ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ลำดับชื่อ-นามสกุลวันที่พิมพ์ตำแหน่งโรงเรียนเลขทะเบียนพิมพ์
1นางไพรินทร์ เหมบุตร 4 มี.ค. 2565, 10:50สพม.กำแพงเพชร557พิมพ์
2นางสาวปัทมา มีขันหมาก -สพม.กำแพงเพชร558พิมพ์
3นางสาวฐานิตา แก้วศรี -สพม.กำแพงเพชร559พิมพ์
4นางสาววิลาวัณย์ จันทร์ไข่ 4 มี.ค. 2565, 14:30ระหานวิทยา560พิมพ์
5นางสาวธัญลักษณ์ หุตะเสวี 20 มี.ค. 2565, 16:03กำแพงเพชรพิทยาคม561พิมพ์
6นางสาวกรรณิการ์ ทองดอนเปลี่ยน -วชิรปราการวิทยาคม562พิมพ์
7นางสาวบรรณรักษ์ ท่อนทอง -วัชรวิทยา563พิมพ์
8นางสายสุณีย์ ใฝ่มะโนธรรม 19 มี.ค. 2565, 14:28คณฑีพิทยาคม564พิมพ์
9นางสาวณัฐิดา ยอดเพชร 2 มี.ค. 2565, 14:41นาบ่อคำวิทยาคม565พิมพ์
10นางสาวสุทธิดา ก้อนสมบัติ 7 มี.ค. 2565, 21:52หนองกองพิทยาคม566พิมพ์
11นายชนินทร นุวัตดี 5 มี.ค. 2565, 18:13ไทรงามพิทยาคม567พิมพ์
12นายปัทวีร์ จันทร์แสนตอ 1 เม.ย. 2565, 16:13บ่อแก้ววิทยา568พิมพ์
13นางสาวสุธเนตร ถาวร 14 มี.ค. 2565, 10:05พิไกรวิทยา569พิมพ์
14นายธราพงษ์ กรรขำ 19 มี.ค. 2565, 12:10ลานกระบือวิทยา570พิมพ์
15นางสาวกนกอร กันไชย 18 มี.ค. 2565, 20:33มัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร571พิมพ์
16นางสาวอัจฉราพรรณ ขัดทาน 11 มี.ค. 2565, 15:14ขาณุวิทยา572พิมพ์
17นางสาวสมหมาย นารถพินิจ 11 มี.ค. 2565, 15:15ขาณุวิทยา573พิมพ์
18นางสาวกำไลทิพย์ ปั้นทอง -ปางมะค่าวิทยาคม574พิมพ์
19นางสาวจิราภา ธีระธาดา -ปางมะค่าวิทยาคม575พิมพ์
20นางยุพิน เกิดแพร 1 เม.ย. 2565, 15:01สลกบาตรวิทยา576พิมพ์
21นางปวีร์รักษ์ สบายเมือง 6 พ.ค. 2565, 11:17วังแขมวิทยาคม577พิมพ์
22นางสาวชนาภรณ์ มะยมหิน -วังไทรวิทยาคม578พิมพ์
23นายประพันธ์ เผือกหอม 5 มี.ค. 2565, 20:21ปางศิลาทองศึกษา579พิมพ์
24นางสาวนงนุข ชีวะโต -กำแพงเพชรพิทยาคม580พิมพ์
25นางสาวพนารัตน์ บุญยืน -กำแพงเพชรพิทยาคม581พิมพ์
26นางสาวศริญญา วรรณา 3 มี.ค. 2565, 12:51ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา582พิมพ์
27นางสาวปาริชาติ ม่านมูล 3 มี.ค. 2565, 16:22ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา583พิมพ์
28นางอรษา อภิรมย์วิไลชัย -วัชรวิทยา584พิมพ์
29นางนิรดา ราชบุรี -วัชรวิทยา585พิมพ์
30นางเอรุวรรณ ใจยา -คณฑีพิทยาคม586พิมพ์
31นางสาวณิชาภา สมพร 17 มี.ค. 2565, 19:05คณฑีพิทยาคม587พิมพ์
32นายศักดิ์สิทธิ์ คงสมุทร 17 มี.ค. 2565, 18:09คณฑีพิทยาคม588พิมพ์
33นางผกาภรณ์ บุญเนรมิตร 2 เม.ย. 2565, 17:11นครไตรตรึงษ์589พิมพ์
34นางสาววราภรณ์ ตาทิพย์ 4 มี.ค. 2565, 09:13วังตะเคียนประชานุสรณ์590พิมพ์
35นางสาวนัฐกฤตา เกียรติกาญจน์ 2 มี.ค. 2565, 13:17วังตะเคียนประชานุสรณ์591พิมพ์
36นางสาวเรวดี จันทะคุณ 22 มี.ค. 2565, 14:50หนองกองพิทยาคม592พิมพ์
37นายชลันธร คงอินทร์ 7 มี.ค. 2565, 21:51หนองกองพิทยาคม593พิมพ์
38นางวิยะดา เซี่ยงหลิว 21 มี.ค. 2565, 10:17เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร594พิมพ์
39นางสาวทิพวัลย์ อ่อนเกตุ 21 มี.ค. 2565, 10:16เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร595พิมพ์
40นางสาวกุลนิษฐ์ ทิพย์วังเมฆ 1 มี.ค. 2565, 17:41ไทรงามพิทยาคม596พิมพ์
41นางสาวพรหทัย คงสิบ 1 มี.ค. 2565, 17:41ไทรงามพิทยาคม597พิมพ์
42นางสาวทองสุข หงษ์ทอง 2 มี.ค. 2565, 14:49บ่อแก้ววิทยา598พิมพ์
43นางวไลพร บวกขุนทด 22 มี.ค. 2565, 10:02บ่อแก้ววิทยา599พิมพ์
44นางสาวกรรณิการ์ ศรีสมบัติ 13 มี.ค. 2565, 22:17พรานกระต่ายพิทยาคม600พิมพ์
45นางสาวกิตติมา ฟักทอง 14 มี.ค. 2565, 10:00พรานกระต่ายพิทยาคม601พิมพ์
46นางสาวทับทิม วงษ์อ่อง 3 มี.ค. 2565, 15:59พิไกรวิทยา602พิมพ์
47นางสาวมณฑาทิพย์ เก็กง้วน 2 มี.ค. 2565, 12:43พิไกรวิทยา603พิมพ์
48นางสาวยุพิน ส่องแสง 16 มี.ค. 2565, 10:00เรืองวิทย์พิทยาคม604พิมพ์
49นางสาวปรวรรณ บุญประเสริฐ 16 มี.ค. 2565, 10:02เรืองวิทย์พิทยาคม605พิมพ์
50นางรัชนิดา อินทะชุบ 21 มี.ค. 2565, 22:03ลานกระบือวิทยา606พิมพ์
51นายวัชระพงศ์ ปัญญาเครือ 23 มี.ค. 2565, 13:26มัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร607พิมพ์
52นางสาวธราภรณ์ หงษ์ยนต์ 4 มี.ค. 2565, 13:08ราษฎร์ปรีชาวิทยาคม608พิมพ์
53นางสาวสมพร พิลาลี 12 เม.ย. 2565, 09:57ราษฎร์ปรีชาวิทยาคม609พิมพ์
54นางสาวธัญสิริ อ้นจร 2 มี.ค. 2565, 13:56โกสัมพีวิทยา610พิมพ์
55นางสาวปภาอร โคตระภู 2 มี.ค. 2565, 13:56โกสัมพีวิทยา611พิมพ์
56นางสาวมะลิวัลย์ เทพมงค์ 15 มี.ค. 2565, 16:09คลองลานวิทยา612พิมพ์
57นางสาวนิชชรภัสส์ แสนธิ -คลองลานวิทยา613พิมพ์
58นางสาวกุลชญา ศรีสุวรรณ 2 มี.ค. 2565, 14:41สักงามวิทยา614พิมพ์
59นางสาวภูษิดา หาญลำยวง 7 มี.ค. 2565, 21:28คลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์615พิมพ์
60นางสาวโชติรส แห้วเพ็ชร 11 มี.ค. 2565, 15:16ขาณุวิทยา616พิมพ์
61นางยุพา ศิริรุ่งวัฒนชัย 11 มี.ค. 2565, 15:16ขาณุวิทยา617พิมพ์
62นายสิทธิชัย พานิชย์วิไล 11 มี.ค. 2565, 15:16ขาณุวิทยา618พิมพ์
63นายปรมินทร์ บุญพันธ์ 9 มี.ค. 2565, 16:11โค้งไผ่วิทยา619พิมพ์
64นางกาญจนา ธรรมมี 9 มี.ค. 2565, 16:12โค้งไผ่วิทยา620พิมพ์
65นางกมลรัตน์ ช่างตีทอง -ปางมะค่าวิทยาคม621พิมพ์
66นางฐิติมา โพธิ์ทอง -ปางมะค่าวิทยาคม622พิมพ์
67นางสาวทิพวรรณ จันทะมูล 6 มี.ค. 2565, 11:54สลกบาตรวิทยา623พิมพ์
68นางสาวอุษา เรืองวุฒิ 20 มี.ค. 2565, 23:52คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์624พิมพ์
69นางสาววราพรรณ สุกมาก 20 มี.ค. 2565, 23:52คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์625พิมพ์
70นางสาวนิติกรณ์ มาลา 21 มี.ค. 2565, 11:52ทุ่งทรายวิทยา626พิมพ์
71นางสุภาพร เอี๋ยวศิริ 5 มี.ค. 2565, 20:22ปางศิลาทองศึกษา627พิมพ์
72นางสาวสุกัญญา แสงประทุม 5 มี.ค. 2565, 20:23ปางศิลาทองศึกษา628พิมพ์
73นางสาวณัฐหทัย ศรีทวงศ์วรากร 2 มี.ค. 2565, 16:31ระหานวิทยา629พิมพ์
74นายณัฐพงษ์ มาน้อย 4 มี.ค. 2565, 12:24ระหานวิทยา630พิมพ์