ์ ชัยเจริญวงษ์-ทุ่งทรายวิทยา838พิมพ์
33นางปิยะพร แสนซื่อ-ทุ่งทรายวิทยา839พิมพ์
34นายเกริกพล มะลิต้น-ทุ่งทรายวิทยา840พิมพ์
35นายจักรภัทร พูลเขตรกิจ-ทุ่งทรายวิทยา841พิมพ์
36นางสาวชรินรัตน์ คันทะสินธ์-ทุ่งทรายวิทยา842พิมพ์
37นางสาวนิตยา โพธิ์ศิริ-ทุ่งทรายวิทยา843พิมพ์
38นางสาวป้างรีรัตน์ หว่างวรกิจ-ทุ่งทรายวิทยา844พิมพ์
39นางสาวนิติกรณ์ มาลา-ทุ่งทรายวิทยา845พิมพ์
40นายมานพ นาคชาตรี-ทุ่งทรายวิทยา846พิมพ์
41นางคนึงนิจ ชัยมี-ทุ่งทรายวิทยา847พิมพ์
42นางสาวลภัสรดา วงษ์จ่อน-ทุ่งทรายวิทยา848พิมพ์
43นางสาวอัจฉรานันท์ เทียนทองดี-ทุ่งทรายวิทยา849พิมพ์
44นางสาวภักดิ์ชามน จันทร์สุข-ทุ่งทรายวิทยา850พิมพ์
45นายณัฐกร กลิ่นมิ่ง-ทุ่งทรายวิทยา851พิมพ์
46นางกาญจนา พันธุรักษ์-ทุ่งทรายวิทยา852พิมพ์
47นายธันวา ม่วงเลี้ยง-ทุ่งทรายวิทยา853พิมพ์
48นางวริศรา จำปาหวาย-ทุ่งทรายวิทยา854พิมพ์
49นายรัฐศักดิ์ ผ่องจิต-ทุ่งทรายวิทยา855พิมพ์
50ว่าที่พันตรีอนนท์ ดุลยสุริเยนทร์-ทุ่งทรายวิทยา856พิมพ์
51นายวิสุทธิ์ วงศ์วิลาศ-ทุ่งทรายวิทยา857พิมพ์
52นางสาวรัชฎาภรณ์ สิทธิกา-ทุ่งทรายวิทยา858พิมพ์
53นายมานัด คำดำ-ทุ่งทรายวิทยา859พิมพ์
54นางลำเพย พุ่มห้วยรอบ-ทุ่งทรายวิทยา860พิมพ์
55นายสุรศักดิ์ พยอม-นครไตรตรึงษ์861พิมพ์
56นางผกาภรณ์ บุญเนรมิตร-นครไตรตรึงษ์862พิมพ์
57นางสาวภคมนต์ เอิบลาภ-นครไตรตรึงษ์863พิมพ์
58นายชัชวาล พระสิริไพบูลย์-นครไตรตรึงษ์864พิมพ์
59นายคงคา โล่ห์ทอง12 พ.ค. 2565, 14:56นครไตรตรึงษ์865พิมพ์
60นายพลัฏฐ์ ภู่เกตุ-นครไตรตรึงษ์866พิมพ์
61นายถาวร จงอิ้ว-นครไตรตรึงษ์867พิมพ์
62นายกฤษณ์ ประทุมทอง-นครไตรตรึงษ์868พิมพ์
63นางสายชล ปิ่นชัยมูล-นครไตรตรึงษ์869พิมพ์
64นางจันทร์เพ็ญ ดอนดี-นครไตรตรึงษ์870พิมพ์
65นางสาวกฤษฎี เงินทอง-นครไตรตรึงษ์871พิมพ์
66นางสุภาวดี ฤกษ์หร่าย-นครไตรตรึงษ์872พิมพ์
67นางสาวสุรินทร์ทิพย์ ชัยชนะ16 พ.ค. 2565, 13:37นครไตรตรึงษ์873พิมพ์
68นางเพ็ญศรี เกียรติสุดาเกื้อกูล-นครไตรตรึงษ์874พิมพ์
69นางอโณทัย กมุทชาติ-นครไตรตรึงษ์875พิมพ์
70นางสาวกิติยาภรณ์ ป้อมคำ-นครไตรตรึงษ์876พิมพ์
71นายขจรศักดิ์ อ่อนอุทัย-นครไตรตรึงษ์877พิมพ์
72นางสาวกิตติมา ฤกษ์หร่าย-นครไตรตรึงษ์878พิมพ์
73นางวนิดา เลาหศักดิ์ประสิทธิ์-นครไตรตรึงษ์879พิมพ์
74นายพงษ์ศักดิ์ เกียรติสุดาเกื้อกูล-นครไตรตรึงษ์880พิมพ์
75นางสาวศิริพร ละน้อย-นครไตรตรึงษ์881พิมพ์
76นางเมตตา วงศ์สกุลเกียรติ-นครไตรตรึงษ์882พิมพ์
77นางขวัญฤทัย ศิระเกียรติสกุล-นครไตรตรึงษ์883พิมพ์
78นางสาวชลณพรรธษ์ ศรีเริงหล้า-นครไตรตรึงษ์884พิมพ์
79นายสุรชัย อือนอก-นครไตรตรึงษ์885พิมพ์
80นางสาวจินตนา วงศ์อาสา12 พ.ค. 2565, 15:05นครไตรตรึงษ์886พิมพ์
81นายสุรเชษฐ์ ดวงจันทร์-นครไตรตรึงษ์887พิมพ์
82นางสาวภัทราพร วชิระสุนทรกุล-นครไตรตรึงษ์888พิมพ์
83นางสาวปณาลี มณีพราย-นครไตรตรึงษ์889พิมพ์
84นางสาวยิ่งรัก ทองมีทศพร-นครไตรตรึงษ์890พิมพ์
85นางสาวเบญจรัตน์ ผลเจริญ-นครไตรตรึงษ์891พิมพ์
86นางสาวอาริษา ฉิมสุพร-นครไตรตรึงษ์892พิมพ์
87นางสาวพรหทัย พะละโท-นครไตรตรึงษ์893พิมพ์
88นายอำพล กอบธัญกิจ-นครไตรตรึงษ์894พิมพ์
89นางสาวพรทิพย์ พ่วงแตง-สักงามวิทยา895พิมพ์
90นายวาทิต ไพโรจน์อังสุธร-สักงามวิทยา896พิมพ์
91นางสาวกุลชญา ศรีสุวรรณ-สักงามวิทยา897พิมพ์
92นางสาวเคียงตะวัน ฐานสิงห์-สักงามวิทยา898พิมพ์
93นายธีรสิทธิ์ ศรีขวัญแก้ว-สักงามวิทยา899พิมพ์
94นางสาวชาลี เปี่ยมพลอย-สักงามวิทยา900พิมพ์
95นายกิติพัฒน์ เต็มศักดิ์กุลธร-สักงามวิทยา901พิมพ์
96นางเสาวลักษณ์ เข็ญคำ-สักงามวิทยา902พิมพ์
97นางสาววิชุดา หงษ์คำ-โค้งไผ่วิทยา903พิมพ์
98นายปรมินทร์ บุญพันธ์-โค้งไผ่วิทยา904พิมพ์
99นางกาญจนา ธรรมมี-โค้งไผ่วิทยา905พิมพ์
100นางสาวกรรนิภา ยุติธรรม-โค้งไผ่วิทยา906พิมพ์
101นายจิรวัฒน์ พงษ์พานิช-โค้งไผ่วิทยา907พิมพ์
102นางนัฐพร ชาวด่าน-โค้งไผ่วิทยา908พิมพ์
103นายวุฒิไกร อุยตระกูล-โค้งไผ่วิทยา909พิมพ์
104นางเตือนตา ยอดนครจง-โค้งไผ่วิทยา910พิมพ์
105นายชัยวัฒน์ ยอดนครจง-โค้งไผ่วิทยา911พิมพ์
106นางราตรี พงษ์เสือ-โค้งไผ่วิทยา912พิมพ์
107นางลัดดาวัลย์ เดชโนนสังข์-โค้งไผ่วิทยา913พิมพ์
108นายกฤษณะ สุริต-โค้งไผ่วิทยา914พิมพ์
109นางปัทมาวดี สุริต-โค้งไผ่วิทยา915พิมพ์
110นางรุ่งนะภา กิจสุวรรณ-โค้งไผ่วิทยา916พิมพ์
111นางนิษฐิดา วันบรรเจิด-โค้งไผ่วิทยา917พิมพ์
112นางสาวรัชนีวรรณ ขัดบง-โค้งไผ่วิทยา918พิมพ์
113นายปริญญา อินสว่าง-โค้งไผ่วิทยา919พิมพ์
114นางทัศนีย์วรรณ์ เพชรพิพัฒน์-โค้งไผ่วิทยา920พิมพ์
115นางสาวศุจินธร สุพันสร-โค้งไผ่วิทยา921พิมพ์
116นายไพโรจน์ วชิรินทราวัฒน์-โค้งไผ่วิทยา922พิมพ์
117นางธนพรรณ ปรางโท้-โค้งไผ่วิทยา923พิมพ์
118นางพัฒนา สัตย์ชาพงษ์-โค้งไผ่วิทยา924พิมพ์
119นางสาวกนกรัตน์ ตังควุฒิวิจิตร-โค้งไผ่วิทยา925พิมพ์
120นางวิไลวรรณ์ จิตมณี-โค้งไผ่วิทยา926พิมพ์
121นางสาวนภานันท์ ศรีธงชัย-โค้งไผ่วิทยา927พิมพ์
122นางสาวอริสรา คำปัญญา-โค้งไผ่วิทยา928พิมพ์
123นางสาวอาภาภรณ์ กวนขุนทด-โค้งไผ่วิทยา929พิมพ์
124นายธีรพงษ์ เที่ยงแท้-โค้งไผ่วิทยา930พิมพ์
125นายภูวดล นนท์นันทภูมิ-โค้งไผ่วิทยา931พิมพ์
126นายสุรพล พิมพ์สอน-คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์932พิมพ์
127ว่าที่ร้อยตรีบุญเพชร ด้วงมูล-คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์933พิมพ์
128นายสุรชัช เมฆประยูร-คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์934พิมพ์
129นายต่อตระกูล ทองมูล-คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์935พิมพ์
130นางวรรณา พิลึก-คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์936พิมพ์
131นางสุมาลี แสงแก้ว-คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์937พิมพ์
132นางสาวโสภา จิตตวิไลย-คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์938พิมพ์
133นางสาวนิตศรา โงนรี-คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์939พิมพ์
134นายเชษฐา ธีสา-คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์940พิมพ์
135นายธเนศร์ เกษวิริยะการณ์-คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์941พิมพ์
136นางกนกพร มุงเมือง-คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์942พิมพ์
137นางสาวนิสิตา ขำศิริ-คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์943พิมพ์
138นายวิชาญ เขียวสวาท-คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์944พิมพ์
139นางจุฑาลักษณ์ ขุนภักดี-คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์945พิมพ์
140นายไพบูลย์ ธนูชัย-คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์946พิมพ์
141นางสาวจุฑาทิพย์ คำตีด-คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์947พิมพ์
142นางรังษินี แก้วคง-คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์948พิมพ์
143นางนุชนาท สิงหา-คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์949พิมพ์
144นางนิภาพร กาญจนะ-คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์950พิมพ์
145นางอริสรา แสนแก้ว-คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์951พิมพ์
146นางจันทร์เพ็ญ น้อยม่วง-คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์952พิมพ์
147นายวิทวัส แสงแก้ว-คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์953พิมพ์
148นางจินตนา มีล้นศักดิ์-คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์954พิมพ์
149นายฉัตรชัย สุขุม-คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์955พิมพ์
150นางกชกร ศรีวิชัย-คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์956พิมพ์
151นายสุนทร ชตาเริกษ์-คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์957พิมพ์
152นางสุทิน แสงแก้ว-คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์958พิมพ์
153นายวิรัตน์ น้อยม่วง-คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์959พิมพ์
154นางมะลิ เขียวสวาท-คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์960พิมพ์
155นางเกสร ชตาเริกษ์-คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์961พิมพ์
156นางชลชินี แพทย์วงศ์-คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์962พิมพ์
157นางสาวสายรุ้ง แก้วปัน-คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์963พิมพ์
158นางเพชรรุ้ง ทองอิ่ม-คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์964พิมพ์
159นางธมลวรรณ วันบรรเจิด-คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์965พิมพ์
160นางสาวฤทัยรัตน์ ฤทธิ์นุช-คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์966พิมพ์
161นางทิพย์พาที วิชาพร-คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์967พิมพ์
162นายกฤษฏิพงศ์ ขุนภักดี-คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์968พิมพ์
163นายพินิจ นุชสวาท-คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์969พิมพ์
164นางดารณี กัลป์ธนวงศ์-คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์970พิมพ์
165นายวจนะ แพ่งสภา-คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์971พิมพ์
166นางอำพันธ์ รอบุญ-คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์972พิมพ์
167นางสุพรทิพย์ ศรีภูธร-คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์973พิมพ์
168นางสาวสุชาดา แย้มเจริญ-คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์974พิมพ์
169นางชนชนก เขียวมงคล-คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์975พิมพ์
170นางกรชวัล เข็มศร-คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์976พิมพ์
171นางสาวจิตราภรณ์ สามไชย-คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์977พิมพ์
172ว่าที่ร้อยตรีหญิงเพียงฤทัย เพิ่มผล-คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์978พิมพ์
173นางสาวประภาพร -คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์979พิมพ์
174นายภิธาร คำสีทา-คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์980พิมพ์
175นางสาวเสาวนีย์ สอนแหยม-คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์981พิมพ์
176นางสาวภัคธีมา อ่องละออ-คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์982พิมพ์
177นายดำรงศักดิ์ เพชรรัตน์-คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์983พิมพ์
178นางสาวพิชญาอร สังวรกาญจน์-คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์984พิมพ์
179นางอุษา ศรีทอง-คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์985พิมพ์
180นางสาวศิริวรรณ ปานสุด-คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์986พิมพ์
181นางสาวรัตนาภรณ์ โยทะพงษ์-คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์987พิมพ์
182นายสุริยัน เชื้อบุญมี-คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์988พิมพ์
183นางสาววราพรรณ สุกมาก-คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์989พิมพ์
184นางสาวเอื้อมดาว แก้วเทพ-คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์990พิมพ์
185นายสุเมธ อยู่แก้ว-คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์991พิมพ์
186นายนวพงษ์ เรืองรุ่ง-คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์992พิมพ์
187นางกุสุมา ศรีสำโรง-คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์993พิมพ์
188นางสาวอัญญรัตน์ ฉายทอง-คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์994พิมพ์
189นางสาววิรากร กนกสิงห์-คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์995พิมพ์
190นายอธิวัฒน์ โพธิ์จันทร์-คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์996พิมพ์
191นายยงยุทธ แจ่มหม้อ-คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์997พิมพ์
192นางสาวนงนุช อินทร์เรืองศร-คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์998พิมพ์
193นางสาวอาทิตยา หลับภา-คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์999พิมพ์
194นางสาวอมรพรรณ ดาทอง-คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์1000พิมพ์
195นางสาวธัญลักษณ์ ก้อนปัญญา-คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์1001พิมพ์
196นางสาวมณธิชา วงษ์น้อย-คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์1002พิมพ์
197นายธนัญพงษ์ เต็งโรจน์นภาพร-คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์1003พิมพ์
198นางสาวเมธินี เขียวดิบ-คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์1004พิมพ์
199นายสุรศักดิ์ สุขประกอบ-คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์1005พิมพ์
200นางสาวสายชล หวังพิทักษ์วงศ์-คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์1006พิมพ์
201นายเสถียร มัทวรัตน์-คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์1007พิมพ์
202นายวรายุทธ จันทร์ต้น-คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์1008พิมพ์
203นายวัชระ ศรีสุพัฒนะกุล-คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์1009พิมพ์
204นายภานุพงษ์ ชูชื่น-คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์1010พิมพ์
205นางสาวแพรพลอย เหลืองสิริวรรณ-คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์1011พิมพ์
206นางสาวนฤมล นภาพันธ์เสรีกุล-วัชรวิทยา1012พิมพ์
207นางภัคจิรา กิตติสิริบัณฑิต-วัชรวิทยา1013พิมพ์
208นางตวงรัตน์ อ้นอิน-วัชรวิทยา1014พิมพ์
209นายภีมพล เหมภูมิ-วัชรวิทยา1015พิมพ์
210ว่าที่ร้อยตรีศุภสิทธิ์ มรกฎ-วัชรวิทยา1016พิมพ์
211นางสาวเสาวลักษณ์ จุ้ยวงษ์-วัชรวิทยา1017พิมพ์
212นางศรีสกุล วิบูลย์วงศรี-วัชรวิทยา1018พิมพ์
213นางสาวเจนจิรา จินดากุลย์-วัชรวิทยา1019พิมพ์
214นางสาวณัฐิดา ยอดเพชร-นาบ่อคำวิทยาคม1020พิมพ์
215นางสาวรัตนสุดา เกตศรี-นาบ่อคำวิทยาคม1021พิมพ์
216นางสาวชญาพิชชา ย่านสากล-นาบ่อคำวิทยาคม1022พิมพ์
217นางสาวปิยธิดา วงศ์ประสิทธิ์-นาบ่อคำวิทยาคม1023พิมพ์
218นายสุวิทย์ ผลาผล-นาบ่อคำวิทยาคม1024พิมพ์
219นายรชฏ รังสิมาภา-นาบ่อคำวิทยาคม1025พิมพ์
220นางดรุณี คำสีสังข์-นาบ่อคำวิทยาคม1026พิมพ์
221นางสาวยุวดี ฮามคำฮัก-นาบ่อคำวิทยาคม1027พิมพ์
222นางสาวพรสุภา อิ่มเนย-กำแพงเพชรพิทยาคม1028พิมพ์
223นางสาวพนารัตน์ บุญยืน-กำแพงเพชรพิทยาคม1029พิมพ์
224นางสาวสวรรยา จันทร์พุฒ-กำแพงเพชรพิทยาคม1030พิมพ์
225นายสขิล สินสิงห์-กำแพงเพชรพิทยาคม1031พิมพ์
226นางเกศิณี บึงมุม-กำแพงเพชรพิทยาคม1032พิมพ์
227นายบุญเพ็ง ศรีจันทร์-กำแพงเพชรพิทยาคม1033พิมพ์
228นางสาวบุษบา บูชาอินทร์-กำแพงเพชรพิทยาคม1034พิมพ์
229นางกิติยาภรณ์ แคนจา-กำแพงเพชรพิทยาคม1035พิมพ์
230นายอาคม พลายศิริ-กำแพงเพชรพิทยาคม1036พิมพ์
231นางญาณพัทธ์ อิ่มสุนทรรักษา-กำแพงเพชรพิทยาคม1037พิมพ์
232สิบเอกหญิงสวรินทร์ เสือโต-กำแพงเพชรพิทยาคม1038พิมพ์
233นายกมล อึ้งธีรกุล-กำแพงเพชรพิทยาคม1039พิมพ์
234นางสาวลลิตา เหลาอ่อน-กำแพงเพชรพิทยาคม1040พิมพ์
235นายสุรนันท์ พันธ์สมบูรณ์-กำแพงเพชรพิทยาคม1041พิมพ์
236นางสาวนงนุช ชีวะโต-กำแพงเพชรพิทยาคม1042พิมพ์
237นางปวริศา เรืองชัยศิวเวท-กำแพงเพชรพิทยาคม1043พิมพ์
238นางสาวอมรา ประกอบมิตร-กำแพงเพชรพิทยาคม1044พิมพ์
239นางเนตรดาว คำวงศ์วาลย์-กำแพงเพชรพิทยาคม1045พิมพ์
240นายประสิทธิ์ คงเพชรศักดิ์-กำแพงเพชรพิทยาคม1046พิมพ์
241นางสาวชุติกาญจน์ สุวิมล-กำแพงเพชรพิทยาคม1047พิมพ์
242นางสาววิลาวัณย์ จันทร์ไข่-ระหานวิทยา1048พิมพ์
243นางสาวดวงใจ แก้วสูงเนิน-ระหานวิทยา1049พิมพ์
244นางสาวมรกต ทับโพธิ์-ระหานวิทยา1050พิมพ์
245นางพิมพ์พิชญา พงษ์ก่อสร้าง-ระหานวิทยา1051พิมพ์
246นางสาวสมฤดี ศรีระวัตร-ระหานวิทยา1052พิมพ์
247นายนพดนัย ผ่องจิต-ระหานวิทยา1053พิมพ์
248นายจิระพันธุ์ เกลี้ยงล่ำ-ระหานวิทยา1054พิมพ์
249นายยศศักดิ์ สุขเกษม-ระหานวิทยา1055พิมพ์
250นางสาวไพลิน อร่ามรุณ-ระหานวิทยา1056พิมพ์
251นางสาวอัจจิรา จุ้ยดอนกลอย-ระหานวิทยา1057พิมพ์
252นางสาววิไลลักษณ์ แซ่โล้ว-ระหานวิทยา1058พิมพ์
253นางสาวสุชาดา สมบุญโสด-ระหานวิทยา1059พิมพ์
254นายเติมพงศ์ ครุธทิน-ระหานวิทยา1060พิมพ์
255นางสาวนิสา คีรีรมย์-ระหานวิทยา1061พิมพ์
256นางสาวทิพย์วรรณ พึ่งชู-ระหานวิทยา1062พิมพ์
257นายณัฐพงษ์ มาน้อย-ระหานวิทยา1063พิมพ์
258นายนพพร แจ่มหม้อ-ระหานวิทยา1064พิมพ์
259นายกฤษณะ แก้วโสภณ-ระหานวิทยา1065พิมพ์
260นางวันวิสา พวงสุมาลี-ระหานวิทยา1066พิมพ์
261นายอนุกร ชั่งเกวียน-ระหานวิทยา1067พิมพ์
262นางสาวปรีชญา สุขมี-ระหานวิทยา1068พิมพ์
263นางสาวอรวรรณ อุดมสุข-ระหานวิทยา1069พิมพ์
264นางสาววันแรม หมอนอิง-ระหานวิทยา1070พิมพ์
265นางนงนุช พราหมนุช-ระหานวิทยา1071พิมพ์
266นางสาวนันทรัตน์ ทองดีวิเศษ-ระหานวิทยา1072พิมพ์
267นางสาวณัฐหทัย ศรีทวงศ์วรากร-ระหานวิทยา1073พิมพ์
268นางสาวเบญจพร มูลเจริญพร-ระหานวิทยา1074พิมพ์
269นางสาววิไล มาลาหอม-ระหานวิทยา1075พิมพ์
270นางสาวนันทิกา ขำเส็ง-ระหานวิทยา1076พิมพ์
271นางวิไลพร พฤกษชาติ-ระหานวิทยา1077พิมพ์
272นายผดุงเกียรติ แสนทวีสุข-ระหานวิทยา1078พิมพ์
273นางสาวศศินันท์ ประมูล-ระหานวิทยา1079พิมพ์
274นางสาวธาวินี ดอนตุ้มไพร-ระหานวิทยา1080พิมพ์
275นายศุภวัฒน์​ จันทร์คำ-ระหานวิทยา1081พิมพ์
276นายจรูญ สารสิงห์-ระหานวิทยา1082พิมพ์
277ว่าที่ร้อยตรีอาทิตย์ เข็มศร-ระหานวิทยา1083พิมพ์
278นางสาวทิพลักษณ์​ เมฆพินธุ์​-หนองกองพิทยาคม1084พิมพ์
279นางฐิติรัตน์ แสนทิ-หนองกองพิทยาคม1085พิมพ์
280นางสาวเรวดี จันทะคุณ-หนองกองพิทยาคม1086พิมพ์
281นางรัตนากร ศรีนากรุง-หนองกองพิทยาคม1087พิมพ์
282นายภูมิศักดิ์ คันธะชุมภู-หนองกองพิทยาคม1088พิมพ์
283นายศุภากร โฉมนาท-หนองกองพิทยาคม1089พิมพ์
284นายชุมพล นันทวงศ์-หนองกองพิทยาคม1090พิมพ์
285นางพรรณนิภา แก้วปัด-หนองกองพิทยาคม1091พิมพ์
286นางสาวพิมพร แสงแก้ว-หนองกองพิทยาคม1092พิมพ์
287นางสาวเกษร อ่อนคำ-หนองกองพิทยาคม1093พิมพ์
288นางสาวเบนฤณ ชูภู่-หนองกองพิทยาคม1094พิมพ์
289นางปัทมา แป้นพุดเย็น-หนองกองพิทยาคม1095พิมพ์
290นางสาวปัทมา บุญเจริญพงค์-หนองกองพิทยาคม1096พิมพ์
291นางสาวไพรินทร์ พรวนแก้ว-หนองกองพิทยาคม1097พิมพ์
292นายศิริชัย เลี่ยมทอง-หนองกองพิทยาคม1098พิมพ์
293นางเสาวนีย์ ตาคำ-หนองกองพิทยาคม1099พิมพ์
294นางสาวสุทธิดา ก้อนสมบัติ-หนองกองพิทยาคม1100พิมพ์
295นางสาววรลักษณ์ ภู่เรือง-หนองกองพิทยาคม1101พิมพ์
296นายชลันธร คงอินทร์-หนองกองพิทยาคม1102พิมพ์
297นางสาวศิวภรณ์ กรีสวัสดิ์-หนองกองพิทยาคม1103พิมพ์
298นางสาวธันย์ชนก สีวิจี๋-หนองกองพิทยาคม1104พิมพ์
299นางอรสา อิ่มใจ-เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร1105พิมพ์
300นางสาวศิรินทรา น่วมอินทร์-เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร1106พิมพ์
301นางฉายนันท์ อินทรสูต-เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร1107พิมพ์
302นางมณีรัตน์ ธรรมสกุล-เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร1108พิมพ์
303นางสาวทิพวัลย์ อ่อนเกตุ-เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร1109พิมพ์
304นางสาลี่ อุตมา-เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร1110พิมพ์
305นายทรงฤทธิ์ แสนใจวุฒิ-เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร1111พิมพ์
306นายทนง คงรอด-เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร1112พิมพ์
307นายสาโรจน์ บุญเนรมิตร-เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร1113พิมพ์
308นางสาวทิวา สุระเดช-เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร1114พิมพ์
309นางสาวรัตนา บุญใจ-เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร1115พิมพ์
310นางนันทิยา บุตรดี-เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร1116พิมพ์
311นางจุฑาทิพย์ คำบรรลือ-เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร1117พิมพ์
312นางวิยะดา เซี่ยงหลิว-เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร1118พิมพ์
313นางสาวณิชาบูล นิลรัตน์-ปางศิลาทองศึกษา1119พิมพ์
314นายขวัญชัย พรมเจียม-ปางศิลาทองศึกษา1120พิมพ์
315นางสุภาพร เอี๋ยวศิริ-ปางศิลาทองศึกษา1121พิมพ์
316นางสาวกชพรรณ ต.เจริญ-ปางศิลาทองศึกษา1122พิมพ์
317ว่าที่ร้อยตรีวิชาญชัย ซังหยง-ปางศิลาทองศึกษา1123พิมพ์
318นางสาววราทิพย์ โพธิ์ทอง-ปางศิลาทองศึกษา1124พิมพ์
319นายมาวิน จันทร์สา-ปางศิลาทองศึกษา1125พิมพ์
320นางสาวสุทธาสินี มากสุข-ปางศิลาทองศึกษา1126พิมพ์
321นายคุณานนต์ ศรีวังโป่ง-พรานกระต่ายพิทยาคม1127พิมพ์
322นางสาวฐานิตา บุญธรรม-พรานกระต่ายพิทยาคม1128พิมพ์
323นางรัตนา ปัญญา-พรานกระต่ายพิทยาคม1129พิมพ์
324นายนเรศ สดชื่น-พรานกระต่ายพิทยาคม1130พิมพ์
325นางนงนุช ไชยโยกาศ-พรานกระต่ายพิทยาคม1131พิมพ์
326นายชูชาติ อินทพงษ์-พรานกระต่ายพิทยาคม1132พิมพ์
327นางสุภรัตน์ รัตนประภา-พรานกระต่ายพิทยาคม1133พิมพ์
328นางศิริพร มั่นเกษตรกิจ-พรานกระต่ายพิทยาคม1134พิมพ์
329นางสาวนพรัตน์ สงคุ้ม-พรานกระต่ายพิทยาคม1135พิมพ์
330นางสาวสุกัญญา ถาวร-พรานกระต่ายพิทยาคม1136พิมพ์
331นางสาวอารวีร์ อดิเรก-พรานกระต่ายพิทยาคม1137พิมพ์
332นางสาวลำจวน คำบรรลือ-พรานกระต่ายพิทยาคม1138พิมพ์
333นางสาวณฤดี สีทับทิม-พรานกระต่ายพิทยาคม1139พิมพ์
334นางสาวสาวิตรี ศิริเวิน-พรานกระต่ายพิทยาคม1140พิมพ์
335นางจุฑารัตน์ ใจหงอก-พรานกระต่ายพิทยาคม1141พิมพ์
336นายปรัชญา แก่งศิริ-พรานกระต่ายพิทยาคม1142พิมพ์
337นายพสิษฐ์ มีศรีสวัสดิ์-พรานกระต่ายพิทยาคม1143พิมพ์
338นายชรินทร์ พลลา-พรานกระต่ายพิทยาคม1144พิมพ์
339นายเสกสรรค์ กุณณะกัน-พรานกระต่ายพิทยาคม1145พิมพ์
340นางจันทรา แสงอะโณ-พรานกระต่ายพิทยาคม1146พิมพ์
341นางภานุรัตน์ เดชะผล-พรานกระต่ายพิทยาคม1147พิมพ์
342นางสาวจารุวรรณ บุตรเกตุ-พรานกระต่ายพิทยาคม1148พิมพ์
343นายถนอมพงษ์ จันอ้น-พรานกระต่ายพิทยาคม1149พิมพ์
344ว่าที่ร้อยตรีสำเริง รุ้งกระดี่-พรานกระต่ายพิทยาคม1150พิมพ์
345นายอนุสรณ์ อ่อนเขียว-พรานกระต่ายพิทยาคม1151พิมพ์
346นายลิขิต ศิลาเงิน-วชิรปราการวิทยาคม1152พิมพ์
347นางสาวมุทิตา สิงห์โต-วชิรปราการวิทยาคม1153พิมพ์
348นายศุภชัย เจริญสุข-วชิรปราการวิทยาคม1154พิมพ์
349นายไตรรัตน์ จันทรทิพย์-วชิรปราการวิทยาคม1155พิมพ์
350นายสมจิตร วรนากุล-วชิรปราการวิทยาคม1156พิมพ์
351ว่าที่ร้อยเอกศุภณัฐ กิตติสิริบัณฑิต-วชิรปราการวิทยาคม1157พิมพ์
352นายสุรินทร์ เจดีย์-วชิรปราการวิทยาคม1158พิมพ์
353นายภพ ฝั้นสาย-วชิรปราการวิทยาคม1159พิมพ์
354นางสาวโสภิตา เสนาะจิต-วชิรปราการวิทยาคม1160พิมพ์
355นายณัฐพัฒน์ สายเพ็ชร์-คลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์1161พิมพ์
356นายจันทรัตน์ บุญพันธ์-คลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์1162พิมพ์
357นายธนนนท กัญญาทอง-คลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์1163พิมพ์
358นางณัฐพร ทองคลี่-คลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์1164พิมพ์
359นางสาวสุนันทา คำเสนา-คลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์1165พิมพ์
360ว่าที่ร้อยตรีชาตรี ภู่แฟง-คลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์1166พิมพ์
361นางสาวรุ่งลัดดา คำศรี-คลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์1167พิมพ์
362นางสาวสุพัตรา แสนเปา-คลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์1168พิมพ์
363นายปราโมช เครื่องต้น-คลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์1169พิมพ์
364นางสาวณิชชชัญ ชัยฤทธิ์-คลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์1170พิมพ์
365นางสาวภูษิดา หาญลำยวง-คลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์1171พิมพ์
366นายวุฒิวัฒน์ วรกิตต์ธนัตย์-คลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์1172พิมพ์
367นายธีระพัฒน์ ช้อยนิยม-คลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์1173พิมพ์
368นางสาวสุภารัตน์ สุวรรณาชื่น-คลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์1174พิมพ์
369นางสาวกีรติกา ชูศิลป์-คลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์1175พิมพ์
370นางสาวดวงรัตน์ ปอกกันยะ-คลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์1176พิมพ์
371นางสาวมลิตา กันทหมื่น-คลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์1177พิมพ์
372นายธนกฤต นวมพันธ์-คลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์1178พิมพ์
373นางสาวอิงฟ้า ศรีโยธา-คลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์1179พิมพ์
374นายกชเษม งามจัตุรัส-คลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์1180พิมพ์
375นายณัฐพล ย่านสากล-คลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์1181พิมพ์
376นางสาวธัญชรินทร์ ศิลาเงินสิริโชติ-คลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์1182พิมพ์
377นายรังสรรย์ ไพฑูรย์-คลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์1183พิมพ์
378นายอานนท์ อินทยะ-คลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์1184พิมพ์
379นายชัยยะ ศิริภาพ-คลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์1185พิมพ์
380นายวีรภัทร ภักดีพงษ์-คลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์1186พิมพ์
381นายสมโภชน์ แก้วเทียน-คลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์1187พิมพ์
382นายสถาพร คำบุญมี-คลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์1188พิมพ์
383นางสาวกนกอร กันไชย-มัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร1189พิมพ์
384นางนงลักษณ์ สุขสวัสดิ์-มัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร1190พิมพ์
385นางสาวหม้านฟ้า วงศ์ทองใบใหญ่-มัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร1191พิมพ์
386นางสาวศิรประภา ประเสริฐพรศรี-มัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร1192พิมพ์
387นางสาวจิราภรณ์ มีเรือง-มัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร1193พิมพ์
388นายนันทกร ใหม่รุ่งโรจน์-มัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร1194พิมพ์
389นางสาวสุรรัตน์ บุญประสิทธิ์-มัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร1195พิมพ์
390นางสาวม่านทอง เจตเขตกิจ-มัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร1196พิมพ์
391นายวรพน พรหมศิริ-มัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร1197พิมพ์
392นายอนุรักษ์ เขื่อนแก้ว-มัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร1198พิมพ์
393นางสาววรินดา ลอสวัสดิ์-มัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร1199พิมพ์
394นายวัชระพงศ์ ปัญญาเครือ-มัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร1200พิมพ์
395นายวัชร กล่อมเสียง-มัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร1201พิมพ์
396นายครรชิต กอเฮง-มัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร1202พิมพ์
397นายมณตรี สิงห์วี-มัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร1203พิมพ์
398นางนาฏชนก สิงห์วี-มัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร1204พิมพ์
399นายรัชพล บุตรเล็ก-มัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร1205พิมพ์
400นางสาวภรภัค ศรีจักรากุล-มัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร1206พิมพ์
401นางศรีไพร พันธ์โนราช-มัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร1207พิมพ์
402นายศักดิ์สิทธิ์ สระเกษี-มัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร1208พิมพ์
403นางวรวีร์ มรกฎ-มัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร1209พิมพ์
404นางสาวจิรัชยา สุริยะแก่นทราย-มัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร1210พิมพ์
405นางสาวนิตยา สมหารวงค์-มัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร1211พิมพ์
406นายวาฤทัย ภูรินิรันดร์-มัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร1212พิมพ์
407นางสาวสุพัตรา ฉิมพาลี-มัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร1213พิมพ์
408นายปัทวีร์ จันทร์แสนตอ-บ่อแก้ววิทยา1214พิมพ์
409นางวไลพร บวกขุนทด-บ่อแก้ววิทยา1215พิมพ์
410นางสาวเกศรา ขันทองดี-บ่อแก้ววิทยา1216พิมพ์
411นายพรชัย ชัยรินทร์-บ่อแก้ววิทยา1217พิมพ์
412นางสุจิตรา เชื้อกุลนันท์-บ่อแก้ววิทยา1218พิมพ์
413นางสาวทองสุข หงษ์ทอง-บ่อแก้ววิทยา1219พิมพ์
414นางจินตนา สุหงษา-บ่อแก้ววิทยา1220พิมพ์
415นางสาวเขษมสร โข่งศรี-บ่อแก้ววิทยา1221พิมพ์
416นางวิเชียร วารินิน-บ่อแก้ววิทยา1222พิมพ์
417นายวันโชค วารินิน-บ่อแก้ววิทยา1223พิมพ์
418นายกฤษฎา วรทอง-บ่อแก้ววิทยา1224พิมพ์
419นางวิภารัตน์ มหาการะเกตุ-บ่อแก้ววิทยา1225พิมพ์
420นายจเด็ด มหาการะเกตุ-บ่อแก้ววิทยา1226พิมพ์
421นายอนุชา มังคะละ-บ่อแก้ววิทยา1227พิมพ์
422นางสาวศศิมล เอี่ยมสะอาด-บ่อแก้ววิทยา1228พิมพ์
423นายปัทวีร์ จันทร์แสนตอ-บ่อแก้ววิทยา1229พิมพ์
424นางวไลพร บวกขุนทด-บ่อแก้ววิทยา1230พิมพ์
425นายพรชัย ชัยรินทร์-บ่อแก้ววิทยา1231พิมพ์
426นางสาวเขษมสร โข่งศรี-บ่อแก้ววิทยา1232พิมพ์
427นางวิเชียร วารินิน-บ่อแก้ววิทยา1233พิมพ์
428นายกฤษฎา วรทอง-บ่อแก้ววิทยา1234พิมพ์
429นางวิภารัตน์ มหาการะเกตุ-บ่อแก้ววิทยา1235พิมพ์
430นายอนุชา มังคะละ-บ่อแก้ววิทยา1236พิมพ์
431นางสาวภัทรากร เจนจบ-ลานกระบือวิทยา1237พิมพ์
432นางสาวกฤติกา กาศเจริญ-ลานกระบือวิทยา1238พิมพ์
433นางเปรมกมล อินมะกอด-ลานกระบือวิทยา1239พิมพ์
434นางสาวกาญจนา โตโทน-ลานกระบือวิทยา1240พิมพ์
435นายสิทธิพงษ์ ม่วงเหมือน-ลานกระบือวิทยา1241พิมพ์
436นางสาวสิริพร ฉ่ำเฉื่อย-ลานกระบือวิทยา1242พิมพ์
437นางสาวขนิษฐา เกตุหนู-ลานกระบือวิทยา1243พิมพ์
438นางสาวศิริญญา ประพัตร-ลานกระบือวิทยา1244พิมพ์
439นายเอกวิทย์ มั่งอะนะ-ลานกระบือวิทยา1245พิมพ์
440นายสมพร นวนงาม-ลานกระบือวิทยา1246พิมพ์
441นางสาวพรนิภา สีหาบง-ลานกระบือวิทยา1247พิมพ์
442นายอำนาจ ลอสวัสดิ์-ลานกระบือวิทยา1248พิมพ์
443นางสาวทรรศชนก ไกรตะโม่-ลานกระบือวิทยา1249พิมพ์
444นางสาวนริศรา น้อยพงษ์-ลานกระบือวิทยา1250พิมพ์
445นายธราพงษ์ กรรขำ-ลานกระบือวิทยา1251พิมพ์
446นางสาวณัฐวรรณ เอี้ยงปาน-ลานกระบือวิทยา1252พิมพ์
447นางสาวกุลิสรา แดนดำรงสิน-ลานกระบือวิทยา1253พิมพ์
448นางเนาวรัตน์ ช้างน้อย-ปางมะค่าวิทยาคม1254พิมพ์
449นางฐิติมา โพธิ์ทอง-ปางมะค่าวิทยาคม1255พิมพ์
450นางศรีแพร ศรีสุพัฒนะกุล-ปางมะค่าวิทยาคม1256พิมพ์
451นางสาวรุ่งอรุณ เขาค่าย-ปางมะค่าวิทยาคม1257พิมพ์
452นายฐรรธนพล พุ่มพวง-ปางมะค่าวิทยาคม1258พิมพ์
453นายประทีป ขันกสิกรรม-ปางมะค่าวิทยาคม1259พิมพ์
454นางสาวสุกัญญา ขวัญตา-ปางมะค่าวิทยาคม1260พิมพ์
455นางสาวช่อเอื้อง ธรรมศักดิ์-ปางมะค่าวิทยาคม1261พิมพ์
456นางสายใจ ใฝ่จิต-โกสัมพีวิทยา1262พิมพ์
457นายสมพงษ์ จูแนบ-โกสัมพีวิทยา1263พิมพ์
458นางสาวดวงรัตน์ ทองศรีกัน-โกสัมพีวิทยา1264พิมพ์
459นางรุ่งภาณี ปิติยะ-โกสัมพีวิทยา1265พิมพ์
460นางสาวนภารัตน์ เวียงนิล-โกสัมพีวิทยา1266พิมพ์
461นางสาวจิรพร ดาวเรือง-โกสัมพีวิทยา1267พิมพ์
462นางสาวปภาอร โคตระภู-โกสัมพีวิทยา1268พิมพ์
463นายยุทธศักดิ์ สังเกตุ-โกสัมพีวิทยา1269พิมพ์
464นางสาวดลนภา มั่นแก้ว-โกสัมพีวิทยา1270พิมพ์
465นายนพัฒกรณ์ พรมอ่อน-ไทรงามพิทยาคม1271พิมพ์
466นายกิรพัฆน์ บรรพตธรรม-ไทรงามพิทยาคม1272พิมพ์
467นายนนทพัทธ์ กุลฉิม-ไทรงามพิทยาคม1273พิมพ์
468นางกิ่งอุไร แสงเทียนประไพ-ไทรงามพิทยาคม1274พิมพ์
469นายอุปถัม ปาณะกุล-ไทรงามพิทยาคม1275พิมพ์
470นางสุวิมล ภูนคร-ไทรงามพิทยาคม1276พิมพ์
471นางสาวเสาวรี ใจธรรม-ไทรงามพิทยาคม1277พิมพ์
472นางธิษณา แย้มฤทธิ์-ไทรงามพิทยาคม1278พิมพ์
473นางสาวพรหทัย คงสิบ-ไทรงามพิทยาคม1279พิมพ์
474นางสาวนิศาชล สังข์สุวรรณ-วังแขมวิทยาคม1280พิมพ์
475นางสาววิภาณี เทียมจันทร์10 พ.ค. 2565, 16:36วังแขมวิทยาคม1281พิมพ์
476นางสาววิรัตดา วิชาพร-วังแขมวิทยาคม1282พิมพ์
477นายพิทยาธร สิงห์ผาสุข-วังแขมวิทยาคม1283พิมพ์
478นายวินัย ชลการ-วังแขมวิทยาคม1284พิมพ์
479นายภิญโญ สุขแก้ว-วังแขมวิทยาคม1285พิมพ์
480นายอนลัส คาลเคล-วังแขมวิทยาคม1286พิมพ์
481นางศิรินภา บุญรักษ์-วังแขมวิทยาคม1287พิมพ์
482นางยุพิน เกิดแพ-สลกบาตรวิทยา1288พิมพ์
483นางนุชจรี หลำใจซื่อ-สลกบาตรวิทยา1289พิมพ์
484นางสาวทิพวรรณ จันทะมูล-สลกบาตรวิทยา1290พิมพ์
485นายณัฐวุฒิ กลมหัตน์-สลกบาตรวิทยา1291พิมพ์
486นางไฉไล แก้วประสิทธ์-สลกบาตรวิทยา1292พิมพ์
487นางพิพัฒน์ โสรัตน์-สลกบาตรวิทยา1293พิมพ์
488นายอุทาน คุณยงค์-สลกบาตรวิทยา1294พิมพ์
489นางจารุณี พันธุมาตร-สลกบาตรวิทยา1295พิมพ์
490ว่าที่ร้อยตรีสมฤกษ์ บัวผันธ์-สลกบาตรวิทยา1296พิมพ์
491นายธีร์ดนัย ทองอ่อน-วังตะเคียนประชานุสรณ์1297พิมพ์
492นางสาวปราณชลี อ่ำเจริญ-วังตะเคียนประชานุสรณ์1298พิมพ์
493นางสาวนัฐกฤตา เกียรติกาญจน์-วังตะเคียนประชานุสรณ์1299พิมพ์
494นายวรรณชัย มงคลศรี-วังตะเคียนประชานุสรณ์1300พิมพ์
495นางสาววิภาดา สุขเกตุ-วังตะเคียนประชานุสรณ์1301พิมพ์
496นายศุภวัฒน์ เดือนทอง-วังตะเคียนประชานุสรณ์1302พิมพ์
497นางสาวประภาพร กิจประชา-วังตะเคียนประชานุสรณ์1303พิมพ์
498ว่าที่ร้อยตรีมนต์ชาตรี มณีเขียว-วังตะเคียนประชานุสรณ์1304พิมพ์
499นางสาวจรรยา ศรีสาร-ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา1305พิมพ์
500นางชนิศา จิระเดชประไพ-ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา1306พิมพ์
501นายบัณฑิต จันทร์ภู่-ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา1307พิมพ์
502นางพิศมัย จิระประภูศักดิ์-ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา1308พิมพ์
503นายนิวา จิระประภูศักดิ์-ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา1309พิมพ์
504นางพิมลพรรณ อัมพุประภา-ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา1310พิมพ์
505นางใกล้รุ่ง ธวัชสานนท์-ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา1311พิมพ์
506นางสาวพรเพ็ญ ชูทุ่ม-ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา1312พิมพ์
507นายสนันท์ กุรินทร์-ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา1313พิมพ์
508นางกนกอร มาแก้ว-ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา1314พิมพ์
509นางทัศนีย์ วงเวียน-ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา1315พิมพ์
510นางนันท์นภัส เหมภูมิ-ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา1316พิมพ์
511นางชุติกาญจน์ หงสาภินันทน์-ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา1317พิมพ์
512นางสาวสุพรรษา พลขันธ์-ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา1318พิมพ์
513นายสุพัฒน์ อินหาญ-ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา1319พิมพ์
514นายอภิเชษฐ จันทนา-ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา1320พิมพ์
515นางนุสรา สุกระ-ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา1321พิมพ์
516นางสาวจินดาลักษณ์ โคตะการ-ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา1322พิมพ์
517นางสาวจารุวรรณ ประมูลศิลป์-ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา1323พิมพ์
518นางสาวสายรุ้ง เทพวัน-ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา1324พิมพ์
519นางสาวอุมาพร บุญมา-ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา1325พิมพ์
520นางจันทร์ทรา หลีสกุล-ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา1326พิมพ์
521นางสาวณิชนันทน์ ราษฏร์สุดใจ-ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา1327พิมพ์
522นายรัตนพล เรืองอนันต์-ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา1328พิมพ์
523นางสาวสุรีรัตน์ มาน้อย-ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา1329พิมพ์
524นางสาวรติมา บุษย์ศรีเจริญ-ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา1330พิมพ์
525นางสาวเสาวลักษณ์ กาบแก้ว-ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา1331พิมพ์
526นางสาวสุภาภรณ์ ถาวร-ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา1332พิมพ์
527นายทศพล สุดดี-ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา1333พิมพ์
528นางสาวอรพินท์ กึกก้อง-ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา1334พิมพ์
529นายอนุสรณ์ อินทะนะ-ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา1335พิมพ์
530นางสาวฉวีวรรณ เหล่าเขตกิจ-ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา1336พิมพ์
531นางสาวพิมพ์พิมล มูลประเสริฐ-ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา1337พิมพ์
532นางสาวณิชนันทน์ จูด้วง-ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา1338พิมพ์
533นางสาววันเพ็ญ ธาระทาน-ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา1339พิมพ์
534นายภัทรชัย เพชรแกมทอง-ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา1340พิมพ์
535นางสาวศริญญา วรรณา-ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา1341พิมพ์
536นางสาวปฏิชญา ปะตังทะสา-ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา1342พิมพ์
537นางสาวยุพดี เวทการ-ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา1343พิมพ์
538นางสาวปาริชาติ ม่านมูล-ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา1344พิมพ์
539นางวชิราภรณ์ เรือนคำ-ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา1345พิมพ์
540นางสาวนฤมล แสงทอง-ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา1346พิมพ์
541นางสาวกมลวรรณ พยับ-ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา1347พิมพ์
542นางสาวสุชาวลี แย้มหมื่นอาจ-ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา1348พิมพ์
543นายคมกริช แย้มเอี่ยม-ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา1349พิมพ์
544ว่าที่ร้อยตรีหญิงโกลัญญา ถาวร-ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา1350พิมพ์
545นายอดุลย์ ผสมทรัพย์-ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา1351พิมพ์
546นายวิเชียร โตสิงห์-ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา1352พิมพ์
547นางประจักษ์ สีเพชร-ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา1353พิมพ์
548นางสาวจุฑามาศ ยืนยาว-ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา1354พิมพ์
549นางสาวอาภากร ยังประเสริฐ-ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา1355พิมพ์
550นายชลธาร สกุลพอง-ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา1356พิมพ์
551นางสาวธิดารัตน์ สำเภาแก้ว-ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา1357พิมพ์
552นางสาวอริสรา อ่อนน้อม-ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา1358พิมพ์
553นายธีราธร รัตนะ-ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา1359พิมพ์
554นางสาวอมรรัตน์ บัวศรี-ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา1360พิมพ์
555นางสาวปิยนุช บ่วงเพชร-ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา1361พิมพ์
556นางสาวปนัดดา สงวนสัตย์-ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา1362พิมพ์
557นายไกรจักร คำบุญเรือง-พิไกรวิทยา1363พิมพ์
558นางสาวมณฑาทิพย์ เก้กง้วน-พิไกรวิทยา1364พิมพ์
559นางสาวดลชนก พัชนี-พิไกรวิทยา1365พิมพ์
560นางสาวพรทิพย์ หงษ์อาลัย-พิไกรวิทยา1366พิมพ์
561นางสาววรกมล อยู่สุภาพ-พิไกรวิทยา1367พิมพ์
562นางสาวชวลี หอมรื่น-พิไกรวิทยา1368พิมพ์
563นายวิชัย พลับดี-พิไกรวิทยา1369พิมพ์
564นายณรงค์เดช ดอกแก้ว-พิไกรวิทยา1370พิมพ์
565นางสาวฉวีวรรณ ทองบุญตา-คลองลานวิทยา1371พิมพ์
566นางสาวชุติมันต์ สุขรัตน์-คลองลานวิทยา1372พิมพ์
567นายวรวิทย์ ภูวดล-คลองลานวิทยา1373พิมพ์
568นางพรระวี คงขำ-คลองลานวิทยา1374พิมพ์
569นายทัศวัฒน์ ซอแก้ว-คลองลานวิทยา1375พิมพ์
570นายสราวุฒิ ทองที-คลองลานวิทยา1376พิมพ์
571นายไพรรัตน์ ศรีทอง-คลองลานวิทยา1377พิมพ์
572ว่าที่ร้อยตรีหญิงรัชภรณ์ ตัณนิติศุภวงษ์-คลองลานวิทยา1378พิมพ์
573นางสาวสรัญญา โกสุมา-คลองลานวิทยา1379พิมพ์
574นายณัฏฐากรณ์ นันต๊ะแก้ว-เรืองวิทย์พิทยาคม1380พิมพ์
575นางสาวปรวรรณ บุญประเสริฐ-เรืองวิทย์พิทยาคม1381พิมพ์
576นางปวิตรา พลลา-เรืองวิทย์พิทยาคม1382พิมพ์
577นางสาวชุติมา แพงมี-เรืองวิทย์พิทยาคม1383พิมพ์
578นายไพเราะ ขัดสุข-เรืองวิทย์พิทยาคม1384พิมพ์
579นางสาวกมลชนก บัวแย้ม-เรืองวิทย์พิทยาคม1385พิมพ์
580นายนิพนธ์ สงเชื้อ-เรืองวิทย์พิทยาคม1386พิมพ์
581นางสาวกมลวัลย์ ธีรพงศ์สกล-เรืองวิทย์พิทยาคม1387พิมพ์
582นางไพรินทร์ เหมบุตร-สพม.กำแพงพชร1388พิมพ์
583นางสาวธัญรดี พากเพียร-สพม.กำแพงพชร1389พิมพ์
584นางละมูล เหล่าทอง-สพม.กำแพงพชร1390พิมพ์
585นายเทพพงษ์ ธวัชบัณฑิต-สพม.กำแพงพชร1391พิมพ์
586นางสาวฐานิตา แก้วศรี-สพม.กำแพงพชร1392พิมพ์
587นางสาวปัทมา มีขันหมาก-สพม.กำแพงพชร1393พิมพ์
588นายกนกชัย มาลัยวงศ์-สพม.กำแพงพชร1394พิมพ์
589นางสาวพิมพรรณ คำภิระยศ-สพม.กำแพงพชร1395พิมพ์
590นายประจิม เมืองแก้ว-สพม.กำแพงพชร1396พิมพ์
591นางสาวธราภรณ์ สีม่วง-สพม.กำแพงพชร1397พิมพ์
592นางสาวนวลกมล สายนวล-ลานกระบือวิทยา 1477พิมพ์
593นางสาวธราภรณ์ หงษ์ยนต์-ราษฎร์ปรีชาวิทยาคม1478พิมพ์
594นางจุตติ อึ้งเส็ง-วังไทรวิทยาคม 1479พิมพ์
595นางวราภรณ์ จารุเมธีชน-คลองลานวิทยา1480พิมพ์
596นายจีระโชติ นิลเกษม-ขาณุวิทยา1481พิมพ์
597นางสาวฝนแก้ว กาฬภักดี-ขาณุวิทยา1482พิมพ์
598นางสาวทิพนาถ เสดแสนโม้-ขาณุวิทยา1483พิมพ์
599นางสาวนุชญา ตะลิดโณ-ขาณุวิทยา1484พิมพ์
600นายธนวัต สุขจิตร-ขาณุวิทยา1485พิมพ์
601นางสุวัฒนี บุญแผ่ผล-ขาณุวิทยา1486พิมพ์
602นางหฤทัย เทพปัน-ขาณุวิทยา1487พิมพ์
603นางสาวจันจิรา ล้อมสุภา-ขาณุวิทยา1488พิมพ์
604นางสาวศศิกัญญา ดาวเรือง-ขาณุวิทยา1489พิมพ์
605นายสนธยา จุฑาเทพ-ขาณุวิทยา1490พิมพ์
606นายจิรพัฒน์ ยืนยง-ขาณุวิทยา1491พิมพ์
607นางทัศนีย์ เต็กสุวรรณ-ขาณุวิทยา1492พิมพ์
608นางสาววาสนา ขันกสิกรรม-ขาณุวิทยา1493พิมพ์
609นางสาวปิยภรณ์ ไชยกูล-ขาณุวิทยา1494พิมพ์
610นางสาวอัจฉราพรรณ ขัดทาน-ขาณุวิทยา1495พิมพ์
611นางศิริรัตน์ คุ้มชาติ-ขาณุวิทยา1496พิมพ์
612นางสุภาพร โพธิ์ศรี-ขาณุวิทยา1497พิมพ์
613นางกมลฑิพย์ ประเทศ-ขาณุวิทยา1498พิมพ์
614นางสาวชวัลลักษณ์ วงค์พิทักษ์-ขาณุวิทยา1499พิมพ์
615นางสาวสุกัญญา ธิมาเกตุ-ขาณุวิทยา1500พิมพ์
616นางสาวโชติรส แห้วเพ็ชร-ขาณุวิทยา1501พิมพ์
617นางสาวกฤตญกร กลำพบุตร-ขาณุวิทยา1502พิมพ์
618นางสาวปฐมา พุทธเสม-ขาณุวิทยา1503พิมพ์
619นางสาวณัฐพัชร์ มาสี-ขาณุวิทยา1504พิมพ์
620นางสาวศรินญา ชาญเชี่ยว-กำแพงเพชรพิทยาคม1505พิมพ์