การประกวดแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถการอ่านการเขียน

ลำดับชื่อ-นามสกุลวันที่พิมพ์ตำแหน่งโรงเรียนเลขทะเบียนพิมพ์
1นางไพรินทร์ เหมบุตร 8 ต.ค. 2564, 15:34สพม.กำแพงเพชร4941พิมพ์
2นางสาวธัญรดี พากเพียร -สพม.กำแพงเพชร4942พิมพ์
3นางสาวปัทมา มีขันหมาก 9 พ.ย. 2564, 09:41สพม.กำแพงเพชร4943พิมพ์
4นายกนกชัย มาลัยวงศ์ -สพม.กำแพงเพชร4944พิมพ์
5นางสาวปรีชญา สุขมี 8 ต.ค. 2564, 14:41ระหานวิทยา4945พิมพ์
6นายลิขิต ศิลาเงิน 1 พ.ย. 2564, 10:57วชิรปราการวิทยาคม4946พิมพ์
7นางสาวกรรณิการ์ ทองดอนเปลี่ยน 8 ต.ค. 2564, 14:40วชิรปราการวิทยาคม4947พิมพ์
8นางสาวประไพพร อินต๊ะสี 8 ต.ค. 2564, 14:40พิไกรวิทยา4948พิมพ์
9นายภานุเดช ดิงรัมย์ 7 ต.ค. 2564, 12:39พิไกรวิทยา4949พิมพ์
10นางปวีร์รักษ์ สบายเมือง 18 ม.ค. 2565, 14:16วังแขมวิทยาคม4950พิมพ์
11นางสาวเทพสิรี ตะนัยศรี 13 มี.ค. 2565, 21:29ปางศิลาทองศึกษา4951พิมพ์
12นายปัทวีร์ จันทร์แสนตอ 1 เม.ย. 2565, 16:20บ่อแก้ววิทยา4952พิมพ์
13นางสาวสุภาลักษณ์ ศรีเพ็ง 7 ต.ค. 2564, 14:26บ่อแก้ววิทยา4953พิมพ์
14นางสาวกฤษณา ทิมสี 8 ต.ค. 2564, 14:40เรืองวิทย์พิทยาคม4954พิมพ์
15นางสาวณัฐิดา ยอดเพชร 16 ม.ค. 2565, 16:51นาบ่อคำวิทยาคม4955พิมพ์
16นางสาวยุพาวดี ศรีสำราญ 8 ต.ค. 2564, 14:40พรานกระต่ายพิทยาคม4956พิมพ์
17นางโสภิญญา ดารา 12 เม.ย. 2565, 20:47โกสัมพีวิทยา4957พิมพ์
18นางสายใจ ใฝ่จิต 6 พ.ย. 2564, 06:36โกสัมพีวิทยา4958พิมพ์
19นางสาวดวงรัตน์ ทองศรีกัน 23 มี.ค. 2565, 14:54โกสัมพีวิทยา4959พิมพ์
20นางสาวอริสรา คำปัญญา 7 ต.ค. 2564, 12:43โค้งไผ่วิทยา4960พิมพ์
21นางสุภารัตน์ รัตนประภา 8 ต.ค. 2564, 14:40พรานกระต่ายพิทยาคม4961พิมพ์
22นายนเรศ สดชื่น 8 ต.ค. 2564, 14:40พรานกระต่ายพิทยาคม4962พิมพ์
23นางชลธิชา เต๋าทอง 7 ต.ค. 2564, 12:42พรานกระต่ายพิทยาคม4963พิมพ์
24นางสาวสุดสายใจ อินกรัด 19 ต.ค. 2564, 22:01พรานกระต่ายพิทยาคม4964พิมพ์
25นางจันทรา แสงอะโณ -พรานกระต่ายพิทยาคม4965พิมพ์
26นางรัตนา ปัญญา -พรานกระต่ายพิทยาคม4966พิมพ์
27นางสาวชุติมา วงษ์เขียด -พรานกระต่ายพิทยาคม4967พิมพ์
28นางสาวปิยะสรวง กุลมาลา -พรานกระต่ายพิทยาคม4968พิมพ์
29นางสาวประภาสิริ ถาวร -พรานกระต่ายพิทยาคม4969พิมพ์
30นางสาวสุกัญญา ถาวร -พรานกระต่ายพิทยาคม4970พิมพ์
31นางสาวกิ่งดาว กุลชา 20 ต.ค. 2564, 20:13พรานกระต่ายพิทยาคม4971พิมพ์
32นางคุณานนต์ ศรีสวังโป่ง 8 ต.ค. 2564, 14:38พรานกระต่ายพิทยาคม4972พิมพ์
33นางสาวสุภาภรณ์ ฤมิตร 8 ต.ค. 2564, 15:31พรานกระต่ายพิทยาคม4973พิมพ์
34นางสาวรมิดา จิตติวัฒนากร 8 ต.ค. 2564, 15:30พรานกระต่ายพิทยาคม4974พิมพ์
35นางสาวณัฐชนันท์พร ทิพมนต์ 19 ม.ค. 2565, 13:07พรานกระต่ายพิทยาคม4975พิมพ์
36นางสาวธัญญารัตน์ วิจารณ์ 8 ต.ค. 2564, 15:20พรานกระต่ายพิทยาคม4976พิมพ์
37นางสาวอารวีร์ อดิเรก 8 ต.ค. 2564, 14:39พรานกระต่ายพิทยาคม4977พิมพ์
38นายสุเทพ สอนนิล 7 ต.ค. 2564, 18:04พรานกระต่ายพิทยาคม4978พิมพ์
39นางสาวศรีไพร ขอนทอง -พรานกระต่ายพิทยาคม4979พิมพ์
40นางปิยดา จริยา -พรานกระต่ายพิทยาคม4980พิมพ์
41นางนุชฑพร ผลพระ -พรานกระต่ายพิทยาคม4981พิมพ์
42นางนงนุช ไชยโยกาศ -พรานกระต่ายพิทยาคม4982พิมพ์
43นางสาวพัชราภรณ์ ฟุ่มเฟือย 7 ต.ค. 2564, 11:23พรานกระต่ายพิทยาคม4983พิมพ์
44นางวชิราภรณ์ วงศ์รัตน์ 7 ต.ค. 2564, 12:42พรานกระต่ายพิทยาคม4984พิมพ์
45นายประทวน บดีรัฐ -พรานกระต่ายพิทยาคม4985พิมพ์
46นางสาวจารุวรรณ บุตรเกตุ -พรานกระต่ายพิทยาคม4986พิมพ์
47นางจุฑารัตน์ ใจหงอก 20 ม.ค. 2565, 15:46พรานกระต่ายพิทยาคม4987พิมพ์
48นายถนอมพงษ์ จันอ้น -พรานกระต่ายพิทยาคม4988พิมพ์
49นางสาวลำจวน คำบรรลือ 28 มี.ค. 2565, 15:27พรานกระต่ายพิทยาคม4989พิมพ์
50นายเสกสรร กุณณะกัน -พรานกระต่ายพิทยาคม4990พิมพ์
51นางภณิดา นาคมูล 7 ต.ค. 2564, 12:42พรานกระต่ายพิทยาคม4991พิมพ์