เกียรติบัตรการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ลำดับชื่อ-นามสกุลวันที่พิมพ์ตำแหน่งโรงเรียนเลขทะเบียนพิมพ์
1นายประสิทธิ์ คงเพชรศักดิ์25 มี.ค. 2565, 09:27ครู - ชำนาญการพิเศษ62012001-กำแพงเพชรพิทยาคม2046พิมพ์
2นายปัณณธร ปรียะธีรา-ครู - ชำนาญการพิเศษ62012001-กำแพงเพชรพิทยาคม2047พิมพ์
3นายสนันท์ กุรินทร์-ครู - ชำนาญการพิเศษ62012003-ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา2048พิมพ์
4นางสาวอุษา บัวบาน-ครู - ปฏิบัติการ62012004-วัชรวิทยา2049พิมพ์
5นายชาตรี ศรีม่วงวงค์31 มี.ค. 2565, 15:00ครู - ชำนาญการ62012004-วัชรวิทยา2050พิมพ์
6นางสาวอุษา บัวบาน-ครู - ปฏิบัติการ62012004-วัชรวิทยา2051พิมพ์
7นางสาวกฤติดา รัตถา-ครู - ชำนาญการ62012005-คณฑีพิทยาคม2052พิมพ์
8นางสาวจุฑารัตน์ อัฑฒ์ธนรัตน์14 ก.ค. 2564, 21:53ครู - ปฏิบัติการ62012005-คณฑีพิทยาคม2053พิมพ์
9นางทัศนี อ่วมโพธิ์20 ส.ค. 2564, 15:03ครู - ชำนาญการพิเศษ62012006-นาบ่อคำวิทยาคม2054พิมพ์
10นางนุชนารถ ขุมเพ็ชร-ครู - ปฏิบัติการ62012006-นาบ่อคำวิทยาคม2055พิมพ์
11นายถาวร จงอิ้ว-ครู - ชำนาญการพิเศษ62012007-นครไตรตรึงษ์2056พิมพ์
12นางเสาวนีย์ ตาคำ17 ส.ค. 2564, 15:21ครู - ชำนาญการพิเศษ62012009-หนองกองพิทยาคม2057พิมพ์
13นางสาวประภาพรรณ คำอ่อน-ธุรการ62012009-หนองกองพิทยาคม2058พิมพ์
14นายณัฐวัฒน์​ ศรีไพรสนธ์22 ก.ย. 2564, 17:22ครู - ชำนาญการ62012010-เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร2059พิมพ์
15นายกฤติน หิริโอ22 ก.ค. 2564, 10:36ครู - พนักงานราชการ62012010-เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร2060พิมพ์
16นางสาวสุจิตรา แสงเรือง14 ก.ค. 2564, 11:38ครู - ชำนาญการ62012011-ไทรงามพิทยาคม2061พิมพ์
17นายกฤษฎา วรทอง14 ก.ค. 2564, 13:49ครู - ปฏิบัติการ62012012-บ่อแก้ววิทยา2062พิมพ์
18นางวไลพร บวกขุนทด22 มี.ค. 2565, 09:40ครู - ชำนาญการพิเศษ62012012-บ่อแก้ววิทยา2063พิมพ์
19นางสาวณฤดี สีทับทิม-ครู - ชำนาญการพิเศษ62012013-พรานกระต่ายพิทยาคม2064พิมพ์
20นางสาวณัฐชนันท์พร ทิพมนต์19 ม.ค. 2565, 16:50ครู - ผู้ช่วย62012013-พรานกระต่ายพิทยาคม2065พิมพ์
21นางสาวนางสาวสุนิตา แก่นสาร15 ก.ย. 2564, 18:00ครู - ชำนาญการ62012014-พิไกรวิทยา2066พิมพ์
22นายวุฒิชัย ระถาพล12 ก.ย. 2564, 15:43ครู - ชำนาญการ62012015-เรืองวิทย์พิทยาคม2067พิมพ์
23นางสาวมาลิณี โชติน้อย16 ส.ค. 2564, 09:53ครู - ปฏิบัติการ62012016-ลานกระบือวิทยา2068พิมพ์
24นางสาวกรวรรณ โฉมเกษ16 ส.ค. 2564, 09:54ครู - ชำนาญการ62012016-ลานกระบือวิทยา2069พิมพ์
25นางสาววรินดา ลอสวัสดิ์-ครู - ปฏิบัติการ62012017-มัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร2070พิมพ์
26นางวรวั มรกฎ-ครู - ชำนาญการพิเศษ62012017-มัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร2071พิมพ์
27นายธนพนธ์ หนูเมือง-ครู - ปฏิบัติการ62012018-ราษฎร์ปรีชาวิทยาคม2072พิมพ์
28นางสาวจิรพร ดาวเรือง15 ก.ค. 2564, 14:59ครู - ชำนาญการพิเศษ62012019-โกสัมพีวิทยา2073พิมพ์
29นางสาวปภาอร โคตระภู16 ก.ค. 2564, 08:13ครู - ผู้ช่วย62012019-โกสัมพีวิทยา2074พิมพ์
30นายอาทิตย์ อยู่ปรางค์16 ก.ค. 2564, 13:40ครู - ปฏิบัติการ62022001-คลองลานวิทยา2075พิมพ์
31นางธนน์ภัทร์ วงศ์วิโรจน์16 ก.ค. 2564, 13:39ครู - ชำนาญการพิเศษ62022001-คลองลานวิทยา2076พิมพ์
32นางสาวกุลชญา ศรีสุวรรณ-ครู - ชำนาญการ62022002-สักงามวิทยา2077พิมพ์
33นางสาวธัณย์นิชา สิงห์รีวงศ์19 ส.ค. 2564, 18:15ครู - ผู้ช่วย62022002-สักงามวิทยา2078พิมพ์
34นายศราวุฒิ วิริยะวงศ์โรจน์14 ก.ย. 2564, 14:06ครู - ผู้ช่วย62022003-คลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์2079พิมพ์
35นางสาวนางสาวอิงฟ้า ศรีโยธา14 ก.ย. 2564, 14:06ครู - ผู้ช่วย62022003-คลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์2080พิมพ์
36นางสายพิน ปรักมาส-ครู - ชำนาญการพิเศษ62022004-ขาณุวิทยา2081พิมพ์
37นางทัศนีย์วรรณ์ เพชรพิพัฒน์-ครู - ชำนาญการพิเศษ62022005-โค้งไผ่วิทยา2082พิมพ์
38นางสาวรัชนีวรรณ ขัดบง-ครู - ชำนาญการพิเศษ62022005-โค้งไผ่วิทยา2083พิมพ์
39นางสาววัชราภรณ์ พรมทอง-ครู - ปฏิบัติการ62022006-ปางมะค่าวิทยาคม2084พิมพ์
40นางสาวสุมิลตรา สอนธรรม20 ก.ย. 2564, 15:38ครู - ผู้ช่วย62022006-ปางมะค่าวิทยาคม2085พิมพ์
41นายณรงค์ศักดิ์ เกิดแพร1 เม.ย. 2565, 15:10ครู - ชำนาญการพิเศษ62022007-สลกบาตรวิทยา2086พิมพ์
42นางยุพิน เกิดแพร-ครู - ชำนาญการพิเศษ62022007-สลกบาตรวิทยา2087พิมพ์
43นางสาวสุชาดา แย้มเจริญ23 ก.ย. 2564, 11:43ครู - ชำนาญการ62022008-คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์2088พิมพ์
44นางสาวจุฑาทิพย์ คำตีด14 พ.ย. 2564, 18:55ครู - ชำนาญการพิเศษ62022008-คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์2089พิมพ์
45นายอนลัส คาลเคล31 ส.ค. 2564, 11:52ครู - ปฏิบัติการ62022009-วังแขมวิทยาคม2090พิมพ์
46นายรพีภัทร อินทอง31 ส.ค. 2564, 11:52ครู - ปฏิบัติการ62022009-วังแขมวิทยาคม2091พิมพ์
47นางสาวธิดารัตน์ เสรีรัตนเสถียร1 เม.ย. 2565, 16:48ครู - ชำนาญการ62022010-วังไทรวิทยาคม2092พิมพ์
48ว่าที่ร้อยตรีสกุล อยู่สุ่ม5 มี.ค. 2565, 20:37ครู - ปฏิบัติการ62022012-ปางศิลาทองศึกษา2093พิมพ์
49นางสาววราทิพย์ โพธิ์ทอง5 มี.ค. 2565, 20:37ครู - ปฏิบัติการ62022012-ปางศิลาทองศึกษา2094พิมพ์
50นางสาวนนทพร อรรถาวีย์18 ส.ค. 2564, 09:54ครู - ชำนาญการพิเศษ62022013-ระหานวิทยา2095พิมพ์
51นางสาววิไล มาลาหอม18 ส.ค. 2564, 09:54ครู - ชำนาญการพิเศษ62022013-ระหานวิทยา2096พิมพ์
52นายธนิตย์ สุขโข3 ส.ค. 2564, 13:25นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร2097พิมพ์
53นายหยก มีผิว3 ส.ค. 2564, 13:26นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร2098พิมพ์
54นายภูเมธ สุวรรณชุติกุล-พนักงานพิมพ์ดีดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร2099พิมพ์