เกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา)

ลำดับชื่อ-นามสกุลวันที่พิมพ์ตำแหน่งโรงเรียนเลขทะเบียนพิมพ์
1นางสาวเบญจนารถ อมรประสิทธิ์30 เม.ย. 2565, 21:40โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม2916พิมพ์
2นายนัฐวุฒิ รัตนพันธ์30 เม.ย. 2565, 21:40โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม2917พิมพ์
3นายมงคล รอพันธ์30 เม.ย. 2565, 21:41โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม2918พิมพ์
4นายรัชศักดิ์ เดชขจร10 ก.ย. 2564, 13:58โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม2919พิมพ์
5นายวิเชียร ยอดนิล30 เม.ย. 2565, 21:41โรงเรียนวัชรวิทยา2920พิมพ์
6นายสุรศักดิ์ โพธิ์บัลลังค์10 พ.ย. 2564, 14:56โรงเรียนวัชรวิทยา2921พิมพ์
7นายประหยัด สิริกรรณะ-โรงเรียนวัชรวิทยา2922พิมพ์
8นายถวิล จะวรรณะ-โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม2923พิมพ์
9นางสาวบุญมา ช้างทอง8 ก.ย. 2564, 10:19โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม2924พิมพ์
10นางสาวรัตนา บุญใจ8 ก.ย. 2564, 12:00โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร2925พิมพ์
11นางนันทวัน แก้วสว่าง8 พ.ย. 2564, 15:30โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร2926พิมพ์
12นายทศพล แสงพล10 ม.ค. 2565, 14:30โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร2927พิมพ์
13นางปรารถนา ภูสมศรี9 ก.ย. 2564, 14:54โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม2928พิมพ์
14นางปิยมาศ สิงห์ทอง-โรงเรียนนครไตรตรึงษ์2929พิมพ์
15นางชนิศา จิระเดชประไพ31 มี.ค. 2565, 15:07โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา2930พิมพ์
16นายบัณฑิต จันทร์ภู่12 พ.ย. 2564, 19:28โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา2931พิมพ์
17นางสาวอรวรรณ เที่ยงดาห์28 ก.ย. 2564, 20:18โรงเรียนคณฑีพิทยาคม2932พิมพ์
18นางรุ่งรัตน์ กลั่นการบุญ8 ก.ย. 2564, 10:18โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม2933พิมพ์
19นางสาวนพรัตน์ สงคุ้ม7 มี.ค. 2565, 13:25โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม2934พิมพ์
20นายไพโรจน์ ยิ่งคิด16 ก.ย. 2564, 12:01โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม2935พิมพ์
21นายนิกูล เปียมาลย์-โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม2936พิมพ์
22นายโยธิน บุญสุข16 ก.ย. 2564, 12:54โรงเรียนพิไกรวิทยา2937พิมพ์
23นายมานะ จันทร์ต้น8 ก.ย. 2564, 22:50โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม2938พิมพ์
24นายสมพร นวนงาม7 ก.ย. 2564, 12:31โรงเรียนลานกระบือวิทยา2939พิมพ์
25นายจักรพงษ์ สุขสบาย12 ก.ย. 2564, 10:37โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร2940พิมพ์
26นายทวนชัย ภูนคร-โรงเรียนไทรงามพิทยาคม2941พิมพ์
27นางสุภา อารมภ์24 พ.ย. 2564, 21:43โรงเรียนโกสัมพีวิทยา2942พิมพ์
28นายสุรชัช เมฆประยูร14 พ.ย. 2564, 19:14โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์2943พิมพ์
29นายต่อตระกูล ทองมูล14 พ.ย. 2564, 19:14โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์2944พิมพ์
30ว่าที่ร้อยตรีบุญเพชร ด้วงมูล14 พ.ย. 2564, 19:13โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์2945พิมพ์
31นายภาษกร แจ่มหม้อ8 ก.ย. 2564, 14:34โรงเรียนวังแขมวิทยาคม2946พิมพ์
32นางธนพรรณ ปรางโท้7 ก.ย. 2564, 13:30โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา2947พิมพ์
33ว่าที่ร้อยตรีสมฤกษ์ บัวพันธ์6 ต.ค. 2564, 12:00โรงเรียนสลกบาตรวิทยา2948พิมพ์
34นางศิริลักษณ์ เลขะวัฒนะ-โรงเรียนคลองลานวิทยา2949พิมพ์
35นายกวีวัฒน์ เงินขาว-โรงเรียนคลองลานวิทยา2950พิมพ์
36นายสมบัติ แป้นตระกูล4 ก.ย. 2564, 14:47โรงเรียนสักงามวิทยา2951พิมพ์
37นายจันทรัตน์ บุญพันธ์-โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์2952พิมพ์
38นางศรีประไพร เจาะขาว-โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา2953พิมพ์
39นางสาวรจนา แก้วตา12 ต.ค. 2564, 11:52โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา2954พิมพ์
40นางกิติภา โสทะ7 ม.ค. 2565, 11:08โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา2955พิมพ์
41นางสาวสมสวรรค์ เหล่าทรัพย์7 ม.ค. 2565, 11:07โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา2956พิมพ์
42นางสาวณัฐธิดา ยิ่งยวด7 ม.ค. 2565, 11:15โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา2957พิมพ์
43นางสาวดอกอ้อ วิลันดร9 พ.ย. 2564, 14:55โรงเรียนระหานวิทยา2958พิมพ์
44นางสาวสุภาพ พัฒนชัยวงศ์8 ก.ย. 2564, 13:50โรงเรียนระหานวิทยา2959พิมพ์
45นายศราวุธ คำภูษา-โรงเรียนขาณุวิทยา2960พิมพ์
46นางศักดิ์ศรี นามนาค13 ก.ย. 2564, 11:31โรงเรียนขาณุวิทยา2961พิมพ์
47นางโสภิดา มั่งอะนะ28 มี.ค. 2565, 10:33โรงเรียนขาณุวิทยา2962พิมพ์