การอบรมเชิงปฏิบัติการการคิดคำนวณขั้นสูงสำหรับบุคลากรทางการศึกษาด้วยโปรแกรม Microsoft Excel

ลำดับชื่อ-นามสกุลวันที่พิมพ์ตำแหน่งโรงเรียนเลขทะเบียนพิมพ์
1นางสาวเบ็ญจา ประดิษฐ์2 ก.ค. 2564, 11:59บุคลากรทางการศึกษา 38ค(2)1492พิมพ์
2นางสาวเกตุแก้ว เพิ่มธัญกิจ3 ธ.ค. 2564, 12:51ครูอัตราจ้าง1493พิมพ์
3นางบัวเรือน พงษ์เสือ5 เม.ย. 2564, 15:46บุคลากรทางการศึกษา 38ค(2)1494พิมพ์
4ว่าที่ร้อยตรีพรสุดา จูจันทร์22 พ.ย. 2564, 14:10ครูอัตราจ้าง1495พิมพ์
5นางสาวนิภาภัทร บุญน่วม31 ส.ค. 2564, 11:56บุคลากรทางการศึกษา 38ค(2)1496พิมพ์
6นางสาวอำพรรัตน์ ลพเกตุ31 ส.ค. 2564, 11:57บุคลากรทางการศึกษา 38ค(2)1497พิมพ์
7นางกัลยา พึ่งเจียม31 ส.ค. 2564, 12:00บุคลากรทางการศึกษา 38ค(2)1498พิมพ์
8นางสาวนิษรา ทัศน์ทอง31 ส.ค. 2564, 12:01บุคลากรทางการศึกษา 38ค(2)1499พิมพ์
9นางกิตติยา จันทร์น้อย31 ส.ค. 2564, 12:01บุคลากรทางการศึกษา 38ค(2)1500พิมพ์
10นางสาววัลญา ภู่สุวรรณ31 ส.ค. 2564, 12:01บุคลากรทางการศึกษา 38ค(2)1501พิมพ์
11นางเรณู ชมอุต7 เม.ย. 2564, 15:20บุคลากรทางการศึกษา 38ค(2)1502พิมพ์
12นางสาวสุพิชชา ฉัตรกั้น2 เม.ย. 2564, 20:02บุคลากรทางการศึกษา 38ค(2)1503พิมพ์
13นางสาวธราภรณ์ สีม่วง7 เม.ย. 2564, 14:47บุคลากรทางการศึกษา 38ค(2)1504พิมพ์
14นางสาวทิพวัลย์ จาบทอง-พนักงานจ้างเหมาบริการ1505พิมพ์
15นางสาวกุลสุพัชร ปรึกษา-ธุรการโรงเรียน1506พิมพ์
16นางสาวปนัดดา สงวนสัตย์7 เม.ย. 2564, 14:49พนักงานราชการ1507พิมพ์
17นางวรินทร์รดา แว่นแก้ว7 เม.ย. 2564, 14:42บุคลากรทางการศึกษา 38ค(2)1508พิมพ์
18นางสาวอรกานต์ กัณหา7 เม.ย. 2564, 14:51บุคลากรทางการศึกษา 38ค(2)1509พิมพ์
19นางสาวเกตุกนก ม่วงทอง5 เม.ย. 2564, 09:19บุคลากรทางการศึกษา 38ค(2)1510พิมพ์
20นางรุ่งทิพย์ ศิรินทร์วงศ์-บุคลากรทางการศึกษา 38ค(2)1511พิมพ์
21นางดวงเดือน ชูโชติ5 เม.ย. 2564, 15:54บุคลากรทางการศึกษา 38ค(2)1512พิมพ์
22นางสาวปัทมา มีขันหมาก9 พ.ย. 2564, 09:44บุคลากรทางการศึกษา 38 ค(1)1513พิมพ์
23นางสาวนุชนาฏ สีเขียว7 เม.ย. 2564, 15:22พนักงานจ้างเหมาบริการ1514พิมพ์
24นายนรเศรษฐ์ ทองทิม5 เม.ย. 2564, 09:19พนักงานราชการ1515พิมพ์
25นางสาวทรัสติยา รักพ่วง5 เม.ย. 2564, 09:19บุคลากรทางการศึกษา 38ค(2)1516พิมพ์
26นางวิภาดา ทองเสน30 เม.ย. 2565, 10:10บุคลากรทางการศึกษา 38ค(2)1517พิมพ์
27นางสุพรรษา เพชรรัตน์5 เม.ย. 2564, 09:19บุคลากรทางการศึกษา 38ค(2)1518พิมพ์
28นางสาวนิสาภรณ์ เรืองศรี4 มิ.ย. 2564, 13:44พนักงานจ้างเหมาบริการ1519พิมพ์
29นางกฤติยาณี ประทุมทอง7 เม.ย. 2564, 15:25บุคลากรทางการศึกษา 38ค(2)1520พิมพ์
30นางวาสนา ศักดิ์ศรีพาณิชย์11 ม.ค. 2565, 16:27บุคลากรทางการศึกษา 38ค(2)1521พิมพ์
31นายธนิตย์ สุขโข7 ก.ค. 2564, 14:59บุคลากรทางการศึกษา 38ค(2)1522พิมพ์
32นายหยก มีผิว22 มิ.ย. 2564, 23:20บุคลากรทางการศึกษา 38ค(2)1523พิมพ์
33นายภูเมธ สุวรรณชุติกุล7 มี.ค. 2565, 11:57พนักงานจ้างเหมาบริการ1524พิมพ์