เกียรติบัตรผู้ผ่านการประเมินผลการพัฒนาบุคคลแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ (เพิ่มเติม)

ลำดับชื่อ-นามสกุลวันที่พิมพ์ตำแหน่งโรงเรียนเลขทะเบียนพิมพ์
1นางสาวเครือวัลย์ ปัญญา22 มี.ค. 2565, 14:30คลองลานวิทยา545พิมพ์
2นางสาวพุทธวดี สุขสินธารานนท์14 พ.ค. 2564, 13:52กำแพงเพชรพิทยาคม1525พิมพ์
3นางสาวสวรรยา จันทร์พุฒ17 ก.ย. 2564, 14:47กำแพงเพชรพิทยาคม1526พิมพ์
4นางสาววรรณวิมล ปราจันทร์13 พ.ค. 2564, 13:43กำแพงเพชรพิทยาคม1527พิมพ์
5นายวรธรรม ศรีอำไพ29 มิ.ย. 2564, 13:27กำแพงเพชรพิทยาคม1528พิมพ์
6นางศิริวรรณ กันศิริ13 พ.ค. 2564, 13:44กำแพงเพชรพิทยาคม1529พิมพ์
7นายสุพัฒน์ มีสกุล13 พ.ค. 2564, 13:45กำแพงเพชรพิทยาคม1530พิมพ์
8นางสาวเกตุสุนีย์ ถุงทันพิมพ์13 พ.ค. 2564, 13:46กำแพงเพชรพิทยาคม1531พิมพ์
9นางจรรยา บุญเนรมิตร13 พ.ค. 2564, 13:47กำแพงเพชรพิทยาคม1532พิมพ์
10นางสาวขนิษฐา นาคน้อย13 พ.ค. 2564, 13:47กำแพงเพชรพิทยาคม1533พิมพ์
11นางสาวประสานใจ หุตะเสวี พงษธา20 มี.ค. 2565, 16:20กำแพงเพชรพิทยาคม1534พิมพ์
12นางคงขวัญ เพชรวารี13 พ.ค. 2564, 13:49กำแพงเพชรพิทยาคม1535พิมพ์
13นางอุ่นเรือน ร่มพยอม14 พ.ค. 2564, 13:56กำแพงเพชรพิทยาคม1536พิมพ์
14นางสาวทัศนีย์ เป็งยาวงค์13 พ.ค. 2564, 13:51กำแพงเพชรพิทยาคม1537พิมพ์
15นางละมัยรักษ์ ก้องเกรียงไกร13 พ.ค. 2564, 13:51กำแพงเพชรพิทยาคม1538พิมพ์
16นางสาวพรรณทิพา โภควัต20 พ.ค. 2564, 11:38กำแพงเพชรพิทยาคม1539พิมพ์
17นางสุมาลี แสงแก้ว14 พ.ค. 2564, 10:11คลองขลุงราษฏร์รังสรรค์1540พิมพ์
18นางสาวโสภา จิตตวิไลย15 พ.ค. 2564, 21:46คลองขลุงราษฏร์รังสรรค์1541พิมพ์
19นางกนกพร มุงเมือง18 เม.ย. 2565, 10:03คลองขลุงราษฏร์รังสรรค์1542พิมพ์
20นางสาวนิสิตา ขำศิริ15 พ.ค. 2564, 14:24คลองขลุงราษฏร์รังสรรค์1543พิมพ์
21นางนุชนาท สิงหา14 พ.ค. 2564, 14:04คลองขลุงราษฏร์รังสรรค์1544พิมพ์
22นางสาวรัตนาภรณ์ โยทะพงษ์13 พ.ค. 2564, 11:26คลองขลุงราษฏร์รังสรรค์1545พิมพ์
23นางสาววราพรรณ สุกมาก13 พ.ค. 2564, 16:12คลองขลุงราษฏร์รังสรรค์1546พิมพ์
24นางสาวปุณธิชา มาเนตร13 พ.ค. 2564, 11:26คลองขลุงราษฏร์รังสรรค์1547พิมพ์
25ว่าที่ร้อยตรีหญิงเพียงฤทัย เพิ่มผล3 ส.ค. 2564, 13:10คลองขลุงราษฏร์รังสรรค์1548พิมพ์
26นางอารี พินิจชัย13 พ.ค. 2564, 13:23คลองขลุงราษฏร์รังสรรค์1549พิมพ์
27นางมะลิ เขียวสวาท19 พ.ค. 2564, 06:36คลองขลุงราษฏร์รังสรรค์1550พิมพ์
28นางสาวเนตรคนางค์ โสภณ13 พ.ค. 2564, 11:37คลองขลุงราษฏร์รังสรรค์1551พิมพ์
29นางธมลวรรณ วันบรรเจิด13 พ.ค. 2564, 11:27คลองขลุงราษฏร์รังสรรค์1552พิมพ์
30นายวิพล กันทะสอน13 พ.ค. 2564, 11:27คลองขลุงราษฏร์รังสรรค์1553พิมพ์
31นางอำพันธ์ รอบุญ15 พ.ค. 2564, 21:43คลองขลุงราษฏร์รังสรรค์1554พิมพ์
32นางสาวอาทิตยา หลับภา13 พ.ค. 2564, 11:28คลองขลุงราษฏร์รังสรรค์1555พิมพ์
33นายเสถียร มัทวรัตน์15 พ.ค. 2564, 13:49คลองขลุงราษฏร์รังสรรค์1556พิมพ์
34นางปัทมา แป้นพุดเย็น22 มี.ค. 2565, 21:51หนองกองพิทยาคม1557พิมพ์
35นางฐิติรัตน์ แสนทิ30 ต.ค. 2564, 14:00หนองกองพิทยาคม1558พิมพ์
36นางรัตนากร ศรีนากรุง30 ต.ค. 2564, 14:27หนองกองพิทยาคม1559พิมพ์
37นางสาวไพรินทร์ พรวนแก้ว30 ม.ค. 2565, 23:08หนองกองพิทยาคม1560พิมพ์
38นางสาวสุทธิดา ก้อนสมบัติ7 ก.ย. 2564, 15:15หนองกองพิทยาคม1561พิมพ์
39นางสาวดวงรัตน์ ทองศรีกัน12 พ.ค. 2564, 10:41โกสัมพีวิทยา1562พิมพ์
40นายสมพงษ์ จูแนบ12 พ.ค. 2564, 10:41โกสัมพีวิทยา1563พิมพ์
41นางสาวปาณิศา อ่ำดอนกลอย7 ต.ค. 2564, 10:07โกสัมพีวิทยา1564พิมพ์
42สิบเอกหญิงอรพิน แจ้งเจน17 ก.ย. 2564, 12:34โกสัมพีวิทยา1565พิมพ์
43นางสาวชณัฐา พงษ์พิทักษ์12 พ.ค. 2564, 10:41โกสัมพีวิทยา1566พิมพ์
44ว่าที่ร้อยตรีหญิงเสาวภา ม่านต๊ะ12 พ.ค. 2564, 10:41โกสัมพีวิทยา1567พิมพ์
45นางสาวเกศแก้ว พุ่มขจร15 ก.ค. 2564, 15:01โกสัมพีวิทยา1568พิมพ์
46นายสุรเชษฐ์ ดวงจันทร์12 พ.ค. 2564, 11:58นครไตรตรึงษ์1569พิมพ์
47นางเพ็ญศรี เกียรติสุดาเกื้อกูล17 ก.ย. 2564, 14:06นครไตรตรึงษ์1570พิมพ์
48นางสาวกิติยาภรณ์ ป้อมคำ12 พ.ค. 2564, 11:59นครไตรตรึงษ์1571พิมพ์
49นางสาวชลณพรรธษ์ ศรีเริงหล้า18 พ.ค. 2564, 09:10นครไตรตรึงษ์1572พิมพ์
50นางขนิษฐา รอดไพบูลย์21 พ.ค. 2564, 17:30คณฑีพิทยาคม1573พิมพ์
51นางสายสุณีย์ ใฝ่มะโนธรรม21 พ.ค. 2564, 17:32คณฑีพิทยาคม1574พิมพ์
52นางวรัญญาภรณ์ ศรีม่วงวงค์24 พ.ค. 2564, 08:28คณฑีพิทยาคม1575พิมพ์
53ว่าที่ร้อยตรีหญิงปราณี เมฆสุวรรณ21 พ.ค. 2564, 17:28คณฑีพิทยาคม1576พิมพ์
54นายวิรัช วันบรรเจิด12 เม.ย. 2565, 10:19คณฑีพิทยาคม1577พิมพ์
55นางสาวสุดารัตน์ คงอรุณ21 พ.ค. 2564, 20:11คณฑีพิทยาคม1578พิมพ์
56นางสาววิริยาภรณ์ สมศรี21 พ.ค. 2564, 20:09คณฑีพิทยาคม1579พิมพ์
57นางสาวอรวรรณ เที่ยงดาห์28 ก.ย. 2564, 20:17คณฑีพิทยาคม1580พิมพ์
58นายสุเมธ ทับประดิษฐ์11 พ.ค. 2564, 19:31คณฑีพิทยาคม1581พิมพ์
59นายนพพล วิบูลวงค์-คณฑีพิทยาคม1582พิมพ์
60นายนภดล ที่ปรึกษา-วังไทรวิทยาคม1583พิมพ์
61นางศศินภา ที่ปรึกษา-วังไทรวิทยาคม1584พิมพ์
62นางจุตติ อึ่งเส็ง-วังไทรวิทยาคม1585พิมพ์
63นางกรรณิกา ประสิทธิ์อุดมโชติ-วังไทรวิทยาคม1586พิมพ์
64นางคนึงนิจ ชัยมี12 พ.ค. 2564, 18:59ทุ่งทรายวิทยา1587พิมพ์
65นางปภัสนันท์ พึงยา12 พ.ค. 2564, 15:05ทุ่งทรายวิทยา1588พิมพ์
66นางสาวอัจฉรานันท์ เทียนทองดี12 พ.ค. 2564, 15:25ทุ่งทรายวิทยา1589พิมพ์
67นายวิเชียร แสนซื่อ17 ธ.ค. 2564, 13:22ทุ่งทรายวิทยา1590พิมพ์
68นางสาวนิตยา โพธิ์ศิริ-ทุ่งทรายวิทยา1591พิมพ์
69นางสาวลภัสรดา วงษ์จ่อน12 พ.ค. 2564, 15:24ทุ่งทรายวิทยา1592พิมพ์
70นางนุชวดี รัตนพันธ์-ลานกระบือวิทยา1593พิมพ์
71นางมาไล พลเก่ง-ลานกระบือวิทยา1594พิมพ์
72นางสาวภัทรากร เจนจบ-ลานกระบือวิทยา1595พิมพ์
73นางสาวกุสุมาวดี ราชบุรี-ลานกระบือวิทยา1596พิมพ์
74นางสาววัลยา จิตจวง27 ก.พ. 2565, 11:55ลานกระบือวิทยา1597พิมพ์
75นางสาวนริศรา น้อยพงษ์-ลานกระบือวิทยา1598พิมพ์
76นางสาวอรทัย เจียมประยูร-ลานกระบือวิทยา1599พิมพ์
77นางสาวทรรศชนก ไกรตะโม่-ลานกระบือวิทยา1600พิมพ์
78นางสาวมาลิณี โชติน้อย-ลานกระบือวิทยา1601พิมพ์
79นางสาวธันย์ชนก มีมาก-ลานกระบือวิทยา1602พิมพ์
80นางสาวสิริพร ฉ่ำเฉื่อย-ลานกระบือวิทยา1603พิมพ์
81นางธมลวรรณ ประสาร23 พ.ค. 2564, 23:32โพธิ์ไทรงามวิทยาคม1604พิมพ์
82นางสาวศิริยุภา ฉิมพาลี-โพธิ์ไทรงามวิทยาคม1605พิมพ์
83นายวิโรจน์ บุญเพิ่ม-โพธิ์ไทรงามวิทยาคม1606พิมพ์
84นายประสาร พัฒยา-โพธิ์ไทรงามวิทยาคม1607พิมพ์
85นายณัฐกิตติ์ วันประเสริฐ-โพธิ์ไทรงามวิทยาคม1608พิมพ์
86นางสาววิลาสินี จอมหาร-โพธิ์ไทรงามวิทยาคม1609พิมพ์
87นางสาววิริยาภรณ์ รักบุญ-โพธิ์ไทรงามวิทยาคม1610พิมพ์
88นายชลชรัส นุกอง-โพธิ์ไทรงามวิทยาคม1611พิมพ์
89นางสาวนวรัตน์ แสงโพธิ์-โพธิ์ไทรงามวิทยาคม1612พิมพ์
90นางพันทิวา เอี่ยมกาย-โพธิ์ไทรงามวิทยาคม1613พิมพ์
91นายธนาวุฒิ อาริวงค์-ราษฏร์ปรีชาวิทยาคม1614พิมพ์
92นางอรวิภา ยิ้มเสงี่ยม15 มี.ค. 2565, 12:34ราษฏร์ปรีชาวิทยาคม1615พิมพ์
93นางสาวปรัชญาพร มะยมหิน17 ก.พ. 2565, 18:46ราษฏร์ปรีชาวิทยาคม1616พิมพ์
94นายธนากร แตงอ่อน-ราษฏร์ปรีชาวิทยาคม1617พิมพ์
95นางสาวนิศาชล ศรีชัยวงศ์4 ส.ค. 2564, 15:13ราษฏร์ปรีชาวิทยาคม1618พิมพ์
96นางสาวสมพร พิลาลี3 มี.ค. 2565, 12:35ราษฏร์ปรีชาวิทยาคม1619พิมพ์
97นางสาวสุพัทธินันทน์ จันทร์พุฒ-ราษฏร์ปรีชาวิทยาคม1620พิมพ์
98นายอธิชัย ชมมณี-ราษฏร์ปรีชาวิทยาคม1621พิมพ์
99นางสาวยุบลวดี ลุสมบัติ17 ก.พ. 2565, 18:52ราษฏร์ปรีชาวิทยาคม1622พิมพ์
100นางสาวกุลรัตน์ ศรีวิชัยจันทร์-ราษฏร์ปรีชาวิทยาคม1623พิมพ์
101นางปิยะนุช ผลแก้ว18 ก.พ. 2565, 10:39ราษฏร์ปรีชาวิทยาคม1624พิมพ์
102นางสาวธราภรณ์ หงษ์ยนต์12 พ.ค. 2564, 19:41ราษฏร์ปรีชาวิทยาคม1625พิมพ์
103นายธนพนธ์ หนูเมือง-ราษฏร์ปรีชาวิทยาคม1626พิมพ์
104นางสาวภานุมาศ แซ่โล้ว-ราษฏร์ปรีชาวิทยาคม1627พิมพ์
105นายสินชัย ประเสริฐดี12 พ.ค. 2564, 10:46โค้งไผ่วิทยา1628พิมพ์
106นายสมนึก มูลกะกุล12 พ.ค. 2564, 10:46โค้งไผ่วิทยา1629พิมพ์
107นางปัทมาวดี สุริต12 พ.ค. 2564, 10:48โค้งไผ่วิทยา1630พิมพ์
108นางเตือนตา ยอดนครจง12 พ.ค. 2564, 10:44โค้งไผ่วิทยา1631พิมพ์
109นายชัยวัฒน์ ยอดนครจง12 พ.ค. 2564, 10:45โค้งไผ่วิทยา1632พิมพ์
110นางสาวนภานันท์ ศรีธงชัย12 ก.ค. 2564, 12:37โค้งไผ่วิทยา1633พิมพ์
111นางยุพดี อ่อนฤทธิ์12 พ.ค. 2564, 13:07โค้งไผ่วิทยา1634พิมพ์
112นางวิไลวรรณ์ จิตมณี12 พ.ค. 2564, 10:49โค้งไผ่วิทยา1635พิมพ์
113นางนัฐพร ชาวด่าน12 พ.ค. 2564, 11:51โค้งไผ่วิทยา1636พิมพ์
114นายวุฒิไกร อุยตระกูล12 พ.ค. 2564, 10:53โค้งไผ่วิทยา1637พิมพ์
115นายปรมินทร์ บุญพันธ์12 พ.ค. 2564, 10:50โค้งไผ่วิทยา1638พิมพ์
116นางสาวกรรณิกา ยุติธรรม12 พ.ค. 2564, 10:42โค้งไผ่วิทยา1639พิมพ์
117นายภูวดล นนท์นันทภูมิ13 พ.ค. 2564, 10:15โค้งไผ่วิทยา1640พิมพ์
118นางสาวศุจินธร สุพันสร12 พ.ค. 2564, 10:42โค้งไผ่วิทยา1641พิมพ์
119นายธีรพงษ์ เที่ยงแท้12 พ.ค. 2564, 10:43โค้งไผ่วิทยา1642พิมพ์
120นางสาวรุ่งรัสมี รุ่งเรือง12 พ.ค. 2564, 10:43โค้งไผ่วิทยา1643พิมพ์
121นางสาวศศิวิมล แก้ววิรัตน์12 พ.ค. 2564, 10:44โค้งไผ่วิทยา1644พิมพ์
122นายวันเฉลิม คำสุข12 พ.ค. 2564, 14:29วังตะเคียนประชานุสรณ์1645พิมพ์
123นางสาวสรีระ ปุ้มตะมะ12 พ.ค. 2564, 14:28วังตะเคียนประชานุสรณ์1646พิมพ์
124นายปราโมช เครื่องต้น-คลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์1647พิมพ์
125นางสาวสุนันทา คำเสนา6 ส.ค. 2564, 06:26คลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์1648พิมพ์
126นางดาราพร ชินาวลี13 พ.ค. 2564, 10:46วชิรปราการวิทยาคม1649พิมพ์
127นางสาวกรรณิการ์ ทองดอนเปลี่ยน13 พ.ค. 2564, 10:47วชิรปราการวิทยาคม1650พิมพ์
128นางภักดี สุวรรณโคตร13 พ.ค. 2564, 10:47วชิรปราการวิทยาคม1651พิมพ์
129นายเบญจมินทร์ อรัญเพิ่ม13 พ.ค. 2564, 10:47วชิรปราการวิทยาคม1652พิมพ์
130นางศรัณยา พงศ์ภัสสร13 พ.ค. 2564, 10:50วชิรปราการวิทยาคม1653พิมพ์
131นายเอกชัย ตานะกุล13 พ.ค. 2564, 10:50วชิรปราการวิทยาคม1654พิมพ์
132นางสาวอัจฉราพรรณ์ เนียมหอม13 พ.ค. 2564, 10:50วชิรปราการวิทยาคม1655พิมพ์
133นางสาวมณีนุช กิตติขจร13 พ.ค. 2564, 10:50วชิรปราการวิทยาคม1656พิมพ์
134นางสาวทิพรัตน์ ทับแคลน13 พ.ค. 2564, 10:54วชิรปราการวิทยาคม1657พิมพ์
135นางสาวจุไร นักปี่13 พ.ค. 2564, 10:54วชิรปราการวิทยาคม1658พิมพ์
136นายสุรัติ ช่างย้อม13 พ.ค. 2564, 10:54วชิรปราการวิทยาคม1659พิมพ์
137ว่าที่ร้อยเอกศุกณัฐ กิตติสิริบัณฑิต13 พ.ค. 2564, 10:55วชิรปราการวิทยาคม1660พิมพ์
138นางสุรีรัตน์ กันชาติ13 พ.ค. 2564, 10:55วชิรปราการวิทยาคม1661พิมพ์
139นางสาวพิมพ์รพัส ทุ้ยแป13 พ.ค. 2564, 10:55วชิรปราการวิทยาคม1662พิมพ์
140นายอธิษฐ์ กันชาติ13 พ.ค. 2564, 10:55วชิรปราการวิทยาคม1663พิมพ์
141นางสาววนัสนันท์ พุทธอินศร13 พ.ค. 2564, 10:55วชิรปราการวิทยาคม1664พิมพ์
142นายธนายุทธ คลังวงษ์11 พ.ค. 2564, 16:55ปางศิลาทอง1665พิมพ์
143นางสาวธนาภัทร หัตบูรณ์11 พ.ค. 2564, 16:55ปางศิลาทอง1666พิมพ์
144นายบรรจบ ภูโสดา11 พ.ค. 2564, 16:45ไทรงามพิทยาคม1667พิมพ์
145นางสาวเนตรนภา ไถวฤทธิ์13 เม.ย. 2565, 18:19ไทรงามพิทยาคม1668พิมพ์
146นายนนทพัทธ์ กุลฉิม11 พ.ค. 2564, 16:47ไทรงามพิทยาคม1669พิมพ์
147นางสาววนิดา ยอดฉัตร3 มิ.ย. 2564, 09:01ไทรงามพิทยาคม1670พิมพ์
148นายวันพเด็จ โมทะนี24 มิ.ย. 2564, 18:46ไทรงามพิทยาคม1671พิมพ์
149นางสาวสุจิตรา แสงเรือง11 พ.ค. 2564, 16:50ไทรงามพิทยาคม1672พิมพ์
150นางสาวสายยนต์ สีมา3 มิ.ย. 2564, 09:01ไทรงามพิทยาคม1673พิมพ์
151นายอุปถัม ปานะกุล11 พ.ค. 2564, 16:51ไทรงามพิทยาคม1674พิมพ์
152นางสาวชรินทิพย์ วงค์แก้ว11 พ.ค. 2564, 17:03ไทรงามพิทยาคม1675พิมพ์
153นางวรวีร์ มรกฎ1 พ.ย. 2564, 14:16มัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร1676พิมพ์
154นางนงลักษณ์ สุขสวัสดิ์1 พ.ย. 2564, 13:43มัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร1677พิมพ์
155นายมนตรี สิงห์วี29 มิ.ย. 2564, 14:45มัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร1678พิมพ์
156นายครรชิต กอเฮง1 พ.ย. 2564, 14:10มัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร1679พิมพ์
157นางนาฎชนก สิงห์วี29 มิ.ย. 2564, 14:46มัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร1680พิมพ์
158นางสาวหม้านฟ้า วงศ์ทองใบใหญ่1 เม.ย. 2565, 13:02มัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร1681พิมพ์
159นางสาวจิราภรณ์ มีเรือง1 พ.ย. 2564, 14:20มัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร1682พิมพ์
160นางสาวสุรรัตน์ บุญประสิทธิ์17 ก.ย. 2564, 22:34มัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร1683พิมพ์
161นางสาวกนกอร กันไชย18 มี.ค. 2565, 20:38มัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร1684พิมพ์
162นายอนุรักษ์ เขื่อนแก้ว18 มี.ค. 2565, 20:39มัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร1685พิมพ์
163นางสาวม่านทอง เจตเขตกิจ29 มิ.ย. 2564, 14:49มัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร1686พิมพ์
164นางศรีไพร พันธ์โนราช29 มิ.ย. 2564, 14:49มัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร1687พิมพ์
165นางสาววรินดา ลอสวัสดิ์29 มิ.ย. 2564, 14:50มัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร1688พิมพ์
166นางสาวเกศรา ชาติพงษ์สุวรรณ-มัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร1689พิมพ์
167นายวาทิต ไพโรจน์อังสุธร12 ก.ค. 2564, 09:48สักงามวิทยา1690พิมพ์
168นางสาวสุดสวาท ฐานะ27 ส.ค. 2564, 15:50สักงามวิทยา1691พิมพ์
169นายเฉลิม ทองหาญ-นาบ่อคำวิทยาคม1692พิมพ์
170นายจิรศักดิ์ ทองอ่อน-นาบ่อคำวิทยาคม1693พิมพ์
171นางวาสนา ทิมแพร-นาบ่อคำวิทยาคม1694พิมพ์
172นางณิชาพรรณ ชนะบุญ-นาบ่อคำวิทยาคม1695พิมพ์
173นายสุวิทย์ ผลาผล-นาบ่อคำวิทยาคม1696พิมพ์
174นางดรุณี คำสีสังข์-นาบ่อคำวิทยาคม1697พิมพ์
175นางสาวปิยธิดา วงศ์ประสิทธิ์-นาบ่อคำวิทยาคม1698พิมพ์
176นายชินปภัท ชวนัธปัญญา-นาบ่อคำวิทยาคม1699พิมพ์
177นายรณภพ ยศบรรเทิง-นาบ่อคำวิทยาคม1700พิมพ์
178นายอรรถพล พูลศรี1 ก.ย. 2564, 20:43พิไกรวิทยา1701พิมพ์
179นายกำพล อินเลี้ยง12 พ.ค. 2564, 11:49พิไกรวิทยา1702พิมพ์
180นายธีรภัทร์ สิงห์งาม11 มี.ค. 2565, 11:14เรืองวิทย์พิทยาคม1703พิมพ์
181นางสาวปาริชาติ พุกชื่น16 พ.ค. 2564, 15:10เรืองวิทย์พิทยาคม1704พิมพ์
182นายอชิรสิทธิ์ ไชยสิงห์16 พ.ค. 2564, 15:11เรืองวิทย์พิทยาคม1705พิมพ์
183นางสาวชุติมา แพงมี8 ก.ค. 2564, 16:31เรืองวิทย์พิทยาคม1706พิมพ์
184นายเก่งกาจ ซ่อนกลิ่น16 พ.ค. 2564, 15:07เรืองวิทย์พิทยาคม1707พิมพ์
185นางสาวยุพิน ส่องแสง16 พ.ค. 2564, 12:32เรืองวิทย์พิทยาคม1708พิมพ์
186นางสาวฐาปนีย์ คุ้มเณร16 พ.ค. 2564, 15:09เรืองวิทย์พิทยาคม1709พิมพ์
187นายนิพนธ์ สงเชื้อ16 พ.ค. 2564, 12:43เรืองวิทย์พิทยาคม1710พิมพ์
188นางสาวรัตตินันท์ นทีประสิทธิพร8 ก.ค. 2564, 16:46เรืองวิทย์พิทยาคม1711พิมพ์
189นายทวีศักดิ์ โทนสังข์อินทร์8 ก.ค. 2564, 16:48เรืองวิทย์พิทยาคม1712พิมพ์
190นายอนุสรณ์ อ่อนเขียว-พรานกระต่ายพิทยาคม1713พิมพ์
191นางสุภรัตน์ รัตนประภา-พรานกระต่ายพิทยาคม1714พิมพ์
192นางสาวนพรัตน์ สงคุ้ม13 พ.ค. 2564, 08:16พรานกระต่ายพิทยาคม1715พิมพ์
193นางสาวจารุวรรณ บุตรเกตุ17 พ.ค. 2564, 20:28พรานกระต่ายพิทยาคม1716พิมพ์
194นายชาญชัย ศรีอุทัย18 พ.ค. 2564, 09:29พรานกระต่ายพิทยาคม1717พิมพ์
195นายเสกสรร กุณณะกัน14 พ.ค. 2564, 20:55พรานกระต่ายพิทยาคม1718พิมพ์
196นายชรินทร์ พลลา2 ต.ค. 2564, 15:12พรานกระต่ายพิทยาคม1719พิมพ์
197นางวิรัต ผักใหม17 พ.ค. 2564, 14:05พรานกระต่ายพิทยาคม1720พิมพ์
198นายรังสรรค์ ยาสอน-พรานกระต่ายพิทยาคม1721พิมพ์
199นางสาวศรีไพร ขอนทอง14 พ.ค. 2564, 08:41พรานกระต่ายพิทยาคม1722พิมพ์
200นางสาวกัลยา เสือด้วง18 ส.ค. 2564, 17:46พรานกระต่ายพิทยาคม1723พิมพ์
201นางสาวพรพรรณ มหึมา24 พ.ค. 2564, 11:25พรานกระต่ายพิทยาคม1724พิมพ์
202นางสาวพัชราภรณ์ ฟุ่มเฟือย12 พ.ค. 2564, 13:22พรานกระต่ายพิทยาคม1725พิมพ์
203นายถนอมพงษ์ จันอ้น17 พ.ค. 2564, 20:28พรานกระต่ายพิทยาคม1726พิมพ์
204นางสาวฐานิตา บุญธรรม17 พ.ค. 2564, 09:53พรานกระต่ายพิทยาคม1727พิมพ์
205นายปรัชญา แก่งศิริ14 พ.ค. 2564, 20:54พรานกระต่ายพิทยาคม1728พิมพ์
206นางสาวณัฐณิชา ชังคะนาค12 พ.ค. 2564, 10:21พรานกระต่ายพิทยาคม1729พิมพ์
207นางสาวสุภาภรณ์ ฤมิตร18 พ.ค. 2564, 09:28พรานกระต่ายพิทยาคม1730พิมพ์
208นายกฤษณะ ทัศนียานนท์-พรานกระต่ายพิทยาคม1731พิมพ์
209นายสมานพันธ์ คำชู12 พ.ค. 2564, 11:24พรานกระต่ายพิทยาคม1732พิมพ์
210นางสาวนันท์นภัสถ์ อินทร์ป้อม-พรานกระต่ายพิทยาคม1733พิมพ์
211นางรัตนา ปัญญา14 พ.ค. 2564, 08:32พรานกระต่ายพิทยาคม1734พิมพ์
212นางสาวสาวิตรี ศิริเวิน6 เม.ย. 2565, 12:28พรานกระต่ายพิทยาคม1735พิมพ์
213นางสาวณัฐชนันท์พร ทิพมนต์19 ธ.ค. 2564, 16:49พรานกระต่ายพิทยาคม1736พิมพ์
214นางศิริพร มั่นเกษตรกิจ12 ก.ค. 2564, 10:21พรานกระต่ายพิทยาคม1737พิมพ์
215นางสาวภัทรณัญ กัลปพฤกษ์12 พ.ค. 2564, 13:22พรานกระต่ายพิทยาคม1738พิมพ์
216นางสาวสุกัญญา ภาวร20 พ.ค. 2564, 11:15พรานกระต่ายพิทยาคม1739พิมพ์
217นางสาวดอกอ้อ วิลันดร1 มิ.ย. 2564, 13:42ระหานวิทยา1740พิมพ์
218นางสาวปราณี แป้นแก้ว31 พ.ค. 2564, 11:01ระหานวิทยา1741พิมพ์
219นางสาวศิริกุล เก่าราชการ31 พ.ค. 2564, 11:02ระหานวิทยา1742พิมพ์
220นางสาวสุภาพ พัฒนชัยวงศ์31 พ.ค. 2564, 11:03ระหานวิทยา1743พิมพ์
221นายวิทูล บินชัย31 พ.ค. 2564, 11:06ระหานวิทยา1744พิมพ์
222นางนงนุช พระเกตุ31 พ.ค. 2564, 11:07ระหานวิทยา1745พิมพ์
223นางสาวอรวรรณ อุดมสุข21 ส.ค. 2564, 11:05ระหานวิทยา1746พิมพ์
224นางสาวศศินันท์ ประมูล31 พ.ค. 2564, 11:12ระหานวิทยา1747พิมพ์
225นายศุภวัฒน์ จันทร์คำ31 พ.ค. 2564, 11:14ระหานวิทยา1748พิมพ์
226นายเติมพงศ์ ครุธทิน31 พ.ค. 2564, 11:16ระหานวิทยา1749พิมพ์
227นางสาวนันทิกา ขำเส็ง31 พ.ค. 2564, 11:17ระหานวิทยา1750พิมพ์
228นางสาววิไลลักษณ์ แซ่โล้ว31 พ.ค. 2564, 11:19ระหานวิทยา1751พิมพ์
229นางสาวอัจจิรา จุ้ยดอนกลอย31 พ.ค. 2564, 11:21ระหานวิทยา1752พิมพ์
230ว่าที่ร้อยตรีอาทิตย์ เข็มศร8 ก.ย. 2564, 13:37ระหานวิทยา1753พิมพ์
231นายนิคม แน่นอุดร31 พ.ค. 2564, 11:24ระหานวิทยา1754พิมพ์
232นางสาวประภาศิริ มีมาก31 พ.ค. 2564, 11:25ระหานวิทยา1755พิมพ์
233นางสาวนุชจรี ศรีจันทร์31 พ.ค. 2564, 11:26ระหานวิทยา1756พิมพ์
234นางพิมพ์พิชญา พงษ์ก่อสร้าง31 พ.ค. 2564, 11:27ระหานวิทยา1757พิมพ์
235นายณัฐพงษ์ มาน้อย31 พ.ค. 2564, 11:28ระหานวิทยา1758พิมพ์
236นายไพโรจน์ สิงโต31 พ.ค. 2564, 11:29ระหานวิทยา1759พิมพ์
237นายผดุงเกียรติ แสนทวีสุข31 พ.ค. 2564, 11:31ระหานวิทยา1760พิมพ์
238นางสาวณัฐหทัย ศรีวงศ์วรากร8 ก.ค. 2564, 15:45ระหานวิทยา1761พิมพ์
239นายนพดนัย ผ่องจิต31 พ.ค. 2564, 11:35ระหานวิทยา1762พิมพ์
240นายคมศิลป์ ขันลุย8 ก.ค. 2564, 15:46ระหานวิทยา1763พิมพ์
241นางสาวธาวินี ดอนตุ้มไพร8 ก.ค. 2564, 15:46ระหานวิทยา1764พิมพ์
242นางสาวดวงใจ แก้วสูงเนิน8 ก.ค. 2564, 15:46ระหานวิทยา1765พิมพ์
243นางสาวคณัสนันท์ ภูมีสัตย์31 พ.ค. 2564, 11:41ระหานวิทยา1766พิมพ์
244นายยศศักดิ์ สุขเกษม28 ก.ย. 2564, 11:41ระหานวิทยา1767พิมพ์
245นายณัทฐพล ภู่ระหงษ์-ทุ่งโพธิ์พิทยา1768พิมพ์
246นางสาวขวัญชนก ช้างเจริญ-ทุ่งโพธิ์พิทยา1769พิมพ์
247นางสาวสิริญญา ทาพิทักษ์-ทุ่งโพธิ์พิทยา1770พิมพ์
248นางฉายนันท์ อินทรสูต12 พ.ค. 2564, 09:24เฉลิมพระเกียรติฯ1771พิมพ์
249 นางภาสิณี นิธิศภัทท์ 12 พ.ค. 2564, 09:26เฉลิมพระเกียรติฯ1772พิมพ์
250ว่าที่ร้อยตรีประจักษ์ บุรีหลง12 พ.ค. 2564, 09:26เฉลิมพระเกียรติฯ1773พิมพ์
251นางวิยะดา เซี่ยงหลิว12 พ.ค. 2564, 09:27เฉลิมพระเกียรติฯ1774พิมพ์
252นางสาวทิวา สุระเดช12 พ.ค. 2564, 09:27เฉลิมพระเกียรติฯ1775พิมพ์
253นายสาโรจน์ บุญเนรมิตร12 พ.ค. 2564, 09:28เฉลิมพระเกียรติฯ1776พิมพ์
254นางสาวกชกร แย้มชื่น12 พ.ค. 2564, 09:28เฉลิมพระเกียรติฯ1777พิมพ์
255นาง ปราริชาติ น่วมอินทร์12 พ.ค. 2564, 09:28เฉลิมพระเกียรติฯ1778พิมพ์
256นายชาตรี ศรีม่วงวงค์24 พ.ค. 2564, 08:26วัชรวิทยา1779พิมพ์
257นางนันชลี ทรัพย์ประเสริฐ-วัชรวิทยา1780พิมพ์
258นางต้องจิตต์ ทัศนแจ่มสุข-วัชรวิทยา1781พิมพ์
259นางศิลาพร รามันพงษ์-วัชรวิทยา1782พิมพ์
260นายยุทธนา ปานเหง้า-ขาณุวิทยา1783พิมพ์
261นางสาวกฤตญกร กลำพบุตร29 พ.ค. 2564, 11:50ขาณุวิทยา1784พิมพ์
262นายสุทธิพงษ์ ธรรมสอน8 มิ.ย. 2564, 09:11วชิรปราการวิทยาคม1785พิมพ์
263นางนพคุณ ครุฑหลวง24 ส.ค. 2564, 14:16วังโมกข์พิทยาคม1786พิมพ์
264นางนริสลา ทองคำ24 ส.ค. 2564, 14:20วังโมกข์พิทยาคม1787พิมพ์
265ว่าที่ ร.อ.ปัญญา ปานลักษณ์26 ส.ค. 2564, 11:03วังโมกข์พิทยาคม1788พิมพ์
266ว่าที่ ร.ต.หญิงสุภารัตน์ นำฟู26 ส.ค. 2564, 11:13วังโมกข์พิทยาคม1789พิมพ์
267นางสาวพิจิตรา หมอกมืด24 ส.ค. 2564, 14:16วังโมกข์พิทยาคม1790พิมพ์
268นางสาวอลิษา สระทองแดง24 ส.ค. 2564, 14:16วังโมกข์พิทยาคม1791พิมพ์
269นายมานพ บุญยิ่ง29 มิ.ย. 2564, 14:47พิบูลธรรมเวทวิทยา1889พิมพ์
270นายชูชาติ ดีมี24 มิ.ย. 2564, 18:04พิบูลธรรมเวทวิทยา1890พิมพ์
271นางดาวเรือง จันทร์เชื้อ24 มิ.ย. 2564, 13:54พิบูลธรรมเวทวิทยา1891พิมพ์
272นางสาววราภรณ์ เคียงข้าง24 มิ.ย. 2564, 10:46พิบูลธรรมเวทวิทยา1892พิมพ์
273นางสาวปรียานุช มีจาด-พิบูลธรรมเวทวิทยา1893พิมพ์
274นายขจรศักดิ์ มั่นศรี-พิบูลธรรมเวทวิทยา1894พิมพ์
275นางสุภา ดีมี19 ก.ค. 2564, 01:54บางมูลนากภูมิวิทยาคม2186พิมพ์
276นางสาวพรพรรณ จุ้ยวงศ์18 ม.ค. 2565, 14:10บางมูลนากภูมิวิทยาคม2187พิมพ์