กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านฯ ปี ๖๓ (ผลการแข่งขัน พ.จ.-๒)

ลำดับชื่อ-นามสกุลวันที่พิมพ์ตำแหน่งโรงเรียนเลขทะเบียนพิมพ์
1นางปริศนา รอดอ่อง27 เม.ย. 2564, 12:2066012001-พิจิตรพิทยาคม3454พิมพ์
2นางสาวสุกัญญา พวงพันธ์27 เม.ย. 2564, 12:2266012001-พิจิตรพิทยาคม3455พิมพ์
3นายพีรภัทร เรืองเพชร25 พ.ค. 2564, 12:3566012001-พิจิตรพิทยาคม3456พิมพ์
4นางณัฐกานต์ ขมินทกูล-66012002-หัวดงรัฐชนูปถัมภ์3457พิมพ์
5นางอุบลรัตน์ ฤกษนันทน์-66012002-หัวดงรัฐชนูปถัมภ์3458พิมพ์
6นางสาวเบญจวรรณ อัตชู26 พ.ย. 2564, 18:4666012002-หัวดงรัฐชนูปถัมภ์3459พิมพ์
7นางสาววาสนา เอี่ยมปฐม-66012002-หัวดงรัฐชนูปถัมภ์3460พิมพ์
8นางสาวสุรีย์พร ลาภพูนผล-66012002-หัวดงรัฐชนูปถัมภ์3461พิมพ์
9นางภัครมัย ด้วงฉุน14 ก.ค. 2564, 09:3766012004-เมธีพิทยา3462พิมพ์
10นายบุญเจตน์ เถาสมบูรณ์14 ก.ค. 2564, 09:3866012004-เมธีพิทยา3463พิมพ์
11นางวิลาสินี อำพันพงษ์-66012005-สระหลวงพิทยาคม3464พิมพ์
12นางสาวศรีนวล ขิระนะ-66012005-สระหลวงพิทยาคม3465พิมพ์
13นางกนกวรรณ บุญเสรฐ-66012005-สระหลวงพิทยาคม3466พิมพ์
14นางละมัย ทุ้ยแป-66012005-สระหลวงพิทยาคม3467พิมพ์
15นางศิริพร เมืองทอง-66012005-สระหลวงพิทยาคม3468พิมพ์
16นางสุกัญญา กุสุโมทย์-66012005-สระหลวงพิทยาคม3469พิมพ์
17นางอารีวรรณ์ แร็พพ์ส-66012005-สระหลวงพิทยาคม3470พิมพ์
18นางสาวจุฬารัตน์ เกิดเพ็ง-66012005-สระหลวงพิทยาคม3471พิมพ์
19นางสาวปริณดา วิเศษผล-66012005-สระหลวงพิทยาคม3472พิมพ์
20นางสาวละออง คิมอิ๋ง-66012005-สระหลวงพิทยาคม3473พิมพ์
21นางสาวลัฐิกานต์ ฎารักษ์-66012005-สระหลวงพิทยาคม3474พิมพ์
22นางสาววรัญญา เล็กประเสริฐสุข-66012005-สระหลวงพิทยาคม3475พิมพ์
23นางสาวอัมพร สารวัตร-66012005-สระหลวงพิทยาคม3476พิมพ์
24นายชิณ สละชุ่ม-66012005-สระหลวงพิทยาคม3477พิมพ์
25นางดลฤดี ฤกษ์อุดม-66012007-วังทรายพูนวิทยา3478พิมพ์
26นางนฤมล บรรดาศักดิ์-66012007-วังทรายพูนวิทยา3479พิมพ์
27นางสาวนพวรรณ สุวรรณวัฒน์-66012007-วังทรายพูนวิทยา3480พิมพ์
28นางสาวรุจี ปานะวุธิ์-66012007-วังทรายพูนวิทยา3481พิมพ์
29นางสาวศศิมา จันทร์ทรัพย์-66012007-วังทรายพูนวิทยา3482พิมพ์
30นางมาลี บูรณะกรณ์-66012008-สรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม3483พิมพ์
31นางอุไร เพ็ชรพงษ์-66012008-สรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม3484พิมพ์
32นางสาวพิมพิศ วรษา-66012008-สรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม3485พิมพ์
33นายสมศักดิ์ ทับทิม-66012008-สรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม3486พิมพ์
34นางสมพร แสงฤทธิ์-66012009-ดงเสือเหลืองพิทยาคม3487พิมพ์
35นางสายัณ สุขเกตุ-66012009-ดงเสือเหลืองพิทยาคม3488พิมพ์
36นางสุกัญญา ปาเป็ง-66012009-ดงเสือเหลืองพิทยาคม3489พิมพ์
37นางสาวอาภร บุญลับ17 พ.ค. 2564, 19:5366012009-ดงเสือเหลืองพิทยาคม3490พิมพ์
38นางวิจิตรา ทองจิตติ24 ก.พ. 2564, 12:5866012013-หนองโสนพิทยาคม3491พิมพ์
39นางสาวกชนันท์ เจริญสุข5 มิ.ย. 2564, 14:4366012013-หนองโสนพิทยาคม3492พิมพ์
40นางสาวธาราภรณ์ เทพเภา-66012013-หนองโสนพิทยาคม3493พิมพ์
41นางสาวพิกุล สีเสาร์-66012013-หนองโสนพิทยาคม3494พิมพ์
42นางสาวยุพิน โยธาโทน-66012013-หนองโสนพิทยาคม3495พิมพ์
43นางสาวศิกัญญา สุกสอน-66012013-หนองโสนพิทยาคม3496พิมพ์
44นายจักรกฤษณ์ นุชพ่วง-66012013-หนองโสนพิทยาคม3497พิมพ์
45นายสมชาย อินทะเสน-66012013-หนองโสนพิทยาคม3498พิมพ์
46ว่าที่ร้อยตรีหญิงศุภานัน อยู่ทิม-66012013-หนองโสนพิทยาคม3499พิมพ์
47นางพิไลลักษณ์ หิรัญวิริยะกุล-66012014-สากเหล็กวิทยา3500พิมพ์
48นางสาวเพชราภรณ์ แก้วทอง-66012014-สากเหล็กวิทยา3501พิมพ์
49นางสาวยุวดี มีสมพร-66012015-วชิรบารมีพิทยาคม3502พิมพ์
50นางกุลนิภัทร์ สิริธนาทิพย์-66022006-โพธิธรรมสุวัฒน์3503พิมพ์
51นางจิราพร สมอไทย-66022006-โพธิธรรมสุวัฒน์3504พิมพ์
52นางวัชรินทร์​ ท่านมุข-66022006-โพธิธรรมสุวัฒน์3505พิมพ์
53นางวิภาวรรณ ฤกษนันทน์-66022006-โพธิธรรมสุวัฒน์3506พิมพ์
54นางสาวธนพร เต่าหอม-66022006-โพธิธรรมสุวัฒน์3507พิมพ์
55นางสาวนงนุช คุ้มปาน-66022006-โพธิธรรมสุวัฒน์3508พิมพ์
56นางสาววรรณณิกา นุ่มเกลี้ยง-66022006-โพธิธรรมสุวัฒน์3509พิมพ์
57นางสาวสุกัญญา​ มี​สงฆ์​-66022006-โพธิธรรมสุวัฒน์3510พิมพ์
58นายนายประเสริฐ พิมพ์สังข์-66022006-โพธิธรรมสุวัฒน์3511พิมพ์
59นางกิตติรัตน์ เกตุนวม7 มิ.ย. 2564, 14:1566022008-ท่าเสาพิทยาคม3512พิมพ์
60นางสาวกัญชริญา เดชาศตานันท์7 มิ.ย. 2564, 14:1566022008-ท่าเสาพิทยาคม3513พิมพ์
61นางสาวธัญญาภรณ์ นาจำปา7 มิ.ย. 2564, 15:0366022008-ท่าเสาพิทยาคม3514พิมพ์
62นางสาวศศิวิมล พลเจียก7 มิ.ย. 2564, 14:1566022008-ท่าเสาพิทยาคม3515พิมพ์
63นายอนุชา สาถิตย์7 มิ.ย. 2564, 14:2366022008-ท่าเสาพิทยาคม3516พิมพ์
64นางสาวเมธินี ศรีละโพธิ์-66022009-ห้วยยาวพิทยาคม3517พิมพ์
65นางสาวสาวิณีย์ ไทยปิยะ-66022009-ห้วยยาวพิทยาคม3518พิมพ์
66นางสาวอมรวรรณ ยัญญพิทย์-66022009-ห้วยยาวพิทยาคม3519พิมพ์
67นายณัฐปกรณ์ เอี่ยมแดง17 มี.ค. 2564, 12:5566022009-ห้วยยาวพิทยาคม3520พิมพ์
68นางปุญชรัสมิ์ แก้วกล่ำ27 พ.ค. 2564, 20:1466022010-เขาทรายทับคล้อพิทยา3521พิมพ์
69นายทินกรณ์ พรมเภา19 ก.พ. 2564, 12:3966022011-วันทีสถิตย์พิทยาคม3522พิมพ์
70นางนพคุณ ครุฑหลวง14 ก.ค. 2564, 09:3866022011-วันทีสถิตย์พิทยาคม3523พิมพ์
71นางสาวปิยะมาศ แซ่โค้ว17 มี.ค. 2564, 12:5666022013-แหลมรังวิทยาคม3524พิมพ์
72เด็กหญิงญาณิศา พฤกษะวัน27 เม.ย. 2564, 12:2466012001-พิจิตรพิทยาคม3525พิมพ์
73เด็กหญิงณัฐนันท์ ค้ำชู27 เม.ย. 2564, 12:2566012001-พิจิตรพิทยาคม3526พิมพ์
74เด็กหญิงวรัทยา กลิ่นแก้ว27 เม.ย. 2564, 12:2566012001-พิจิตรพิทยาคม3527พิมพ์
75เด็กหญิงข้าวฟ่าง ลังก๋า-66012002-หัวดงรัฐชนูปถัมภ์3528พิมพ์
76เด็กหญิงมิ่งกมล ชมภู่-66012002-หัวดงรัฐชนูปถัมภ์3529พิมพ์
77เด็กหญิงวันวิสา ดูพงษ์-66012002-หัวดงรัฐชนูปถัมภ์3530พิมพ์
78เด็กหญิงศจี ปิ่มทอง-66012002-หัวดงรัฐชนูปถัมภ์3531พิมพ์
79เด็กหญิงอรสา ประทุมรัตน์-66012002-หัวดงรัฐชนูปถัมภ์3532พิมพ์
80เด็กหญิงปุนรดา เจตสรณ์-66012008-สรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม3533พิมพ์
81เด็กหญิงกวิศรา แก้วสว่าง7 มิ.ย. 2564, 14:2466022008-ท่าเสาพิทยาคม3534พิมพ์
82เด็กหญิงสิรินทรา บูชา7 มิ.ย. 2564, 14:2466022008-ท่าเสาพิทยาคม3535พิมพ์
83เด็กหญิงชฎาพร พวงจันทร์27 พ.ค. 2564, 19:4066022010-เขาทรายทับคล้อพิทยา3536พิมพ์
84เด็กหญิงณัฐธยาน์ ไลตะคุ27 พ.ค. 2564, 19:4066022010-เขาทรายทับคล้อพิทยา3537พิมพ์
85เด็กหญิงณิชาภา โต๊ะนาค27 พ.ค. 2564, 19:4166022010-เขาทรายทับคล้อพิทยา3538พิมพ์
86เด็กหญิงนนทวรรธน์ ชุ่มแย้ม27 พ.ค. 2564, 19:4266022010-เขาทรายทับคล้อพิทยา3539พิมพ์
87เด็กหญิงนฤภัทร ธมศิริศาสตร์27 พ.ค. 2564, 19:4266022010-เขาทรายทับคล้อพิทยา3540พิมพ์
88เด็กหญิงพรสินี ขำจุ่น27 พ.ค. 2564, 19:4266022010-เขาทรายทับคล้อพิทยา3541พิมพ์
89เด็กหญิงพิชามญชุ์ การะยะ27 พ.ค. 2564, 19:4266022010-เขาทรายทับคล้อพิทยา3542พิมพ์
90เด็กหญิงพิมพ์ชนก อินทร์ประสิทธิ์27 พ.ค. 2564, 19:4366022010-เขาทรายทับคล้อพิทยา3543พิมพ์
91เด็กชายอธิภัทร พงศ์อนันต์ศักดิ์27 พ.ค. 2564, 19:4366022010-เขาทรายทับคล้อพิทยา3544พิมพ์
92เด็กหญิงไอริสา ขุนศิริ27 พ.ค. 2564, 19:4366022010-เขาทรายทับคล้อพิทยา3545พิมพ์
93เด็กหญิงจิรภิญญา กีรติประสงค์-66012001-พิจิตรพิทยาคม3546พิมพ์
94เด็กชายธนากร ประสิทธิ์กสิกรรม-66012005-สระหลวงพิทยาคม3547พิมพ์
95เด็กหญิงกมลชนก อ่อนตานา-66012005-สระหลวงพิทยาคม3548พิมพ์
96เด็กหญิงฑิฆัมพร บัวผัน-66012005-สระหลวงพิทยาคม3549พิมพ์
97เด็กหญิงน้ำทิพย์ แร่เงิน-66012005-สระหลวงพิทยาคม3550พิมพ์
98เด็กหญิงบุญตา เกตุแก้ว-66012005-สระหลวงพิทยาคม3551พิมพ์
99เด็กหญิงมณีรัตน์ ชุ่มประมวล-66012005-สระหลวงพิทยาคม3552พิมพ์
100เด็กหญิงศิรภัสสร จิตรวิจารณ์-66012005-สระหลวงพิทยาคม3553พิมพ์
101เด็กหญิงชนม์นิภา เวชชะ-66012007-วังทรายพูนวิทยา3554พิมพ์
102เด็กหญิงฐานิตา พรมเชย-66012007-วังทรายพูนวิทยา3555พิมพ์
103เด็กหญิงณัฐธิดา มูลธิ-66012007-วังทรายพูนวิทยา3556พิมพ์
104เด็กหญิงณัฐนันท์ หงษ์วิลัย16 ก.พ. 2565, 18:2566012016-วังโมกข์พิทยาคม3557พิมพ์
105เด็กหญิงนีรนุช แผงตัน16 ก.พ. 2565, 18:2866012016-วังโมกข์พิทยาคม3558พิมพ์
106เด็กหญิงพกาวรรณ สอดศรี16 ก.พ. 2565, 18:3266012016-วังโมกข์พิทยาคม3559พิมพ์
107เด็กหญิงสุทธิกานต์ พนมรักษ์16 ก.พ. 2565, 18:3466012016-วังโมกข์พิทยาคม3560พิมพ์
108เด็กหญิงกัญลักษณ์ เปลี่ยนสันเทียะ-66022002-วังสำโรงวังหว้า3561พิมพ์
109เด็กหญิงเนาวรัตน์ เรืองจ้อย-66022002-วังสำโรงวังหว้า3562พิมพ์
110เด็กหญิงพตรพิมล ไกรสรเสนา-66022002-วังสำโรงวังหว้า3563พิมพ์
111เด็กหญิงสุภาวดี ดิษฐ์ทอง-66022002-วังสำโรงวังหว้า3564พิมพ์
112เด็กหญิงอิศริยาภรณ์ หอมทอง-66022002-วังสำโรงวังหว้า3565พิมพ์
113เด็กหญิงชุติมา คำวงศ์3 พ.ค. 2564, 11:4566022005-วังตะกูราษฎร์อุทิศ3566พิมพ์
114เด็กหญิงธัญญาภรณ์ อรุณภู่3 พ.ค. 2564, 11:3266022005-วังตะกูราษฎร์อุทิศ3567พิมพ์
115เด็กหญิงปนัดดา แซวหยวก3 พ.ค. 2564, 11:4366022005-วังตะกูราษฎร์อุทิศ3568พิมพ์
116เด็กหญิงปริณดา มูลอนันต์3 พ.ค. 2564, 11:4566022005-วังตะกูราษฎร์อุทิศ3569พิมพ์
117เด็กหญิงเบ็ญจวรรณ ตู้สระกาศ-66022009-ห้วยยาวพิทยาคม3570พิมพ์
118เด็กหญิงภัตติมา สุรินทร์-66022009-ห้วยยาวพิทยาคม3571พิมพ์
119เด็กหญิงศิริจาภรณ์ นำยศ-66022009-ห้วยยาวพิทยาคม3572พิมพ์
120เด็กหญิงสุดาพร จุนเนียง-66022009-ห้วยยาวพิทยาคม3573พิมพ์
121เด็กหญิงอินทิรา บัวรัตน์-66022009-ห้วยยาวพิทยาคม3574พิมพ์
122เด็กชายพิทักษ์ คุณกะมุด27 พ.ค. 2564, 19:4466022010-เขาทรายทับคล้อพิทยา3575พิมพ์
123เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ วงษ์ปา27 พ.ค. 2564, 19:4466022010-เขาทรายทับคล้อพิทยา3576พิมพ์
124เด็กหญิงณภัทร เกิดสว่าง27 พ.ค. 2564, 19:4566022010-เขาทรายทับคล้อพิทยา3577พิมพ์
125เด็กหญิงณัฐณิชา อินทนิล27 พ.ค. 2564, 19:4566022010-เขาทรายทับคล้อพิทยา3578พิมพ์
126เด็กหญิงธนัชญา นาคพันธ์27 พ.ค. 2564, 19:4566022010-เขาทรายทับคล้อพิทยา3579พิมพ์
127เด็กหญิงแพรนภา เพชรโต27 พ.ค. 2564, 19:4666022010-เขาทรายทับคล้อพิทยา3580พิมพ์
128เด็กหญิงแพรวรรณ ชัยชูโชติ27 พ.ค. 2564, 19:4666022010-เขาทรายทับคล้อพิทยา3581พิมพ์
129เด็กหญิงวรฤทัย เกตุบรรจง27 พ.ค. 2564, 19:4666022010-เขาทรายทับคล้อพิทยา3582พิมพ์
130เด็กหญิงสุชัญญา จันทรานนท์27 พ.ค. 2564, 19:4666022010-เขาทรายทับคล้อพิทยา3583พิมพ์
131เด็กหญิงอนันตญา มาลีแก้ว27 พ.ค. 2564, 19:4766022010-เขาทรายทับคล้อพิทยา3584พิมพ์
132เด็กหญิงลักษมน กัลยา-66022011-วันทีสถิตย์พิทยาคม3585พิมพ์
133เด็กหญิงสุมิตา เลิศปิยะพันธ์-66022013-แหลมรังวิทยาคม3586พิมพ์
134เด็กหญิงกชกร อุ่นเจริญ-66012002-หัวดงรัฐชนูปถัมภ์3587พิมพ์
135เด็กหญิงกัญญาวีร์ วันดี-66012002-หัวดงรัฐชนูปถัมภ์3588พิมพ์
136เด็กหญิงนงลักษณ์ พุ่มไสว-66012002-หัวดงรัฐชนูปถัมภ์3589พิมพ์
137เด็กหญิงจนิศิตา ใจใหญ่16 ก.พ. 2565, 18:3666012016-วังโมกข์พิทยาคม3590พิมพ์
138เด็กหญิงทิพปภา แว่นถิ่น16 ก.พ. 2565, 18:3866012016-วังโมกข์พิทยาคม3591พิมพ์
139เด็กหญิงนันท์นภัส ศรีสุนทร16 ก.พ. 2565, 18:4066012016-วังโมกข์พิทยาคม3592พิมพ์
140เด็กหญิงสุวนันท์ บัวขันธ์16 ก.พ. 2565, 18:4166012016-วังโมกข์พิทยาคม3593พิมพ์
141เด็กหญิงอรปรียา โสตะวงค์16 ก.พ. 2565, 18:4366012016-วังโมกข์พิทยาคม3594พิมพ์
142เด็กหญิงชาริษา หมื่นพันธ์3 พ.ค. 2564, 11:4666022005-วังตะกูราษฎร์อุทิศ3595พิมพ์
143เด็กหญิงภัทราพร คำภูมี3 พ.ค. 2564, 11:4766022005-วังตะกูราษฎร์อุทิศ3596พิมพ์
144เด็กหญิงภูสิตา จันทร์ป้อม3 พ.ค. 2564, 11:5066022005-วังตะกูราษฎร์อุทิศ3597พิมพ์
145เด็กหญิงวนัชพร ผู้หวัง3 พ.ค. 2564, 11:5266022005-วังตะกูราษฎร์อุทิศ3598พิมพ์
146เด็กหญิงวาสนา สุขสมบูรณ์3 พ.ค. 2564, 11:5266022005-วังตะกูราษฎร์อุทิศ3599พิมพ์
147เด็กหญิงวราพร บูชา21 ม.ค. 2564, 13:3966022008-ท่าเสาพิทยาคม3600พิมพ์
148เด็กหญิงปิยาภรณ์ รอดกรุด-66022009-ห้วยยาวพิทยาคม3601พิมพ์
149เด็กหญิงภัทราพร อินต้นวงค์-66022009-ห้วยยาวพิทยาคม3602พิมพ์
150เด็กหญิงวรัญญา กะลำพัก-66022009-ห้วยยาวพิทยาคม3603พิมพ์
151เด็กหญิงสุภัสสร สุขกาย-66022009-ห้วยยาวพิทยาคม3604พิมพ์
152เด็กหญิงอาริสา คงจุ้ย-66022009-ห้วยยาวพิทยาคม3605พิมพ์
153เด็กหญิงกันติศา ประคำ27 พ.ค. 2564, 19:4766022010-เขาทรายทับคล้อพิทยา3606พิมพ์
154เด็กหญิงกำไลทิพย์ หล่อทรัพย์27 พ.ค. 2564, 19:4766022010-เขาทรายทับคล้อพิทยา3607พิมพ์
155เด็กหญิงฐิติมา วิชาชัย27 พ.ค. 2564, 19:4866022010-เขาทรายทับคล้อพิทยา3608พิมพ์
156เด็กหญิงณัฐกานต์ ขุนเพ็ชร27 พ.ค. 2564, 19:4866022010-เขาทรายทับคล้อพิทยา3609พิมพ์
157เด็กหญิงธัญญลักษณ์ สิทธิ27 พ.ค. 2564, 19:4866022010-เขาทรายทับคล้อพิทยา3610พิมพ์
158เด็กหญิงนันทกานต์ ช่างอ่อง27 พ.ค. 2564, 19:4866022010-เขาทรายทับคล้อพิทยา3611พิมพ์
159เด็กหญิงบุญญาพร โตนาค27 พ.ค. 2564, 19:4966022010-เขาทรายทับคล้อพิทยา3612พิมพ์
160เด็กหญิงปาริฉัตร ท้าววิบูลย์27 พ.ค. 2564, 19:4966022010-เขาทรายทับคล้อพิทยา3613พิมพ์
161เด็กหญิงวิลาวัณย์ บัวสี27 พ.ค. 2564, 19:4966022010-เขาทรายทับคล้อพิทยา3614พิมพ์
162เด็กหญิงสุพัชชา รังกาวงษ์27 พ.ค. 2564, 19:5066022010-เขาทรายทับคล้อพิทยา3615พิมพ์
163นางสาวฐิมากรณ์ จำปา27 เม.ย. 2564, 12:2666012001-พิจิตรพิทยาคม3616พิมพ์
164นางสาวณัฐชยา ช้างพุ่ม27 เม.ย. 2564, 12:2666012001-พิจิตรพิทยาคม3617พิมพ์
165นางสาวณัฐธิดา เพ็ชรพิจิตร27 เม.ย. 2564, 12:2766012001-พิจิตรพิทยาคม3618พิมพ์
166นางสาวปัทมวรรณ เจริญทรัพย์27 เม.ย. 2564, 12:2866012001-พิจิตรพิทยาคม3619พิมพ์
167นางสาวพรธีรา สุ่นเดช27 เม.ย. 2564, 12:2966012001-พิจิตรพิทยาคม3620พิมพ์
168นางสาววริศรา อ้นอินทร์27 เม.ย. 2564, 12:2966012001-พิจิตรพิทยาคม3621พิมพ์
169นางสาวดวงศิริ เทศแท้-66012002-หัวดงรัฐชนูปถัมภ์3622พิมพ์
170นางสาวธัญวรัตน์ มีศรี-66012002-หัวดงรัฐชนูปถัมภ์3623พิมพ์
171นางสาวมนัสนันท์ คงหลี-66012002-หัวดงรัฐชนูปถัมภ์3624พิมพ์
172นางสาวสุพาพรรณ อุ่นใจ-66012002-หัวดงรัฐชนูปถัมภ์3625พิมพ์
173นางสาวอัจฉริยา แสงบุษย์-66012002-หัวดงรัฐชนูปถัมภ์3626พิมพ์
174นายจักรพงษ์ อุนานันท์14 ก.ค. 2564, 18:5066012004-เมธีพิทยา3627พิมพ์
175นางสาวกรรณิการ์ แก้วทอง-66012005-สระหลวงพิทยาคม3628พิมพ์
176นางสาวชนฤดี เรืองศิริ-66012005-สระหลวงพิทยาคม3629พิมพ์
177นางสาววันวิสา จีนสวัสดิ์-66012005-สระหลวงพิทยาคม3630พิมพ์
178นางสาวอลิสา ธรรมเจริญ-66012005-สระหลวงพิทยาคม3631พิมพ์
179นางสาวศิญากานต์ จิรพะชิตสุนทร-66012008-สรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม3632พิมพ์
180นางสาวสิรภัทร ใจคำ-66012008-สรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม3633พิมพ์
181นางสาวเพ็ญพรรษา คงเจริญ-66012011-กำแพงดินพิทยาคม3634พิมพ์
182นางสาวสุชัญญา แสงเพ็ชร-66012011-กำแพงดินพิทยาคม3635พิมพ์
183นางสาวอริษา ดีบาล-66012011-กำแพงดินพิทยาคม3636พิมพ์
184นายก่อเกียรติ อ่อนทอง16 ก.พ. 2565, 18:4566012016-วังโมกข์พิทยาคม3637พิมพ์
185นางสาวโชติกา มั่นสอาด16 ก.พ. 2565, 18:4766012016-วังโมกข์พิทยาคม3638พิมพ์
186นางสาวศิริวรรณ นนสุวรรณ์16 ก.พ. 2565, 18:4866012016-วังโมกข์พิทยาคม3639พิมพ์
187นางสาวปรียานุช บัวหลวง3 พ.ค. 2564, 11:5366022005-วังตะกูราษฎร์อุทิศ3640พิมพ์
188นางสาวพัชรีย์ บัวหลวง3 พ.ค. 2564, 11:5566022005-วังตะกูราษฎร์อุทิศ3641พิมพ์
189นายวรภพ กุลทอง3 พ.ค. 2564, 11:5766022005-วังตะกูราษฎร์อุทิศ3642พิมพ์
190นายชนาธิป คล้ายพุ่ม7 มิ.ย. 2564, 14:2566022008-ท่าเสาพิทยาคม3643พิมพ์
191นางสาวณิชกานต์ เชิดชู7 มิ.ย. 2564, 14:2566022008-ท่าเสาพิทยาคม3644พิมพ์
192นางสาวบุษกร สุขสว่าง7 มิ.ย. 2564, 14:2566022008-ท่าเสาพิทยาคม3645พิมพ์
193นางสาวสุพรรษา พรมอ่อน7 มิ.ย. 2564, 14:2566022008-ท่าเสาพิทยาคม3646พิมพ์
194นางสาวอริสา เจียมรัมย์7 มิ.ย. 2564, 14:2566022008-ท่าเสาพิทยาคม3647พิมพ์
195นางสาวแต้มขวัญ กะระณี-66022009-ห้วยยาวพิทยาคม3648พิมพ์
196นางสาวปนัดดา ทองประสาน-66022009-ห้วยยาวพิทยาคม3649พิมพ์
197นางสาวหนึ่งฤทัย ศรีวะสุทธิ์22 ก.พ. 2564, 07:5466022011-วันทีสถิตย์พิทยาคม3650พิมพ์
198นางสาวชื่นชนก ลาปะ-66022013-แหลมรังวิทยาคม3651พิมพ์
199นางสาวพนิดา ศิริ-66012002-หัวดงรัฐชนูปถัมภ์3652พิมพ์
200นางสาวพัณณิตา คล้ายเพ็ชร-66012002-หัวดงรัฐชนูปถัมภ์3653พิมพ์
201นางสาวศตพร ชะอุ่ม-66012002-หัวดงรัฐชนูปถัมภ์3654พิมพ์
202นางสาวสุวิชา ทองอยู่-66012002-หัวดงรัฐชนูปถัมภ์3655พิมพ์
203นางสาวอธิติญา อาณาเขต-66012002-หัวดงรัฐชนูปถัมภ์3656พิมพ์
204นางสาวกมล ดำมินเศก-66012004-เมธีพิทยา3657พิมพ์
205นางสาวพิญาดา วงค์ชมภู-66012004-เมธีพิทยา3658พิมพ์
206นางสาวอริสรา พุกสุข-66012004-เมธีพิทยา3659พิมพ์
207นางสาวกาญจนา มกลูดอิน-66012008-สรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม3660พิมพ์
208นางสาวเกศินี จันทร์เงิน-66012008-สรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม3661พิมพ์
209นางสาวกานต์ธิดา สังคง-66012015-วชิรบารมีพิทยาคม3662พิมพ์
210นายวีรภัทร จันทร์อยู่-66012015-วชิรบารมีพิทยาคม3663พิมพ์
211นายปิยวัฒน์ อุ่นแก้ว9 เม.ย. 2564, 14:2366022001-ตะพานหิน3664พิมพ์
212นางสาวมลิวรรณ ภู่ยิ้ม9 เม.ย. 2564, 14:2466022001-ตะพานหิน3665พิมพ์
213นางสาวอมลวัทน์ พานิชการ9 เม.ย. 2564, 14:2466022001-ตะพานหิน3666พิมพ์
214นางสาวกนกพร แก้วพิเมย3 พ.ค. 2564, 11:5966022005-วังตะกูราษฎร์อุทิศ3667พิมพ์
215นางสาวฟ้าใส โพธิ์วัน3 พ.ค. 2564, 12:0066022005-วังตะกูราษฎร์อุทิศ3668พิมพ์
216นางสาวเสาวลักษณ์ แก้วกองทอง-66022005-วังตะกูราษฎร์อุทิศ3669พิมพ์
217นางสาวกัลยากร สาระพินิจ28 ม.ค. 2564, 15:3266022008-ท่าเสาพิทยาคม3670พิมพ์
218นายเกียรติศักดิ์ แจ้งไล้28 ม.ค. 2564, 15:3266022008-ท่าเสาพิทยาคม3671พิมพ์
219นางสาวชาริกา บุญคำ28 ม.ค. 2564, 15:3266022008-ท่าเสาพิทยาคม3672พิมพ์
220นางสาวญาณี สุขปาน28 ม.ค. 2564, 15:3266022008-ท่าเสาพิทยาคม3673พิมพ์
221นางสาวศิริวรรณ นาคคชฤทธิ์28 ม.ค. 2564, 15:3266022008-ท่าเสาพิทยาคม3674พิมพ์
222นางสาววีรวรรณ์ เกิดดี20 ม.ค. 2564, 11:2566022009-ห้วยยาวพิทยาคม3675พิมพ์
223นายกอบแก้ว ไตรพรม27 พ.ค. 2564, 19:5066022010-เขาทรายทับคล้อพิทยา3676พิมพ์
224นายกิตติยา มีจิตอันสง่า27 พ.ค. 2564, 19:5166022010-เขาทรายทับคล้อพิทยา3677พิมพ์
225นายกิติยา มีขวัญ27 พ.ค. 2564, 19:5166022010-เขาทรายทับคล้อพิทยา3678พิมพ์
226นางสาวชนาพร สีพุธ27 พ.ค. 2564, 19:5166022010-เขาทรายทับคล้อพิทยา3679พิมพ์
227นายณภัทร อุตะจันทร์27 พ.ค. 2564, 19:5166022010-เขาทรายทับคล้อพิทยา3680พิมพ์
228นางสาวณัฐนิชา ใหม่เอี่ยม27 พ.ค. 2564, 19:5166022010-เขาทรายทับคล้อพิทยา3681พิมพ์
229นางสาวนภัสสร เอี่ยมพันธ์27 พ.ค. 2564, 19:5266022010-เขาทรายทับคล้อพิทยา3682พิมพ์
230นางสาวรุ่งทิวา องอาจ27 พ.ค. 2564, 19:5266022010-เขาทรายทับคล้อพิทยา3683พิมพ์
231นายสุรทิน เสมารัมย์27 พ.ค. 2564, 19:5266022010-เขาทรายทับคล้อพิทยา3684พิมพ์
232นายอำนาจ กล่ำทวี27 พ.ค. 2564, 19:5366022010-เขาทรายทับคล้อพิทยา3685พิมพ์
233นางสาวฐิติมา กลิ่นขำ27 พ.ค. 2564, 19:5366012002-หัวดงรัฐชนูปถัมภ์3686พิมพ์
234นางสาวนันทิชา แกสันเทียะ27 พ.ค. 2564, 19:5366012002-หัวดงรัฐชนูปถัมภ์3687พิมพ์
235นางสาวแพรทองแท้ มนัสตรง27 พ.ค. 2564, 19:5366012002-หัวดงรัฐชนูปถัมภ์3688พิมพ์
236นางสาวรุ่งทิพย์ สังข์ศรี-66012002-หัวดงรัฐชนูปถัมภ์3689พิมพ์
237นายกฤษณะ คล้ายประยูร-66012002-หัวดงรัฐชนูปถัมภ์3690พิมพ์
238นางสาวกรรณิการ์ เกิดเนตร-66012004-เมธีพิทยา3691พิมพ์
239นางสาวกรรณิการ์ เเก้วอำไพ-66012004-เมธีพิทยา3692พิมพ์
240นางสาวเกตุศิริน คชคง-66012004-เมธีพิทยา3693พิมพ์
241นางสาวจิราภา ประสพสุวรรณ-66012004-เมธีพิทยา3694พิมพ์
242นางสาวทิพย์รัตน์ ชูเมือง-66012004-เมธีพิทยา3695พิมพ์
243นางสาวขวัญชีวา สุดศรีวัง-66012005-สระหลวงพิทยาคม3696พิมพ์
244นางสาวจิตรลดา อู่เจริญพงศ์19 ก.พ. 2564, 13:3166012005-สระหลวงพิทยาคม3697พิมพ์
245นางสาวชมพูนุท พุทธสงกรานต์-66012005-สระหลวงพิทยาคม3698พิมพ์
246นางสาวณัฐนันท์ พลอยเขียว-66012005-สระหลวงพิทยาคม3699พิมพ์
247นางสาวณัฐวดี อุดมเกตุ-66012005-สระหลวงพิทยาคม3700พิมพ์
248นางสาวนรีรัตน์ บุระดา-66012005-สระหลวงพิทยาคม3701พิมพ์
249นางสาวนฤมล ภูพุ่ม-66012005-สระหลวงพิทยาคม3702พิมพ์
250นางสาวปรียานุช โกปั้น-66012005-สระหลวงพิทยาคม3703พิมพ์
251นางสาวปาณิสรา ขัดสม-66012005-สระหลวงพิทยาคม3704พิมพ์
252นางสาวพัชรวดี เทศแก้ว-66012005-สระหลวงพิทยาคม3705พิมพ์
253นางสาววิลาวัณย์ มั่นนุช-66012005-สระหลวงพิทยาคม3706พิมพ์
254นางสาวศกลวรรณ ทองยิ้ม-66012005-สระหลวงพิทยาคม3707พิมพ์
255นางสาวสโรชา สุขทัศน์-66012005-สระหลวงพิทยาคม3708พิมพ์
256นางสาวอรทัย สโมสร-66012005-สระหลวงพิทยาคม3709พิมพ์
257นายอดิศักดิ์ แสงจันทร์-66012005-สระหลวงพิทยาคม3710พิมพ์
258นายพีรณัฐ อ่างบุญตา-66012007-วังทรายพูนวิทยา3711พิมพ์
259นางสาวชลลดา บัวดี-66012008-สรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม3712พิมพ์
260นางสาวกัญญารัตน์ สกุลนี16 ก.พ. 2565, 18:5066012016-วังโมกข์พิทยาคม3713พิมพ์
261นางสาวจิตติมา สืบมา14 ก.ค. 2564, 10:1866012016-วังโมกข์พิทยาคม3714พิมพ์
262นางสาวจิรกานต์ บุตรเอื้อ14 ก.ค. 2564, 10:1866012016-วังโมกข์พิทยาคม3715พิมพ์
263นางสาวณัฐธิชา สายกระสุน16 ก.พ. 2565, 18:5166012016-วังโมกข์พิทยาคม3716พิมพ์
264นางสาวธัญญารักษ์ ไชยเชษฐ14 ก.ค. 2564, 10:1866012016-วังโมกข์พิทยาคม3717พิมพ์
265นางสาวจิราลักษณ์ อ่อนศรี3 พ.ค. 2564, 12:0366022005-วังตะกูราษฎร์อุทิศ3718พิมพ์
266นางสาวนันทิกานต์ จันทร์บัว3 พ.ค. 2564, 12:0366022005-วังตะกูราษฎร์อุทิศ3719พิมพ์
267นางสาวพรรณษา ป้อมวิสาน7 มิ.ย. 2564, 14:2966022008-ท่าเสาพิทยาคม3720พิมพ์
268นางสาวสุดารัตน์ คำชอบ7 มิ.ย. 2564, 14:2966022008-ท่าเสาพิทยาคม3721พิมพ์
269นายธีรภัทร บุญฟุ้ง7 มิ.ย. 2564, 14:2966022008-ท่าเสาพิทยาคม3722พิมพ์
270นางสาวณัฐฏธิดา สุขแจ่ม-66022009-ห้วยยาวพิทยาคม3723พิมพ์
271นางสาวเพชรรินทร์ สินสวัสดิ์6 ก.ค. 2564, 14:4966022009-ห้วยยาวพิทยาคม3724พิมพ์