เกียรติบัตรการรายงาน ปพ.3 ออนไลน์

ลำดับชื่อ-นามสกุลวันที่พิมพ์ตำแหน่งโรงเรียนเลขทะเบียนพิมพ์
1นายวันเฉลิม คำสุข 17 ก.ย. 2564, 14:43ครูผู้ช่วยวังตะเคียนประชานุสรณ์2146พิมพ์
2นางสาวเกศรา ขันทองดี -ครูบ่อแก้ววิทยา2147พิมพ์
3นางนาฏชนก สิงห์วี 21 ก.ย. 2564, 11:49ครูมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร2148พิมพ์
4นายพิธพงศ์ ยิ้มเปรม 15 ต.ค. 2564, 02:17ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษวชิรปราการวิทยาคม2149พิมพ์
5นางสาวสกุลรัตน์ ศรีวิชัยจันทร์ 3 ส.ค. 2564, 09:17ครูราษฎร์ปรีชาวิทยาคม2150พิมพ์
6นางสาวรัชฎาภรณ์ คำเมฆ 5 ส.ค. 2564, 00:30ครูผู้ช่วยวัชรวิทยา2151พิมพ์
7นายปรีชา เกิดพงษ์ 3 ส.ค. 2564, 13:21ครูชำนาญการเรืองวิทย์พิทยาคม2152พิมพ์
8นางสาววิไล มาลาหอม 10 ส.ค. 2564, 16:40ครูระหานวิทยา2153พิมพ์
9นางสาวสุมาลี แช่มช้อย 5 ส.ค. 2564, 17:30ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษวังไทรวิทยาคม2154พิมพ์
10นางสาวดาลัด มหาชัย เพ็งศิริ 16 ก.ค. 2564, 10:46ครู คศ.2สลกบาตรวิทยา2155พิมพ์
11นายผดุงเกียรติ แสนทวีสุข 10 ส.ค. 2564, 16:41ครู คศ.2ระหานวิทยา2156พิมพ์
12นางสาวสุนิตา แก่นสาร 13 ก.ย. 2564, 16:57ครู คศ.2พิไกรวิทยา2157พิมพ์
13นางสาวรุ่งทิพย์ ขอนทอง 13 ก.ย. 2564, 16:58ครูพิไกรวิทยา2158พิมพ์
14นางมาไล พลเก่ง 19 ก.ค. 2564, 11:52ครูชำนาญการลานกระบือวิทยา2159พิมพ์
15นางวิระพันธ์ จันทรา 4 ส.ค. 2564, 20:46ครูชำนาญการพิเศษปางมะค่าวิทยาคม2160พิมพ์
16นางสาวศิริญญา ประพัตร 19 ก.ค. 2564, 11:51ครูชำนาญการลานกระบือวิทยา2161พิมพ์
17นางสาวสินีนาถ แพทย์จันลา 11 ส.ค. 2564, 17:32ครูผู้ช่วยไทรงามพิทยาคม2162พิมพ์
18นางสาวสุกัญญา แสงประทุม 5 มี.ค. 2565, 20:12ครู คศ.2ปางศิลาทองศึกษา2163พิมพ์
19นางพรรณนิภา แก้วปัด 19 ก.ค. 2564, 15:27ครูหนองกองพิทยาคม2164พิมพ์
20นายสุรศักดิ์ พยอม 28 ก.ค. 2564, 14:20ครู อันดับ คศ.3นครไตรตรึงษ์2165พิมพ์
21นางสาวจุฑารัตน์ อัฑฒ์ธนรัตน์ 7 เม.ย. 2565, 17:39ครู คศ.1คณฑีพิทยาคม2166พิมพ์
22นายเจนภพ กาเทียม 22 ก.ค. 2564, 10:16ครูขาณุวิทยา2167พิมพ์
23นางสาวนิตศรา โงนรี 14 พ.ย. 2564, 20:35ครูคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์2168พิมพ์
24นางกฤษณา มาเลิศ 12 เม.ย. 2565, 10:56ครูชำนาญการพิเศษทุ่งทรายวิทยา2169พิมพ์
25นางสาวสุรียพร บุญชื่น 5 ส.ค. 2564, 06:43ครู ค.ศ.2ปางศิลาทองศึกษา2170พิมพ์
26นายวาทิต ไพโรจน์อังสุธร -ครูชำนาญการสักงามวิทยา2171พิมพ์
27นางสาวนิชชาภัสส์ แสนธิ -ครูคลองลานวิทยา2172พิมพ์
28นายอนุชิต อินทเสน 27 ก.ย. 2564, 08:58ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ และนายทะเบียนพรานกระต่ายพิทยาคม2173พิมพ์
29นายอาทิตย์ อยู่ปรางค์ -ครูจ้างสอนคลองลานวิทยา2174พิมพ์
30นางรัตนา สะสม 4 ส.ค. 2564, 20:24ครูชำนาญการพิเศษวัชรวิทยา2175พิมพ์
31นางสาวพรทิพย์ เขียวเกิด 15 ต.ค. 2564, 02:18เจ้าหน้าที่ทะเบียนวัชรวิทยา2176พิมพ์
32นางนิษฐิดา วันบรรเจิด 22 ก.ค. 2564, 12:03ครูโค้งไผ่วิทยา2177พิมพ์
33นางสาวดวงรัตน์ ปอกกันยะ 29 ก.ค. 2564, 13:28นายทะเบียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์2178พิมพ์
34นายณัฐวัฒน์ ศรีไพรสนธ์ 21 ก.ย. 2564, 16:44ครูชำนาญการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กำแพงเพชร2179พิมพ์
35นางสาวรัชนีวรรณ ขัดบง 4 ส.ค. 2564, 21:11ครูโค้งไผ่วิทยา2180พิมพ์
36นายประสิทธิ์    คงเพชรศักดิ์ 4 ส.ค. 2564, 20:22ครูกำแพงเพชรพิทยาคม2181พิมพ์
37นายชินปภัท    ชวนัธปัญญา 16 ก.ค. 2564, 18:21ครูนาบ่อคำวิทยาคม2182พิมพ์
38นางสาวชณัฐา    พงษ์พิทักษ์ 11 ต.ค. 2564, 16:47ครูโกสัมพีวิทยา2183พิมพ์
39นายรพีภัทร    อินทอง 19 ม.ค. 2565, 11:15ครูวังแขมวิทยาคม2184พิมพ์