เกียรติบัตรผู้ผ่านการประเมินผลการพัฒนาบุคคลแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑

ลำดับชื่อ-นามสกุลวันที่พิมพ์ตำแหน่งโรงเรียนเลขทะเบียนพิมพ์
1นางสาวศรินญา ชาญเชี่ยว17 ก.พ. 2565, 18:40กำแพงเพชรพิทยาคม1พิมพ์
2นายวัฒนา กระต่ายทอง-กำแพงเพชรพิทยาคม2พิมพ์
3นางสาวชวาลา เอี่ยมอ่ำ-กำแพงเพชรพิทยาคม3พิมพ์
4นางสาวดวงหทัย ใจเที่ยง-กำแพงเพชรพิทยาคม4พิมพ์
5นางวิมลรัตน์ ศรีสุข-กำแพงเพชรพิทยาคม5พิมพ์
6นางจันทนา ธรรมสอน-กำแพงเพชรพิทยาคม6พิมพ์
7นายศุภชัย กรอยสระน้อย-กำแพงเพชรพิทยาคม7พิมพ์
8นางสาวพนารัตน์ บุญยืน-กำแพงเพชรพิทยาคม8พิมพ์
9นางสาวประกายมาศ ผิวบางกูล-กำแพงเพชรพิทยาคม9พิมพ์
10นายบรรดิษฐ์ กลางนภา-กำแพงเพชรพิทยาคม10พิมพ์
11นางสาวชญาน์นันท์ เลิศอมรวัชร์-กำแพงเพชรพิทยาคม11พิมพ์
12นางสาวนฤมล ไทยเจริญ-กำแพงเพชรพิทยาคม12พิมพ์
13นางสาวนงนุช ชีวะโต-กำแพงเพชรพิทยาคม13พิมพ์
14นางนิภาภร วาดเขียน7 ต.ค. 2564, 10:56กำแพงเพชรพิทยาคม14พิมพ์
15นายรุ่งกมล พะโยม-กำแพงเพชรพิทยาคม15พิมพ์
16นางสาวอังสุมาลิน ยิ้มสนิท-กำแพงเพชรพิทยาคม16พิมพ์
17นางสาวศศิธร ตระกูลพานิชย์-วัชรวิทยา17พิมพ์
18นางสาวนฤมล นภาพันธ์เสรีกุล-กำแพงเพชรพิทยาคม18พิมพ์
19นายชวลิต เรือนจรัสศรี-กำแพงเพชรพิทยาคม19พิมพ์
20นางสาวภัทราวดี เพิ่มประยูร-กำแพงเพชรพิทยาคม20พิมพ์
21นางสาวอุษา บัวบาน-กำแพงเพชรพิทยาคม21พิมพ์
22นายเจริญ พิลึก-กำแพงเพชรพิทยาคม22พิมพ์
23นางสาวกุลจิรา ถาวรสุภเจริญ-กำแพงเพชรพิทยาคม23พิมพ์
24นางอรษา อภิรมย์วิไลชัย-กำแพงเพชรพิทยาคม24พิมพ์
25นางสาวบุญมา ช้างทอง-วชิรปราการ25พิมพ์
26นางชนิดา วนสินธุ์-วชิรปราการ26พิมพ์
27นางสาวสิริวรรณ เขียวสี-วชิรปราการ27พิมพ์
28นางอัปสร ลาภอินทรีย์-วชิรปราการ28พิมพ์
29นางสาวอลิษา ทองพิทักษ์-วชิรปราการ29พิมพ์
30นางสาวปนัดดา ด้วงนาค10 ส.ค. 2564, 15:32วชิรปราการ30พิมพ์
31นางสาวปาริฉัตร ปั้นบุญ-วชิรปราการ31พิมพ์
32นางสาวแสงนาวี ฉิมมากรม-วชิรปราการ32พิมพ์
33นางสาวเพลินพิศ เจริญบุญ-วชิรปราการ33พิมพ์
34นางปรียานุช เรืองสวัสดิ์-วชิรปราการ34พิมพ์
35นายสุรินทร์ เจดีย์-วชิรปราการ35พิมพ์
36นายคุณากร อิ่มเนย-เฉลิมพระเกียรติฯ36พิมพ์
37นางสาวนันทวัน ขวัญศรีทองมั่น-เฉลิมพระเกียรติฯ37พิมพ์
38นายณัฐวัฒน์ ศรีไพรสนธ์-เฉลิมพระเกียรติฯ38พิมพ์
39นางอนามิกา คงเพชรศักดิ์-เฉลิมพระเกียรติฯ39พิมพ์
40นางสาวทิพวัลย์ อ่อนเกตุ-เฉลิมพระเกียรติฯ40พิมพ์
41นายทัพไท พร้อมเพรียง-เฉลิมพระเกียรติฯ41พิมพ์
42นางจุฑาทิพย์ คำบรรลือ-เฉลิมพระเกียรติฯ42พิมพ์
43นางสาวอังสุมาลิน ยิ้มสนิท-เฉลิมพระเกียรติฯ43พิมพ์
44นายทรงฤทธิ์ แสนใจวุฒิ-เฉลิมพระเกียรติฯ44พิมพ์
45นางสาวจงกล ทาโว-เฉลิมพระเกียรติฯ45พิมพ์
46นายกิตติพัศ เชื้อเขตรกิจ-เฉลิมพระเกียรติฯ46พิมพ์
47นายทนง คงรอด-เฉลิมพระเกียรติฯ47พิมพ์
48นางมณีรัตน์ ธรรมสกุล-เฉลิมพระเกียรติฯ48พิมพ์
49นางสาวสุรินทร์ทิพย์ ชัยชนะ-นครไตรตรึงษ์49พิมพ์
50นายกฤษณ์ ประทุมทอง-นครไตรตรึงษ์50พิมพ์
51นางสาวชลธิชา ใส้พงษ์-นครไตรตรึงษ์51พิมพ์
52นายวิเชียร เทพโสภา26 ต.ค. 2564, 16:17ทุ่งโพธิ์พิทยา52พิมพ์
53นางวาสนา เอี่ยมราคิน-ทุ่งโพธิ์พิทยา53พิมพ์
54นายบดินทร์ สุขแพทย์-ทุ่งโพธิ์พิทยา54พิมพ์
55นางสาวรัฐชดาพร พงษ์พัฒน์-พรานกระต่ายพิทยาคม55พิมพ์
56นายปัฐพงศ์ สารีนาค-พรานกระต่ายพิทยาคม56พิมพ์
57นายอาทร รอกลาง-พรานกระต่ายพิทยาคม57พิมพ์
58นางสาวรมิดา จิตติวัฒนากร-พรานกระต่ายพิทยาคม58พิมพ์
59นางรุจิรา อุ่นกาศ-พรานกระต่ายพิทยาคม59พิมพ์
60นางวชิราภรณ์ วงศ์รัตน์-พรานกระต่ายพิทยาคม60พิมพ์
61นายดิเรก คำชำ-พรานกระต่ายพิทยาคม61พิมพ์
62นางสาวสุธเนตร ถาวร-พิไกรวิทยา62พิมพ์
63นายวัลลภ เกตุมี-พิไกรวิทยา63พิมพ์
64นายนิพนธ์ ทองหล่อ-เรืองวิทย์พิทยาคม64พิมพ์
65นางสาวกรรณิกา ทองดี-เรืองวิทย์พิทยาคม65พิมพ์
66นางภณิดา นาคมูล-เรืองวิทย์พิทยาคม66พิมพ์
67นางคนึงนิจ ไชยชโย-ลานกระบือวิทยา67พิมพ์
68นางสุวรรณี หนองหลวง-ลานกระบือวิทยา68พิมพ์
69นางสาวสุรีรัตน์ อ่ำเชื้อ-ลานกระบือวิทยา69พิมพ์
70นายสมบัติ แป้นตระกูล-ลานกระบือวิทยา70พิมพ์
71นางสาวนวลกมล สายนวล-ลานกระบือวิทยา71พิมพ์
72นางบุษยมาส นวนงาม-ลานกระบือวิทยา72พิมพ์
73นางสุวิมล ภูนคร-ไทรงามพิทยาคม73พิมพ์
74นางทองสุก ศิลปศาสตร์-ไทรงามพิทยาคม74พิมพ์
75นางศมนวรรณ ทองสง-ไทรงามพิทยาคม75พิมพ์
76นางวรวรรณี วัฒนศิริ14 ต.ค. 2564, 13:31โกสัมพีวิทยา76พิมพ์
77นางสายใจ ใฝ่จิต14 ต.ค. 2564, 13:31โกสัมพีวิทยา77พิมพ์
78นางรุ่งภาณี ปิติยะ14 ต.ค. 2564, 13:32โกสัมพีวิทยา78พิมพ์
79นางโสภิญญา ดารา14 ต.ค. 2564, 13:32โกสัมพีวิทยา79พิมพ์
80นายศุภรัตน์ สุราย14 ต.ค. 2564, 13:33โกสัมพีวิทยา80พิมพ์
81นายศักดิ์สิทธิ์ ถาวร14 ต.ค. 2564, 13:33โกสัมพีวิทยา81พิมพ์
82นางกัญณภัทร ดังโนนทอง-โกสัมพีวิทยา82พิมพ์
83นางภูริชญา คำวรรณ-โกสัมพีวิทยา83พิมพ์
84นายธนโชติ เกษประทุม17 ก.ย. 2564, 12:37โกสัมพีวิทยา84พิมพ์
85นางสาวแสงนาวี ฉิมมากรม-โกสัมพีวิทยา85พิมพ์
86นางสุมาลี สืบวงษ์รอด-วังไทรวิทยาคม86พิมพ์
87นางธนพรรณ ปรางโท้-โค้งไผ่วิทยา87พิมพ์
88นายนรวีร์ มูลสัน-โค้งไผ่วิทยา88พิมพ์
89นางราตรี พงษ์เสือ-โค้งไผ่วิทยา89พิมพ์
90นายกฤษณะ สุริต-โค้งไผ่วิทยา90พิมพ์
91นางนิษฐิดา วันบรรเจิด-โค้งไผ่วิทยา91พิมพ์
92นางกาญจนา ธรรมมี-โค้งไผ่วิทยา92พิมพ์
93นางทัศนีย์วรรณ์ เพชรพิพัฒน์-โค้งไผ่วิทยา93พิมพ์
94นางลัดดาวัลย์ เดชโนนสังข์-โค้งไผ่วิทยา94พิมพ์
95นางยุพิน เกิดแพร3 ส.ค. 2564, 14:41สลกบาตรวิทยา95พิมพ์
96นายณรงค์ศักดิ์ เกิดแพร-สลกบาตรวิทยา96พิมพ์
97นางสาวสมาภรณ์ โพธิ์มั่น-สลกบาตรวิทยา97พิมพ์
98นางสาวปุณณาสา พึ่งเนียม12 มี.ค. 2564, 09:53ปางศิลาทองศึกษา98พิมพ์
99นางสาวเกษศิรินทร์ คงกล้า23 ก.พ. 2564, 16:38ปางศิลาทองศึกษา99พิมพ์
100นางสาวบุษยา คมขำ23 ก.พ. 2564, 16:38ปางศิลาทองศึกษา100พิมพ์
101นางสาวเกดวลีพร สายนวล23 ก.พ. 2564, 16:38ปางศิลาทองศึกษา101พิมพ์
102นางสาวเทพสิรี ตะนัยศรี23 ก.พ. 2564, 16:38ปางศิลาทองศึกษา102พิมพ์
103นายธีระพงษ์ คงสิบ23 ก.พ. 2564, 16:38ปางศิลาทองศึกษา103พิมพ์
104นางสาวปิยลักษณ์ ยุทธอาสา23 ก.พ. 2564, 16:38ปางศิลาทองศึกษา104พิมพ์
105นางสุภาภรณ์ เกตุมี-ทุ่งทรายวิทยา105พิมพ์
106นายมานัด คำดำ-ทุ่งทรายวิทยา106พิมพ์
107นายมานิตย์ อินทร์สว่าง-ทุ่งทรายวิทยา107พิมพ์
108นางวริศรา จำปาหวาย-ทุ่งทรายวิทยา108พิมพ์
109นายทองคูณ เพี้ยมูล21 มี.ค. 2565, 11:42ทุ่งทรายวิทยา109พิมพ์
110นางวรรณนิสา จันทราศรี-ทุ่งทรายวิทยา110พิมพ์
111นางเพ็ญนภา คำดำ25 มี.ค. 2565, 09:47ทุ่งทรายวิทยา111พิมพ์
112นางธนพรรณ ปรางโท้-ทุ่งทรายวิทยา112พิมพ์
113นางนรินทร์ มิตรสินพันธุ์-ทุ่งทรายวิทยา113พิมพ์
114นายวิสุทธิ์ วงศ์วิลาศ25 มี.ค. 2565, 09:52ทุ่งทรายวิทยา114พิมพ์
115นางสุกัญญา เทพสุริยวงศ์-พิจิตรพิทยาคม115พิมพ์
116นางสาวจรรยา ทองชุบ-หัวดงรัฐชนูปถัมภ์116พิมพ์
117นายชัยรัตน์ ขมินทกูล-หัวดงรัฐชนูปถัมภ์117พิมพ์
118นางณัฐกานต์ ขมินทกูล-หัวดงรัฐชนูปถัมภ์118พิมพ์
119นางศิริวรรณ เมืองเหลือ-หัวดงรัฐชนูปถัมภ์119พิมพ์
120นางนิศารัตน์ ยกให้-สระหลวงพิทยาคม120พิมพ์
121นางลดาวัลย์ เถาวัลย์-สระหลวงพิทยาคม121พิมพ์
122นางอรกัลยา จันทรสมบัติ-สระหลวงพิทยาคม122พิมพ์
123นายภิรมย์ จันทรสมบัติ-สระหลวงพิทยาคม123พิมพ์
124นางสาวชลทิชา ยศสอน-สระหลวงพิทยาคม124พิมพ์
125นางอุไร เพ็ชรพงษ์-สรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม125พิมพ์
126นางทัศนีย์ มูลเดช-สรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม126พิมพ์
127นางสาววิไลรัตน์ ศรีทอง-สรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม127พิมพ์
128นางพรพิสุทธิ์ แสงคำธนาศิริ-ตะพานหิน128พิมพ์
129นางสาวใกล้รุ่ง คำภิลานน-ตะพานหิน129พิมพ์
130นางหฤทัย อุดคำมี16 ก.พ. 2565, 13:46ตะพานหิน130พิมพ์
131นายพชร เอมสกุล-วังสำโรงวังหว้า131พิมพ์
132นางขนิษฐา ทองแจ่ม-บางมูลนากภูมิวิทยาคม132พิมพ์
133นางรัชดาภรณ์ ศรีจันทร์-บางมูลนากภูมิวิทยาคม133พิมพ์
134นายพงษ์ศักดิ์ ทองแจ่ม-บางมูลนากภูมิวิทยาคม134พิมพ์
135นายพงศ์ธร มากโพร้ง19 ก.พ. 2564, 12:32วันทีสถิตย์พิทยาคม135พิมพ์
136นายกิตติวัฒน์ พุ่มพฤกษ์-วังงิ้ววิทยาคม136พิมพ์
137นางปริศนา พุ่มพฤกษ์-วังงิ้ววิทยาคม137พิมพ์
138นางสาวณัฐสิรี เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา-วังงิ้ววิทยาคม138พิมพ์
139นายเอกชัย ศิลป์วัลย์-วังงิ้ววิทยาคม139พิมพ์
140นางสาวกิ่งกมล ศิริประเสริฐ-วังงิ้ววิทยาคม140พิมพ์
141นางสาวพรทิพย์ สิงห์ทองอินทร์-โพธิธรรมสุวัฒน์141พิมพ์
142นางวรรณา พิลึก14 พ.ย. 2564, 18:56คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์142พิมพ์
143นางสาวจุฑาทิพย์ คำตีด22 ก.ย. 2564, 11:55คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์143พิมพ์
144นางรังษินี แก้วคง14 พ.ย. 2564, 19:15คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์144พิมพ์
145นางอริสรา แสนแก้ว22 ก.ย. 2564, 11:55คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์145พิมพ์
146นางจันทร์เพ็ญ น้อยม่วง22 ก.ย. 2564, 11:56คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์146พิมพ์
147นายฉัตรชัย สุขุม22 ก.ย. 2564, 11:56คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์147พิมพ์
148นางสาวจิตราภรณ์ สามไชย22 ก.ย. 2564, 11:57คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์148พิมพ์
149นางจินตนา มีล้นศักดิ์22 ก.ย. 2564, 11:57คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์149พิมพ์
150นายนวพงษ์ เรืองรุ่ง22 ก.ย. 2564, 11:57คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์150พิมพ์
151นางกุสุมา ศรีสำโรง22 ก.ย. 2564, 11:58คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์151พิมพ์
152นายวิรัตน์ น้อยม่วง22 ก.ย. 2564, 11:58คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์152พิมพ์
153นางเกสร ชตาเริกษ์22 ก.ย. 2564, 11:58คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์153พิมพ์
154นางสาวสายรุ้ง แก้วปัน22 ก.ย. 2564, 11:59คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์154พิมพ์
155นางเพชรรุ้ง ทองอิ่ม22 ก.ย. 2564, 11:59คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์155พิมพ์
156นางสาวประภาพร เพียลาด22 ก.ย. 2564, 12:00คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์156พิมพ์
157นายภิธาร คำสีทา22 ก.ย. 2564, 12:00คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์157พิมพ์
158นางดารณี กัลป์ธนวงศ์22 ก.ย. 2564, 12:00คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์158พิมพ์
159นางสาวพิชญาอร สังวรกาญจน์22 ก.ย. 2564, 12:01คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์159พิมพ์
160นางเนาวรัตน์ ช้างน้อย3 ส.ค. 2564, 14:24ปางมะค่าวิทยาคม160พิมพ์
161นางสาวฐานิดา โคสุวรรณ์-ปางมะค่าวิทยาคม161พิมพ์
162นางสาวกำไลทิพย์ ปั้นทอง17 ส.ค. 2564, 23:57ปางมะค่าวิทยาคม162พิมพ์
163นางวรรณา อ่างบุญตา-วังทรายพูนวิทยา163พิมพ์
164นายสายัณห์ อ่างบุญตา-วังทรายพูนวิทยา164พิมพ์
165นางวิไลพร พฤกษชาติ-ระหานวิทยา165พิมพ์
166นายครองรัชต์ พฤกษชาติ-ระหานวิทยา166พิมพ์
167นางวันวิสา พวงสุมาลี-ระหานวิทยา167พิมพ์
168นายจรูญ สารสิงห์-ระหานวิทยา168พิมพ์
169นางสาวมรกต ทับโพธิ์-ระหานวิทยา169พิมพ์
170นายกิตติพงศ์ จิตเจริญกุล-ระหานวิทยา170พิมพ์
171นางสาวสุชาดา สมบุญโสด-ระหานวิทยา171พิมพ์
172นายจิระพันธุ์ เกลี้ยงล่ำ-ระหานวิทยา172พิมพ์
173นางสาวอัจฉราพรรณ ขัดทาน-ขาณุวิทยา173พิมพ์
174นางสุภาพ จองตามา-ขาณุวิทยา174พิมพ์
175นายอาทิตย์ พลอาจ-ขาณุวิทยา175พิมพ์
176นางสาวเตือนใจ กอบธัญกรณ์-ขาณุวิทยา176พิมพ์
177นางกฤษณา บัวปรี-ขาณุวิทยา177พิมพ์
178นางมธุรส ปานเหง้า-ขาณุวิทยา178พิมพ์
179นางสาวปฐมา พุทธเสม-ขาณุวิทยา179พิมพ์
180นางสาวพัชราณี วณิชยานันต์-ขาณุวิทยา180พิมพ์
181นางสาวเมธินี ศรีละโพธิ์-ห้วยยาวพิทยาคม181พิมพ์
182นายเวธัส เกษสุวรรณ-.วังโมกข์พิทยาคม182พิมพ์
183นางสาวสรวีย์ ฟักทอง12 ก.ค. 2564, 09:50สักงามวิทยา183พิมพ์
184นางจุฬาพัฒน์ ปินตากุล-สักงามวิทยา184พิมพ์
185นายกิติพัฒน์ เต็มศักดิ์กุลธร-สักงามวิทยา185พิมพ์
186นางธิดารัตน์ จันทิมา-สักงามวิทยา186พิมพ์
187นางสาวดวงรัตน์ ปอกกันยะ-คลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์187พิมพ์
188นายณัฐพล ย่านสากล-คลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์188พิมพ์
189นางสาวรังสิยา ฉิมพาลี-หนองโสนพิทยาคม189พิมพ์
190นางสาวกุลกาญจน์ นาคพานิช-หนองโสนพิทยาคม190พิมพ์
191นางสาววิจิตรา ทองจิตติ-หนองโสนพิทยาคม191พิมพ์
192นายสมศักดิ์ โมราสวัสดิ์-หนองโสนพิทยาคม192พิมพ์
193นางสาวณัฐิดา ยอดเพชร5 ก.ย. 2564, 20:58นาบ่อคำวิทยาคม193พิมพ์
194นางพรเพ็ญ ทองอ่อน-นาบ่อคำวิทยาคม194พิมพ์
195นางสาวศศิธร ตระกูลพานิชย์-วัชรวิทยา195พิมพ์
196นางสาวนฤมล นภาพันธ์เสรีกุล-วัชรวิทยา196พิมพ์
197นายชวลิต เรือนจรัสศรี-วัชรวิทยา197พิมพ์
198นางสาวภัทราวดี เพิ่มประยูร-วัชรวิทยา198พิมพ์
199นางสาวอุษา บัวบาน-วัชรวิทยา199พิมพ์
200นายเจริญ พิลึก-วัชรวิทยา200พิมพ์
201นางสาวกุลจิรา ถาวรสุภเจริญ-วัชรวิทยา201พิมพ์
202นางอรษา อภิรมย์วิไลชัย-วัชรวิทยา202พิมพ์
203นางเรณู โพธิ์จันทร์-วัชรวิทยา203พิมพ์
204นายวินัย หริ่มเทศ-วังกรดพิทยา204พิมพ์
205นางสาวสุวพิชญ์ แสงกิติสุวัฒน์-วังกรดพิทยา205พิมพ์
206นายกฤษดา แสนยะ-ท่าเสาพิทยาคม206พิมพ์
207นางสาวฐิติมา พลายเอม-ท่าเสาพิทยาคม207พิมพ์
208นายรพีภัทร อินทอง-วังแขมวิทยาคม208พิมพ์
209นางสาววิภาณี เทียมจันทร์-วังแขมวิทยาคม209พิมพ์
210นางสาวปิยนุช โอสาร-วังแขมวิทยาคม210พิมพ์
211นางสาวรวิสรา สุวรรณเกษการ-วังแขมวิทยาคม211พิมพ์
212นางราตรี บุญมี-สามง่ามชนูปถัมภ์212พิมพ์
213นายอัธยา สมิเปรม-ดงเจริญพิทยาคม213พิมพ์
214นางสาวเสาวนีย์ มูลคำ-ดงเจริญพิทยาคม214พิมพ์
215นายภาณุพงษ์ เทพสวรรค์-ดงเจริญพิทยาคม215พิมพ์
216นายสุธี สิงห์เรือง-ดงเจริญพิทยาคม216พิมพ์
217นางอภิญญา ด่อนดี-กำแพงเพชรพิทยาคม217พิมพ์
218นางสาวพรสุภา อิ่มเนย-กำแพงเพชรพิทยาคม218พิมพ์
219นายกิตติกร ด่อนดี-กำแพงเพชรพิทยาคม219พิมพ์
220นางสาวรุ้งรัตน์ กิตติขจร-กำแพงเพชรพิทยาคม220พิมพ์
221นางสาวสินีนาฏ นิลสนธิ-กำแพงเพชรพิทยาคม221พิมพ์
222นางสาววรรษมล หงษ์คง-กำแพงเพชรพิทยาคม222พิมพ์
223นายธงชัย สะสม-กำแพงเพชรพิทยาคม223พิมพ์
224นายสุบิล วงค์สอง-กำแพงเพชรพิทยาคม224พิมพ์
225นางสาวรำไพ วันเทพ-กำแพงเพชรพิทยาคม225พิมพ์
226นางโชติรส แตงดารารัตน์-กำแพงเพชรพิทยาคม226พิมพ์
227นางพรประภา คุ้มโตนด-กำแพงเพชรพิทยาคม227พิมพ์
228นางพัชริดา สระทองอินทร์-กำแพงเพชรพิทยาคม228พิมพ์
229นางสาวสุดาพร เจนจบ-กำแพงเพชรพิทยาคม229พิมพ์
230นางสาวบุรีรัตน์ สือพัฒธิมา-กำแพงเพชรพิทยาคม230พิมพ์
231นางสาวลลิตา เหลาอ่อน-กำแพงเพชรพิทยาคม231พิมพ์
232นางสาวมณฑิตา สาสนะ-กำแพงเพชรพิทยาคม232พิมพ์
233นางรัตนา สะสม-กำแพงเพชรพิทยาคม233พิมพ์
234นายชูเกียรติ สุยะลังกา-กำแพงเพชรพิทยาคม234พิมพ์
235นางนวพรรษ ฟักนาค-วชิรปราการ235พิมพ์
236นายภพ ฝั้นสาย-วชิรปราการ236พิมพ์
237นางสาวสุวิชา เกิดขำ-วชิรปราการ237พิมพ์
238นางสาวสุนทร อุตมหาราช-วชิรปราการ238พิมพ์
239นางรุ่งรัตน์ เรืองดี-วชิรปราการ239พิมพ์
240นางศิริรักษ์ บำรุงเวช-วชิรปราการ240พิมพ์
241นายศุภชัย เจริญสุข-วชิรปราการ241พิมพ์
242นางอรชร แจ้งเอี่ยม-วชิรปราการ242พิมพ์
243นางสาวเพชรรัตน์ กองช้าง-วชิรปราการ243พิมพ์
244นายเกรียงไกร น่วมเลิศ-เฉลิมพระเกียรติฯ244พิมพ์
245นางสาวสายชล ปิ่นชัยมูล-นครไตรตรึงษ์245พิมพ์
246นายปิยะวัฒน์ ศรีสังวาลย์-นครไตรตรึงษ์246พิมพ์
247นางสาวโสพา เบ้าทอง-นครไตรตรึงษ์247พิมพ์
248นางสาวปาริชาติ ช่างสุวรรณ-นครไตรตรึงษ์248พิมพ์
249นางสาวจินตนา วงศ์อาสา-นครไตรตรึงษ์249พิมพ์
250นายธีรวัช อุดคำมี-ทุ่งโพธิ์พิทยา250พิมพ์
251นางสาวเพ็ญจันทร์ อรุณรัตน์-ทุ่งโพธิ์พิทยา251พิมพ์
252นายสุรศักดิ์ จันทร์ทักษ์-ทุ่งโพธิ์พิทยา252พิมพ์
253นางศิริรัตน์ สรณ์สิรินาคะ-ทุ่งโพธิ์พิทยา253พิมพ์
254นางศรีไพร จันทร์ทักษ์-ทุ่งโพธิ์พิทยา254พิมพ์
255นางวันเพ็ญ เทพโสภา-ทุ่งโพธิ์พิทยา255พิมพ์
256นายมงคล โพธิ์ม่วง-คณฑีพิทยาคม256พิมพ์
257นายบัณฑิต ตาวุ่น-คณฑีพิทยาคม257พิมพ์
258นางเอรุวรรณ ใจยา22 ธ.ค. 2564, 18:11คณฑีพิทยาคม258พิมพ์
259นายทวีทรัพย์ แซ่เอี้ยว-คณฑีพิทยาคม259พิมพ์
260นางสาวณิชาภา สมพร-คณฑีพิทยาคม260พิมพ์
261นางสาวทิพย์วรรณ์ โอสา-คณฑีพิทยาคม261พิมพ์
262นางสาวเกษมณี ชิดประทุม12 พ.ค. 2565, 14:25คณฑีพิทยาคม262พิมพ์
263นางสาวจุฑารัตน์ อัฑฒ์ธนรัตน์-คณฑีพิทยาคม263พิมพ์
264นางสาวเกศแก้ว พุ่มขจร-คณฑีพิทยาคม264พิมพ์
265นางสาวปัทมา บุญเจริญพงค์-หนองกองพิทยา265พิมพ์
266นางสาวสรีระ ปุ้มตะมะ-วังตะเคียนประชานุสรณ์266พิมพ์
267นางสาวศุภิสรา แพรแก้ว-พรานกระต่ายพิทยาคม267พิมพ์
268นางสาวประภาสิริ ถาวร-พรานกระต่ายพิทยาคม268พิมพ์
269นางสาวณฤดี สีทับทิม-พรานกระต่ายพิทยาคม269พิมพ์
270นางสาวณิชาดา ศิริวัฒน์-พรานกระต่ายพิทยาคม270พิมพ์
271นางสาวปรารถนา พืชเนาวรัตน์-พรานกระต่ายพิทยาคม271พิมพ์
272นางสาวกมลวรรณ สังคง-พรานกระต่ายพิทยาคม272พิมพ์
273นางสาวดลชนก พัชนี-พิไกรวิทยา273พิมพ์
274นางสาวขนิษฐา ชาญนุชิต-พิไกรวิทยา274พิมพ์
275นางสาวทับทิม วงษ์อ่อง-พิไกรวิทยา275พิมพ์
276นางสาวสายชล ปัญทีโป-พิไกรวิทยา276พิมพ์
277นางสาวรุ่งทิพย์ ขอนทอง-พิไกรวิทยา277พิมพ์
278นางสาวจุฑามาศ เมฆี-พิไกรวิทยา278พิมพ์
279นางสาวพรทิพย์ หงษ์อาลัย-พิไกรวิทยา279พิมพ์
280นายวิชัย พลับดี-พิไกรวิทยา280พิมพ์
281นางสาวดาวใจ อยู่สุข-พิไกรวิทยา281พิมพ์
282นางสาวปรวรรณ บุญประเสริฐ-เรืองวิทย์พิทยาคม282พิมพ์
283นางสาวพิชชาภา บุญนิตย์-เรืองวิทย์พิทยาคม283พิมพ์
284นายสมพร นวนงาม-ลานกระบือวิทยา284พิมพ์
285นางเกษร น้อยระแหง-ลานกระบือวิทยา285พิมพ์
286นางณรงค์ ศรีท้วม-ลานกระบือวิทยา286พิมพ์
287นางรัชนิดา อินทะชุบ-ลานกระบือวิทยา287พิมพ์
288นางสาวออมสิน วินิจมนตรี-ลานกระบือวิทยา288พิมพ์
289นายวินัย อ่อนน้อม-ลานกระบือวิทยา289พิมพ์
290นายชาคริต อินทะชุบ-ลานกระบือวิทยา290พิมพ์
291นายกวีศิลป์ สายคำทร-ลานกระบือวิทยา291พิมพ์
292นางสาวพิชามญชุ์ วรางกูร-ลานกระบือวิทยา292พิมพ์
293นางสาวกฤติกา กาศเจริญ-ลานกระบือวิทยา293พิมพ์
294นางสาวจิรพร ดาวเรือง14 ต.ค. 2564, 13:34โกสัมพีวิทยา294พิมพ์
295นางสาวรัตนา โอบอ้อม-โกสัมพีวิทยา295พิมพ์
296นางสาวอัมรา ศรีพลายงาม24 ก.ย. 2564, 08:49โกสัมพีวิทยา296พิมพ์
297นางสาวนภารัตน์ เวียงนิล14 ต.ค. 2564, 13:34โกสัมพีวิทยา297พิมพ์
298นางสาวพัชรินทร์ จันที14 ต.ค. 2564, 13:34โกสัมพีวิทยา298พิมพ์
299นางสาวณัฏฐ์พลิน ไตรสินเตชากร14 ต.ค. 2564, 13:34โกสัมพีวิทยา299พิมพ์
300นายเกรียงไกร น่วมเลิศ-โกสัมพีวิทยา300พิมพ์
301นายวีรศักดิ์ ผลเกิด-วังไทรวิทยาคม301พิมพ์
302นางสาวมัณฑนา พิมแก้ว-วังไทรวิทยาคม302พิมพ์
303นางสาวนาถยา อัมพะวา-วังไทรวิทยาคม303พิมพ์
304นายไพโรจน์ วชิรินทราวัฒน์-โค้งไผ่วิทยา304พิมพ์
305นายวิบูรณ์ เหล่าทอง-โค้งไผ่วิทยา305พิมพ์
306นางพัฒนา สัตย์ชาพงษ์-โค้งไผ่วิทยา306พิมพ์
307นายจิรวัฒน์ พงษ์พานิช-โค้งไผ่วิทยา307พิมพ์
308นางสาวอริสรา คำปัญญา-โค้งไผ่วิทยา308พิมพ์
309นาสาววิชุดา หงษ์คำ-โค้งไผ่วิทยา309พิมพ์
310นางสาวธัญญลักษณ์ แมตสี่-โค้งไผ่วิทยา310พิมพ์
311นางนวลจันทร์ ธานัง-ปางศิลาทองศึกษา311พิมพ์
312นางปวริสา วาปี-ปางศิลาทองศึกษา312พิมพ์
313นางสาวนิภารัตน์ หมู่มาก-ปางศิลาทองศึกษา313พิมพ์
314นางสาวชมภูนุช จูอ๋อง-ปางศิลาทองศึกษา314พิมพ์
315นางสาวทิวาพร กันรังรัมย์-ปางศิลาทองศึกษา315พิมพ์
316นางสาวรัตนาภรณ์ มาคุ้ม-ปางศิลาทองศึกษา316พิมพ์
317นางสาวสุทธาสินี มากสุข-ปางศิลาทองศึกษา317พิมพ์
318นายประพันธ์ เผือกหอม-ปางศิลาทองศึกษา318พิมพ์
319นายเชาวนนท์ ระวังภัย-ปางศิลาทองศึกษา319พิมพ์
320นายสัญชัย สลับสี-ปางศิลาทองศึกษา320พิมพ์
321นางธัญชนก ภู่หมี-ทุ่งทรายวิทยา321พิมพ์
322นางอรรจน์ชญาณ์ ชัยเจริญวงษ์-ทุ่งทรายวิทยา322พิมพ์
323นางจิดาภา พุ่มเพ็ชรษา-หัวดงรัฐชนูปถัมภ์323พิมพ์
324นางสาวนันทยา ถาวรศักดิ์-หัวดงรัฐชนูปถัมภ์324พิมพ์
325นางปราวีณา ใจจำนงค์-หัวดงรัฐชนูปถัมภ์325พิมพ์
326นางสาววาสนา เอี่ยมปฐม-หัวดงรัฐชนูปถัมภ์326พิมพ์
327นางสาวสุรีย์พร ลาภพูนผล-หัวดงรัฐชนูปถัมภ์327พิมพ์
328นางสาวฤทัยรัตน์ ฤทธิ์นุช-หัวดงรัฐชนูปถัมภ์328พิมพ์
329นายรัชพล ครุฑหลวง-สระหลวงพิทยาคม329พิมพ์
330นางสาวอาภร บุญลับ-ดงเสือเหลืองพิทยาคม330พิมพ์
331นางสาวอัญชรี โจดโจน-สากเหล็กวิทยา331พิมพ์
332นายมนัส สุวรรณคีรี-ตะพานหิน332พิมพ์
333นายมานิตย์ สุวรรณคีรี-ตะพานหิน333พิมพ์
334นางพัชรีญา สุวรรณคีรี-ตะพานหิน334พิมพ์
335นายสมชาย ยอดเพชร-บางมูลนากภูมิวิทยาคม335พิมพ์
336นางสาวพรทิพย์ อ่อนชูศรี-บางมูลนากภูมิวิทยาคม336พิมพ์
337นางสมจิตร เขม้นกิจ-บางมูลนากภูมิวิทยาคม337พิมพ์
338นางสมทรง ยาสุข-บางมูลนากภูมิวิทยาคม338พิมพ์
339นางสาวผุสดี กล่อมวงษ์-บางมูลนากภูมิวิทยาคม339พิมพ์
340นางสาวนุชนาฏ มีทอง-บางมูลนากภูมิวิทยาคม340พิมพ์
341นางอาภามาส อุษณรัสมี-บางมูลนากภูมิวิทยาคม341พิมพ์
342นางสาวดวงฤทัย แก้วพวง-บางมูลนากภูมิวิทยาคม342พิมพ์
343นางสาวณิชชาพัณณ์ ฉิมมา-บางมูลนากภูมิวิทยาคม343พิมพ์
344นางสาวมินตรา ฉิมมา-บางมูลนากภูมิวิทยาคม344พิมพ์
345นางน้ำฝน บุญตา-บางมูลนากภูมิวิทยาคม345พิมพ์
346นางธิดารัตน์ สมบูรณ์ศิลป์-แหลมรังวิทยาคม.346พิมพ์
347นางภัสวรรณ กันนา-วังงิ้ววิทยาคม347พิมพ์
348นางอำนวยพร ศรีประเสริฐ-โพธิธรรมสุวัฒน์348พิมพ์
349นางวัชรินทร์ ท่านมุข-โพธิธรรมสุวัฒน์349พิมพ์
350นางชวนพิศ พรมเภา-โพธิธรรมสุวัฒน์350พิมพ์
351นางสาวเสาวนีย์ สอนแหยม22 ก.ย. 2564, 12:05คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์351พิมพ์
352นางทิพย์พาที วิชาพร22 ก.ย. 2564, 12:05คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์352พิมพ์
353นายวัชระ ศรีสุพัฒนะกุล22 ก.ย. 2564, 12:05คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์353พิมพ์
354นางสาวนฤมล แสงทอง22 ก.ย. 2564, 12:05คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์354พิมพ์
355นายฐานันดร์ แย้มนิล-ระหานวิทยา355พิมพ์
356นางสาววิไล มาลาหอม-ระหานวิทยา356พิมพ์
357นางสาวสมฤดี ศรีระวัตร-ระหานวิทยา357พิมพ์
358นางสาวอมิตา แก้วตา-ขาณุวิทยา358พิมพ์
359นายประพัฒน์ ทัพซ้าย-ห้วยยาวพิทยาคม359พิมพ์
360นายภูวดล ชื่นอยู่-ห้วยยาวพิทยาคม360พิมพ์
361นายอานันทิราช ลี้สกุล-.วังโมกข์พิทยาคม361พิมพ์
362นายปรีชา ดามาพงษ์-.วังโมกข์พิทยาคม362พิมพ์
363นางเสาวลักษณ์ เข็ญคำ-สักงามวิทยา363พิมพ์
364นางสาวกีรติ ฉิมพุฒ-คลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์364พิมพ์
365นางสาวอุทุมพร สุริยวงค์-หนองโสนพิทยาคม365พิมพ์
366นางสาวธาราภรณ์ เทพเภา-หนองโสนพิทยาคม366พิมพ์
367นางพัชรี พูลเพิ่ม-นาบ่อคำวิทยาคม367พิมพ์
368นางสาวสุรภี กุยสุวรรณ-นาบ่อคำวิทยาคม368พิมพ์
369นางสาวิกา ทรัพยประภา-นาบ่อคำวิทยาคม369พิมพ์
370นางธนาภรณ์ จันทร์เนตร13 ก.ค. 2564, 11:12นาบ่อคำวิทยาคม370พิมพ์
371นางสาวชญาพิชชา ย่านสากล-นาบ่อคำวิทยาคม371พิมพ์
372นางสาวรัตนสุดา เกตศรี-นาบ่อคำวิทยาคม372พิมพ์
373นางสาวบุญญดา จันทร์น้อย-นาบ่อคำวิทยาคม373พิมพ์
374นางวิลาวัลย์ ยศปัญญา-นาบ่อคำวิทยาคม374พิมพ์
375นางนงนุช น้อยเกิด-วัชรวิทยา375พิมพ์
376นางรัตนา สะสม-วัชรวิทยา376พิมพ์
377นายชูเกียรติ สุยะลังกา-วัชรวิทยา377พิมพ์
378นายแสงทอง น้อยเกิด-วัชรวิทยา378พิมพ์
379นางสุรชา บุรุษศรี-วัชรวิทยา379พิมพ์
380นางวีรวรรณ ไพรสิงห์-วัชรวิทยา380พิมพ์
381นายปริญญา วิชัย-วัชรวิทยา381พิมพ์
382นางเพลินใจ ประสารศรี-วัชรวิทยา382พิมพ์
383นางทัศนีย์ ทัดเที่ยง-สามง่ามชนูปถัมภ์383พิมพ์
384นางส้มลิ้ม ศรีทิม-สามง่ามชนูปถัมภ์384พิมพ์
385นางสาวจุฑารัตน์ อ้นชนะ-สามง่ามชนูปถัมภ์385พิมพ์
386นางสาวผกาภรณ์ ถิ่นวงษ์แพง-สามง่ามชนูปถัมภ์386พิมพ์
387นางสาวพรทิพย์ อ่อนชูศรี-สามง่ามชนูปถัมภ์387พิมพ์
388นางสาวศิริวิมล พรมมี-สามง่ามชนูปถัมภ์388พิมพ์
389นางสาวจิราพร พวงไทย-ดงเจริญพิทยาคม389พิมพ์
390นางสาวปิยะสรวง กุลมาลา-พรานกระต่ายพิทยาคม544พิมพ์
391นางสาวศรัณย์พร ฟุ้งธานีรัตน์-กำแพงเพชรพิทยาคม545พิมพ์
392นางสาวณัฐฐินันท์ พราหมณ์สังข์-เฉลิมพระเกียรติฯ546พิมพ์
393นางสาลี่ อุตมา-เฉลิมพระเกียรติฯ547พิมพ์
394นางอรสา อิ่มใจ-เฉลิมพระเกียรติฯ548พิมพ์
395นายวรวุธ บุดสีทา-เฉลิมพระเกียรติฯ549พิมพ์
396นางสาวศิรินทรา น่วมอินทร์-เฉลิมพระเกียรติฯ550พิมพ์
397นางประทุมพร วงษ์จ่า-เฉลิมพระเกียรติฯ551พิมพ์
398นางวาสนา วิชชุวรนันท์-เฉลิมพระเกียรติฯ552พิมพ์
399นางศศิธร ปรมะ-เฉลิมพระเกียรติฯ553พิมพ์
400นายกิตติศักดิ์ ศรีพารา-เฉลิมพระเกียรติฯ554พิมพ์
401นางปรียาวรรณ ศรีพารา-เฉลิมพระเกียรติฯ555พิมพ์
402นางสาวสาวิตรี สร้างนอก-เฉลิมพระเกียรติฯ556พิมพ์
403นางสาวอัญญารัตน์ จิตจอม-เฉลิมพระเกียรติฯ557พิมพ์
404นางสาวสุเนตร บุตรชานนท์-นครไตรตรึงษ์558พิมพ์
405นางสาวชลธิชา ใส้พงษ์-นครไตรตรึงษ์559พิมพ์
406นายวิเชียร เทพโสภา-ทุ่งโพธิ์พิทยา560พิมพ์
407นางสาวศันษณี เกียรติสุดาเกื้อกูล-คณฑีพิทยาคม561พิมพ์
408นาย นเรศ สดชื่น-พรานกระต่ายพิทยาคม562พิมพ์
409นางสาวสุนันทา พรมมาก-พรานกระต่ายพิทยาคม563พิมพ์
410นางสาวปิยะสรวง กุลมาลา-พรานกระต่ายพิทยาคม564พิมพ์
411นางจิตรานนท์ อินทพงษ์-พรานกระต่ายพิทยาคม565พิมพ์
412นางสาวสมหญิง บดีรัฐ-พรานกระต่ายพิทยาคม566พิมพ์
413นางสาวลำจวน คำบรรลือ29 ม.ค. 2565, 17:14พรานกระต่ายพิทยาคม567พิมพ์
414นางสาวกิ่งดาว กุลชา-พรานกระต่ายพิทยาคม568พิมพ์
415นางสาวสุดสายใจ อินกรัด-พรานกระต่ายพิทยาคม569พิมพ์
416นางสาวนุชฑพร ผลพระ8 ต.ค. 2564, 22:31พรานกระต่ายพิทยาคม570พิมพ์
417นายดิเรก คำชำ-พรานกระต่ายพิทยาคม571พิมพ์
418นายณัฏฐากรณ์ นันต๊ะแก้ว-เรืองวิทย์พิทยาคม572พิมพ์
419นายฉัตรชัย เครือสิงห์-เรืองวิทย์พิทยาคม573พิมพ์
420นางสาวศศิภา ศรีสม-เรืองวิทย์พิทยาคม574พิมพ์
421นายกติกา บัวผา-เรืองวิทย์พิทยาคม575พิมพ์
422นางสิริวลี เครือสิงห์2 ต.ค. 2564, 16:46เรืองวิทย์พิทยาคม576พิมพ์
423นายชนะภัย ศิริเจริญ-เรืองวิทย์พิทยาคม577พิมพ์
424นางมณฑิรา ลี้อิสระชัยเจริญ-ลานกระบือวิทยา578พิมพ์
425นางเปรมกมล อินมะกอด-ลานกระบือวิทยา579พิมพ์
426นางภัทรศยา คำสวัสดิ์-ไทรงามพิทยาคม580พิมพ์
427นางสาวณัชยาภา โสภณดิลก-สลกบาตรวิทยา581พิมพ์
428นายสุรชัย อือนอก-ปางศิลาทองศึกษา582พิมพ์
429นายวิศรุติ อินทร์เลี้ยง-พิจิตรพิทยาคม583พิมพ์
430นางสาวสุกัญญา พวงพันธ์-พิจิตรพิทยาคม584พิมพ์
431นางอรุณี บุญแก้ว-พิจิตรพิทยาคม585พิมพ์
432นางสาวธัญลักษณ์ จุ้ยเรือง-พิจิตรพิทยาคม586พิมพ์
433นางสาวรัชนี ชูเมือง-สระหลวงพิทยาคม587พิมพ์
434นางสาวอัมพร สารวัตร-สระหลวงพิทยาคม588พิมพ์
435นางกนกวรรณ บุญเสรฐ-สระหลวงพิทยาคม589พิมพ์
436นายภิรมย์ จันทรสมบัติ-สระหลวงพิทยาคม590พิมพ์
437นายอนุรักษณ์ ผอบทิพย์-สรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม591พิมพ์
438นายชัยชน หน่อมาก-วังสำโรงวังหว้า592พิมพ์
439นางสาวเบญจรัตน์ ควรเสนาะ-วังสำโรงวังหว้า593พิมพ์
440นาง สกาวเดือน นุใจมา-บางมูลนากภูมิวิทยาคม594พิมพ์
441นางเนาวรัตน์ สิงห์จันทร์-บางมูลนากภูมิวิทยาคม595พิมพ์
442นาย ธนาภัทร จินดา-บางมูลนากภูมิวิทยาคม596พิมพ์
443นางสาว กุสุมา แย้มครวญ-บางมูลนากภูมิวิทยาคม597พิมพ์
444นางวราภรณ์ วรเลิศ-บางมูลนากภูมิวิทยาคม598พิมพ์
445นาง ขวัญเรือน ภู่ทอง19 มี.ค. 2564, 15:30บางมูลนากภูมิวิทยาคม599พิมพ์
446นาง นันทวัน หงสไกร-บางมูลนากภูมิวิทยาคม600พิมพ์
447นาง สมบัติ ฉัตรตระกูล-บางมูลนากภูมิวิทยาคม601พิมพ์
448นางสาวนิภาดา แย้มพิกุล-บางมูลนากภูมิวิทยาคม602พิมพ์
449นางสาว ณุธิดา สิบหยอม-บางมูลนากภูมิวิทยาคม603พิมพ์
450นางสาวพงษ์ลัดดา งอกขึ้น-บางมูลนากภูมิวิทยาคม604พิมพ์
451นาง ทิพย์วรรณ นามโสวรรณ-บางมูลนากภูมิวิทยาคม605พิมพ์
452นางทิพย์วรรณ นามโสวรรณ-บางมูลนากภูมิวิทยาคม606พิมพ์
453นายปฏิญญา วิเศษ-บางมูลนากภูมิวิทยาคม607พิมพ์
454นายเอกชัย นุใจมา-บางมูลนากภูมิวิทยาคม608พิมพ์
455นางจินดาภรณ์ มากมูล19 มี.ค. 2564, 14:20วังตะกูราษฎร์อุทิศ609พิมพ์
456นายอุเทน โค้งนอก-โพธิธรรมสุวัฒน์610พิมพ์
457นางสาวอุษา เรืองวุฒิ22 ก.ย. 2564, 12:06คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์611พิมพ์
458นางสาวศรัณย์พร ฟุ้งธานีรัตน์-คลองลานวิทยา612พิมพ์
459นางสาวสุรัตน์ อิ่มเพ็ง-ระหานวิทยา613พิมพ์
460นางอุไรวรรณ อุดมสุข-ระหานวิทยา614พิมพ์
461นางสาววันแรม หมอนอิง-ระหานวิทยา615พิมพ์
462นายนพพร แจ่มหม้อ-ระหานวิทยา616พิมพ์
463นางสาววิลาวัณย์ จันทร์ไข่4 ส.ค. 2564, 09:11ระหานวิทยา617พิมพ์
464นางสาวนนทพร อรรถาวีย์22 ก.ค. 2564, 12:56ระหานวิทยา618พิมพ์
465นางสาวปรีชญา สุขมี-ระหานวิทยา619พิมพ์
466นายอนุกร ชั่งเกวียน-ระหานวิทยา620พิมพ์
467นางสาวเบญจพร มูลเจริญพร-ระหานวิทยา621พิมพ์
468นางสาวสุภาวดี อร่ามรุณ-ระหานวิทยา622พิมพ์
469นายชรีวัฒน์ กลมกล่อม-ระหานวิทยา623พิมพ์
470นายสราวุฒ มนัสสา-ระหานวิทยา624พิมพ์
471นางสาวอำนวย ศรีสุพล-ระหานวิทยา625พิมพ์
472นายณัฐปกรณ์ เอี่ยมแดง2 พ.ย. 2564, 15:47ห้วยยาวพิทยาคม626พิมพ์
473นายศิวพันธ์ อยู่คง-ห้วยยาวพิทยาคม627พิมพ์
474นางจันทิรา วงศ์วินิจศร-.วังโมกข์พิทยาคม628พิมพ์
475นางสาวสุมิตตา ของหอม-.วังโมกข์พิทยาคม629พิมพ์
476นางสาวมนัสนันท์ ภู่หนู-.วังโมกข์พิทยาคม630พิมพ์
477นายสติ เพียรทำ-.วังโมกข์พิทยาคม631พิมพ์
478นางสาวศุภรัตติยา ขวัญแสน-.วังโมกข์พิทยาคม632พิมพ์
479นายวุฒิกร พันธุ์หวยพงศ์-.วังโมกข์พิทยาคม633พิมพ์
480นางสาวพรทิพย์ เปลี่ยนกลิ่น-สักงามวิทยา634พิมพ์
481นางสาวชนิดา เจ๊กพ่วง-สักงามวิทยา635พิมพ์
482นายภัทรพล เมฆพินธุ์-สักงามวิทยา636พิมพ์
483นางสาวพรทิพย์ พ่วงแตง-สักงามวิทยา637พิมพ์
484นางศุภรา ศิลปธร30 ม.ค. 2565, 23:41หนองโสนพิทยาคม638พิมพ์
485นางวาสนา นิลทอง-หนองโสนพิทยาคม639พิมพ์
486นางสาวกชนันท์ เจริญสุข-หนองโสนพิทยาคม640พิมพ์
487นางสาวสุนิสา บิดพันลำ-หนองโสนพิทยาคม641พิมพ์
488นางปวริศา เรืองชัยศิวเวท-กำแพงเพชรพิทยาคม642พิมพ์
489นางนงนุช น้อยเกิด-กำแพงเพชรพิทยาคม643พิมพ์
490นางภัคจิรา กิตติสิริบัณฑิต-กำแพงเพชรพิทยาคม644พิมพ์
491นายแสงทอง น้อยเกิด-กำแพงเพชรพิทยาคม645พิมพ์
492นางสุรชา บุรุษศรี-กำแพงเพชรพิทยาคม646พิมพ์
493นางสาวภัทราวดี บิณฑวิหค-วชิรปราการ647พิมพ์
494นางสาวดารัตน์ แอธน-วชิรปราการ648พิมพ์
495นางสาวมุทิตา สิงห์โต-วชิรปราการ649พิมพ์
496นางสาวสุภาพร ถมทอง-วชิรปราการ650พิมพ์
497นางสาวศิริพร ละน้อย-นครไตรตรึงษ์651พิมพ์
498นางสาวพรทิพย์ อินอยู่-คณฑีพิทยาคม652พิมพ์
499นายปรัชญา วัฒนศิริ-คณฑีพิทยาคม653พิมพ์
500นางสุดใจ วัฒนศิริ-คณฑีพิทยาคม654พิมพ์
501นางณัชชา ปิ่นแก้ว-คณฑีพิทยาคม655พิมพ์
502นางจิรสุดา กล้ากสิกิจ-คณฑีพิทยาคม656พิมพ์
503นางสาวปิยะนุช แจ่มหม้อ12 เม.ย. 2565, 10:24คณฑีพิทยาคม657พิมพ์
504นางชลธิชา เต๋าทอง-พรานกระต่ายพิทยาคม658พิมพ์
505นางสาวอัจจิมา ด้วงฟู-พรานกระต่ายพิทยาคม659พิมพ์
506นางสาวปิยดา กาศบำรุง-พรานกระต่ายพิทยาคม660พิมพ์
507นายธงชัย สารมะโน-พิไกรวิทยา661พิมพ์
508นางสาวสุนิตา แก่นสาร-พิไกรวิทยา662พิมพ์
509นายไกรจักร คำบุญเรือง-พิไกรวิทยา663พิมพ์
510นางปวิตรา พลลา11 มี.ค. 2565, 11:09เรืองวิทย์พิทยาคม664พิมพ์
511นางสาวกมลฉัตร ทองโชติ-เรืองวิทย์พิทยาคม665พิมพ์
512นางสาวจิราวรรณ เกตุแก้ว-เรืองวิทย์พิทยาคม666พิมพ์
513นางอาวร โฉมศรี-ลานกระบือวิทยา667พิมพ์
514นายจำเริญ ทองเชื้อ-ลานกระบือวิทยา668พิมพ์
515นางสาววิมล เกษแก้ว-ลานกระบือวิทยา669พิมพ์
516นางสาวกรวรรณ โฉมเกษ-ลานกระบือวิทยา670พิมพ์
517นางสาวณัฐวรรณ เอี้ยงปาน-ลานกระบือวิทยา671พิมพ์
518นางสาวขนิษฐา เกตุหนู-ลานกระบือวิทยา672พิมพ์
519นางสาวพัชรินทร์ เย็นฉ่ำ-วังไทรวิทยาคม673พิมพ์
520นางมาลีจันทร์ ชาติสุทธิ5 ต.ค. 2564, 12:31วังไทรวิทยาคม674พิมพ์
521นางศรัณย์รัตน์ ฉวีพัฒน์-โค้งไผ่วิทยา675พิมพ์
522นางสาวนวรัตน์ อนุสรณ์ศรีเจริญ-สลกบาตรวิทยา676พิมพ์
523นางนวลจันทร์ ธานัง-ปางศิลาทองศึกษา677พิมพ์
524นางสาววราทิพย์ โพธิ์ทอง-ปางศิลาทองศึกษา678พิมพ์
525นางสาวณัฐธิดา ยิ่งยวด-ทุ่งทรายวิทยา679พิมพ์
526นางสาวณัฏฐณิชา ขำปาน-ทุ่งทรายวิทยา680พิมพ์
527นางสาววาสิฏฐี โควาบุญพิทักษ์-ทุ่งทรายวิทยา681พิมพ์
528นางศิวพร ทิมาสาร-ทุ่งทรายวิทยา682พิมพ์
529นางสาวนัยรัตน์ ชัยสุข-พิจิตรพิทยาคม683พิมพ์
530นายปรีชา เสนานิมิตร-พิจิตรพิทยาคม684พิมพ์
531นางสุภาพร สุขวิถี-พิจิตรพิทยาคม685พิมพ์
532นาย สำราญ เขม้นกิจ-หัวดงรัฐชนูปถัมภ์686พิมพ์
533นายทรงยศ สกุลยา-สระหลวงพิทยาคม687พิมพ์
534นางสาวปริณดา วิเศษผล-สระหลวงพิทยาคม688พิมพ์
535นางสาววัชรี สายโต-สระหลวงพิทยาคม689พิมพ์
536นางละมัย ทุ้ยแป-สระหลวงพิทยาคม690พิมพ์
537นางนิรันตรี อาจเอื้อ-สระหลวงพิทยาคม691พิมพ์
538นางสาวปาริฉัตร แก้วศักดิ์-สระหลวงพิทยาคม692พิมพ์
539นางสาวณัฐพร ละม้ายแข-สากเหล็กวิทยา693พิมพ์
540นางกลิ่นแก้ว อินตาเพ็ชร-วังสำโรงวังหว้า694พิมพ์
541นางสาวลลิตา แสงรงค์-บางมูลนากภูมิวิทยาคม695พิมพ์
542นาย วีรชิตพงศ์ พิศอ่อน-บางมูลนากภูมิวิทยาคม696พิมพ์
543นางสาววันทนา งาเนียม-บางมูลนากภูมิวิทยาคม697พิมพ์
544นางสาวปุญญิศา โพธิ์ศรีรัตน์-บางมูลนากภูมิวิทยาคม698พิมพ์
545นางอุษณีย์ บุญคง-บางมูลนากภูมิวิทยาคม699พิมพ์
546นางสาวพูนเพ็ญ โคตรสาขา-บางมูลนากภูมิวิทยาคม700พิมพ์
547นางสาวพิชามนต์ จันทวาศ-บางมูลนากภูมิวิทยาคม701พิมพ์
548นางสาว พิชญา เฉื่อยฉ่ำ-บางมูลนากภูมิวิทยาคม702พิมพ์
549นางปัทมา พรมมา-บางมูลนากภูมิวิทยาคม703พิมพ์
550นางสาวอมรรัตน์ เที่ยงทิศ-บางมูลนากภูมิวิทยาคม704พิมพ์
551นางอรุณรักษ์ เนียมสวรรค์18 มี.ค. 2564, 11:15วังตะกูราษฎร์อุทิศ705พิมพ์
552นางสาวกานดา ทองกลับ18 มี.ค. 2564, 11:24วังตะกูราษฎร์อุทิศ706พิมพ์
553นางขวัญใจ โสภากาศ22 ก.พ. 2564, 10:13วันทีสถิตย์พิทยาคม707พิมพ์
554นางสาวพรนิภา บัวสถิตย์22 ก.พ. 2564, 10:13วันทีสถิตย์พิทยาคม708พิมพ์
555นายธีระพงษ์ ภู่ทอง-โพธิ์ไทรงามวิทยาคม709พิมพ์
556นางสาวจินตนา ประสมทอง-โพธิ์ไทรงามวิทยาคม710พิมพ์
557นางสาววิราศิณี ขันตรี-โพธิ์ไทรงามวิทยาคม711พิมพ์
558นางจารุวรรณ พิทักษ์รักษาเลิศ-วังงิ้ววิทยาคม712พิมพ์
559นางสาวสกุล สัมพันธ์-โพธิธรรมสุวัฒน์713พิมพ์
560นางสาวปาริชาติ ม่านมูล22 ก.ย. 2564, 12:07คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์714พิมพ์
561นางสาวนิตศรา โงนรี22 ก.ย. 2564, 12:07คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์715พิมพ์
562นางสุพรทิพย์ ศรีภูธร22 ก.ย. 2564, 12:07คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์716พิมพ์
563นางสาวสุชาดา แย้มเจริญ22 ก.ย. 2564, 12:08คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์717พิมพ์
564นายวิชาญ เขียวสวาท22 ก.ย. 2564, 12:08คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์718พิมพ์
565นางจุฑาลักษณ์ ขุนภักดี22 ก.ย. 2564, 12:08คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์719พิมพ์
566นางกรชวัล เข็มศร22 ก.ย. 2564, 12:08คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์720พิมพ์
567นายสุเมธ อยู่แก้ว22 ก.ย. 2564, 12:08คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์721พิมพ์
568นางชลชินี แพทย์วงศ์22 ก.ย. 2564, 12:09คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์722พิมพ์
569นางฐิติมา โพธิ์ทอง-ปางมะค่าวิทยาคม723พิมพ์
570นางนฤมล บรรดาศักดิ์-วังทรายพูนวิทยา724พิมพ์
571นางทัศนีย์ จันทร์หา-ระหานวิทยา725พิมพ์
572นางสาวนิสา คีรีรมย์-ระหานวิทยา726พิมพ์
573นางสาวนันทรัตน์ ทองดีวิเศษ-ระหานวิทยา727พิมพ์
574นายสุพจน์ ยาดี-ระหานวิทยา728พิมพ์
575นางสาวทิพย์วรรณ พึ่งชู-ระหานวิทยา729พิมพ์
576นางสาวสุธิดา ทับจาก-ขาณุวิทยา730พิมพ์
577นางศิริรัตน์ คุ้มชาติ-ขาณุวิทยา731พิมพ์
578นายวีระ ณ ลำปาง-ห้วยยาวพิทยาคม732พิมพ์
579นายอำนาจ คุณสมบัติ-ห้วยยาวพิทยาคม733พิมพ์
580นางสาววิยะดา แพงวิเศษ-ห้วยยาวพิทยาคม734พิมพ์
581นางสาวปาริชาติ ภู่ทองคำ-ห้วยยาวพิทยาคม735พิมพ์
582นายอิสริยะ สติใหม่-.วังโมกข์พิทยาคม736พิมพ์
583นางสาวรัตนา นาต๊ะ-.วังโมกข์พิทยาคม737พิมพ์
584นางเหมือนฝัน บุรกิจภาชัย-.วังโมกข์พิทยาคม738พิมพ์
585นางสาวณัฐธิดา คงมี-.วังโมกข์พิทยาคม739พิมพ์
586นางสาวศิริพร เพชรวิจิตร-.วังโมกข์พิทยาคม740พิมพ์
587นายสุทัศน์ บุญพรม-.วังโมกข์พิทยาคม741พิมพ์
588นางสาวศรีวรรณ อุทธาเครือ-สักงามวิทยา742พิมพ์
589นางวาสนา ศรีประดิษฐ์-สักงามวิทยา743พิมพ์
590นางสาวกุลชญา ศรีสุวรรณ12 ก.ค. 2564, 09:52สักงามวิทยา744พิมพ์
591นางสาวเคียงตะวัน ฐานสิงห์-สักงามวิทยา745พิมพ์
592นางสาวชาลี เปี่ยมพลอย-สักงามวิทยา746พิมพ์
593นางภัครมัย ด้วงฉุน-เมธีพิทยา747พิมพ์
594นายอภิชาติ ด้วงฉุน-เมธีพิทยา748พิมพ์
595นายอภิชาติ ด้วงฉุน-เมธีพิทยา749พิมพ์
596นางภัคจิรา กิตติสิริบัณฑิต-วัชรวิทยา750พิมพ์
597นายกิตติทัต อาจเอื้อ-วังกรดพิทยา751พิมพ์
598นางสาวกัญชริญา เดชาศตานันท์-ท่าเสาพิทยาคม752พิมพ์
599นางสาวศศิวิมล พลเจียก-ท่าเสาพิทยาคม753พิมพ์
600นายปัญญา บุญคง-วังแขมวิทยาคม754พิมพ์
601นายภาษกร แจ่มหม้อ-วังแขมวิทยาคม755พิมพ์
602นายกฤษณะ สบายเมือง3 ส.ค. 2564, 15:09วังแขมวิทยาคม756พิมพ์
603นายภิญโญ สุขแก้ว19 มี.ค. 2565, 03:39วังแขมวิทยาคม757พิมพ์
604นายปรีชา แหชู19 มี.ค. 2565, 03:39วังแขมวิทยาคม758พิมพ์
605นายนาวิน เงินอยู่19 มี.ค. 2565, 03:39วังแขมวิทยาคม759พิมพ์
606นางศิรินภา บุญรักษ์19 มี.ค. 2565, 03:39วังแขมวิทยาคม760พิมพ์
607นางเกษกนก สุขแก้ว19 มี.ค. 2565, 03:39วังแขมวิทยาคม761พิมพ์
608นางสาวมะลิวัลย์ นุชเทียน19 มี.ค. 2565, 03:39ดงเจริญพิทยาคม762พิมพ์
609นางสาวจิตรา มูลเมือง19 มี.ค. 2565, 03:39ดงเจริญพิทยาคม763พิมพ์
610นางสาวอลิสา วรรณวิจิตร19 มี.ค. 2565, 03:39วชิรบารมีพิทยาคม764พิมพ์
611นายชลรวี อ้นอินทร์19 มี.ค. 2565, 03:39วชิรบารมีพิทยาคม765พิมพ์