การอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา (Data Management Center : DMC) ประจำปีการศึกษา 2563

ลำดับชื่อ-นามสกุลวันที่พิมพ์ตำแหน่งโรงเรียนเลขทะเบียนพิมพ์
1นายประสิทธิ์ คงเพชรศักดิ์25 มี.ค. 2565, 09:25ครู - ชำนาญการพิเศษ62012001-กำแพงเพชรพิทยาคม423พิมพ์
2นางสาวกฤษณา อิ่มโอษฐ-ครู - ปฏิบัติการ62012001-กำแพงเพชรพิทยาคม424พิมพ์
3นางสาวนลินี เกตุเที่ยง10 ส.ค. 2563, 19:37ธุรการ62012001-กำแพงเพชรพิทยาคม425พิมพ์
4นางทิพวัลย์ พรหมรักษ์29 ส.ค. 2563, 14:17ครู - ชำนาญการพิเศษ62012002-วชิรปราการวิทยาคม426พิมพ์
5นางสาวจารุวรรณ ประมูลศิลป์19 ส.ค. 2563, 18:59ครู - ชำนาญการพิเศษ62012003-ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา427พิมพ์
6นายสนันท์ กุรินทร์19 ส.ค. 2563, 18:59ครู - ชำนาญการพิเศษ62012003-ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา428พิมพ์
7ว่าที่ร้อยตรีหญิงโกลัญญา ถาวร2 เม.ย. 2564, 17:31ธุรการ62012003-ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา429พิมพ์
8นายชาตรี ศรีม่วงวงค์18 ก.ย. 2563, 03:46ครู - ชำนาญการ62012004-วัชรวิทยา430พิมพ์
9นางสาวอุษา บัวบาน26 พ.ย. 2563, 12:14ครู - ปฏิบัติการ62012004-วัชรวิทยา431พิมพ์
10นางสาวกฤติดา รัตถา18 ก.ย. 2564, 21:26ครู - ชำนาญการ62012005-คณฑีพิทยาคม432พิมพ์
11นางสาววิริยาภรณ์ สมศรี18 พ.ค. 2564, 11:36ครู - ชำนาญการพิเศษ62012005-คณฑีพิทยาคม433พิมพ์
12นางสาวกิตติมา ฟักทอง-ครู - พนักงานราชการ62012005-คณฑีพิทยาคม434พิมพ์
13นางทัศนี อ่วมโพธิ์11 ก.ย. 2563, 10:30ครู - ชำนาญการ62012006-นาบ่อคำวิทยาคม435พิมพ์
14นางนุชนารถ ขุมเพ็ชร20 ส.ค. 2564, 15:29ครู - พนักงานราชการ62012006-นาบ่อคำวิทยาคม436พิมพ์
15นายถาวร จงอิ่ว29 ส.ค. 2563, 15:12ครู - ชำนาญการพิเศษ62012007-นครไตรตรึงษ์437พิมพ์
16นางสาวปาริชาติ ช่างสุวรรณ29 ส.ค. 2563, 15:14ครู - ปฏิบัติการ62012007-นครไตรตรึงษ์438พิมพ์
17นางสาวนริศราภรณ์ เย็นอ่อน29 ส.ค. 2563, 15:14ธุรการ62012007-นครไตรตรึงษ์439พิมพ์
18นางสาวญาดานุช เมืองเล็น31 ส.ค. 2563, 13:54ครู - ชำนาญการ62012008-วังตะเคียนประชานุสรณ์440พิมพ์
19นางสาวแวววิไล จำปาศักดิ์31 ส.ค. 2563, 14:00ครู - ปฏิบัติการ62012008-วังตะเคียนประชานุสรณ์441พิมพ์
20นายวันเฉลิม คำสุข31 ส.ค. 2563, 14:00ครู - ผู้ช่วย62012008-วังตะเคียนประชานุสรณ์442พิมพ์
21นางเสาวนีย์ ตาคำ-ครู - ชำนาญการ62012009-หนองกองพิทยาคม443พิมพ์
22นางสาวเกษร อ่อนคำ-ครู - ชำนาญการพิเศษ62012009-หนองกองพิทยาคม444พิมพ์
23นายณัฐวัฒน์ ศรีไพรสนธ์21 ก.ย. 2564, 16:39ครู - ชำนาญการ62012010-เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร445พิมพ์
24นางสาวสุจิตรา แสงเรือง14 ส.ค. 2563, 10:52ครู - ชำนาญการ62012011-ไทรงามพิทยาคม446พิมพ์
25นางวไลพร บวกขุนทด22 มี.ค. 2565, 09:44ครู - ชำนาญการพิเศษ62012012-บ่อแก้ววิทยา447พิมพ์
26นางสาวสุภาลักษณ์ ศรีเพ็ง11 ส.ค. 2563, 10:03ครู - ผู้ช่วย62012012-บ่อแก้ววิทยา448พิมพ์
27นางสาวมณฑิรา นาคำ11 ส.ค. 2563, 10:01ธุรการ62012012-บ่อแก้ววิทยา449พิมพ์
28นางรัตนา ปัญญา17 ส.ค. 2563, 12:58ครู - ชำนาญการพิเศษ62012013-พรานกระต่ายพิทยาคม450พิมพ์
29นางสาวณฤดี สีทับทิม17 ส.ค. 2563, 13:07ครู - ชำนาญการพิเศษ62012013-พรานกระต่ายพิทยาคม451พิมพ์
30นางสาวณัฐชนันท์พร ทิพมนต์12 ก.ค. 2564, 11:05ครู - ผู้ช่วย62012013-พรานกระต่ายพิทยาคม452พิมพ์
31นางสาวพรทิพย์ หงษ์อาลัย13 ส.ค. 2563, 13:06ครู - ชำนาญการ62012014-พิไกรวิทยา453พิมพ์
32นางสาวสุนิตา แก่นสาร20 ก.ค. 2564, 15:11ครู - ปฏิบัติการ62012014-พิไกรวิทยา454พิมพ์
33นายไกรจักร คำบุญเรือง13 ส.ค. 2563, 13:08ครู - ปฏิบัติการ62012014-พิไกรวิทยา455พิมพ์
34นายวุฒิชัย ระถาพล17 ส.ค. 2563, 15:53ครู - ปฏิบัติการ62012015-เรืองวิทย์พิทยาคม456พิมพ์
35นางสาวกรวรรณ โฉมเกษ16 ส.ค. 2564, 09:52ครู - ชำนาญการ62012016-ลานกระบือวิทยา457พิมพ์
36นางสาวมาลิณี โชติน้อย16 ส.ค. 2564, 09:52ครู - ปฏิบัติการ62012016-ลานกระบือวิทยา458พิมพ์
37นางปิยะนุช ผลแก้ว13 ส.ค. 2563, 10:27ครู - ปฏิบัติการ62012018-ราษฎร์ปรีชาวิทยาคม459พิมพ์
38นางสาวสกุลรัตน์ ศรีวิชัยจันทร์13 ส.ค. 2563, 15:35ครู - ปฏิบัติการ62012018-ราษฎร์ปรีชาวิทยาคม460พิมพ์
39นายธนพนธ์ หนูเมือง13 ส.ค. 2563, 15:35ครู - ปฏิบัติการ62012018-ราษฎร์ปรีชาวิทยาคม461พิมพ์
40นางสาวจิรพร ดาวเรือง11 ส.ค. 2563, 11:34ครู - ชำนาญการพิเศษ62012019-โกสัมพีวิทยา462พิมพ์
41นางภูริชญา คำวรรณ11 ส.ค. 2563, 11:35ครู - ปฏิบัติการ62012019-โกสัมพีวิทยา463พิมพ์
42นางสาวปภาอร โคตระภู19 ส.ค. 2563, 15:35ครู - ผู้ช่วย62012019-โกสัมพีวิทยา464พิมพ์
43นางธนน์ภัทร์ วงศ์วิโรจน์17 ส.ค. 2563, 15:10ครู - ชำนาญการพิเศษ62022001-คลองลานวิทยา465พิมพ์
44นายอาทิตย์ อยู่ปรางค์16 ก.ค. 2564, 10:20ครู - ปฏิบัติการ62022001-คลองลานวิทยา466พิมพ์
45นางสาวกุลชญา ศรีสุวรรณ19 ส.ค. 2564, 18:13ครู - ชำนาญการ62022002-สักงามวิทยา467พิมพ์
46นางสาวธัณย์นิชา สิงห์รีวงศ์29 ส.ค. 2563, 14:27ครู - ผู้ช่วย62022002-สักงามวิทยา468พิมพ์
47นางปรีดาภิรม พุทธโกศล19 ก.ย. 2564, 13:30ครู - ชำนาญการ62022003-คลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์469พิมพ์
48นางทัศนีย์วรรณ์ เพชรพิพัฒน์12 ก.ค. 2564, 12:38ครู - ชำนาญการพิเศษ62022005-โค้งไผ่วิทยา470พิมพ์
49นางสาวรัชนีวรรณ ขัดบง12 ก.ค. 2564, 12:38ครู - ชำนาญการพิเศษ62022005-โค้งไผ่วิทยา471พิมพ์
50นายปรมินทร์ บุญพันธ์4 ก.ย. 2563, 13:30ครู - ปฏิบัติการ62022005-โค้งไผ่วิทยา472พิมพ์
51นางสาวฐานิดา โคสุวรรณ์-ครู - ชำนาญการ62022006-ปางมะค่าวิทยาคม473พิมพ์
52นางวิระพันธ์ จันทรา23 ก.ย. 2563, 01:36ครู - ชำนาญการพิเศษ62022006-ปางมะค่าวิทยาคม474พิมพ์
53นายสุรชัช เมฆประยูร23 ก.ย. 2563, 09:30ครู - ชำนาญการพิเศษ62022006-ปางมะค่าวิทยาคม475พิมพ์
54นางยุพิน เกิดแพร1 เม.ย. 2565, 15:15ครู - ชำนาญการพิเศษ62022007-สลกบาตรวิทยา476พิมพ์
55นายณรงค์ศักดิ์ เกิดแพร1 เม.ย. 2565, 15:15ครู - ชำนาญการพิเศษ62022007-สลกบาตรวิทยา477พิมพ์
56นายสันติชัย ขันทะ30 ก.ย. 2563, 15:46ครู - ผู้ช่วย62022007-สลกบาตรวิทยา478พิมพ์
57นางมะลิ เขียวสวาท1 พ.ค. 2564, 21:07ครู - ชำนาญการพิเศษ62022008-คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์479พิมพ์
58นางสาวจุฑาทิพย์ คำตีด19 มี.ค. 2564, 21:21ครู - ชำนาญการพิเศษ62022008-คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์480พิมพ์
59นางสาวสุชาดา แย้มเจริญ8 ก.ย. 2563, 14:40ครู - ปฏิบัติการ62022008-คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์481พิมพ์
60นายอนลัส คาลเคล31 ส.ค. 2564, 11:53ครู - ปฏิบัติการ62022009-วังแขมวิทยาคม482พิมพ์
61นางสาวธิดารัตน์ เสรีรัตนเสถียร12 ก.ค. 2564, 17:25ครู - ชำนาญการ62022010-วังไทรวิทยาคม483พิมพ์
62นายสมศักดิ์ เกตุมี17 ก.ย. 2563, 13:59ครู - ชำนาญการพิเศษ62022011-ทุ่งทรายวิทยา484พิมพ์
63นายประเวช ผิวพรรณ11 ส.ค. 2563, 22:35ครู - ชำนาญการ62022012-ปางศิลาทองศึกษา485พิมพ์
64นางสาวกชพรรณ ต.เจริญ11 ส.ค. 2563, 13:47ครู - ปฏิบัติการ62022012-ปางศิลาทองศึกษา486พิมพ์
65ว่าที่ร้อยตรีสกุล อยู่สุ่ม5 มี.ค. 2565, 20:07ครู - ปฏิบัติการ62022012-ปางศิลาทองศึกษา487พิมพ์
66นางสาวคณัสนันท์ ภูมีสัตย์29 ต.ค. 2563, 15:26ครู - ชำนาญการ62022013-ระหานวิทยา488พิมพ์
67นางสาวนนทพร อรรถาวีย์22 ก.ค. 2564, 12:53ครู - ชำนาญการ62022013-ระหานวิทยา489พิมพ์
68นางสาววิไล มาลาหอม29 ต.ค. 2563, 15:29ครู - ชำนาญการ62022013-ระหานวิทยา490พิมพ์
69นายวรวุฒิ หาญพงศ์เจริญ3 ต.ค. 2563, 23:56ครู - ชำนาญการ66012001-พิจิตรพิทยาคม491พิมพ์
70นายชนะชัย ทะยอม3 ต.ค. 2563, 23:57ครู - ปฏิบัติการ66012001-พิจิตรพิทยาคม492พิมพ์
71นายพีระยุทธ สุขสำราญ3 ต.ค. 2563, 23:57ครู - ปฏิบัติการ66012001-พิจิตรพิทยาคม493พิมพ์
72นางสาวเฉลิมพร เพชรนิล13 ส.ค. 2563, 13:56ครู - ชำนาญการ66012002-หัวดงรัฐชนูปถัมภ์494พิมพ์
73นางสาวนันทยา ถาวรศักดิ์29 ส.ค. 2563, 16:56ครู - ชำนาญการ66012002-หัวดงรัฐชนูปถัมภ์495พิมพ์
74นางสาวอัจฉริยา เที่ยงอยู่18 ส.ค. 2563, 11:35ครู - ชำนาญการ66012003-วังกรดพิทยา496พิมพ์
75นายอดุลย์ ทิพย์เคลือบ18 ส.ค. 2563, 11:05ครู - ชำนาญการพิเศษ66012003-วังกรดพิทยา497พิมพ์
76นางสาวรุ้งกานดา องอาจ18 ส.ค. 2563, 10:48ธุรการ66012003-วังกรดพิทยา498พิมพ์
77นายบุญเจตน์ เถาสมบูรณ์24 ธ.ค. 2563, 16:40ครู - ชำนาญการ66012004-เมธีพิทยา499พิมพ์
78นางแสงอรุณ เปี่ยมงาม2 ธ.ค. 2563, 11:35ครู - ชำนาญการพิเศษ66012005-สระหลวงพิทยาคม500พิมพ์
79นายไพบูลย์ พละกสิกร2 ธ.ค. 2563, 11:35ครู - ปฏิบัติการ66012005-สระหลวงพิทยาคม501พิมพ์
80นางสาววัชราวรรณ มหาวรรณ-ครู - ชำนาญการ66012007-วังทรายพูนวิทยา502พิมพ์
81นางอังคณา ภูมินทอง-ครู - ชำนาญการ66012007-วังทรายพูนวิทยา503พิมพ์
82นางวรรณา อ่างบุญตา-ครู - ชำนาญการพิเศษ66012007-วังทรายพูนวิทยา504พิมพ์
83นางสิริกร เมฆโพธิ์29 ส.ค. 2563, 14:51ครู - ชำนาญการพิเศษ66012008-สรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม505พิมพ์
84นายอนุรักษณ์ ผอบทิพย์17 ส.ค. 2563, 12:08ครู - ปฏิบัติการ66012008-สรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม506พิมพ์
85นางสาวอาภร บุญลับ5 ต.ค. 2563, 17:20ครู - ชำนาญการ66012009-ดงเสือเหลืองพิทยาคม507พิมพ์
86นางสาวสุริยา หย่ำวิลัย19 ส.ค. 2563, 15:23ครู - ชำนาญการพิเศษ66012009-ดงเสือเหลืองพิทยาคม508พิมพ์
87นางสาวคนึงนิจ จันเครือเกิด9 ก.ย. 2563, 18:17ครู - ปฏิบัติการ66012010-สามง่ามชนูปถัมภ์509พิมพ์
88นางสาวบุญญรัตน์ สินทรัพย์11 ส.ค. 2563, 07:59ครู - ชำนาญการพิเศษ66012011-กำแพงดินพิทยาคม510พิมพ์
89นายสิทธิพันธุ์ สุวรรณบัณฑิต11 ส.ค. 2563, 07:59ครู - ปฏิบัติการ66012011-กำแพงดินพิทยาคม511พิมพ์
90นางสาวนัฐนิดา กล่อมเอี่ยม11 ส.ค. 2563, 10:01ครู - ผู้ช่วย66012011-กำแพงดินพิทยาคม512พิมพ์
91นางสาวคณาธิป สุดสงวน14 ส.ค. 2563, 14:05ครู - ปฏิบัติการ66012012-เนินปอรังนกชนูทิศ513พิมพ์
92นางวราพรรณ วันทัศน์-ครู - ปฏิบัติการ66012013-หนองโสนพิทยาคม514พิมพ์
93นางสาวทัศนีย์ สีพรม10 ส.ค. 2563, 17:41ครู - ปฏิบัติการ66012013-หนองโสนพิทยาคม515พิมพ์
94นายสมสุข พลธรรม10 ส.ค. 2563, 17:43ครู - ผู้ช่วย66012013-หนองโสนพิทยาคม516พิมพ์
95นางสาวปาจรีย์ สถิตย์สวรรค์26 ส.ค. 2563, 15:16ครู - ชำนาญการ66012014-สากเหล็กวิทยา517พิมพ์
96นางสาวดรุณี วิเชียรสรรค์26 ส.ค. 2563, 15:17ครู - ปฏิบัติการ66012014-สากเหล็กวิทยา518พิมพ์
97นางกาญจนา กุตอินทร์11 ส.ค. 2563, 13:20ครู - ชำนาญการพิเศษ66012015-วชิรบารมีพิทยาคม519พิมพ์
98นายปัญณธร เพ็งยอด-ครู - พนักงานราชการ66012015-วชิรบารมีพิทยาคม520พิมพ์
99นายสติ เพียรทำ-ครู - ชำนาญการ66012016-วังโมกข์พิทยาคม521พิมพ์
100นางสาวพิจิตรา หมอกมืด19 ส.ค. 2563, 15:27ครู - พนักงานราชการ66012016-วังโมกข์พิทยาคม522พิมพ์
101นางสวีณา วัชรสุทรกิจ1 ก.ย. 2563, 12:30ครู - ชำนาญการ66022001-ตะพานหิน523พิมพ์
102นายจักรี เบญจรัตนฉัตร9 ก.ย. 2563, 08:34ครู - ปฏิบัติการ66022001-ตะพานหิน524พิมพ์
103นางสุภาภรณ์ แก้วเวชวงศ์13 ส.ค. 2563, 14:18ครู - ชำนาญการพิเศษ66022002-วังสำโรงวังหว้า525พิมพ์
104นางสาวเบญจรัตน์ ควรเสนาะ13 ส.ค. 2563, 14:18ครู - ปฏิบัติการ66022002-วังสำโรงวังหว้า526พิมพ์
105นางสาวณัชชา เภาอ่อน13 ส.ค. 2563, 14:26ธุรการ66022002-วังสำโรงวังหว้า527พิมพ์
106นางสาวเพ็ญจันทร์ อรุณรัตน์8 ก.ย. 2563, 17:35ครู - ชำนาญการพิเศษ66022003-ทุ่งโพธิ์พิทยา528พิมพ์
107นายไพศาล ปัญญาอัครธรรม8 ก.ย. 2563, 17:35ครู - ชำนาญการพิเศษ66022003-ทุ่งโพธิ์พิทยา529พิมพ์
108นางสาวสิริญญา ทาพิทักษ์8 ก.ย. 2563, 17:35ธุรการ66022003-ทุ่งโพธิ์พิทยา530พิมพ์
109นายจีระพงษ์ โพพันธุ์13 ส.ค. 2563, 17:31ครู - ชำนาญการ66022004-บางมูลนากภูมิวิทยาคม531พิมพ์
110นายวรพจน์ ตระการศิริ19 ส.ค. 2563, 16:58ครู - ปฏิบัติการ66022004-บางมูลนากภูมิวิทยาคม532พิมพ์
111นางปรี​ยาภรณ์​ ชาติ​วรรณ​17 มี.ค. 2564, 14:27ครู - ชำนาญการ66022005-วังตะกูราษฎร์อุทิศ533พิมพ์
112นายเรือง ชูมลัยวงษ์11 ส.ค. 2563, 14:09ครู - ชำนาญการ66022005-วังตะกูราษฎร์อุทิศ534พิมพ์
113นางณัฐ​ฐิ​นันท์​ เหลือหลาย​12 มี.ค. 2565, 17:52ธุรการ66022005-วังตะกูราษฎร์อุทิศ535พิมพ์
114นางสาวรุจิรา กลิ่นทอง31 ส.ค. 2563, 15:58ครู - ชำนาญการ66022006-โพธิธรรมสุวัฒน์536พิมพ์
115นายอุเทน โค้งนอก31 ส.ค. 2563, 15:58ครู - ชำนาญการ66022006-โพธิธรรมสุวัฒน์537พิมพ์
116นายมานพ บุญยิ่ง11 ส.ค. 2563, 14:48ครู - ชำนาญการ66022007-พิบูลธรรมเวทวิทยา538พิมพ์
117นางดาวเรือง จันทร์เชื้อ11 ส.ค. 2563, 14:51ครู - ชำนาญการพิเศษ66022007-พิบูลธรรมเวทวิทยา539พิมพ์
118นายเกรียงศักดิ์ สามสีทอง-ครู - ชำนาญการพิเศษ66022007-พิบูลธรรมเวทวิทยา540พิมพ์
119นางสาวศศิวิมล พลเจียก23 เม.ย. 2564, 15:31ครู - ชำนาญการ66022008-ท่าเสาพิทยาคม541พิมพ์
120นางสาวเมธินี ศรีละโพธิ์14 ม.ค. 2564, 12:04ครู - ปฏิบัติการ66022009-ห้วยยาวพิทยาคม542พิมพ์
121นายศิวพันธ์ อยู่คง14 ม.ค. 2564, 12:07ครู - ปฏิบัติการ66022009-ห้วยยาวพิทยาคม543พิมพ์
122นางสาวนวพร กลีบประทุม1 ก.ย. 2563, 14:15ครู - ปฏิบัติการ66022010-เขาทรายทับคล้อพิทยา544พิมพ์
123นางสาวสุนารี พุ่มนิล1 ก.ย. 2563, 14:19ครู - ปฏิบัติการ66022010-เขาทรายทับคล้อพิทยา545พิมพ์
124นายอุกฤษฏ์ ฐากูรบุตร1 ก.ย. 2563, 14:21ครู - พนักงานราชการ66022010-เขาทรายทับคล้อพิทยา546พิมพ์
125นายทินกรณ์ พรมเภา17 ส.ค. 2563, 15:42ครู - ชำนาญการ66022011-วันทีสถิตย์พิทยาคม547พิมพ์
126นายอนุสรณ์ สุขสบาย18 ส.ค. 2563, 14:17ครู - ชำนาญการ66022011-วันทีสถิตย์พิทยาคม548พิมพ์
127นางสาวคณิตา ปรีการ17 ส.ค. 2563, 15:45ครู - ปฏิบัติการ66022011-วันทีสถิตย์พิทยาคม549พิมพ์
128นางธิดารัตน์ สมบูรณ์ศิลป์23 พ.ค. 2564, 23:33ครู - ชำนาญการพิเศษ66022013-แหลมรังวิทยาคม550พิมพ์
129นางสาวปิยะมาศ แซ่โค้ว21 ส.ค. 2563, 10:00ผู้อำนวยการโรงเรียน66022013-แหลมรังวิทยาคม551พิมพ์
130นายณัฐกิตติ์ วันประเสริฐ6 ต.ค. 2563, 11:06ครู - ชำนาญการ66022014-โพธิ์ไทรงามวิทยาคม552พิมพ์
131นางธมนวรรณ ประสาร6 ต.ค. 2563, 11:06ครู - ชำนาญการพิเศษ66022014-โพธิ์ไทรงามวิทยาคม553พิมพ์
132นางสาวศิริยุภา ฉิมพาลี6 ต.ค. 2563, 11:06ครู - ชำนาญการพิเศษ66022014-โพธิ์ไทรงามวิทยาคม554พิมพ์
133นายปิยะณัฐ โพธิษา29 ส.ค. 2563, 14:39ครู - ปฏิบัติการ66022015-ดงเจริญพิทยาคม555พิมพ์
134นายภาณุพงษ์ เทพสวรรค์-ครู - ปฏิบัติการ66022015-ดงเจริญพิทยาคม556พิมพ์
135นายกิตติวัฒน์ พุ่มพฤกษ์13 ส.ค. 2563, 13:21ครู - ชำนาญการ66022016-วังงิ้ววิทยาคม557พิมพ์
136นายธนิตย์ สุขโข2 พ.ย. 2563, 13:50นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41558พิมพ์
137นายหยก มีผิว22 มิ.ย. 2564, 23:21นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41559พิมพ์
138นายภูเมธ สุวรรณชุติกุล-พนักงานพิมพ์ดีดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41560พิมพ์