การส่งเสริมนิสัยรักการอ่านฯ ปี ๖๓ (กรรมการตัดสิน จ.กำแพงเพชร)

ลำดับชื่อ-นามสกุลวันที่พิมพ์ตำแหน่งโรงเรียนเลขทะเบียนพิมพ์
1นายธีร์ดนัย ทองอ่อน30 ก.ย. 2564, 06:49วังตะเคียนประชานุสรณ์1121พิมพ์
2นางสาววิไลลักษณ์ แซ่โล้ว9 พ.ย. 2564, 14:56ระหานวิทยา1122พิมพ์
3นางสาวอัจจิรา จุ้ยดอนกลอย-ระหานวิทยา1123พิมพ์
4นางสาวสุรภี กุยสุวรรณ-นาบ่อคำวิทยา1124พิมพ์
5นายปิยะวัฒน์ ศรีสังวาลย์7 ม.ค. 2564, 09:15นครไตรตรึงษ์1125พิมพ์
6นางวาสนา ศรีประดิษฐ์-สักงามวิทยา1126พิมพ์
7นายณัฏฐากรณ์ นันต๊ะแก้ว20 เม.ย. 2564, 15:22เรืองวิทย์พิทยาคม1127พิมพ์
8นางสาวภัทราพร ลิขิตสันติ12 พ.ค. 2564, 09:33เรืองวิทย์พิทยาคม1128พิมพ์
9นายณัฐพงษ์ มาน้อย-ระหานวิทยา1129พิมพ์
10นายสุรพงษ์ กล่ำบุตร20 พ.ค. 2564, 13:50วัชรวิทยา1130พิมพ์
11ว่าที่ร้อยตรีหญิงเพียงฤทัย เพิ่มผล3 ส.ค. 2564, 13:19คลองขลุงราษฏร์รังสรรค์1131พิมพ์
12นางสาวจุฑามาศ เมฆี5 ม.ค. 2564, 22:46พิไกรวิทยา1132พิมพ์
13นางสาวประไพพร อินต๊ะสี12 ม.ค. 2564, 19:22พิไกรวิทยา1133พิมพ์
14นางสาวดวงใจ อยู่สุข12 ม.ค. 2564, 19:17พิไกรวิทยา1134พิมพ์
15นายนพดล อถมพรมราช19 ก.พ. 2564, 15:04กำแพงเพชรพิทยาคม1135พิมพ์
16นางสาวพรหทัย พะละโท29 เม.ย. 2564, 17:52นครไตรตรึงษ์1136พิมพ์
17นางธิดารัตน์ จันทิมา30 พ.ย. 2563, 16:57สักงามวิทยา1137พิมพ์
18นายสุริยาวุธ ธูปขุนทด30 พ.ย. 2563, 16:56สักงามวิทยา1138พิมพ์
19นายอภิชาติ เนตรทิพย์-ปางศิลาทองศึกษา1139พิมพ์
20นางสาวธนัญญา สุขรัตน์-ปางศิลาทองศึกษา1140พิมพ์
21นางสาวเทพสิรี ตะนัยศรี3 พ.ย. 2564, 22:19ปางศิลาทองศึกษา1141พิมพ์
22นางสาวกชพรรณ ต.เจริญ-ปางศิลาทองศึกษา1142พิมพ์
23นางสาวสาวิตรี แสงจันทร์7 ก.ย. 2564, 17:58วังแขมวิทยาคม1143พิมพ์
24นางสุวัฒนี บุญแผ่ผล24 ธ.ค. 2563, 15:56ขาณุวิทยา1144พิมพ์
25นางสาวนันทิกา ขำเส็ง2 ธ.ค. 2563, 12:23ระหานวิทยา1145พิมพ์
26นางสาวปาริชาติ พุกชื่น18 ธ.ค. 2563, 19:03เรืองวิทย์พิทยาคม1146พิมพ์
27นางสาวกรกนก คลังเงิน3 เม.ย. 2564, 10:05ขาณุวิทยา1147พิมพ์
28นางสาวอัจฉราพรรณ ขัดทาน12 ก.ย. 2564, 18:59ขาณุวิทยา1148พิมพ์
29นางสุภาพ จองตามมา9 ส.ค. 2564, 15:36ขาณุวิทยา1149พิมพ์
30นางสาวฉวีวรรณ เหล่าเขตกิจ13 พ.ค. 2564, 11:11ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา1150พิมพ์
31นางสาวศรินญา ชาญเชี่ยว30 พ.ย. 2563, 17:32กำแพงเพชรพิทยาคม1151พิมพ์
32นางสาววิลาวัณย์ จันทร์ไข่1 พ.ย. 2564, 13:39ระหานวิทยา1152พิมพ์