กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านฯ ปี ๖๓ (ผลการแข่งขัน พ.จ.-๓)

ลำดับชื่อ-นามสกุลวันที่พิมพ์ตำแหน่งโรงเรียนเลขทะเบียนพิมพ์
1นางบุญชอบ สายทอง15 ธ.ค. 2564, 12:3966012001-พิจิตรพิทยาคม3725พิมพ์
2นางปริศนา รอดอ่อง6 เม.ย. 2565, 11:4466012001-พิจิตรพิทยาคม3726พิมพ์
3นางสาวสุกัญญา พวงพันธ์27 เม.ย. 2564, 12:3366012001-พิจิตรพิทยาคม3727พิมพ์
4นายพีรภัทร เรืองเพชร25 พ.ค. 2564, 12:3566012001-พิจิตรพิทยาคม3728พิมพ์
5นางอุบลรัตน์ ฤกษนันทน์-66012002-หัวดงรัฐชนูปถัมภ์3729พิมพ์
6นายกิตติทัต อาจเอื้อ16 มี.ค. 2564, 21:0666012003-วังกรดพิทยา3730พิมพ์
7นางสาวกันต์ฤทัย กุลศรีวรินทร์14 ก.ค. 2564, 09:5066012004-เมธีพิทยา3731พิมพ์
8นางสาวปิยธิดา หอมบุปผา14 ก.ค. 2564, 18:5366012004-เมธีพิทยา3732พิมพ์
9นางกนกวรรณ บุญเสรฐ16 มี.ค. 2564, 21:0566012005-สระหลวงพิทยาคม3733พิมพ์
10นางกุลิสรา ครุฑหลวง-66012005-สระหลวงพิทยาคม3734พิมพ์
11นางจริยา ฟักเงิน16 มี.ค. 2564, 21:0566012005-สระหลวงพิทยาคม3735พิมพ์
12นางพเยาว์ ศรีพงษ์-66012005-สระหลวงพิทยาคม3736พิมพ์
13นางอารีวรรณ์ แร็พพ์ส-66012005-สระหลวงพิทยาคม3737พิมพ์
14นางสาวจรรยาลักษณ์ เทียมศร -66012005-สระหลวงพิทยาคม3738พิมพ์
15นางสาวจุฬารัตน์ เกิดเพ็ง7 ต.ค. 2564, 09:4266012005-สระหลวงพิทยาคม3739พิมพ์
16นางสาวเพชร โตเมศร์-66012005-สระหลวงพิทยาคม3740พิมพ์
17นางสาวละออง คิมอิ๋ง-66012005-สระหลวงพิทยาคม3741พิมพ์
18นางสาวลัฐิกานต์ ฎารักษ์-66012005-สระหลวงพิทยาคม3742พิมพ์
19นางสาววรัญญา เล็กประเสริฐสุข-66012005-สระหลวงพิทยาคม3743พิมพ์
20นางสาวศลิษา ใจจะนะ-66012005-สระหลวงพิทยาคม3744พิมพ์
21นายชยุตพันธุ์ แจ่มโภคนิษฐ์-66012005-สระหลวงพิทยาคม3745พิมพ์
22นายบูรณากร จันทรวรชาต-66012005-สระหลวงพิทยาคม3746พิมพ์
23นางดลฤดี ฤกษ์อุดม-66012007-วังทรายพูนวิทยา3747พิมพ์
24นางวรรณา อ่างบุญตา-66012007-วังทรายพูนวิทยา3748พิมพ์
25นายปริวรรต แสงโชติ-66012007-วังทรายพูนวิทยา3749พิมพ์
26นายสุชาติ สิงห์สง่า-66012007-วังทรายพูนวิทยา3750พิมพ์
27นางสมพร แสงฤทธิ์-66012009-ดงเสือเหลืองพิทยาคม3751พิมพ์
28นางสายัณ สุขเกตุ-66012009-ดงเสือเหลืองพิทยาคม3752พิมพ์
29นางสุกัญญา ปาเป็ง-66012009-ดงเสือเหลืองพิทยาคม3753พิมพ์
30นางสาวอาภร บุญลับ17 พ.ค. 2564, 19:5466012009-ดงเสือเหลืองพิทยาคม3754พิมพ์
31นางสาวทัศนีย์ สีพรม-66012013-หนองโสนพิทยาคม3755พิมพ์
32นางสาวธารีรัตน์ ใจเอื้อย-66012013-หนองโสนพิทยาคม3756พิมพ์
33นางสาวรังสิยา ฉิมพาลี-66012013-หนองโสนพิทยาคม3757พิมพ์
34นางสาววรณัน คุ้มเขตร-66012013-หนองโสนพิทยาคม3758พิมพ์
35นางสาวสุนิสา บิดพันลำ-66012013-หนองโสนพิทยาคม3759พิมพ์
36นางพิไลลักษณ์ หิรัญวิริยะกุล-66012014-สากเหล็กวิทยา3760พิมพ์
37นางนิรันตรี อาจเอื้อ11 มี.ค. 2564, 10:0066012015-วชิรบารมีพิทยาคม3761พิมพ์
38นางภักดี มากจุ้ย25 พ.ค. 2564, 12:3666012015-วชิรบารมีพิทยาคม3762พิมพ์
39นางอลิสา วรรณวิจิตร-66012015-วชิรบารมีพิทยาคม3763พิมพ์
40นางสาวพนิดา ศรีสวัสดิ์-66012015-วชิรบารมีพิทยาคม3764พิมพ์
41นางสาวยุวดี มีสมพร-66012015-วชิรบารมีพิทยาคม3765พิมพ์
42นางสุภาภรณ์ แก้วเวชวงศ์-66022002-วังสำโรงวังหว้า3766พิมพ์
43นางนัฐชา ศิลสำโรง3 พ.ค. 2564, 12:0566022005-วังตะกูราษฎร์อุทิศ3767พิมพ์
44นางนิษณา วัลลภ3 พ.ค. 2564, 12:0666022005-วังตะกูราษฎร์อุทิศ3768พิมพ์
45นางอรุณรักษณ์ เนียมสวรรค์3 พ.ค. 2564, 12:0666022005-วังตะกูราษฎร์อุทิศ3769พิมพ์
46นางสาวกานดา ทองกลับ3 พ.ค. 2564, 12:0666022005-วังตะกูราษฎร์อุทิศ3770พิมพ์
47นางสาวรจมารี โฉมอุดม3 พ.ค. 2564, 12:0766022005-วังตะกูราษฎร์อุทิศ3771พิมพ์
48นางจิราพร สมอไทย-66022006-โพธิธรรมสุวัฒน์3772พิมพ์
49นางสาวธนพัต เต่าหอม-66022006-โพธิธรรมสุวัฒน์3773พิมพ์
50นางสาวนภาวรรณ เหลืองทองคำ-66022006-โพธิธรรมสุวัฒน์3774พิมพ์
51นางสาวนฤมล ฉิมสุด20 ม.ค. 2564, 12:4166022006-โพธิธรรมสุวัฒน์3775พิมพ์
52นางสาวมนัสนันท์ อินต๊ะจักร-66022006-โพธิธรรมสุวัฒน์3776พิมพ์
53นางสาวสุธาสินี พรมแตง-66022006-โพธิธรรมสุวัฒน์3777พิมพ์
54นางสาวสุภาวดี ศรีใจวงค์-66022006-โพธิธรรมสุวัฒน์3778พิมพ์
55นางสาวอุบลรัตน์ เนียมฤทธิ์-66022006-โพธิธรรมสุวัฒน์3779พิมพ์
56นายสมศักดิ์ ปัญจศิล-66022006-โพธิธรรมสุวัฒน์3780พิมพ์
57นางกิตติรัตน์ เกตุนวม7 มิ.ย. 2564, 14:3166022008-ท่าเสาพิทยาคม3781พิมพ์
58นางสาวกัญชริญา เดชาศตานันท์7 มิ.ย. 2564, 14:3166022008-ท่าเสาพิทยาคม3782พิมพ์
59นางสาวธัญญาภรณ์ นาจำปา7 มิ.ย. 2564, 15:0466022008-ท่าเสาพิทยาคม3783พิมพ์
60นางสาวปฐมพร เพ็ชรอำไพ7 มิ.ย. 2564, 14:3166022008-ท่าเสาพิทยาคม3784พิมพ์
61นายอนุชา สาถิตย์7 มิ.ย. 2564, 14:3166022008-ท่าเสาพิทยาคม3785พิมพ์
62นางสาวอมรวรรณ ยัญญพิทย์-66022009-ห้วยยาวพิทยาคม3786พิมพ์
63นายนพชัย บุญเรืองยา13 ก.ค. 2564, 09:4766022009-ห้วยยาวพิทยาคม3787พิมพ์
64นายวีระ ณ ลำปาง-66022009-ห้วยยาวพิทยาคม3788พิมพ์
65นายศิวพันธ์ อยู่คง-66022009-ห้วยยาวพิทยาคม3789พิมพ์
66นายอำนาจ คุณสมบัติ-66022009-ห้วยยาวพิทยาคม3790พิมพ์
67นางสาวขนิษฐา กล่ำทับ27 พ.ค. 2564, 20:1366022010-เขาทรายทับคล้อพิทยา3791พิมพ์
68นางสาวสุกานดา แย้มเยื้อน19 ก.พ. 2564, 12:3466022011-วันทีสถิตย์พิทยาคม3792พิมพ์
69ว่าที่ร้อยตรีทรงวุฒิ คุฒแก้ว19 ก.พ. 2564, 12:3666022011-วันทีสถิตย์พิทยาคม3793พิมพ์
70นางสาววิลาสินี จอมหาร21 ม.ค. 2564, 21:3866022014-โพธิ์ไทรงามวิทยาคม3794พิมพ์
71นางสาวกนิษฐา วงศ์ชมภู24 ม.ค. 2564, 12:3866022015-ดงเจริญพิทยาคม3795พิมพ์
72นางสาวศิราภรณ์ ยาแก้ว24 ม.ค. 2564, 12:4066022015-ดงเจริญพิทยาคม3796พิมพ์
73นางสาวสุกัญญา จำนงพรม6 ก.ค. 2564, 13:3066022016-วังงิ้ววิทยาคม3797พิมพ์
74เด็กหญิงสิรินทรา บูชา7 มิ.ย. 2564, 14:3366022008-ท่าเสาพิทยาคม3798พิมพ์
75เด็กหญิงพัชชรียา ทัดทอง14 ก.ค. 2564, 09:5066012004-เมธีพิทยา3799พิมพ์
76เด็กหญิงภาวิดา สว่างเมฆ14 ก.ค. 2564, 09:3566012004-เมธีพิทยา3800พิมพ์
77เด็กหญิงสุพิญญา วงค์ชมภู14 ก.ค. 2564, 09:3666012004-เมธีพิทยา3801พิมพ์
78เด็กหญิงทวีติยา ธรรมชาติ-66012007-วังทรายพูนวิทยา3802พิมพ์
79เด็กหญิงฑิฆัมพร มานุวงศ์7 มิ.ย. 2564, 14:3466022008-ท่าเสาพิทยาคม3803พิมพ์
80เด็กหญิงณัชชา ปานเผื่อน7 มิ.ย. 2564, 14:3466022008-ท่าเสาพิทยาคม3804พิมพ์
81เด็กหญิงภัททิยา เสือเหลือง7 มิ.ย. 2564, 14:3466022008-ท่าเสาพิทยาคม3805พิมพ์
82เด็กหญิงศุภวดี ตันทร7 มิ.ย. 2564, 14:3466022008-ท่าเสาพิทยาคม3806พิมพ์
83เด็กหญิงเฉลิมศรี ฤทธิ์ลาภ-66022009-ห้วยยาวพิทยาคม3807พิมพ์
84เด็กหญิงธันยพร ฝอดสูงเนิน-66022009-ห้วยยาวพิทยาคม3808พิมพ์
85เด็กหญิงเนตรณภัทร บุญมีสุข-66022009-ห้วยยาวพิทยาคม3809พิมพ์
86เด็กหญิงเพ็ญนภา แขสันเที๊ยะ-66022009-ห้วยยาวพิทยาคม3810พิมพ์
87เด็กหญิงสุวิชา จันทร์แก้ว-66022009-ห้วยยาวพิทยาคม3811พิมพ์
88เด็กหญิงอารยา กู่ก้อง-66012002-หัวดงรัฐชนูปถัมภ์3812พิมพ์
89เด็กหญิงปาริยา สิงขรอาจ-66012004-เมธีพิทยา3813พิมพ์
90เด็กหญิงพิไลวรรณ ชูเมือง-66012004-เมธีพิทยา3814พิมพ์
91เด็กหญิงมาริสา โคตรคำ-66012004-เมธีพิทยา3815พิมพ์
92นายรัฏฐพิชญ์ เเสงพระจันทร์6 ก.ค. 2564, 13:4466012004-เมธีพิทยา3816พิมพ์
93เด็กหญิงสุนทรี น้อยกลัด14 ก.ค. 2564, 18:4366012004-เมธีพิทยา3817พิมพ์
94เด็กหญิงกนกพร วรรณุสิทธิ์-66012005-สระหลวงพิทยาคม3818พิมพ์
95เด็กหญิงจิดาภา แจ่มดี-66012005-สระหลวงพิทยาคม3819พิมพ์
96เด็กหญิงจีรวรรณ ถินเรือง-66012005-สระหลวงพิทยาคม3820พิมพ์
97เด็กหญิงปัญฑิตา ทัดเที่ยง-66012005-สระหลวงพิทยาคม3821พิมพ์
98เด็กหญิงภาพตะวัน ทรงคัชชะ-66012005-สระหลวงพิทยาคม3822พิมพ์
99เด็กหญิงมัณฑิตา ปอสิงห์-66012005-สระหลวงพิทยาคม3823พิมพ์
100เด็กหญิงรวินท์นิภา บุญไทย-66012005-สระหลวงพิทยาคม3824พิมพ์
101เด็กหญิงกันยารัตน์ คำจริง-66012015-วชิรบารมีพิทยาคม3825พิมพ์
102เด็กหญิงกุลณัตธิดา รักขพันธ์-66012015-วชิรบารมีพิทยาคม3826พิมพ์
103เด็กหญิงจุทามาศ สัมพันธ์พงษ์-66012015-วชิรบารมีพิทยาคม3827พิมพ์
104เด็กหญิงธนพร ขอคำ-66012015-วชิรบารมีพิทยาคม3828พิมพ์
105เด็กชายสมศักดิ์ สิงห์ทอง-66012015-วชิรบารมีพิทยาคม3829พิมพ์
106เด็กหญิงวราพร บูชา7 มิ.ย. 2564, 14:3666022008-ท่าเสาพิทยาคม3830พิมพ์
107เด็กหญิงพรรณราย แหวนเพ็ชร-66022009-ห้วยยาวพิทยาคม3831พิมพ์
108เด็กหญิงพิณทองทา มานะกิจ-66022009-ห้วยยาวพิทยาคม3832พิมพ์
109เด็กหญิงพิมพ์วิมล แก้วสว่าง-66022009-ห้วยยาวพิทยาคม3833พิมพ์
110เด็กหญิงแพรทองทาน มานะกิจ-66022009-ห้วยยาวพิทยาคม3834พิมพ์
111เด็กหญิงภัคจิรา กล้วยหอมทอง-66022009-ห้วยยาวพิทยาคม3835พิมพ์
112นายธนัตถ์ กุลมัย27 เม.ย. 2564, 12:3466012001-พิจิตรพิทยาคม3836พิมพ์
113นายธีระวีร์ พิพัฒนกุล27 เม.ย. 2564, 12:3466012001-พิจิตรพิทยาคม3837พิมพ์
114นางสาวรัตติกาล สังข์เมือง-66022006-โพธิธรรมสุวัฒน์3838พิมพ์
115นางสาววรรณวรรษา ศรีรักษ์-66022006-โพธิธรรมสุวัฒน์3839พิมพ์
116นางสาวชนาธิป คล้ายพุ่ม7 มิ.ย. 2564, 14:3666022008-ท่าเสาพิทยาคม3840พิมพ์
117นางสาวณิชกานต์ เชิดชู7 มิ.ย. 2564, 14:3766022008-ท่าเสาพิทยาคม3841พิมพ์
118นางสาวภัททิยา พานทวีป7 มิ.ย. 2564, 14:3866022008-ท่าเสาพิทยาคม3842พิมพ์
119นางสาวสโรชา ชื่นด้วง7 มิ.ย. 2564, 14:3866022008-ท่าเสาพิทยาคม3843พิมพ์
120นางสาวศุภิสรา ภู่บัว7 มิ.ย. 2564, 14:4166022008-ท่าเสาพิทยาคม3844พิมพ์
121นางสาวกุสุมา พุ่มผกา-66022009-ห้วยยาวพิทยาคม3845พิมพ์
122นางสาวสิริกร ศรีดาเวียง-66022009-ห้วยยาวพิทยาคม3846พิมพ์
123นางสาววราภรณ์ เมืองสังข์27 เม.ย. 2564, 12:3566012001-พิจิตรพิทยาคม3847พิมพ์
124นายภัลลพ พรมรอด16 มี.ค. 2564, 21:0666012005-สระหลวงพิทยาคม3848พิมพ์
125นางสาวธนาภา จุ้ยโต-66012007-วังทรายพูนวิทยา3849พิมพ์
126นางสาวธิดารัตน์ ดรุณฤทธิ์-66012007-วังทรายพูนวิทยา3850พิมพ์
127นางสาวยุพารัตน์ สังข์แตง-66012007-วังทรายพูนวิทยา3851พิมพ์
128นางสาวรุ่งทิวา จำเนียรหล้า-66012007-วังทรายพูนวิทยา3852พิมพ์
129นางสาวณัฐวรา ทองจันอับ-66012015-วชิรบารมีพิทยาคม3853พิมพ์
130นางสาวบรรณฑิตา ทรัพย์ปลี-66012015-วชิรบารมีพิทยาคม3854พิมพ์
131นางสาววิมลรัตน์ หินสุข-66012015-วชิรบารมีพิทยาคม3855พิมพ์
132นางสาวอภิกขณา กรัดคล้ำ1 พ.ย. 2564, 11:2466012015-วชิรบารมีพิทยาคม3856พิมพ์
133นางสาวกัลยากร สาระพินิจ7 มิ.ย. 2564, 14:5366022008-ท่าเสาพิทยาคม3857พิมพ์
134นายชรินทร์ บุญช่วย7 มิ.ย. 2564, 14:5366022008-ท่าเสาพิทยาคม3858พิมพ์
135นางสาวญาณี สุขปาน7 มิ.ย. 2564, 14:5366022008-ท่าเสาพิทยาคม3859พิมพ์
136นางสาววราชล นวลละออง7 มิ.ย. 2564, 14:5366022008-ท่าเสาพิทยาคม3860พิมพ์
137นางสาวศิริวรรณ นาคคชฤทธิ์7 มิ.ย. 2564, 14:5366022008-ท่าเสาพิทยาคม3861พิมพ์
138นางสาวกันตพร เหมนวล18 ม.ค. 2564, 12:5566022009-ห้วยยาวพิทยาคม3862พิมพ์
139นางสาวณฤดี สัมพันพ่วง-66022009-ห้วยยาวพิทยาคม3863พิมพ์
140นางสาวพิมพิไล โท้นพราห์ม-66022009-ห้วยยาวพิทยาคม3864พิมพ์
141นางสาววรรณพร ทรัพย์บุญมี-66022009-ห้วยยาวพิทยาคม3865พิมพ์
142นางสาวอริศรา คงสิน-66022009-ห้วยยาวพิทยาคม3866พิมพ์
143นายกิตติพัฒน์ นุชบุญเลิศ27 พ.ค. 2564, 20:0966022010-เขาทรายทับคล้อพิทยา3867พิมพ์
144นางสาวจิดาภา ศรีสังข์27 พ.ค. 2564, 20:1066022010-เขาทรายทับคล้อพิทยา3868พิมพ์
145นางสาวนพวรรณ ประสมทอง27 พ.ค. 2564, 20:1366022010-เขาทรายทับคล้อพิทยา3869พิมพ์
146นางสาวบุษบา จันทรสุทธิ์27 พ.ค. 2564, 20:1066022010-เขาทรายทับคล้อพิทยา3870พิมพ์
147นางสาวฉัตราภรณ์ เกตุมณี-66022014-โพธิ์ไทรงามวิทยาคม3871พิมพ์
148นางสาวกนกพร ศิริไพบูลย์-66012005-สระหลวงพิทยาคม3872พิมพ์
149นางสาวกนกวรรณ คำโสภา-66012005-สระหลวงพิทยาคม3873พิมพ์
150นางสาวกรรณิกา คำมา-66012005-สระหลวงพิทยาคม3874พิมพ์
151นางสาวกัญญาณัฐ มณีขวัญ-66012005-สระหลวงพิทยาคม3875พิมพ์
152นางสาวจิราภรณ์ จูมกุมาร-66012005-สระหลวงพิทยาคม3876พิมพ์
153นางสาวไพลิน สุกลำไย-66012005-สระหลวงพิทยาคม3877พิมพ์
154นางสาวศรัณยา แสงสุวรรณ์-66012005-สระหลวงพิทยาคม3878พิมพ์
155นางสาวศินารี พรมจิ๋ว-66012005-สระหลวงพิทยาคม3879พิมพ์
156นางสาวศุภธิดา สวนเศรษฐ-66012005-สระหลวงพิทยาคม3880พิมพ์
157นางสาวสุนิสา เพ็ชรพิจิตร-66012005-สระหลวงพิทยาคม3881พิมพ์
158นางสาวสุภาพร บัวพุด-66012005-สระหลวงพิทยาคม3882พิมพ์
159นางสาวสุมิตรา ตุ่นแก้ว-66012005-สระหลวงพิทยาคม3883พิมพ์
160นางสาวอินทิรา จันทร์สนิท-66012005-สระหลวงพิทยาคม3884พิมพ์
161นายการัณยภาส คุมขันท์-66012005-สระหลวงพิทยาคม3885พิมพ์
162นายพีรวิชญ์ ไผ่งาม-66012005-สระหลวงพิทยาคม3886พิมพ์
163นางสาวณัฐสุดา สังข์ทอง-66012007-วังทรายพูนวิทยา3887พิมพ์
164นางสาวสุพัตรา ราชฤทธิ์-66012007-วังทรายพูนวิทยา3888พิมพ์
165นายฐิติวัฒน์ ศรีจันทร์-66012007-วังทรายพูนวิทยา3889พิมพ์
166นายพีรณัฐ อ่างบุญตา-66012007-วังทรายพูนวิทยา3890พิมพ์
167นางสาวปัญรญาณีย์ ศรีบุตรษา-66012013-หนองโสนพิทยาคม3891พิมพ์
168นางสาวแพรพลอย สิทธิราช-66012013-หนองโสนพิทยาคม3892พิมพ์
169นางสาวแพรวรุ่ง ผังดี-66012013-หนองโสนพิทยาคม3893พิมพ์
170นางสาววิภาวรรณ จั่นสำอาง-66012013-หนองโสนพิทยาคม3894พิมพ์
171นางสาวอารีพร มิชิฉัยยะ-66012013-หนองโสนพิทยาคม3895พิมพ์
172นางสาวศิริญญาภรณ์ คมวงษ์เทพ-66022002-วังสำโรงวังหว้า3896พิมพ์
173นางสาวสุดารัตน์ คำชอบ7 มิ.ย. 2564, 14:5866022008-ท่าเสาพิทยาคม3897พิมพ์
174นายธีรภัทร บุญฟุ้ง7 มิ.ย. 2564, 14:5866022008-ท่าเสาพิทยาคม3898พิมพ์
175นางสาวขวัญหทัย พรหมมาศ-66022009-ห้วยยาวพิทยาคม3899พิมพ์
176นางสาวณัฐฏธิดา สุขแจ่ม-66022009-ห้วยยาวพิทยาคม3900พิมพ์
177นางสาวพรพิมล ผมแพง-66022009-ห้วยยาวพิทยาคม3901พิมพ์
178นางสาวเพชรรินทร์ สินสวัสดิ์-66022009-ห้วยยาวพิทยาคม3902พิมพ์
179นางสาวลลิตา จุนเนียง-66022009-ห้วยยาวพิทยาคม3903พิมพ์
180นางสาวฉัตรทริกา แสนสา22 ก.พ. 2564, 10:2066022011-วันทีสถิตย์พิทยาคม3904พิมพ์
181นางสาวกมลวรรณ กลั่นยวง24 ม.ค. 2564, 12:3666022015-ดงเจริญพิทยาคม3905พิมพ์
182นางสาวสุรารักษ์ พุทธศร24 ม.ค. 2564, 12:3466022015-ดงเจริญพิทยาคม3906พิมพ์
183นางสาวอัฉรา นาสี24 ม.ค. 2564, 12:3066022015-ดงเจริญพิทยาคม3907พิมพ์
184นางสาวกิ่งแก้ว เรืองจุ้ย14 ก.ค. 2564, 18:4366012004-เมธีพิทยา3977พิมพ์
185เด็กหญิงณัฐวรรณ ทองเพ็ง14 ก.ค. 2564, 18:4466012004-เมธีพิทยา3978พิมพ์
186นายกวินท์ กิจธรรมกุล6 ก.ค. 2564, 13:3466012004-เมธีพิทยา3979พิมพ์
187นางสาวทิพวรรณ พัดจันทร์-66012004-เมธีพิทยา3980พิมพ์
188นางสาวมณีพร พงษ์พานิช-66012004-เมธีพิทยา3981พิมพ์
189นางสาวนิฐิรา แก้วเขียว-66012004-เมธีพิทยา3982พิมพ์
190นายอภิชาต ด้วงฉุน-66012004-เมธีพิทยา3983พิมพ์
191นางสาวกัญญาภัค เจียงผู่-66012004-เมธีพิทยา3984พิมพ์
192นางสาวชลธิชา แก้วช้าง14 ก.ค. 2564, 18:4766012004-เมธีพิทยา3985พิมพ์
193นางสาวกัลยกร มาลี6 ก.ค. 2564, 13:3466022011-วันทีสถิตย์พิทยาคม3986พิมพ์
194นางสาวสุกัญญา จำนงพรม6 ก.ค. 2564, 15:0766022016-วังงิ้ววิทยาคม3987พิมพ์