กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านฯ ปี ๖๓ (ผลการแข่งขัน พ.จ.-๑)

ลำดับชื่อ-นามสกุลวันที่พิมพ์ตำแหน่งโรงเรียนเลขทะเบียนพิมพ์
1นางขวัญใจ โสภากาศ22 ก.พ. 2564, 13:1666022011-วันทีสถิตย์พิทยาคม3313พิมพ์
2นายชยุตพันธุ์ แจ่มโภคนิษฐ์1 พ.ย. 2564, 11:2266012005-สระหลวงพิทยาคม3314พิมพ์
3นายกัมปนาท คำอ่อน15 มิ.ย. 2564, 22:4266022001-ตะพานหิน3315พิมพ์
4นางอุบลรัตน์ ฤกษนันทน์-66012002-หัวดงรัฐชนูปถัมภ์3316พิมพ์
5นางสาววรณัน คุ้มเขตร-66012013-หนองโสนพิทยาคม3317พิมพ์
6นายชยุตพันธุ์ แจ่มโภคนิษฐ์-66012005-สระหลวงพิทยาคม3318พิมพ์
7นางรุ่งนภา บรรเจิดกิจ30 ม.ค. 2564, 09:5766022001-ตะพานหิน3319พิมพ์
8นางอุบลรัตน์ ฤกษนันทน์-66012002-หัวดงรัฐชนูปถัมภ์3320พิมพ์
9นางศิริรัตน์ สรณ์สิรินาคะ19 มี.ค. 2564, 23:2066022003-ทุ่งโพธิ์พิทยา3321พิมพ์
10เด็กหญิงนันทนัช ห้างวงษ์22 ก.พ. 2564, 09:3766022011-วันทีสถิตย์พิทยาคม3322พิมพ์
11เด็กหญิงพัชรวรรณ เกตุชั่ง22 ก.พ. 2564, 09:3566022011-วันทีสถิตย์พิทยาคม3323พิมพ์
12เด็กหญิงวรพร สง่าญาติ22 ก.พ. 2564, 09:3366022011-วันทีสถิตย์พิทยาคม3324พิมพ์
13นางสาวดวงนภา อ่อนเหลือ22 ก.พ. 2564, 13:3166022011-วันทีสถิตย์พิทยาคม3325พิมพ์
14เด็กชายฤชุเดช ห้าวเส็ง9 เม.ย. 2564, 14:1966022001-ตะพานหิน3326พิมพ์
15เด็กหญิงพิมอุมา อุ่นอุบล30 ม.ค. 2564, 09:5666022001-ตะพานหิน3327พิมพ์
16เด็กหญิงศิรภัสสร แสงบุญ30 ม.ค. 2564, 09:5666022001-ตะพานหิน3328พิมพ์
17นางรุ่งนภา บรรเจิดกิจ30 ม.ค. 2564, 09:5766022001-ตะพานหิน3329พิมพ์
18เด็กหญิงปัณฑิตา มามั่น-66012005-สระหลวงพิทยาคม3330พิมพ์
19เด็กหญิงจีรวรรณ ถินเรือง-66012005-สระหลวงพิทยาคม3331พิมพ์
20เด็กหญิงหทัยชนก คำนับภา-66012005-สระหลวงพิทยาคม3332พิมพ์
21นาง อารีวรรณ์ แร็พพ์ส -66012005-สระหลวงพิทยาคม3333พิมพ์
22นางสาวแพรทอง วงษ์แก้ว22 ก.พ. 2564, 08:5366022011-วันทีสถิตย์พิทยาคม3334พิมพ์
23นางสาวอภิญญา โพแก้ว22 ก.พ. 2564, 08:5366022011-วันทีสถิตย์พิทยาคม3335พิมพ์
24นางสาวศันศนีย์ มะโนน้อม22 ก.พ. 2564, 08:5466022011-วันทีสถิตย์พิทยาคม3336พิมพ์
25นางพัชรินทร์ คะใจ22 ก.พ. 2564, 08:5566022011-วันทีสถิตย์พิทยาคม3337พิมพ์
26นางสาวณัฐนี วงค์แสงจันทร์-66012005-สระหลวงพิทยาคม3338พิมพ์
27นายเอกชัย ต่อมยิ้ม-66012005-สระหลวงพิทยาคม3339พิมพ์
28นางสาวกัญญารัตน์ เกรกกระโทก-66012005-สระหลวงพิทยาคม3340พิมพ์
29นายชยุตพันธุ์ แจ่มโภคนิษฐ์-66012005-สระหลวงพิทยาคม3341พิมพ์
30นางสาวชมพูนุช โอนทอง16 ก.พ. 2565, 18:1766012016-วังโมกข์พิทยาคม3342พิมพ์
31นางสาวศิรินทรัพย์ ตรีอินทอง16 ก.พ. 2565, 18:2166012016-วังโมกข์พิทยาคม3343พิมพ์
32นางสาวโชติกา มั่นสอาด16 ก.พ. 2565, 18:2266012016-วังโมกข์พิทยาคม3344พิมพ์
33นางสาวศิริพร เพชรวิจิตร14 ก.ค. 2564, 10:1566012016-วังโมกข์พิทยาคม3345พิมพ์
34เด็กหญิงนิลเนตร เสมขำ22 ก.พ. 2564, 09:2866022011-วันทีสถิตย์พิทยาคม3346พิมพ์
35เด็กหญิงอัญชิษฐา ปั้นกรวด22 ก.พ. 2564, 09:2766022011-วันทีสถิตย์พิทยาคม3347พิมพ์
36เด็กหญิงศิริมาศ แก้ววิราช22 ก.พ. 2564, 09:2566022011-วันทีสถิตย์พิทยาคม3348พิมพ์
37นายนที พึงไชย22 ก.พ. 2564, 09:2466022011-วันทีสถิตย์พิทยาคม3349พิมพ์
38เด็กหญิงกชวรรณ คงดี-66012013-หนองโสนพิทยาคม3350พิมพ์
39เด็กหญิงสุธาศินี เกดไสย-66012013-หนองโสนพิทยาคม3351พิมพ์
40เด็กหญิงอัมพิกา จันทร์เกษม-66012013-หนองโสนพิทยาคม3352พิมพ์
41นางสาวนันท์ลภัส นาควิจิตร-66012013-หนองโสนพิทยาคม3353พิมพ์
42เด็กหญิงศิวารยา น่วมโพธิ์27 เม.ย. 2564, 12:3066012001-พิจิตรพิทยาคม3354พิมพ์
43เด็กหญิงอโรชา บุตรคลี่27 เม.ย. 2564, 12:3166012001-พิจิตรพิทยาคม3355พิมพ์
44เด็กหญิงเมธาพร สุดสงวน27 เม.ย. 2564, 12:3166012001-พิจิตรพิทยาคม3356พิมพ์
45นางสาวสุกัญญา พวงพันธ์27 เม.ย. 2564, 12:3166012001-พิจิตรพิทยาคม3357พิมพ์
46เด็กหญิงศิรภัสสร ป้อมสุวรรณ์-66012007-วังทรายพูนวิทยา3358พิมพ์
47เด็กหญิงภัทราพร สละผัน-66012007-วังทรายพูนวิทยา3359พิมพ์
48เด็กหญิงณัฐณิชา ยอดทหาร-66012007-วังทรายพูนวิทยา3360พิมพ์
49นางสาวนพวรรณ สุวรรณวัฒน์-66012007-วังทรายพูนวิทยา3361พิมพ์
50นางสาวกัญญารัตน์ พลอาสา-66022006-โพธิธรรมสุวัฒน์3362พิมพ์
51นางสาวศศิปภา สีนวล-66022006-โพธิธรรมสุวัฒน์3363พิมพ์
52เด็กหญิงวชิรญาณ์ พูลพินิจ-66022006-โพธิธรรมสุวัฒน์3364พิมพ์
53นางสาวสุภาวดี ศรีใจวงค์-66022006-โพธิธรรมสุวัฒน์3365พิมพ์
54เด็กหญิงอริษา ลุตภาพ-66022002-วังสำโรงวังหว้า3366พิมพ์
55เด็กหญิงกรกมล กระสังข์-66022002-วังสำโรงวังหว้า3367พิมพ์
56เด็กหญิงดารุณี เวียงจันทร์-66022002-วังสำโรงวังหว้า3368พิมพ์
57นางฉวีวรรณ เผ่าวิทยานนท์-66022002-วังสำโรงวังหว้า3369พิมพ์
58เด็กชายณัฐวุฒิ ขจรกลิ่น-66012005-สระหลวงพิทยาคม3370พิมพ์
59เด็กหญิงปัณฑิตา ศรีเดือนดาว-66012005-สระหลวงพิทยาคม3371พิมพ์
60เด็กหญิงณัฐชา หนูสอนศรี-66012005-สระหลวงพิทยาคม3372พิมพ์
61นายชยุตพันธุ์ แจ่มโภคนิษฐ์-66012005-สระหลวงพิทยาคม3373พิมพ์
62เด็กหญิงปริญญาภรณ์ ยอดนุ่ม-66012014-สากเหล็กวิทยา3374พิมพ์
63เด็กหญิงภิญญดา วิเศษคำ-66012014-สากเหล็กวิทยา3375พิมพ์
64เด็กหญิงภัทรวดี สุขตา-66012014-สากเหล็กวิทยา3376พิมพ์
65นางพิไลลักษณ์ หิรัญวิริยะกุล-66012014-สากเหล็กวิทยา3377พิมพ์
66เด็กหญิงวิรัชยา โม้น้อย19 มี.ค. 2564, 23:1266022003-ทุ่งโพธิ์พิทยา3378พิมพ์
67เด็กหญิงนฤมล ศรีสุพรรณ-66022003-ทุ่งโพธิ์พิทยา3379พิมพ์
68เด็กหญิงศศิโสม เทศยิ้ม-66022003-ทุ่งโพธิ์พิทยา3380พิมพ์
69นางวันเพ็ญ เทพโสภา19 มี.ค. 2564, 23:1366022003-ทุ่งโพธิ์พิทยา3381พิมพ์
70เด็กหญิงทิพย์ธิดา ศรีราพัฒน์-66012009-ดงเสือเหลืองพิทยาคม3382พิมพ์
71เด็กหญิงแพรทิพย์ เง็กคล้อย-66012009-ดงเสือเหลืองพิทยาคม3383พิมพ์
72เด็กหญิงพีรยากร งามสม-66012009-ดงเสือเหลืองพิทยาคม3384พิมพ์
73นางสายัณ สุขเกตุ-66012009-ดงเสือเหลืองพิทยาคม3385พิมพ์
74เด็กหญิงพิมพ์วิมล แก้วสว่าง-66022009-ห้วยยาวพิทยาคม3386พิมพ์
75เด็กหญิงภัทราพร อินต้นวงค์-66022009-ห้วยยาวพิทยาคม3387พิมพ์
76เด็กหญิงพรรณราย แหวนเพ็ชร7 เม.ย. 2564, 21:0166022009-ห้วยยาวพิทยาคม3388พิมพ์
77นางสาวเมธินี ศรีละโพธิ์-66022009-ห้วยยาวพิทยาคม3389พิมพ์
78เด็กหญิงอริสรา แก้วกร-66022013-แหลมรังวิทยาคม3390พิมพ์
79เด็กหญิงกัญจรัตน์ จันทร์ฉาย-66022013-แหลมรังวิทยาคม3391พิมพ์
80เด็กชายกนกพล ขำแพลง-66022013-แหลมรังวิทยาคม3392พิมพ์
81นางสาวพัชชา มิ่งสมร-66022013-แหลมรังวิทยาคม3393พิมพ์
82เด็กหญิงนภัสรา ศรีประเทือง7 มิ.ย. 2564, 14:0666022008-ท่าเสาพิทยาคม3394พิมพ์
83เด็กหญิงพันธิสา วรรณทอง7 มิ.ย. 2564, 14:0766022008-ท่าเสาพิทยาคม3395พิมพ์
84เด็กหญิงธัญพร ผาน้อย7 มิ.ย. 2564, 14:0766022008-ท่าเสาพิทยาคม3396พิมพ์
85นายอนุชา สาถิตย์7 มิ.ย. 2564, 14:0766022008-ท่าเสาพิทยาคม3397พิมพ์
86เด็กชายอิทธิกรณ์ ทักษิณ27 พ.ค. 2564, 19:3066022010-เขาทรายทับคล้อพิทยา3398พิมพ์
87เด็กหญิงตรีสุคนธ์ ขุนอินทร์27 พ.ค. 2564, 19:3666022010-เขาทรายทับคล้อพิทยา3399พิมพ์
88เด็กหญิงบุญญาพร โตนาค27 พ.ค. 2564, 19:3666022010-เขาทรายทับคล้อพิทยา3400พิมพ์
89นางปุญชรัสมิ์ แก้วกล่ำ27 พ.ค. 2564, 19:3666022010-เขาทรายทับคล้อพิทยา3401พิมพ์
90นางสาวจิดาภา จูจันทร์9 เม.ย. 2564, 14:2166022001-ตะพานหิน3402พิมพ์
91นางสาวอารยา พุ่มแก้ว30 ม.ค. 2564, 09:5966022001-ตะพานหิน3403พิมพ์
92นางสาวณิชาภัทร ชูชีพ30 ม.ค. 2564, 09:5966022001-ตะพานหิน3404พิมพ์
93นางรุ่งนภา บรรเจิดกิจ30 ม.ค. 2564, 10:0066022001-ตะพานหิน3405พิมพ์
94นางสาวกัณฐิกา ตูมขาม-66012007-วังทรายพูนวิทยา3406พิมพ์
95นางสาวสุประวีณ์ ธนสมสวัสดิ์-66012007-วังทรายพูนวิทยา3407พิมพ์
96นางสาวมณีรุ้ง รอดพันดุง-66012007-วังทรายพูนวิทยา3408พิมพ์
97นางสาวนพวรรณ สุวรรณวัฒน์-66012007-วังทรายพูนวิทยา3409พิมพ์
98นางสาวปนัดดา ปาระมีศรี-66022014-โพธิ์ไทรงามวิทยาคม3410พิมพ์
99นางสาวเจนจิรา มณีสด-66022014-โพธิ์ไทรงามวิทยาคม3411พิมพ์
100นางสาวจุฑาลักษณ์ บุตรศรี-66022014-โพธิ์ไทรงามวิทยาคม3412พิมพ์
101นางสาววิลาสินี จอมหาร21 ม.ค. 2564, 21:3766022014-โพธิ์ไทรงามวิทยาคม3413พิมพ์
102นายธนิศร เครือบุษผา-66022002-วังสำโรงวังหว้า3414พิมพ์
103นางสาวศิรินทร์ พรหมสวัสดิ์-66022002-วังสำโรงวังหว้า3415พิมพ์
104นางสาวปะริตา มีบุญ-66022002-วังสำโรงวังหว้า3416พิมพ์
105นางฉวีวรรณ เผ่าวิทยานนท์-66022002-วังสำโรงวังหว้า3417พิมพ์
106นางสาวธนัญญา คงสมบัติ-66012005-สระหลวงพิทยาคม3418พิมพ์
107นางสาวบุญรักษา บุญวัดหงษ์-66012005-สระหลวงพิทยาคม3419พิมพ์
108นางสาวพรประภา ธรรมดา-66012005-สระหลวงพิทยาคม3420พิมพ์
109นายชยุตพันธุ์ แจ่มโภคนิษฐ์-66012005-สระหลวงพิทยาคม3421พิมพ์
110นางสาวพรรณพนัช ปานแดง-66022003-ทุ่งโพธิ์พิทยา3422พิมพ์
111นางสาวพนัชกร ปานแดง-66022003-ทุ่งโพธิ์พิทยา3423พิมพ์
112นางสาวหนึ่งฤทัย ทองเกิด-66022003-ทุ่งโพธิ์พิทยา3424พิมพ์
113นางวันเพ็ญ เทพโสภา19 มี.ค. 2564, 23:1866022003-ทุ่งโพธิ์พิทยา3425พิมพ์
114นางสาวณัฐฏธิดา สุขแจ่ม-66022009-ห้วยยาวพิทยาคม3426พิมพ์
115นางสาวอรุณสุรีย์ วงศ์นุวัง-66022009-ห้วยยาวพิทยาคม3427พิมพ์
116นางสาวชญาพร สุวรรณพุ่ม-66022009-ห้วยยาวพิทยาคม3428พิมพ์
117นางสาวอมรวรรณ ยัญญพิทย์-66022009-ห้วยยาวพิทยาคม3429พิมพ์
118นางสาวมิรันตี บัววร-66022006-โพธิธรรมสุวัฒน์3430พิมพ์
119นางสาวบุษรา ปานอ่วม-66022006-โพธิธรรมสุวัฒน์3431พิมพ์
120นางสาวปัณฑิตา พรมวังขวา4 มิ.ย. 2564, 15:0866022006-โพธิธรรมสุวัฒน์3432พิมพ์
121นางอำนวยพร ศรีประเสริฐ4 มิ.ย. 2564, 15:0366022006-โพธิธรรมสุวัฒน์3433พิมพ์
122นางสาวนภัสสร ผึ้งอุ่น-66022013-แหลมรังวิทยาคม3434พิมพ์
123นางสาวเกษินี หวงแสง-66022013-แหลมรังวิทยาคม3435พิมพ์
124นายนนทวัฒน์ สาแก้ว-66022013-แหลมรังวิทยาคม3436พิมพ์
125นางสาวพัชรพร ศรีนาราง-66022013-แหลมรังวิทยาคม3437พิมพ์
126นางสาวกัลยากร สาระพินิจ7 มิ.ย. 2564, 14:1066022008-ท่าเสาพิทยาคม3438พิมพ์
127นางสาวญาณี สุขปาน7 มิ.ย. 2564, 14:1066022008-ท่าเสาพิทยาคม3439พิมพ์
128นางสาวศิริวรรณ นาคคชฤทธิ์7 มิ.ย. 2564, 14:1066022008-ท่าเสาพิทยาคม3440พิมพ์
129นายอนุชา สาถิตย์7 มิ.ย. 2564, 14:1066022008-ท่าเสาพิทยาคม3441พิมพ์
130นางสาวธัญญารักษ์ ไชยเชษฐ-66012016-วังโมกข์พิทยาคม3442พิมพ์
131นางสาวนันทิชา รอทอง-66012016-วังโมกข์พิทยาคม3443พิมพ์
132นางสาวชิดชนก บุบผาเต-66012016-วังโมกข์พิทยาคม3444พิมพ์
133นางสาวมนัสนันท์ ภู่หนู-66012016-วังโมกข์พิทยาคม3445พิมพ์
134นางสาวชนาพร สีพุธ27 พ.ค. 2564, 19:3766022010-เขาทรายทับคล้อพิทยา3446พิมพ์
135นางสาวนพวรรณ ประสมทอง27 พ.ค. 2564, 19:3766022010-เขาทรายทับคล้อพิทยา3447พิมพ์
136นางสาวปทุมพร ศรีสุวรรณ์27 พ.ค. 2564, 19:3766022010-เขาทรายทับคล้อพิทยา3448พิมพ์
137นางปุญชรัสมิ์ แก้วกล่ำ27 พ.ค. 2564, 19:3866022010-เขาทรายทับคล้อพิทยา3449พิมพ์
138นางสาวปริยา นันทา22 ก.พ. 2564, 09:2266022011-วันทีสถิตย์พิทยาคม3450พิมพ์
139นางสาวศศิธร อุ้มวารี-66022011-วันทีสถิตย์พิทยาคม3451พิมพ์
140นางสาวบงกช โสภา22 ก.พ. 2564, 10:2266022011-วันทีสถิตย์พิทยาคม3452พิมพ์
141นางสาวพรนิภา บัวสถิตย์7 เม.ย. 2564, 21:0266022011-วันทีสถิตย์พิทยาคม3453พิมพ์