กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านฯ ปี ๖๓ (ผลการแข่งขัน ก.พ.-๓)

ลำดับชื่อ-นามสกุลวันที่พิมพ์ตำแหน่งโรงเรียนเลขทะเบียนพิมพ์
1นางนันทพร แช่มจุ้ย1 พ.ย. 2564, 11:2262012001-กำแพงเพชรพิทยาคม2421พิมพ์
2นางอภิญญา ชาญเชี่ยว19 ก.พ. 2564, 14:4162012001-กำแพงเพชรพิทยาคม2422พิมพ์
3นางสาวธัญลักษณ์ หุตะเสวี24 ก.พ. 2564, 15:1062012001-กำแพงเพชรพิทยาคม2423พิมพ์
4นางสาวนวลจันทร์ คล้ายจ้อย19 ก.พ. 2564, 14:4262012001-กำแพงเพชรพิทยาคม2424พิมพ์
5นางสาวบุรีรัตน์ สือพัฒธิมา19 ก.พ. 2564, 14:4362012001-กำแพงเพชรพิทยาคม2425พิมพ์
6นางสาวประสานใจ หุตะเสวี พงษธา19 ก.พ. 2564, 14:4462012001-กำแพงเพชรพิทยาคม2426พิมพ์
7นางสาวสวรรยา จันทร์พุฒ19 ก.พ. 2564, 14:4562012001-กำแพงเพชรพิทยาคม2427พิมพ์
8นายนเรศ ยิ้มโรจน์24 ก.พ. 2564, 15:1162012001-กำแพงเพชรพิทยาคม2428พิมพ์
9นางชนิดา วนสินธุ์-62012002-วชิรปราการวิทยาคม2429พิมพ์
10นางนภาดา จงสวัสดิ์-62012002-วชิรปราการวิทยาคม2430พิมพ์
11นางปรียานุช เรืองสวัสดิ์-62012002-วชิรปราการวิทยาคม2431พิมพ์
12นางรุ่งรัตน์ เรืองดี-62012002-วชิรปราการวิทยาคม2432พิมพ์
13นางศิริรักษ์ บำรุงเวช-62012002-วชิรปราการวิทยาคม2433พิมพ์
14นางสาวดารัตน์ แอธน30 เม.ย. 2564, 13:4362012002-วชิรปราการวิทยาคม2434พิมพ์
15นางสาวภัทราวดี บิณฑวิหค-62012002-วชิรปราการวิทยาคม2435พิมพ์
16นางสาวอุไรวรรณ คัชพงษ์-62012002-วชิรปราการวิทยาคม2436พิมพ์
17นายอธิษฐ์ กันชาติ-62012002-วชิรปราการวิทยาคม2437พิมพ์
18นายเอกชัย ตานะกุล-62012002-วชิรปราการวิทยาคม2438พิมพ์
19นางจันทร์ทรา หลีสกุล13 พ.ค. 2564, 11:1262012003-ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา2439พิมพ์
20นางสาวพรเพ็ญ ชูทุ่ม-62012003-ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา2440พิมพ์
21นางสาวรติมา บุษย์ศรีเจริญ-62012003-ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา2441พิมพ์
22นางสาวสุภาภรณ์ ถาวร-62012003-ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา2442พิมพ์
23นางสาวอรพินท์ กึกก้อง5 ส.ค. 2564, 10:4462012003-ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา2443พิมพ์
24นายณัฏฐชัย เหมือนอินทร์-62012003-ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา2444พิมพ์
25นายณัฐวุฒิ นุตตะโยธิน-62012003-ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา2445พิมพ์
26นายรัตนพล เรืองอนันต์-62012003-ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา2446พิมพ์
27นายอนุสรณ์ อินทะนะ-62012003-ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา2447พิมพ์
28นางธนิษฐา อินทะสี-62012004-วัชรวิทยา2448พิมพ์
29นางนิภาวดี น่วมอินทร์-62012004-วัชรวิทยา2449พิมพ์
30นางพรทิพย์ มั่นทรัพย์10 พ.ย. 2564, 00:0562012004-วัชรวิทยา2450พิมพ์
31นางสุรชา บุรุษศรี10 พ.ย. 2564, 00:0562012004-วัชรวิทยา2451พิมพ์
32นางสาว กนกเรขา รักษ์ชนม์7 ม.ค. 2564, 09:0462012004-วัชรวิทยา2452พิมพ์
33นางสาวนฤมล นภาพันธ์เสรีกุล10 พ.ย. 2564, 00:0562012004-วัชรวิทยา2453พิมพ์
34นางสาวนันทิดา ฉัตรทอง-62012004-วัชรวิทยา2454พิมพ์
35นางสาวมาลัย ฟองนิ้ว-62012004-วัชรวิทยา2455พิมพ์
36นางสาวสุพรรษา บินเย็น-62012004-วัชรวิทยา2456พิมพ์
37นายกิตติธัช ทองเพชร-62012004-วัชรวิทยา2457พิมพ์
38นายธีรวิทย์ เนียมโภคะ-62012004-วัชรวิทยา2458พิมพ์
39ว่าที่ร้อยตรีหญิงภัศราวรรณ ชุมเสน22 พ.ค. 2564, 13:3262012004-วัชรวิทยา2459พิมพ์
40นางสาวกมลวรรณ อินทรสูต-62012005-คณฑีพิทยาคม2460พิมพ์
41นางสาวกฤติดา รัตถา-62012005-คณฑีพิทยาคม2461พิมพ์
42นางสาวเกษมณี ชิดประทุม8 ก.ย. 2564, 23:4362012005-คณฑีพิทยาคม2462พิมพ์
43นางสาวจุฑารัตน์ อัฑฒ์ธนรัตน์21 พ.ค. 2564, 21:0362012005-คณฑีพิทยาคม2463พิมพ์
44นางสาววิริยาภรณ์ สมศรี-62012005-คณฑีพิทยาคม2464พิมพ์
45นายธีรรัชต์ แสงสิริปรีชา18 ม.ค. 2565, 15:1362012005-คณฑีพิทยาคม2465พิมพ์
46นายบัณฑิต ตาวุ่น-62012005-คณฑีพิทยาคม2466พิมพ์
47นายปรัชญา วัฒนศิริ-62012005-คณฑีพิทยาคม2467พิมพ์
48นายมงคล โพธิ์ม่วง5 ม.ค. 2564, 14:3062012005-คณฑีพิทยาคม2468พิมพ์
49นางทัศนี อ่วมโพธิ์20 ส.ค. 2564, 15:2562012006-นาบ่อคำวิทยาคม2469พิมพ์
50นางธนาภรณ์ จันทร์เนตร-62012006-นาบ่อคำวิทยาคม2470พิมพ์
51นางสาวฐิติรัตน์ สิงคำโล18 ม.ค. 2564, 14:5462012006-นาบ่อคำวิทยาคม2471พิมพ์
52นางสาวบุญญดา จันทร์น้อย-62012006-นาบ่อคำวิทยาคม2472พิมพ์
53นางสาวปิยธิดา วงศ์ประสิทธิ์-62012006-นาบ่อคำวิทยาคม2473พิมพ์
54นางสาวยุวดี ฮามคำฮัก-62012006-นาบ่อคำวิทยาคม2474พิมพ์
55นางสาวรัตนสุดา เกตศรี-62012006-นาบ่อคำวิทยาคม2475พิมพ์
56นางสาวสาวิกา ทรัพยประภา-62012006-นาบ่อคำวิทยาคม2476พิมพ์
57นายกฤษณะ สาลีเจริญ-62012006-นาบ่อคำวิทยาคม2477พิมพ์
58นายอิทธิเดช น้อมนวล-62012006-นาบ่อคำวิทยาคม2478พิมพ์
59นางผกาภรณ์ บุญเนรมิตร-62012007-นครไตรตรึงษ์2479พิมพ์
60นางเพ็ญศรี เกียรติสุดาเกื้อกูล-62012007-นครไตรตรึงษ์2480พิมพ์
61นางสุภาวดี ฤกษ์หร่าย-62012007-นครไตรตรึงษ์2481พิมพ์
62นางสาวกิติยาภรณ์ ป้อมคำ11 พ.ค. 2564, 16:2162012007-นครไตรตรึงษ์2482พิมพ์
63นางสาวชลณพรรธษ์ ศรีเริงหล้า11 พ.ค. 2564, 16:2062012007-นครไตรตรึงษ์2483พิมพ์
64นางสาวภัทริดาวดี นามวัง-62012007-นครไตรตรึงษ์2484พิมพ์
65นางสาวยิ่งรัก ทองมีทศพร-62012007-นครไตรตรึงษ์2485พิมพ์
66นางสาวสุรินทร์ทิพย์ ชัยชนะ-62012007-นครไตรตรึงษ์2486พิมพ์
67นายชานนท์ พุทธรักษา-62012007-นครไตรตรึงษ์2487พิมพ์
68นายพงษ์ศักดิ์ เกียรติสุดาเกื้อกูล-62012007-นครไตรตรึงษ์2488พิมพ์
69นางสาวประภาพร กิจประชา-62012008-วังตะเคียนประชานุสรณ์2489พิมพ์
70นางสาวปราณชลี อ่ำเจริญ6 ม.ค. 2564, 11:4362012008-วังตะเคียนประชานุสรณ์2490พิมพ์
71นางสาวพรวิไล สามงามเหล็ก6 ม.ค. 2564, 11:4362012008-วังตะเคียนประชานุสรณ์2491พิมพ์
72นางสาวรัชนู เนียมก้อน6 ม.ค. 2564, 13:4562012008-วังตะเคียนประชานุสรณ์2492พิมพ์
73นางปัทมา แป้นพุดเย็น-62012009-หนองกองพิทยาคม2493พิมพ์
74นางพรรณนิภา แก้วปัด-62012009-หนองกองพิทยาคม2494พิมพ์
75นางสาวปัทมา บุญเจริญพงค์-62012009-หนองกองพิทยาคม2495พิมพ์
76นางสาวเรวดี จันทะคุณ-62012009-หนองกองพิทยาคม2496พิมพ์
77นางสาววิภารัตน์ พลอยงาม-62012009-หนองกองพิทยาคม2497พิมพ์
78นางปรียาวรรณ ศรีพารา25 ม.ค. 2565, 15:3862012010-เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร2498พิมพ์
79นางภาสิณี นิธิศภัทท์25 ม.ค. 2565, 15:3962012010-เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร2499พิมพ์
80นางสาลี่ อุตมา25 ม.ค. 2565, 15:3962012010-เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร2500พิมพ์
81นางอนามิกา คงเพชรศักดิ์25 ม.ค. 2565, 15:3962012010-เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร2501พิมพ์
82นางอรสา อิ่มใจ25 ม.ค. 2565, 15:3962012010-เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร2502พิมพ์
83นางสาวจงกล ทาโว25 ม.ค. 2565, 15:4062012010-เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร2503พิมพ์
84นางสาวนันทวัน ขวัญศรีทองมั่น25 ม.ค. 2565, 15:4062012010-เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร2504พิมพ์
85นางสาวสาวิตรี สร้างนอก-62012010-เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร2505พิมพ์
86นายเกรียงไกร น่วมเลิศ25 ม.ค. 2565, 15:4062012010-เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร2506พิมพ์
87นายทัพไท พร้อมเพรียง25 ม.ค. 2565, 15:4062012010-เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร2507พิมพ์
88นางกชพรรณ ทวีจะกิจ-62012011-ไทรงามพิทยาคม2508พิมพ์
89นางณัฐพร เทศกาล-62012011-ไทรงามพิทยาคม2509พิมพ์
90นางธนรัตน์ ปิติพืช-62012011-ไทรงามพิทยาคม2510พิมพ์
91นางภัทรศยา คำสวัสดิ์-62012011-ไทรงามพิทยาคม2511พิมพ์
92นางสุวิมล ภูนคร-62012011-ไทรงามพิทยาคม2512พิมพ์
93นางแสงเดือน ทองดอนแฝง-62012011-ไทรงามพิทยาคม2513พิมพ์
94นางสาวชรินทิพย์ วงค์แก้ว-62012011-ไทรงามพิทยาคม2514พิมพ์
95นางสาวดวงมณี พิลึก-62012011-ไทรงามพิทยาคม2515พิมพ์
96นางสาวสุจิตรา แสงเรือง-62012011-ไทรงามพิทยาคม2516พิมพ์
97นางรัตนา ปัญญา8 ก.พ. 2564, 19:3562012013-พรานกระต่ายพิทยาคม2517พิมพ์
98นางศิริพร มั่นเกษตรกิจ-62012013-พรานกระต่ายพิทยาคม2518พิมพ์
99นางสุภรัตน์ รัตนประภา-62012013-พรานกระต่ายพิทยาคม2519พิมพ์
100นางสาวกิ่งดาว กุลชา13 ม.ค. 2564, 09:4662012013-พรานกระต่ายพิทยาคม2520พิมพ์
101นางสาวณัฐชนันท์พร ทิพมนต์23 เม.ย. 2564, 16:3262012013-พรานกระต่ายพิทยาคม2521พิมพ์
102นางสาวปิยะสรวง กุลมาลา13 ม.ค. 2564, 09:1362012013-พรานกระต่ายพิทยาคม2522พิมพ์
103นางสาวพัชราภรณ์ ฟุ่มเฟือย13 ม.ค. 2564, 09:4762012013-พรานกระต่ายพิทยาคม2523พิมพ์
104นางสาวศรีไพร ขอนทอง8 ก.พ. 2564, 19:3562012013-พรานกระต่ายพิทยาคม2524พิมพ์
105นางสาวสมหญิง บดีรัฐ13 ม.ค. 2564, 09:4662012013-พรานกระต่ายพิทยาคม2525พิมพ์
106นางสาวสาวิตรี ศิริเวิน-62012013-พรานกระต่ายพิทยาคม2526พิมพ์
107นางสาวสุกัญญา ถาวร22 เม.ย. 2564, 17:4062012013-พรานกระต่ายพิทยาคม2527พิมพ์
108นางสาวสุดสายใจ อินกรัด13 ม.ค. 2564, 09:4062012013-พรานกระต่ายพิทยาคม2528พิมพ์
109นางสาวสุวนี​ เมฆพัฒน์19 ธ.ค. 2564, 16:5062012013-พรานกระต่ายพิทยาคม2529พิมพ์
110นางสาวรมิดา จิตติวัฒนาการ-62012013-พรานกระต่ายพิทยาคม2530พิมพ์
111นางจิตรานนท์ อินทพงษ์-62012013-พรานกระต่ายพิทยาคม2531พิมพ์
112นางสาวภัทรณัญ กัลปพฤกษ์-62012013-พรานกระต่ายพิทยาคม2532พิมพ์
113นางสาวสุภาภรณ์ ฤมิตร29 ม.ค. 2564, 09:3262012013-พรานกระต่ายพิทยาคม2533พิมพ์
114นางนิภาวรรณ คงไทย29 มิ.ย. 2564, 14:5362012014-พิไกรวิทยา2534พิมพ์
115นางสาวชวลี หอมรื่น6 ม.ค. 2564, 12:3662012014-พิไกรวิทยา2535พิมพ์
116นางสาวดลชนก พัชนี6 ม.ค. 2564, 12:3762012014-พิไกรวิทยา2536พิมพ์
117นางสาวแสงอรุณ รุ้งกระดี่6 ม.ค. 2564, 12:3962012014-พิไกรวิทยา2537พิมพ์
118นายวิชัย พลับดี9 ม.ค. 2564, 11:3762012014-พิไกรวิทยา2538พิมพ์
119นางสาวกมลฉัตร ทองโชติ-62012015-เรืองวิทย์พิทยาคม2539พิมพ์
120นางสาวกมลรัตน์ พวงเงิน-62012015-เรืองวิทย์พิทยาคม2540พิมพ์
121นางสาวกฤษณา ทิมสี-62012015-เรืองวิทย์พิทยาคม2541พิมพ์
122นางสาวปรวรรณ บุญประเสริฐ-62012015-เรืองวิทย์พิทยาคม2542พิมพ์
123นางสาวพิชชาภา บุญนิตย์-62012015-เรืองวิทย์พิทยาคม2543พิมพ์
124นางสาวศศิภา ศรีสม-62012015-เรืองวิทย์พิทยาคม2544พิมพ์
125นายชนะภัย ศิริเจริญ-62012015-เรืองวิทย์พิทยาคม2545พิมพ์
126นายทวีศักดิ์ โทนสังข์อินทร์13 ม.ค. 2564, 15:5762012015-เรืองวิทย์พิทยาคม2546พิมพ์
127นายนิพนธ์ ทองหล่อ-62012015-เรืองวิทย์พิทยาคม2547พิมพ์
128นายเผ่าชาย ชาญเชี่ยว-62012015-เรืองวิทย์พิทยาคม2548พิมพ์
129นางมณฑิรา ลี้อิสระชัยเจริญ-62012016-ลานกระบือวิทยา2549พิมพ์
130นางมาไล พลเก่ง-62012016-ลานกระบือวิทยา2550พิมพ์
131นางอาวร โฉมศรี-62012016-ลานกระบือวิทยา2551พิมพ์
132นางสาวกรวรรณ โฉมเกษ-62012016-ลานกระบือวิทยา2552พิมพ์
133นางสาวธันย์ชนก มีมาก-62012016-ลานกระบือวิทยา2553พิมพ์
134นางสาวภัทรากร เจนจบ-62012016-ลานกระบือวิทยา2554พิมพ์
135นางสาวมาลิณี โชติน้อย-62012016-ลานกระบือวิทยา2555พิมพ์
136นางสาววิมล เกษแก้ว-62012016-ลานกระบือวิทยา2556พิมพ์
137นางสาวสุรีรัตน์ อํ่าเชื้อ-62012016-ลานกระบือวิทยา2557พิมพ์
138นางสาวอรทัย เจียมประยูร-62012016-ลานกระบือวิทยา2558พิมพ์
139นายวัชระพงศ์ ปัญญาเครือ1 พ.ย. 2564, 11:1962012017-มัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร2559พิมพ์
140นางปิยะนุช ผลแก้ว22 ม.ค. 2564, 13:0762012018-ราษฎร์ปรีชาวิทยาคม2560พิมพ์
141นางอรวิภา ยิ้มเสงี่ยม-62012018-ราษฎร์ปรีชาวิทยาคม2561พิมพ์
142นางสาวกมลชนก ดวงคำ22 ม.ค. 2564, 13:0362012018-ราษฎร์ปรีชาวิทยาคม2562พิมพ์
143นางสาวสกุลรัตน์ ศรีวิชัยจันทร์10 พ.ย. 2564, 00:2062012018-ราษฎร์ปรีชาวิทยาคม2563พิมพ์
144นายธนากร แตงอ่อน16 ม.ค. 2564, 14:5462012018-ราษฎร์ปรีชาวิทยาคม2564พิมพ์
145นางโสภิญญา ดารา12 เม.ย. 2565, 16:4662012019-โกสัมพีวิทยา2565พิมพ์
146นางสาวณัฏฐ์พลิน ไตรสินเตชากร11 ต.ค. 2564, 16:4962012019-โกสัมพีวิทยา2566พิมพ์
147นางสาวพัชรินทร์ จันที-62012019-โกสัมพีวิทยา2567พิมพ์
148นางสาวแสงนาวี ฉิมมากรม-62012019-โกสัมพีวิทยา2568พิมพ์
149นางสาวชาลี เปี่ยมพลอย3 มิ.ย. 2564, 15:0262022002-สักงามวิทยา2569พิมพ์
150นางสาวพรทิพย์ พ่วงแตง3 มิ.ย. 2564, 15:0362022002-สักงามวิทยา2570พิมพ์
151นางสาวสุดสวาท ฐานะ3 มิ.ย. 2564, 15:0662022002-สักงามวิทยา2571พิมพ์
152นายภัทรพล เมฆพินธุ์3 มิ.ย. 2564, 15:1062022002-สักงามวิทยา2572พิมพ์
153นายสุริยาวุธ ธูปขุนทด19 ส.ค. 2564, 17:4562022002-สักงามวิทยา2573พิมพ์
154นางสาวพันทิดา ทาวงษ์10 พ.ย. 2564, 00:2062022003-คลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์2574พิมพ์
155นางณภัทร เอี่ยมเลิศ28 ม.ค. 2564, 19:5562022004-ขาณุวิทยา2575พิมพ์
156นางมธุรส ปานเหง้า28 ม.ค. 2564, 19:5662022004-ขาณุวิทยา2576พิมพ์
157นางยุพา ศิริรุ่งวัฒนชัย28 ม.ค. 2564, 19:5662022004-ขาณุวิทยา2577พิมพ์
158นางสุภาพ จองตามา28 ม.ค. 2564, 19:5762022004-ขาณุวิทยา2578พิมพ์
159นางสุภาพร โพธิ์ศรี28 ม.ค. 2564, 19:5762022004-ขาณุวิทยา2579พิมพ์
160นางสุวัฒนี บุญแผ่ผล28 ม.ค. 2564, 19:5762022004-ขาณุวิทยา2580พิมพ์
161นางสาวชฏาพร นิลเกษม28 ม.ค. 2564, 19:5862022004-ขาณุวิทยา2581พิมพ์
162นางสาวดุษฏี กฐินทอง3 เม.ย. 2564, 10:0462022004-ขาณุวิทยา2582พิมพ์
163นางสาวนฤมล คชเถื่อน28 ม.ค. 2564, 19:5962022004-ขาณุวิทยา2583พิมพ์
164นางสาวบุปผา ทุ่งพรวญ28 ม.ค. 2564, 19:5962022004-ขาณุวิทยา2584พิมพ์
165นางสาวปฐมา พุทธเสม28 ม.ค. 2564, 19:5962022004-ขาณุวิทยา2585พิมพ์
166นางสาวอัจฉราพรรณ ขัดทาน28 ม.ค. 2564, 20:0062022004-ขาณุวิทยา2586พิมพ์
167นายรพีภัทร ขันตี28 ม.ค. 2564, 20:0162022004-ขาณุวิทยา2587พิมพ์
168นายศุภชัย ทองชม28 ม.ค. 2564, 20:0162022004-ขาณุวิทยา2588พิมพ์
169ว่าที่ร้อยตรีจีระโชติ นิลเกษม28 ม.ค. 2564, 20:0262022004-ขาณุวิทยา2589พิมพ์
170นางนุชจรี หลำใจซื่อ18 ม.ค. 2564, 15:0462022007-สลกบาตรวิทยา2590พิมพ์
171นางปิยนันท์ ธนภูมิพานิช18 ม.ค. 2564, 15:0462022007-สลกบาตรวิทยา2591พิมพ์
172นางศศิธร แสงศักดิ์18 ม.ค. 2564, 15:0462022007-สลกบาตรวิทยา2592พิมพ์
173นางสาวดลนภา มั่นแก้ว19 ม.ค. 2564, 12:1262022007-สลกบาตรวิทยา2593พิมพ์
174นางสาวธนิษฐา อาลัย18 ม.ค. 2564, 15:0562022007-สลกบาตรวิทยา2594พิมพ์
175นางสาวปิยธิดา ออมสิน18 ม.ค. 2564, 15:0662022007-สลกบาตรวิทยา2595พิมพ์
176นางสาวมีนาพร อนันตศิริ18 ม.ค. 2564, 15:0662022007-สลกบาตรวิทยา2596พิมพ์
177นายคฑากร ภิญโญ18 ม.ค. 2564, 15:0662022007-สลกบาตรวิทยา2597พิมพ์
178นายวัฒนา นามนาค19 ม.ค. 2564, 12:2462022007-สลกบาตรวิทยา2598พิมพ์
179นายสันติชัย ขันทะ18 ม.ค. 2564, 15:0762022007-สลกบาตรวิทยา2599พิมพ์
180นางกุสุมา ศรีสำโรง14 พ.ย. 2564, 19:0162022008-คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์2600พิมพ์
181นางมะลิ เขียวสวาท14 พ.ย. 2564, 19:0362022008-คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์2601พิมพ์
182นางสาวเสาวนีย์ สอนแหยม14 พ.ย. 2564, 20:3862022008-คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์2602พิมพ์
183นางสาวโสภา จิตตวิไลย14 พ.ย. 2564, 19:0462022008-คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์2603พิมพ์
184นายฉัตรชัย สุขุม14 พ.ย. 2564, 19:0462022008-คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์2604พิมพ์
185นายภิธาร คำสีทา14 พ.ย. 2564, 19:0562022008-คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์2605พิมพ์
186ว่าที่ร้อยตรีหญิงเพียงฤทัย เพิ่มผล14 พ.ย. 2564, 19:0562022008-คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์2606พิมพ์
187นางชุติมา แก้วเก่า18 ม.ค. 2565, 14:5762022009-วังแขมวิทยาคม2607พิมพ์
188นางศิรินภา บุญรักษ์18 ม.ค. 2565, 14:5762022009-วังแขมวิทยาคม2608พิมพ์
189นางสาวิตรี แสงจันทร์18 ม.ค. 2565, 14:5762022009-วังแขมวิทยาคม2609พิมพ์
190นางโสภา ร่มพิกุล18 ม.ค. 2565, 14:5862022009-วังแขมวิทยาคม2610พิมพ์
191นางสาวปิยรัชนี ประไพรภูมิ18 ม.ค. 2565, 14:5862022009-วังแขมวิทยาคม2611พิมพ์
192นางสาวอภิณญา แตงดารารัตน์18 ม.ค. 2565, 14:5862022009-วังแขมวิทยาคม2612พิมพ์
193นายกฤษณะ สบายเมือง18 ม.ค. 2565, 14:5862022009-วังแขมวิทยาคม2613พิมพ์
194นายไกรลาศ แก้วเก่า18 ม.ค. 2565, 14:5862022009-วังแขมวิทยาคม2614พิมพ์
195นายนาวิน เงินอยู่18 ม.ค. 2565, 14:5962022009-วังแขมวิทยาคม2615พิมพ์
196นายปัญญา บุญคง18 ม.ค. 2565, 14:5962022009-วังแขมวิทยาคม2616พิมพ์
197นายพิทยาธร สิงห์ผาสุข18 ม.ค. 2565, 14:5962022009-วังแขมวิทยาคม2617พิมพ์
198นางปภัสนันท์ พึงยา-62022011-ทุ่งทรายวิทยา2618พิมพ์
199นางปิยะพร แสนซื่อ-62022011-ทุ่งทรายวิทยา2619พิมพ์
200นางลำเพย พุ่มห้วยรอบ-62022011-ทุ่งทรายวิทยา2620พิมพ์
201นางอรรจน์ชญาณ์ ชัยเจริญวงษ์-62022011-ทุ่งทรายวิทยา2621พิมพ์
202นางสาวทัศนีย์ ตาทิพย์-62022011-ทุ่งทรายวิทยา2622พิมพ์
203นางสาวนภาพร อนุสรณ์ประดิษฐ์-62022011-ทุ่งทรายวิทยา2623พิมพ์
204นางสาวปฐมา ใจแสน-62022011-ทุ่งทรายวิทยา2624พิมพ์
205นายวิเชียร แสนซื่อ-62022011-ทุ่งทรายวิทยา2625พิมพ์
206นายวิสุทธิ์ วงศ์วิลาศ-62022011-ทุ่งทรายวิทยา2626พิมพ์
207นางมโนชา บัวเถื่อน23 ก.พ. 2564, 16:4062022012-ปางศิลาทองศึกษา2627พิมพ์
208นางสาวกชพรรณ ต.เจริญ23 ก.พ. 2564, 16:4062022012-ปางศิลาทองศึกษา2628พิมพ์
209นางสาวจิรวรรณ จีนรัมย์23 ก.พ. 2564, 16:4062022012-ปางศิลาทองศึกษา2629พิมพ์
210นางสาวเทพสิรี ตะนัยศรี27 ม.ค. 2564, 17:2262022012-ปางศิลาทองศึกษา2630พิมพ์
211นางสาวธัญลักษณ์ กันยะมี23 ก.พ. 2564, 16:4062022012-ปางศิลาทองศึกษา2631พิมพ์
212นางสาวปุณณาสา พึ่งเนียม23 ก.พ. 2564, 16:4062022012-ปางศิลาทองศึกษา2632พิมพ์
213นางสาวสุกัญญา แสงประทุม23 ก.พ. 2564, 16:4062022012-ปางศิลาทองศึกษา2633พิมพ์
214นายประพันธ์ เผือกหอม22 มี.ค. 2564, 16:2962022012-ปางศิลาทองศึกษา2634พิมพ์
215นายอภิชาติ เนตรทิพย์-62022012-ปางศิลาทองศึกษา2635พิมพ์
216นางทัศนีย์ จันทร์หา-62022013-ระหานวิทยา2636พิมพ์
217นางสาวทิพย์วรรณ พึ่งชู-62022013-ระหานวิทยา2637พิมพ์
218นางสาวธาวินี ดอนตุ้มไพร-62022013-ระหานวิทยา2638พิมพ์
219นางสาวนิสา คีรีรมย์-62022013-ระหานวิทยา2639พิมพ์
220นางสาวพิมพ์พิชญา พงษ์ก่อสร้าง-62022013-ระหานวิทยา2640พิมพ์
221นางสาวศิริกุล เก่าราชการ20 พ.ค. 2564, 11:4362022013-ระหานวิทยา2641พิมพ์
222นางสาวสุชาดา สมบุญโสด-62022013-ระหานวิทยา2642พิมพ์
223นางสาวสุภาวดี อร่ามรุณ-62022013-ระหานวิทยา2643พิมพ์
224นายณัฐพงษ์ มาน้อย-62022013-ระหานวิทยา2644พิมพ์
225ว่าที่ร้อยตรีอาทิตย์ เข็มศร-62022013-ระหานวิทยา2645พิมพ์
226เด็กหญิงชลธิชา มากมูล-62012002-วชิรปราการวิทยาคม2646พิมพ์
227เด็กหญิงณัฐจิราภา เบ้าทอง-62012002-วชิรปราการวิทยาคม2647พิมพ์
228เด็กหญิงธนิกา ผลบุญ-62012002-วชิรปราการวิทยาคม2648พิมพ์
229เด็กหญิงธิดารัตน์ เก่งธัญการณ์-62012002-วชิรปราการวิทยาคม2649พิมพ์
230เด็กชายปวริศร์ แก้วน้อย-62012002-วชิรปราการวิทยาคม2650พิมพ์
231เด็กหญิงพรณิภา ตาลอ่อน-62012002-วชิรปราการวิทยาคม2651พิมพ์
232เด็กหญิงลนากร บัวบาง-62012002-วชิรปราการวิทยาคม2652พิมพ์
233เด็กหญิงลิลลี่ พาสควีนนี่-62012002-วชิรปราการวิทยาคม2653พิมพ์
234เด็กหญิงสุพัชญา สุวรรณจันรัสมี-62012002-วชิรปราการวิทยาคม2654พิมพ์
235เด็กหญิงอนงค์นาถ กลิ่นกระจาย-62012002-วชิรปราการวิทยาคม2655พิมพ์
236เด็กหญิงภัทนันท์ ทองพูล-62012003-ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา2656พิมพ์
237เด็กหญิงศศิณา คล้ายเดือน-62012003-ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา2657พิมพ์
238เด็กหญิงกนกกร การะภักดี11 ม.ค. 2564, 12:5162012004-วัชรวิทยา2658พิมพ์
239เด็กหญิงกฤตาภรณ์ พุ่มใย-62012004-วัชรวิทยา2659พิมพ์
240เด็กหญิงจิรัชญา จ่อนแดง-62012004-วัชรวิทยา2660พิมพ์
241เด็กหญิงชวิสา คำพวงวิจิตร-62012004-วัชรวิทยา2661พิมพ์
242เด็กหญิงชัญญานุช ศรีบุรี11 ม.ค. 2564, 13:0862012004-วัชรวิทยา2662พิมพ์
243เด็กชายโชติณภัทร ศรีโยธา11 ม.ค. 2564, 13:1062012004-วัชรวิทยา2663พิมพ์
244เด็กหญิงณัฐณิชา วังอาจ-62012004-วัชรวิทยา2664พิมพ์
245เด็กหญิงณัฐริกา เชง-62012004-วัชรวิทยา2665พิมพ์
246เด็กหญิงณัฐวศา บัวบุตร-62012004-วัชรวิทยา2666พิมพ์
247เด็กหญิงดิษยนันท์ มากะ-62012004-วัชรวิทยา2667พิมพ์
248เด็กหญิงเนตรณภา พุ่มพวง-62012004-วัชรวิทยา2668พิมพ์
249เด็กชายพีรพัฒน์ ทองธรรมชาติ-62012004-วัชรวิทยา2669พิมพ์
250เด็กหญิงวัชรพร สมโภชน์-62012004-วัชรวิทยา2670พิมพ์
251เด็กหญิงสุวิชาดา สง่าเนตร-62012004-วัชรวิทยา2671พิมพ์
252เด็กหญิงอาริยา วัฒนวิกาล-62012004-วัชรวิทยา2672พิมพ์
253เด็กหญิงกรองขวัญ ศรีวิเชียร-62012005-คณฑีพิทยาคม2673พิมพ์
254เด็กหญิงจันทราทิพย์ โพธิ์เจริญ-62012005-คณฑีพิทยาคม2674พิมพ์
255เด็กชายธีรภาพ สุขหิรัญ-62012005-คณฑีพิทยาคม2675พิมพ์
256เด็กหญิงนิศาชล สังเกตการณ์-62012005-คณฑีพิทยาคม2676พิมพ์
257เด็กชายประพัฒน์ ใจเที่ยง-62012005-คณฑีพิทยาคม2677พิมพ์
258เด็กหญิงพิชฏา วิชาวงษ์-62012005-คณฑีพิทยาคม2678พิมพ์
259เด็กหญิงรัชนก ชะฏาคำ-62012005-คณฑีพิทยาคม2679พิมพ์
260เด็กหญิงวันวิสา กลิ่นเทียน-62012005-คณฑีพิทยาคม2680พิมพ์
261เด็กหญิงวาสนา เกษมสุข-62012005-คณฑีพิทยาคม2681พิมพ์
262เด็กชายสยาม ประพันธ์-62012005-คณฑีพิทยาคม2682พิมพ์
263เด็กหญิงจิราพัชร แสงพิทักษ์-62012006-นาบ่อคำวิทยาคม2683พิมพ์
264เด็กหญิงพรนภา ปัญญาวัง-62012006-นาบ่อคำวิทยาคม2684พิมพ์
265เด็กหญิงวีรนุช ฆ้องกระแต-62012006-นาบ่อคำวิทยาคม2685พิมพ์
266เด็กหญิงสุชาดา มากมิ่ง-62012006-นาบ่อคำวิทยาคม2686พิมพ์
267เด็กหญิงสุพิชญา พิทักษ์วงค์-62012006-นาบ่อคำวิทยาคม2687พิมพ์
268เด็กหญิงอาภัสรา สำแดงภัย-62012006-นาบ่อคำวิทยาคม2688พิมพ์
269เด็กหญิงกัญญารัตน์ เนตอิน-62012007-นครไตรตรึงษ์2689พิมพ์
270เด็กหญิงไปรยา สุวรรณสาย-62012007-นครไตรตรึงษ์2690พิมพ์
271เด็กหญิงพิชญาภา เย็นชื่น-62012007-นครไตรตรึงษ์2691พิมพ์
272เด็กชายพิชัยภูษิต ภู่วัง-62012007-นครไตรตรึงษ์2692พิมพ์
273เด็กหญิงพีรญา พรมศิริ-62012007-นครไตรตรึงษ์2693พิมพ์
274เด็กหญิงเพชรรัตน์ โคกอ่อน-62012007-นครไตรตรึงษ์2694พิมพ์
275เด็กหญิงมุกมณี ทองคำใบ-62012007-นครไตรตรึงษ์2695พิมพ์
276เด็กหญิงวิไลพร แจ่มจันทร์-62012007-นครไตรตรึงษ์2696พิมพ์
277เด็กหญิงศิโรรัตน์ เพ็ชชุมพล-62012007-นครไตรตรึงษ์2697พิมพ์
278เด็กหญิงอาริษา นาคก้อน-62012007-นครไตรตรึงษ์2698พิมพ์
279เด็กหญิงชุติมณฑน์ แอ็ดมิ25 ม.ค. 2565, 15:5062012010-เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร2699พิมพ์
280เด็กหญิงณัฏฐ์ภรณ์ อินทร25 ม.ค. 2565, 15:5062012010-เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร2700พิมพ์
281เด็กหญิงธนิดา ทรายหมอ25 ม.ค. 2565, 15:5062012010-เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร2701พิมพ์
282เด็กหญิงธัญชนก ลิ้มบุญดี25 ม.ค. 2565, 15:5062012010-เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร2702พิมพ์
283เด็กหญิงนันท์นภัส แจ้ป้อม25 ม.ค. 2565, 15:5062012010-เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร2703พิมพ์
284เด็กหญิงพีรชญา ใจชื่นวรศร25 ม.ค. 2565, 15:5162012010-เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร2704พิมพ์
285เด็กหญิงศิรประภา คุ้มหมู่25 ม.ค. 2565, 15:5162012010-เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร2705พิมพ์
286เด็กชายสรนันท์ เจริญศรี25 ม.ค. 2565, 15:5162012010-เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร2706พิมพ์
287เด็กหญิงอิงค์ฟ้า หลวงภักดี25 ม.ค. 2565, 15:5162012010-เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร2707พิมพ์
288เด็กหญิงกุลธิดา เลขจิตร-62012015-เรืองวิทย์พิทยาคม2708พิมพ์
289เด็กหญิงพลอยชมพู เกิดพงษ์-62012015-เรืองวิทย์พิทยาคม2709พิมพ์
290เด็กหญิงวิภาวัล แตงไทย-62012015-เรืองวิทย์พิทยาคม2710พิมพ์
291เด็กหญิงสุพัชชา ราษฎรนิยม-62012015-เรืองวิทย์พิทยาคม2711พิมพ์
292เด็กหญิงอนันชญา จาดเปรม-62012015-เรืองวิทย์พิทยาคม2712พิมพ์
293เด็กหญิงดารารัตน์ ประหยัด-62012016-ลานกระบือวิทยา2713พิมพ์
294เด็กชายวิทวัส พ่วงขำ-62012016-ลานกระบือวิทยา2714พิมพ์
295เด็กหญิงบุณยานุช บรรยงค์-62012017-มัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร2715พิมพ์
296เด็กหญิงมาริสา ออมละมั่ง-62012017-มัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร2716พิมพ์
297เด็กหญิงศศิวิมล ผิวเหลือง-62012017-มัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร2717พิมพ์
298เด็กหญิงธนพร ยอดกลิ่น21 พ.ค. 2564, 16:3162012017-มัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร2718พิมพ์
299เด็กหญิงชลีวัน สมหวัง1 ก.ย. 2564, 15:4962012019-โกสัมพีวิทยา2719พิมพ์
300เด็กหญิงปณิดา กาญจนะโชค8 มิ.ย. 2564, 12:5362012019-โกสัมพีวิทยา2720พิมพ์
301เด็กหญิงฐิตาพร ทรัพย์อยู่28 ม.ค. 2564, 20:0362022004-ขาณุวิทยา2721พิมพ์
302เด็กหญิงณัฐกมล ใจเพ็ชร28 ม.ค. 2564, 20:0462022004-ขาณุวิทยา2722พิมพ์
303เด็กชายธนกร พุทธเสม28 ม.ค. 2564, 20:0462022004-ขาณุวิทยา2723พิมพ์
304เด็กหญิงนงนภัส เป็งวงค์28 ม.ค. 2564, 20:0562022004-ขาณุวิทยา2724พิมพ์
305เด็กหญิงนัดชา อินประสิทธิ์28 ม.ค. 2564, 20:0562022004-ขาณุวิทยา2725พิมพ์
306เด็กหญิงเบญจพร เพ็ชรทอง28 ม.ค. 2564, 20:0662022004-ขาณุวิทยา2726พิมพ์
307เด็กหญิงปิยวรรณ เกตุสวัสดิ์28 ม.ค. 2564, 20:0662022004-ขาณุวิทยา2727พิมพ์
308เด็กหญิงพิมพิดา เอี่ยมสะอาด28 ม.ค. 2564, 20:0662022004-ขาณุวิทยา2728พิมพ์
309เด็กหญิงภคนันท์พร นวมนาค28 ม.ค. 2564, 20:0762022004-ขาณุวิทยา2729พิมพ์
310เด็กหญิงมนัสนันท์ นะทะศิริ28 ม.ค. 2564, 20:0762022004-ขาณุวิทยา2730พิมพ์
311เด็กหญิงรักษิณา ฤทธิ์คง28 ม.ค. 2564, 20:0862022004-ขาณุวิทยา2731พิมพ์
312เด็กหญิงรัตน์ติมาภรณ์ บรรเทาว์28 ม.ค. 2564, 20:0862022004-ขาณุวิทยา2732พิมพ์
313เด็กหญิงอภิญญา ศรีสุทธิญาณ28 ม.ค. 2564, 20:0862022004-ขาณุวิทยา2733พิมพ์
314เด็กหญิงชุติมา พรหมมินทร์15 ม.ค. 2564, 10:4962022006-ปางมะค่าวิทยาคม2734พิมพ์
315เด็กหญิงณัฐณิชา ทรัพย์สิน15 ม.ค. 2564, 10:5162022006-ปางมะค่าวิทยาคม2735พิมพ์
316เด็กหญิงปัฐมาภรณ์ เงาศรี15 ม.ค. 2564, 10:5362022006-ปางมะค่าวิทยาคม2736พิมพ์
317เด็กหญิงพงเพชร แสงมณี15 ม.ค. 2564, 10:5562022006-ปางมะค่าวิทยาคม2737พิมพ์
318เด็กหญิงศิรินภรณ์ วังคีรี15 ม.ค. 2564, 13:0862022006-ปางมะค่าวิทยาคม2738พิมพ์
319เด็กหญิงประภัสสร ว่องธัญกรณ์15 ม.ค. 2564, 13:1062022006-ปางมะค่าวิทยาคม2739พิมพ์
320เด็กหญิงกัญญาวีร์ แก้วมีศรี-62022011-ทุ่งทรายวิทยา2740พิมพ์
321เด็กหญิงชนัญธิดา คลังเงิน-62022011-ทุ่งทรายวิทยา2741พิมพ์
322เด็กหญิงชุติมา โพธิ์น้อย-62022011-ทุ่งทรายวิทยา2742พิมพ์
323เด็กหญิงฐิตาพร เวียนเป๊ะ-62022011-ทุ่งทรายวิทยา2743พิมพ์
324เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ พงษ์ก่อสร้าง-62022011-ทุ่งทรายวิทยา2744พิมพ์
325เด็กหญิงลัดดาวัลย์ ผาพัต-62022011-ทุ่งทรายวิทยา2745พิมพ์
326เด็กหญิงวราภรณ์ โพธิ์ศรี-62022011-ทุ่งทรายวิทยา2746พิมพ์
327เด็กหญิงสาวิตรี โตศรีพลับ-62022011-ทุ่งทรายวิทยา2747พิมพ์
328เด็กหญิงสิรินดา วินจีน-62022011-ทุ่งทรายวิทยา2748พิมพ์
329เด็กหญิงอนัญญา เพียรเกิด-62022011-ทุ่งทรายวิทยา2749พิมพ์
330เด็กหญิงกัญญาณัฐ พลดงนอก-62022013-ระหานวิทยา2750พิมพ์
331เด็กหญิงเกศินี บ่อรุณรัตน์-62022013-ระหานวิทยา2751พิมพ์
332เด็กหญิงญาณวี หงษ์เงิน-62022013-ระหานวิทยา2752พิมพ์
333เด็กหญิงดรุณรักษ์ ปุรินันท์-62022013-ระหานวิทยา2753พิมพ์
334เด็กหญิงตรรกกานต์ ขันลุย-62022013-ระหานวิทยา2754พิมพ์
335เด็กหญิงปาลิตา ราชพัฒน์-62022013-ระหานวิทยา2755พิมพ์
336เด็กหญิงพาณี แก้วภักดี-62022013-ระหานวิทยา2756พิมพ์
337เด็กหญิงวรลักษณ์ ไชยหงษ์-62022013-ระหานวิทยา2757พิมพ์
338เด็กหญิงกุลธิดา ภู่สิน-62012002-วชิรปราการวิทยาคม2758พิมพ์
339เด็กหญิงคชาภรณ์ ศรีอ้วน-62012002-วชิรปราการวิทยาคม2759พิมพ์
340เด็กหญิงพิมพ์ชนก โยธิกุล-62012002-วชิรปราการวิทยาคม2760พิมพ์
341เด็กหญิงแพรวา สุขสัมพันธ์-62012002-วชิรปราการวิทยาคม2761พิมพ์
342เด็กหญิงรัตนากร ฟุยาง-62012002-วชิรปราการวิทยาคม2762พิมพ์
343เด็กชายวทัญญู พรมปาน-62012002-วชิรปราการวิทยาคม2763พิมพ์
344เด็กหญิงสุทธิดา ทองข่าย-62012002-วชิรปราการวิทยาคม2764พิมพ์
345เด็กหญิงสุพัฒตินันท์ กลิ่นหอม-62012002-วชิรปราการวิทยาคม2765พิมพ์
346เด็กชายอนุชิต คำแสง-62012002-วชิรปราการวิทยาคม2766พิมพ์
347เด็กหญิงอรอนงค์ ทาริยะวงค์-62012002-วชิรปราการวิทยาคม2767พิมพ์
348เด็กหญิงณิชกมล เนตอินทร์-62012003-ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา2768พิมพ์
349เด็กหญิงนันท์นภัส พูนเกษม-62012003-ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา2769พิมพ์
350เด็กหญิงนัยนา มงคลธง-62012003-ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา2770พิมพ์
351เด็กหญิงภัทรธิดา สายคำกอง-62012003-ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา2771พิมพ์
352เด็กชายภูริพัฒน์ ดวงจันทร์-62012003-ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา2772พิมพ์
353เด็กหญิงเมวิกา วงษ์ละคร-62012003-ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา2773พิมพ์
354เด็กหญิงวาสนา บำเพ็ญ-62012003-ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา2774พิมพ์
355เด็กหญิงสุวิชาดา แจ่มมี-62012003-ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา2775พิมพ์
356เด็กหญิงอัจฉรา อันเตวา-62012003-ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา2776พิมพ์
357เด็กหญิงอารีรัตน์ บ่อทอง-62012003-ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา2777พิมพ์
358เด็กหญิงกิตติญา พ่วงศิริ-62012005-คณฑีพิทยาคม2778พิมพ์
359เด็กหญิงจุฑามาศ ศอกกระโทก-62012005-คณฑีพิทยาคม2779พิมพ์
360เด็กชายธีรภัทร์ คงเมือง-62012005-คณฑีพิทยาคม2780พิมพ์
361เด็กหญิงเบญญทิพย์ รุ่งสกุล-62012005-คณฑีพิทยาคม2781พิมพ์
362เด็กหญิงพิชชาภา สีระวัตร-62012005-คณฑีพิทยาคม2782พิมพ์
363เด็กหญิงมนัสวี พวงพุ่ม-62012005-คณฑีพิทยาคม2783พิมพ์
364เด็กชายวธี หยั่งถึง-62012005-คณฑีพิทยาคม2784พิมพ์
365เด็กหญิงสุพรรษา จามรเนียม-62012005-คณฑีพิทยาคม2785พิมพ์
366เด็กหญิงโสรยา เกษมจิตร-62012005-คณฑีพิทยาคม2786พิมพ์
367เด็กหญิงอรวรรณ พึ่งดี-62012005-คณฑีพิทยาคม2787พิมพ์
368เด็กชายกฤษณะ เชียงแขก-62012006-นาบ่อคำวิทยาคม2788พิมพ์
369เด็กชายเจษฎา ทั่งพรม-62012006-นาบ่อคำวิทยาคม2789พิมพ์
370เด็กหญิงนภัสสร แสงจันทร์-62012006-นาบ่อคำวิทยาคม2790พิมพ์
371เด็กหญิงปัญญาพร เหมือนเพ็ชร-62012006-นาบ่อคำวิทยาคม2791พิมพ์
372เด็กหญิงพิมพ์ชนก ภูเมฆ-62012006-นาบ่อคำวิทยาคม2792พิมพ์
373เด็กหญิงศริญา โจ้นน้ำอ่าง-62012006-นาบ่อคำวิทยาคม2793พิมพ์
374เด็กหญิงศุภกาญจน์ สุขแจ่ม-62012006-นาบ่อคำวิทยาคม2794พิมพ์
375เด็กหญิงสุนิสา ปัญญาคม-62012006-นาบ่อคำวิทยาคม2795พิมพ์
376เด็กชายกันตพัฒน์ พรหมสนธิ์-62012007-นครไตรตรึงษ์2796พิมพ์
377เด็กชายณัฐวุฒิ โชติทรัพย์-62012007-นครไตรตรึงษ์2797พิมพ์
378เด็กชายพิพัฒน์ สุขเรือง-62012007-นครไตรตรึงษ์2798พิมพ์
379เด็กชายรัชชานนท์ กองแก้ว-62012007-นครไตรตรึงษ์2799พิมพ์
380เด็กชายสิทธินันท์ พงษ์ประเสริฐ-62012007-นครไตรตรึงษ์2800พิมพ์
381เด็กหญิงอภิญญา โปรยเงิน-62012007-นครไตรตรึงษ์2801พิมพ์
382เด็กชายอัมฤทธิ์ แก้วบุญเรือง-62012007-นครไตรตรึงษ์2802พิมพ์
383เด็กหญิงอุษา มงคลสระ-62012007-นครไตรตรึงษ์2803พิมพ์
384เด็กหญิงปิ่นเพชร โพธิ์ศรี-62012009-หนองกองพิทยาคม2804พิมพ์
385เด็กหญิงวัชสาวลี พวงจันทร์-62012009-หนองกองพิทยาคม2805พิมพ์
386เด็กหญิงกุลวดี เหง้าพรหมมินทร์25 ม.ค. 2565, 15:5262012010-เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร2806พิมพ์
387เด็กหญิงชาคริยา ศรีสุข25 ม.ค. 2565, 15:5262012010-เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร2807พิมพ์
388เด็กหญิงญาณิดา เพชรรัตน์25 ม.ค. 2565, 15:5262012010-เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร2808พิมพ์
389เด็กหญิงปิยะฉัตร นาคคงคำ25 ม.ค. 2565, 15:5262012010-เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร2809พิมพ์
390เด็กหญิงพรชนก ทองธิม25 ม.ค. 2565, 15:5262012010-เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร2810พิมพ์
391เด็กหญิงรัชนีกร สีกล่อม25 ม.ค. 2565, 15:5262012010-เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร2811พิมพ์
392เด็กหญิงสิริวิภา จีนเพชร25 ม.ค. 2565, 15:5262012010-เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร2812พิมพ์
393เด็กหญิงสุทธิดา หอมมาลา25 ม.ค. 2565, 15:5262012010-เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร2813พิมพ์
394เด็กหญิงอนุสรา สว่างศรี25 ม.ค. 2565, 15:5362012010-เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร2814พิมพ์
395เด็กหญิงอารีวรรณ ละออ25 ม.ค. 2565, 15:5362012010-เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร2815พิมพ์
396เด็กหญิงกานติมา โชติรักษา-62012013-พรานกระต่ายพิทยาคม2816พิมพ์
397เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ จันทร์แดง-62012013-พรานกระต่ายพิทยาคม2817พิมพ์
398เด็กหญิงสุกัญญา คำเย็น-62012013-พรานกระต่ายพิทยาคม2818พิมพ์
399เด็กหญิงกิ่งดาว บุตรจำรวญ-62012015-เรืองวิทย์พิทยาคม2819พิมพ์
400เด็กหญิงเกษมณี ชุ่มเย็น-62012015-เรืองวิทย์พิทยาคม2820พิมพ์
401เด็กหญิงจีรนันท์ ธรรมสร-62012015-เรืองวิทย์พิทยาคม2821พิมพ์
402เด็กหญิงพรนัชชา พุกวีระ-62012015-เรืองวิทย์พิทยาคม2822พิมพ์
403เด็กหญิงเพ็ญรภา จำปีทอง-62012015-เรืองวิทย์พิทยาคม2823พิมพ์
404เด็กหญิงชมพูนุท แหยมวงษ์-62012016-ลานกระบือวิทยา2824พิมพ์
405เด็กหญิงฐิติวรดา ดอนไพรเปีย-62012016-ลานกระบือวิทยา2825พิมพ์
406เด็กหญิงณัฐนันทน์ จูด้วง-62012016-ลานกระบือวิทยา2826พิมพ์
407เด็กหญิงประภัสสร เที่ยงดี-62012016-ลานกระบือวิทยา2827พิมพ์
408เด็กหญิงเมธิรา ต่วนตาด-62012016-ลานกระบือวิทยา2828พิมพ์
409เด็กหญิงวรรณกานต์ วังหอม-62012016-ลานกระบือวิทยา2829พิมพ์
410เด็กชายสรวิชญ์ สะระนัย-62012016-ลานกระบือวิทยา2830พิมพ์
411เด็กหญิงสิรยากร ทองทา-62012016-ลานกระบือวิทยา2831พิมพ์
412เด็กหญิงอรณิชา สุชนกุล8 มิ.ย. 2564, 12:3262012016-ลานกระบือวิทยา2832พิมพ์
413เด็กหญิงวชิราภร เหล่าสิกิจ1 ก.ย. 2564, 15:5162012019-โกสัมพีวิทยา2833พิมพ์
414นางสาวดวงรัตน์ ทองศรีกัน-62012019-โกสัมพีวิทยา2834พิมพ์
415เด็กหญิงจุฑามณี พัดทอง-62022002-สักงามวิทยา2835พิมพ์
416เด็กหญิงอรณี เก่งธัญกิจ-62022002-สักงามวิทยา2836พิมพ์
417เด็กชายกฤษฎา ชัยดิษฐ์28 ม.ค. 2564, 20:0962022004-ขาณุวิทยา2837พิมพ์
418เด็กหญิงเกวลิน แซ่ลี28 ม.ค. 2564, 20:0962022004-ขาณุวิทยา2838พิมพ์
419เด็กหญิงชุติกาญจน์ โพธิ์โต28 ม.ค. 2564, 20:1062022004-ขาณุวิทยา2839พิมพ์
420เด็กหญิงฐิตาพร ปานเจริญ28 ม.ค. 2564, 20:1062022004-ขาณุวิทยา2840พิมพ์
421เด็กชายณัฏฐากร มีพวง28 ม.ค. 2564, 20:1362022004-ขาณุวิทยา2841พิมพ์
422เด็กหญิงณิชานาฏ เอกศิริ28 ม.ค. 2564, 20:1362022004-ขาณุวิทยา2842พิมพ์
423เด็กหญิงบุปผา สวัสดี28 ม.ค. 2564, 20:1462022004-ขาณุวิทยา2843พิมพ์
424เด็กหญิงเบญญาภา สุริทัย28 ม.ค. 2564, 20:1462022004-ขาณุวิทยา2844พิมพ์
425เด็กหญิงปรามี คำบุญเรือง28 ม.ค. 2564, 20:1562022004-ขาณุวิทยา2845พิมพ์
426เด็กหญิงปัทมา เจริญรส28 ม.ค. 2564, 20:1562022004-ขาณุวิทยา2846พิมพ์
427เด็กหญิงพิจักษ์ขณา แก้วน้อย28 ม.ค. 2564, 20:1662022004-ขาณุวิทยา2847พิมพ์
428เด็กหญิงเพชรลดา ศาสนะ28 ม.ค. 2564, 20:1662022004-ขาณุวิทยา2848พิมพ์
429เด็กหญิงรุจิกาญจน์ สุวรรณ์28 ม.ค. 2564, 20:1662022004-ขาณุวิทยา2849พิมพ์
430เด็กหญิงอัจฉรา เกษมโสม28 ม.ค. 2564, 20:1762022004-ขาณุวิทยา2850พิมพ์
431เด็กหญิงอินทิรา ทรัพย์เสนาะ28 ม.ค. 2564, 20:1162022004-ขาณุวิทยา2851พิมพ์
432เด็กหญิงจีรทีป สิงห์เถื่อน15 ม.ค. 2564, 13:1262022006-ปางมะค่าวิทยาคม2852พิมพ์
433เด็กหญิงลลิตา ศรีเีวียง15 ม.ค. 2564, 13:1362022006-ปางมะค่าวิทยาคม2853พิมพ์
434เด็กหญิงวรรณภา พรมมา15 ม.ค. 2564, 13:1562022006-ปางมะค่าวิทยาคม2854พิมพ์
435เด็กหญิงสุณิสา กลิ่นศรีสุข15 ม.ค. 2564, 13:1662022006-ปางมะค่าวิทยาคม2855พิมพ์
436เด็กหญิงอัยยาวีร์ อ่วมอ่อน15 ม.ค. 2564, 13:1762022006-ปางมะค่าวิทยาคม2856พิมพ์
437เด็กหญิงอัญชิสา จันทร์ทอง15 ม.ค. 2564, 13:1962022006-ปางมะค่าวิทยาคม2857พิมพ์
438เด็กหญิงกันยาพร คงโอ-62022010-วังไทรวิทยาคม2858พิมพ์
439เด็กหญิงจันทิมา โคกสวนกลาง-62022010-วังไทรวิทยาคม2859พิมพ์
440เด็กหญิงวรารัตน์ บุญยงค์-62022010-วังไทรวิทยาคม2860พิมพ์
441เด็กหญิงสรัญญนัฐ ก้อนศรี-62022010-วังไทรวิทยาคม2861พิมพ์
442เด็กหญิงอารียา ศรีทอง-62022010-วังไทรวิทยาคม2862พิมพ์
443เด็กหญิงขวัญฤดี ทองมี-62022013-ระหานวิทยา2863พิมพ์
444เด็กหญิงชุติกาญจน์ บุญประจักษ์-62022013-ระหานวิทยา2864พิมพ์
445เด็กหญิงญาณภัทร ชัยแสง-62022013-ระหานวิทยา2865พิมพ์
446เด็กหญิงนลินนิภา อ่อนแล-62022013-ระหานวิทยา2866พิมพ์
447เด็กหญิงปนัดดา สีจันทร์ลา-62022013-ระหานวิทยา2867พิมพ์
448เด็กหญิงพิมพ์ลภัสชา พันคง-62022013-ระหานวิทยา2868พิมพ์
449เด็กหญิงรัชฎาพร งามชัยภูมิ-62022013-ระหานวิทยา2869พิมพ์
450เด็กหญิงสรัลพร เยี่ยมสมุทร-62022013-ระหานวิทยา2870พิมพ์
451เด็กหญิงสุนิษา มีอาญา-62022013-ระหานวิทยา2871พิมพ์
452เด็กหญิงชุติมา เย็นฉ่ำ-62012002-วชิรปราการวิทยาคม2872พิมพ์
453เด็กหญิงณัฎฐณิชา สมุทรารินทร์-62012002-วชิรปราการวิทยาคม2873พิมพ์
454เด็กหญิงถวิกา พลอาจ-62012002-วชิรปราการวิทยาคม2874พิมพ์
455เด็กหญิงทิฆัมพร มากมูล-62012002-วชิรปราการวิทยาคม2875พิมพ์
456เด็กหญิงธันยพร สุบรรณสาร-62012002-วชิรปราการวิทยาคม2876พิมพ์
457เด็กหญิงนาตาลี ชนัสเซอ-62012002-วชิรปราการวิทยาคม2877พิมพ์
458เด็กหญิงนีรนุช สุทธิศักดิ์-62012002-วชิรปราการวิทยาคม2878พิมพ์
459เด็กหญิงปนทัศน์ กลิ่นจันทร์-62012002-วชิรปราการวิทยาคม2879พิมพ์
460เด็กหญิงเพ็ญนภา ปินตา-62012002-วชิรปราการวิทยาคม2880พิมพ์
461เด็กหญิงเมริสา มากเมือง-62012002-วชิรปราการวิทยาคม2881พิมพ์
462เด็กหญิงจิดาภา ผิวเหลือง-62012003-ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา2882พิมพ์
463เด็กหญิงวรรณภา ศรีวิลัย-62012003-ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา2883พิมพ์
464เด็กหญิงสกุลทิพย์ บัวก้านทอง-62012003-ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา2884พิมพ์
465เด็กหญิงสุภาวดี มากกุลชร-62012003-ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา2885พิมพ์
466เด็กชายคมภณ บุรุษศรี-62012004-วัชรวิทยา2886พิมพ์
467เด็กหญิงกชกร ตาคะ-62012005-คณฑีพิทยาคม2887พิมพ์
468เด็กหญิงณัฐฏิมา วรรณวิจิตร-62012005-คณฑีพิทยาคม2888พิมพ์
469เด็กหญิงปรมาภรณ์ แสนสิทธิ์-62012005-คณฑีพิทยาคม2889พิมพ์
470เด็กหญิงผาณิดา ผาดี-62012005-คณฑีพิทยาคม2890พิมพ์
471เด็กหญิงพลอยชมพู จามรเนียม-62012005-คณฑีพิทยาคม2891พิมพ์
472เด็กหญิงวรรณวิสา เอี่ยมพันธ์-62012005-คณฑีพิทยาคม2892พิมพ์
473เด็กหญิงศศิภา กุลเกษ-62012005-คณฑีพิทยาคม2893พิมพ์
474เด็กหญิงศิรินภา พิลึก-62012005-คณฑีพิทยาคม2894พิมพ์
475เด็กหญิงอัจขริญา เนียมเมฆ-62012005-คณฑีพิทยาคม2895พิมพ์
476เด็กชายกฤษฎา พรมมิน18 ม.ค. 2564, 15:0262012006-นาบ่อคำวิทยาคม2896พิมพ์
477เด็กชายเจษฎาภรณ์ แก้วหินลาย18 ม.ค. 2564, 15:0262012006-นาบ่อคำวิทยาคม2897พิมพ์
478เด้กชายชาญชัย สาวฝาว18 ม.ค. 2564, 15:0362012006-นาบ่อคำวิทยาคม2898พิมพ์
479เด็กชายณัฐกิตติ์ ปาละเขียว18 ม.ค. 2564, 15:0462012006-นาบ่อคำวิทยาคม2899พิมพ์
480เด็กชายธิบดินทร์ เผยพร18 ม.ค. 2564, 15:0462012006-นาบ่อคำวิทยาคม2900พิมพ์
481เด็กหญิงนพรัตน์ เสมานาถร์21 ม.ค. 2564, 11:1662012006-นาบ่อคำวิทยาคม2901พิมพ์
482เด็กชายภาณุกฤษ หาญชนะ18 ม.ค. 2564, 15:0662012006-นาบ่อคำวิทยาคม2902พิมพ์
483เด็กหญิงมัลลิกา สิทธิมาตย์18 ม.ค. 2564, 15:0762012006-นาบ่อคำวิทยาคม2903พิมพ์
484เด็กหญิงอัญนารัตน์ จันทร์เพ็ญ18 ม.ค. 2564, 15:0762012006-นาบ่อคำวิทยาคม2904พิมพ์
485เด็กหญิงอาลีซ่า เอ็ก18 ม.ค. 2564, 15:0862012006-นาบ่อคำวิทยาคม2905พิมพ์
486เด็กหญิงจันทิมา แย้มยิ้ม-62012007-นครไตรตรึงษ์2906พิมพ์
487เด็กชายเจษฏา หาเงิน-62012007-นครไตรตรึงษ์2907พิมพ์
488เด็กหญิงณัฐชา แก้วกองสี-62012007-นครไตรตรึงษ์2908พิมพ์
489เด็กชายณัฐพงษ์ วงษ์แดง-62012007-นครไตรตรึงษ์2909พิมพ์
490เด็กชายณัฐวุฒิ พึ่งรส-62012007-นครไตรตรึงษ์2910พิมพ์
491เด็กหญิงธนพรรณ สิงห์เถื่อน-62012007-นครไตรตรึงษ์2911พิมพ์
492เด็กหญิงนริศรา พรมชาติ-62012007-นครไตรตรึงษ์2912พิมพ์
493เด็กหญิงนิติญาธร คำสี-62012007-นครไตรตรึงษ์2913พิมพ์
494เด็กหญิงวีรญา ราหุระ-62012007-นครไตรตรึงษ์2914พิมพ์
495เด็กหญิงอรอุมา อิ่มเงิน-62012007-นครไตรตรึงษ์2915พิมพ์
496เด็กหญิงจันทิมา อุดเลิศ6 เม.ย. 2564, 12:0062012008-วังตะเคียนประชานุสรณ์2916พิมพ์
497เด็กหญิงศิรินดา สุขจุ้ย6 เม.ย. 2564, 12:0062012008-วังตะเคียนประชานุสรณ์2917พิมพ์
498เด็กหญิงสุรีรัตน์ พวงคำ6 เม.ย. 2564, 12:0062012008-วังตะเคียนประชานุสรณ์2918พิมพ์
499เด็กหญิงจุฑารัตน์ ตรีทัพ-62012009-หนองกองพิทยาคม2919พิมพ์
500เด็กหญิงนพรัตน์ ใหมแสง-62012009-หนองกองพิทยาคม2920พิมพ์
501เด็กหญิงกันยารัตน์ ศรีพลดวล25 ม.ค. 2565, 15:5362012010-เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร2921พิมพ์
502เด็กหญิงจุฑามาศ ดิษฐ์เจริญ25 ม.ค. 2565, 15:5362012010-เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร2922พิมพ์
503เด็กหญิงฑิมาภรณ์ แก้วเพชร25 ม.ค. 2565, 15:5362012010-เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร2923พิมพ์
504เด็กหญิงณัฐชยา แก้วหินลาย25 ม.ค. 2565, 15:5462012010-เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร2924พิมพ์
505เด็กหญิงปพิชญา แปลกศักดิ์25 ม.ค. 2565, 15:5462012010-เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร2925พิมพ์
506เด็กหญิงปรียาภรณ์ ภู่เกตุ25 ม.ค. 2565, 15:5462012010-เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร2926พิมพ์
507เด็กหญิงพัชราภา บัวปลี25 ม.ค. 2565, 15:5462012010-เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร2927พิมพ์
508เด็กหญิงพิริยาพร เรืองตระกูล25 ม.ค. 2565, 15:5462012010-เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร2928พิมพ์
509เด็กหญิงสุจิตรา มู่กลึง25 ม.ค. 2565, 15:5462012010-เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร2929พิมพ์
510เด็กหญิงอรวรรณ พุ่มเจริญ25 ม.ค. 2565, 15:5462012010-เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร2930พิมพ์
511เด็กหญิงขัตติยา ผลมุ่ง-62012011-ไทรงามพิทยาคม2931พิมพ์
512เด็กหญิงธันยพร พันทับ-62012011-ไทรงามพิทยาคม2932พิมพ์
513เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ เกิดอ่วม-62012016-ลานกระบือวิทยา2933พิมพ์
514เด็กหญิงฑิฆัมพร โพธิ์นาค-62012016-ลานกระบือวิทยา2934พิมพ์
515เด็กหญิงนภัสสร วจีสัตย์-62012016-ลานกระบือวิทยา2935พิมพ์
516เด็กหญิงนริศรา พายพัด-62012016-ลานกระบือวิทยา2936พิมพ์
517เด็กหญิงมณฑาทิพย์ จูด้วง-62012016-ลานกระบือวิทยา2937พิมพ์
518เด็กหญิงรัตนาภรณ์ เกษี-62012016-ลานกระบือวิทยา2938พิมพ์
519เด็กหญิงศิรินัญ จันคง-62012016-ลานกระบือวิทยา2939พิมพ์
520เด็กหญิงอินทิรา กาศวงษ์-62012016-ลานกระบือวิทยา2940พิมพ์
521เด็กหญิงกมลชนก เนียมอินทร์-62022002-สักงามวิทยา2941พิมพ์
522เด็กชายกิตติพล เเสนปันตา-62022002-สักงามวิทยา2942พิมพ์
523เด็กหญิงศีรประภา สร้อยทอง-62022002-สักงามวิทยา2943พิมพ์
524เด็กหญิงกฤษณา ประยูร28 ม.ค. 2564, 20:1762022004-ขาณุวิทยา2944พิมพ์
525เด็กหญิงเข็มเพชร บุญทา28 ม.ค. 2564, 20:1862022004-ขาณุวิทยา2945พิมพ์
526เด็กหญิงจิรประภา สืบมี28 ม.ค. 2564, 20:1862022004-ขาณุวิทยา2946พิมพ์
527เด็กหญิงจิรานันท์ จันศิริ28 ม.ค. 2564, 20:1862022004-ขาณุวิทยา2947พิมพ์
528เด็กหญิงธนภรณ์ ฤทธิ์แสง28 ม.ค. 2564, 20:1962022004-ขาณุวิทยา2948พิมพ์
529เด็กหญิงนิชชาดา ทองสุข28 ม.ค. 2564, 20:1962022004-ขาณุวิทยา2949พิมพ์
530เด็กหญิงพิมพ์อัปสร จำรัสศรี28 ม.ค. 2564, 20:1962022004-ขาณุวิทยา2950พิมพ์
531เด็กหญิงภาวันสินี มาสี28 ม.ค. 2564, 20:1962022004-ขาณุวิทยา2951พิมพ์
532เด็กหญิงศรัญญา พิมโพชน์28 ม.ค. 2564, 20:2062022004-ขาณุวิทยา2952พิมพ์
533เด็กหญิงศราพร แสนกุล28 ม.ค. 2564, 20:2062022004-ขาณุวิทยา2953พิมพ์
534เด็กหญิงศิริลักษณ์ สืบสิงห์28 ม.ค. 2564, 20:2162022004-ขาณุวิทยา2954พิมพ์
535เด็กชายสุทธิโรจน์ จันทร์มงคลธนิ28 ม.ค. 2564, 20:2162022004-ขาณุวิทยา2955พิมพ์
536เด็กหญิงอณิศรา ทองเถื่อน28 ม.ค. 2564, 20:2162022004-ขาณุวิทยา2956พิมพ์
537เด็กหญิงชนิสรา ม่วงหวาน15 ม.ค. 2564, 13:2062022006-ปางมะค่าวิทยาคม2957พิมพ์
538เด็กหญิงณัชชานันท์ สาเรียน15 ม.ค. 2564, 13:2162022006-ปางมะค่าวิทยาคม2958พิมพ์
539เด็กหญิงพิมพ์ลภัส สนสุพรรณ15 ม.ค. 2564, 13:2362022006-ปางมะค่าวิทยาคม2959พิมพ์
540เด็กหญิงมาริสา บุญช่วย15 ม.ค. 2564, 13:2462022006-ปางมะค่าวิทยาคม2960พิมพ์
541เด็กหญิงอัญฌิตา กลิ่นดอกไม้15 ม.ค. 2564, 13:2562022006-ปางมะค่าวิทยาคม2961พิมพ์
542เด็กชายนันทวัฒน์ อุดมสารี15 ม.ค. 2564, 13:2662022006-ปางมะค่าวิทยาคม2962พิมพ์
543เด็กหญิงกนกพร โพธิ์ศรี-62022013-ระหานวิทยา2963พิมพ์
544เด็กหญิงชุติกาญจน์ เกตสุวรรณ์-62022013-ระหานวิทยา2964พิมพ์
545เด็กหญิงธัญสินี อินทิม-62022013-ระหานวิทยา2965พิมพ์
546เด็กหญิงเนตรนภา แก้วบัวดี-62022013-ระหานวิทยา2966พิมพ์
547เด็กหญิงเปรม จำปาศักดิ์-62022013-ระหานวิทยา2967พิมพ์
548เด็กหญิงวรรณวิสา ประเสริฐ-62022013-ระหานวิทยา2968พิมพ์
549เด็กหญิงวิชญาภา บุญประจักษ์-62022013-ระหานวิทยา2969พิมพ์
550เด็กชายสรวิศ ขนสิงห์หา-62022013-ระหานวิทยา2970พิมพ์
551เด็กหญิงสุวนันท์ บุตตะเกิง-62022013-ระหานวิทยา2971พิมพ์
552เด็กหญิงอาทิตยา ธนูศร-62022013-ระหานวิทยา2972พิมพ์
553นางสาวกรแก้ว ศุภรัตน์-62012002-วชิรปราการวิทยาคม2973พิมพ์
554นางสาวจันทร์จิรา อ้นคง-62012002-วชิรปราการวิทยาคม2974พิมพ์
555นางสาวจิรนันท์ สนธิพงษ์-62012002-วชิรปราการวิทยาคม2975พิมพ์
556นางสาวชนกนันท์ สินจ้าง-62012002-วชิรปราการวิทยาคม2976พิมพ์
557นางสาวนันทิกานต์ ฤทธิ์สิงห์-62012002-วชิรปราการวิทยาคม2977พิมพ์
558นางสาวปวีณา ยี่โพธิ์-62012002-วชิรปราการวิทยาคม2978พิมพ์
559นางสาววาสนา อำครอง-62012002-วชิรปราการวิทยาคม2979พิมพ์
560นางสาวสรัลรัตน์ คำใจวงศ์-62012002-วชิรปราการวิทยาคม2980พิมพ์
561นางสาวสิรภัทร สุดใจ-62012002-วชิรปราการวิทยาคม2981พิมพ์
562นางสาวสิรินทรา สุภา-62012002-วชิรปราการวิทยาคม2982พิมพ์
563นางสาวกรองทอง ทองฤทธิ์-62012003-ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา2983พิมพ์
564นางสาวจันจิรา ประยูรศรี-62012003-ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา2984พิมพ์
565นายชาญติพล มาลัย-62012003-ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา2985พิมพ์
566นายชูศักดิ์ สีหบุตร-62012003-ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา2986พิมพ์
567นางสาวณิชา เพชรัตน์-62012003-ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา2987พิมพ์
568นางสาวธิญาดา เสือทอง-62012003-ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา2988พิมพ์
569นางสาวพรชิตา ทีแสงแดง-62012003-ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา2989พิมพ์
570นางสาวลักษมณ บุญเพ็ง-62012003-ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา2990พิมพ์
571นายวรพจน์ ฉลาดพาสุข-62012003-ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา2991พิมพ์
572นางสาวศศิธร ดอกบัว-62012003-ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา2992พิมพ์
573นางสาวกุลจิรา เพชร์หมู่-62012004-วัชรวิทยา2993พิมพ์
574นางสาวฉัตรชนก กันสาตร-62012004-วัชรวิทยา2994พิมพ์
575นางสาวณัชชา ศรีชื่น-62012004-วัชรวิทยา2995พิมพ์
576นางสาวพิรญาณ์ เอนอ่อน-62012004-วัชรวิทยา2996พิมพ์
577นางสาววาสนา ชื่นชอบ-62012004-วัชรวิทยา2997พิมพ์
578นางสาวหทัยภัทร มหบุญพาชัย-62012004-วัชรวิทยา2998พิมพ์
579นายณัฐพงษ์ชัย แนมเถื่อน-62012005-คณฑีพิทยาคม2999พิมพ์
580นายธนากร บุญมี-62012005-คณฑีพิทยาคม3000พิมพ์
581นายนาฏกพงษ์ อิ่มแสง-62012005-คณฑีพิทยาคม3001พิมพ์
582นายปฏิภาณ ตุ้มทอง-62012005-คณฑีพิทยาคม3002พิมพ์
583นางสาวพัชรพร โพทา-62012005-คณฑีพิทยาคม3003พิมพ์
584นายศุภกร ขอนทอง-62012005-คณฑีพิทยาคม3004พิมพ์
585นางสาวสุภัชชา อินทร์แก้ว-62012005-คณฑีพิทยาคม3005พิมพ์
586นางสาวณัฏฐณิชา สืบประ18 ม.ค. 2564, 15:2362012006-นาบ่อคำวิทยาคม3006พิมพ์
587นางสาวทักษิณา ทองวิก18 ม.ค. 2564, 15:2462012006-นาบ่อคำวิทยาคม3007พิมพ์
588นางสาวนิโลมล กันทะรส18 ม.ค. 2564, 15:2462012006-นาบ่อคำวิทยาคม3008พิมพ์
589นายปิยะณัติ กันทะราช18 ม.ค. 2564, 15:2462012006-นาบ่อคำวิทยาคม3009พิมพ์
590นางสาวพลอยไพลิน อินทศร18 ม.ค. 2564, 15:2762012006-นาบ่อคำวิทยาคม3010พิมพ์
591นางสาวภัทรารมณ์ จันทร์อิฐ18 ม.ค. 2564, 15:2762012006-นาบ่อคำวิทยาคม3011พิมพ์
592นางสาวมณฑกานต์ เดินขุนทด18 ม.ค. 2564, 15:2762012006-นาบ่อคำวิทยาคม3012พิมพ์
593นางสาวรัตนาพร เก่งกล้า18 ม.ค. 2564, 15:2862012006-นาบ่อคำวิทยาคม3013พิมพ์
594นางสาววรัญญา พรมใจ18 ม.ค. 2564, 15:2962012006-นาบ่อคำวิทยาคม3014พิมพ์
595นางสาวอัจฉรา ด้วงกัน18 ม.ค. 2564, 15:2962012006-นาบ่อคำวิทยาคม3015พิมพ์
596นางสาวฑิฆัมพร แสงดอกไม้-62012007-นครไตรตรึงษ์3016พิมพ์
597นางสาวดวงเดือน เจริญธัญกรณ์-62012007-นครไตรตรึงษ์3017พิมพ์
598นางสาวนภาพร เสือโต-62012007-นครไตรตรึงษ์3018พิมพ์
599นางสาวนัชนันท์ ดีวัน-62012007-นครไตรตรึงษ์3019พิมพ์
600นางสาวรจนา หินแก้ว-62012007-นครไตรตรึงษ์3020พิมพ์
601นางสาวรัตนพร เสรีแป๊ะ-62012007-นครไตรตรึงษ์3021พิมพ์
602นางสาวหทัยรัตน์ ชูโตศรี-62012007-นครไตรตรึงษ์3022พิมพ์
603นางสาวอมรรัตน์ ฉลูทอง-62012007-นครไตรตรึงษ์3023พิมพ์
604นางสาวอมรลักษณ์ แดงสีสุข-62012007-นครไตรตรึงษ์3024พิมพ์
605นางสาวอารีรัตน์ จันทร์นุ่ม-62012007-นครไตรตรึงษ์3025พิมพ์
606นางสาวทรรศนี ชินคำ-62012009-หนองกองพิทยาคม3026พิมพ์
607นางสาวประกายแก้ว โพธิ์ศรี-62012009-หนองกองพิทยาคม3027พิมพ์
608นางสาวฤทัยรัตน์ พลทา-62012009-หนองกองพิทยาคม3028พิมพ์
609นางสาวอมินตรา ผ่านจังหาร-62012009-หนองกองพิทยาคม3029พิมพ์
610นางสาวกลิ่นสุคนธ์ สระศรีสม25 ม.ค. 2565, 15:5562012010-เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร3030พิมพ์
611นางสาวจูลี่ โรส25 ม.ค. 2565, 15:5562012010-เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร3031พิมพ์
612นางสาววรเมธิณี เชื้อเสือ25 ม.ค. 2565, 15:5562012010-เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร3032พิมพ์
613นางสาวนงลักษณ์ สุขกร6 ม.ค. 2564, 12:5262012014-พิไกรวิทยา3033พิมพ์
614นางสาวนันทนา แหวนเงิน6 ม.ค. 2564, 12:5362012014-พิไกรวิทยา3034พิมพ์
615นางสาวยอดขวัญ อาจทะนงค์6 ม.ค. 2564, 12:5662012014-พิไกรวิทยา3035พิมพ์
616นางสาวอังกินันท์ ประจงจีบ6 ม.ค. 2564, 12:5962012014-พิไกรวิทยา3036พิมพ์
617นายกิตตินันท์ ศรีสุข-62012016-ลานกระบือวิทยา3037พิมพ์
618นางสาวชมพู่ บัววัน-62012016-ลานกระบือวิทยา3038พิมพ์
619นางสาวณัฐกานต์ กลิ่นทุ่ง-62012016-ลานกระบือวิทยา3039พิมพ์
620นางสาวณัฐชยา คำเที่ยง-62012016-ลานกระบือวิทยา3040พิมพ์
621นางสาวธัญชนก ยี่คิ้ว-62012016-ลานกระบือวิทยา3041พิมพ์
622นางสาวธัญวรัตน์ ทองทา-62012016-ลานกระบือวิทยา3042พิมพ์
623นางสาวนํ้าฝน สังหร่าย-62012016-ลานกระบือวิทยา3043พิมพ์
624นายปิยะชัย ทิพย์สุคนธ์-62012016-ลานกระบือวิทยา3044พิมพ์
625นางสาวพิชญาภา ฟักแฟง-62012016-ลานกระบือวิทยา3045พิมพ์
626นางสาวสุภาพร ทองทา-62012016-ลานกระบือวิทยา3046พิมพ์
627นางสาวชลดา โตรตตาแสง-62012017-มัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร3047พิมพ์
628นางสาวนัฐกมล อุดมสุข-62012017-มัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร3048พิมพ์
629นางสาวนิภาธร คำลือ-62012017-มัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร3049พิมพ์
630นางสาวภัทราวรรณ จินดา-62012017-มัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร3050พิมพ์
631นางสาวนารีรัตน์ ทับแปลง-62012017-มัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร3051พิมพ์
632นางสาวอรนุช สมหวัง1 ก.ย. 2564, 15:5362012019-โกสัมพีวิทยา3052พิมพ์
633นางสาวณัฐริการ์ สุขมี-62022002-สักงามวิทยา3053พิมพ์
634นายพัฒนา โคตรบุตร-62022002-สักงามวิทยา3054พิมพ์
635นางสาวภัณฑิรา โกฎทอง-62022002-สักงามวิทยา3055พิมพ์
636นางสาววรรณวิสา แดงสูงเนิน-62022002-สักงามวิทยา3056พิมพ์
637นางสาวศิริณัชฐา จันทร์ศิริ-62022002-สักงามวิทยา3057พิมพ์
638นางสาวกัญญารัตน์ เกตุทนงค์28 ม.ค. 2564, 20:2462022004-ขาณุวิทยา3058พิมพ์
639นางสาวจันทรรัตน์ วิชัยวรญาณ28 ม.ค. 2564, 20:2462022004-ขาณุวิทยา3059พิมพ์
640นายณภัทร บุญเพิ่ม28 ม.ค. 2564, 20:2562022004-ขาณุวิทยา3060พิมพ์
641นายณัฐพล ใยโพธิ์28 ม.ค. 2564, 20:2562022004-ขาณุวิทยา3061พิมพ์
642นางสาวดุษฎีรัตน์ ศรีปา28 ม.ค. 2564, 20:2562022004-ขาณุวิทยา3062พิมพ์
643นางสาวปวรวรรณ แก่นรักษ์28 ม.ค. 2564, 20:2662022004-ขาณุวิทยา3063พิมพ์
644นางสาวพนิดา ซ่อนกลิ่น28 ม.ค. 2564, 20:2662022004-ขาณุวิทยา3064พิมพ์
645นางสาวพัชราพร พรศรีละ28 ม.ค. 2564, 20:2662022004-ขาณุวิทยา3065พิมพ์
646นางสาวภัทรพรรณ แสวงทรัพย์28 ม.ค. 2564, 20:2762022004-ขาณุวิทยา3066พิมพ์
647นางสาวรัตน์รพี หาญสุริย์28 ม.ค. 2564, 20:2762022004-ขาณุวิทยา3067พิมพ์
648นางสาวศุภิกา แก้วกิจจา28 ม.ค. 2564, 20:2762022004-ขาณุวิทยา3068พิมพ์
649นางสาวโชติกา แขงสาริกิจ28 ม.ค. 2564, 20:2762022004-ขาณุวิทยา3069พิมพ์
650นางสาวสุพัตร พึ่งอบ28 ม.ค. 2564, 20:2862022004-ขาณุวิทยา3070พิมพ์
651นางสาวชญาพร ประเทศ-62022004-ขาณุวิทยา3071พิมพ์
652นางสาวกิตติยา ทะสุนทร15 ม.ค. 2564, 13:2962022006-ปางมะค่าวิทยาคม3072พิมพ์
653นายศุภากร คันศร15 ม.ค. 2564, 13:3062022006-ปางมะค่าวิทยาคม3073พิมพ์
654นางสาวสายธาร ปะดังพลัง15 ม.ค. 2564, 13:3262022006-ปางมะค่าวิทยาคม3074พิมพ์
655นายอลงกรณ์ เวินขุนทด15 ม.ค. 2564, 13:5862022006-ปางมะค่าวิทยาคม3075พิมพ์
656นางสาวณัฐธัญญา คชรินทร์3 ก.ย. 2564, 16:0762022008-คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์3076พิมพ์
657นางสาวหทัยชนก เงินโม้3 ก.ย. 2564, 16:0862022008-คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์3077พิมพ์
658นางสาวฐิดาพร สุภา-62022010-วังไทรวิทยาคม3078พิมพ์
659นางสาวเนตรนภา อยู่สุ่ม-62022010-วังไทรวิทยาคม3079พิมพ์
660นางสาวปวริศา วันทาวัฒน์-62022010-วังไทรวิทยาคม3080พิมพ์
661นายศุภเชฏฐ์ พุ่มฉัตร-62022010-วังไทรวิทยาคม3081พิมพ์
662นายศุภณัฐ พุ่มฉัตร-62022010-วังไทรวิทยาคม3082พิมพ์
663นายศุภกิจ หว่างวรกิจ-62022011-ทุ่งทรายวิทยา3083พิมพ์
664นางสาวกัญญาวีร์ อ่อนน้อม-62022013-ระหานวิทยา3084พิมพ์
665นางสาวกัลยา มุจรินทร์-62022013-ระหานวิทยา3085พิมพ์
666นางสาวจุฑาภรณ์ สายสุนีย์-62022013-ระหานวิทยา3086พิมพ์
667นางสาวจุฑามาศ พุเพ่ง-62022013-ระหานวิทยา3087พิมพ์
668นางสาวเจนจิรา จั่นเพชร-62022013-ระหานวิทยา3088พิมพ์
669นางสาวนิดารัตน์ เด็ดเดี่ยว-62022013-ระหานวิทยา3089พิมพ์
670นางสาวบุญยกรณ์ ชื่นด้วง-62022013-ระหานวิทยา3090พิมพ์
671นางสาวเยาวลักษณ์ มาลาสี-62022013-ระหานวิทยา3091พิมพ์
672นางสาวรัชภร สุขชู-62022013-ระหานวิทยา3092พิมพ์
673นางสาวฐิติรัตน์ ต่องสุนทร24 มี.ค. 2564, 17:3362012002-วชิรปราการวิทยาคม3093พิมพ์
674นางสาวธนัชชา บุญพลอย24 มี.ค. 2564, 17:2362012002-วชิรปราการวิทยาคม3094พิมพ์
675นางสาวนพรัตน์ ทบอุด24 มี.ค. 2564, 17:2362012002-วชิรปราการวิทยาคม3095พิมพ์
676นางสาวประภาพร โพธิ์งาม24 มี.ค. 2564, 17:2362012002-วชิรปราการวิทยาคม3096พิมพ์
677นางสาวปรัชญา ใจชื้น-62012002-วชิรปราการวิทยาคม3097พิมพ์
678นางสาวปาริตา จินดาธนาคม24 มี.ค. 2564, 17:2462012002-วชิรปราการวิทยาคม3098พิมพ์
679นางสาวพัชราภา เสรีแป๊ะ24 มี.ค. 2564, 17:2462012002-วชิรปราการวิทยาคม3099พิมพ์
680นางสาวพัณณิตา บดีรัฐ24 มี.ค. 2564, 17:2462012002-วชิรปราการวิทยาคม3100พิมพ์
681นางสาวแพทองธาร วิเศษวงษา24 มี.ค. 2564, 17:2462012002-วชิรปราการวิทยาคม3101พิมพ์
682นางสาวมณฑนรรห์ หอละสิทธิ์24 มี.ค. 2564, 17:2562012002-วชิรปราการวิทยาคม3102พิมพ์
683นางสาวนันทวดี มั่นเขตวิทย์-62012003-ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา3103พิมพ์
684นางสาวกาญจนา พวงนิล-62012005-คณฑีพิทยาคม3104พิมพ์
685นางสาวจันทกานต์ ภู่ระหงษ์-62012005-คณฑีพิทยาคม3105พิมพ์
686นางสาวณัฐริยา ทีสุกะ-62012005-คณฑีพิทยาคม3106พิมพ์
687นางสาวทิพวรรณ พิลึก-62012005-คณฑีพิทยาคม3107พิมพ์
688นางสาวภรภัทร สินธุ-62012005-คณฑีพิทยาคม3108พิมพ์
689นางสาววราภรณ์ สิมวิวัฒน์-62012005-คณฑีพิทยาคม3109พิมพ์
690นางสาวศุภนิดา วัฒนะ-62012005-คณฑีพิทยาคม3110พิมพ์
691นางสาวสุชญา สนทอง-62012005-คณฑีพิทยาคม3111พิมพ์
692นางสาวหนึ่งฤทัย จันทะโคราช-62012005-คณฑีพิทยาคม3112พิมพ์
693นางสาวอพินญา ที่รัก-62012005-คณฑีพิทยาคม3113พิมพ์
694นางสาวณัฐนันท์ สีฉ่ำ-62012007-นครไตรตรึงษ์3114พิมพ์
695นางสาวนันทวรรณ กำแก้ว-62012007-นครไตรตรึงษ์3115พิมพ์
696นางสาวประภาพรรณ คำหอม-62012007-นครไตรตรึงษ์3116พิมพ์
697นางสาวมินตรา หมื่นต่างใจ-62012007-นครไตรตรึงษ์3117พิมพ์
698นางสาวรัตฐิกาล เดชเรืองศรี-62012007-นครไตรตรึงษ์3118พิมพ์
699นางสาววิณัฐฌา สัปทน-62012007-นครไตรตรึงษ์3119พิมพ์
700นางสาววิภาวรรณ รื่นรวย-62012007-นครไตรตรึงษ์3120พิมพ์
701นางสาวสิริยากรณ์ ทองดี-62012007-นครไตรตรึงษ์3121พิมพ์
702นางสาวสุชาดา ศรีสูงเนิน-62012007-นครไตรตรึงษ์3122พิมพ์
703นางสาวอรอนงค์ อิ่มเงิน-62012007-นครไตรตรึงษ์3123พิมพ์
704นางสาวฐิติพร ศรีวิชัย6 เม.ย. 2564, 12:0062012008-วังตะเคียนประชานุสรณ์3124พิมพ์
705นางสาวนลินรัตน์ พลอยงาม6 เม.ย. 2564, 12:0062012008-วังตะเคียนประชานุสรณ์3125พิมพ์
706นางสาวบุษบา เรียนดี6 เม.ย. 2564, 12:0062012008-วังตะเคียนประชานุสรณ์3126พิมพ์
707นางสาวพัชรินทร์ จะนู6 เม.ย. 2564, 12:0062012008-วังตะเคียนประชานุสรณ์3127พิมพ์
708นางสาวจุฬารัตน์ ตรีทัพ-62012009-หนองกองพิทยาคม3128พิมพ์
709นางสาวนพมณี สุขพร้อม-62012009-หนองกองพิทยาคม3129พิมพ์
710นางสาวชลธิชา ปึงสุนันท์25 ม.ค. 2565, 15:5562012010-เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร3130พิมพ์
711นางสาวณัฐรากร บุคคะวัน25 ม.ค. 2565, 15:5562012010-เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร3131พิมพ์
712นางสาวธิญดา คำฉิม25 ม.ค. 2565, 15:5562012010-เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร3132พิมพ์
713นางสาวนลินทิพย์ คล้ายทอง25 ม.ค. 2565, 15:5662012010-เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร3133พิมพ์
714นางสาวนาตาลี โรล25 ม.ค. 2565, 15:5662012010-เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร3134พิมพ์
715นางสาวปนัดดา สืบเพ็ง25 ม.ค. 2565, 15:5662012010-เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร3135พิมพ์
716นางสาวมนัสนันต์ ล้อมสุข25 ม.ค. 2565, 15:5662012010-เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร3136พิมพ์
717นางสาวสิริมา แก้วหลวง25 ม.ค. 2565, 15:5662012010-เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร3137พิมพ์
718นางสาวอธิตยา ง้าวแก้ว25 ม.ค. 2565, 15:5662012010-เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร3138พิมพ์
719นางสาวอภิชญา นามสง่า25 ม.ค. 2565, 15:5662012010-เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร3139พิมพ์
720นายจักรพงษ์ เกษวิทย์-62012011-ไทรงามพิทยาคม3140พิมพ์
721นางสาวนฤมล ผลบุญ-62012011-ไทรงามพิทยาคม3141พิมพ์
722นางสาวนวพร อินทะเรืองศร-62012011-ไทรงามพิทยาคม3142พิมพ์
723นางสาวนันทัชพร หลักงาม-62012011-ไทรงามพิทยาคม3143พิมพ์
724นางสาวปัณณพร สโมสร-62012011-ไทรงามพิทยาคม3144พิมพ์
725นางสาวพลอยไพรินทร์ ปัดไธสงค์-62012011-ไทรงามพิทยาคม3145พิมพ์
726นางสาวภูริดา กายสิทธิ์-62012011-ไทรงามพิทยาคม3146พิมพ์
727นางสาวมัทนพร เสืออบ-62012011-ไทรงามพิทยาคม3147พิมพ์
728นายศุภกิตต์ พะกุลานนท์-62012011-ไทรงามพิทยาคม3148พิมพ์
729นางสาวศุภมาส วงค์กระต่าย-62012011-ไทรงามพิทยาคม3149พิมพ์
730นายณัฐวุฒิ อินทร์ขาว6 ม.ค. 2564, 12:4162012014-พิไกรวิทยา3150พิมพ์
731นายทรงพล แก้วแดง6 ม.ค. 2564, 12:4362012014-พิไกรวิทยา3151พิมพ์
732นางสาวใบเตย 6 ม.ค. 2564, 12:4662012014-พิไกรวิทยา3152พิมพ์
733นายวราวุธ ดอนไพรวัน6 ม.ค. 2564, 12:4762012014-พิไกรวิทยา3153พิมพ์
734นายอาณัฐ รัตนพลธีร์6 ม.ค. 2564, 12:4962012014-พิไกรวิทยา3154พิมพ์
735นางสาวกาญจนา เกิดพงษ์-62012015-เรืองวิทย์พิทยาคม3155พิมพ์
736นางสาวชญานันท์ ม่วงมั่น-62012015-เรืองวิทย์พิทยาคม3156พิมพ์
737นางสาวน้ำผึ้ง ม่วงมิตร-62012015-เรืองวิทย์พิทยาคม3157พิมพ์
738นางสาวพรมเพชร พลพรม-62012015-เรืองวิทย์พิทยาคม3158พิมพ์
739นางสาวแพพรรณ มหาหงษ์-62012015-เรืองวิทย์พิทยาคม3159พิมพ์
740นางสาวรุ่งนภา นุ่มพรม-62012015-เรืองวิทย์พิทยาคม3160พิมพ์
741นางสาววรรณพร ตาทิตย์-62012015-เรืองวิทย์พิทยาคม3161พิมพ์
742นางสาวอนิจจญา ปิ่นมณี-62012015-เรืองวิทย์พิทยาคม3162พิมพ์
743นางสาวศศิธร แพงมี-62012015-เรืองวิทย์พิทยาคม3163พิมพ์
744นายชยพล บุญพยอม-62012016-ลานกระบือวิทยา3164พิมพ์
745นางสาวชุลีพร ดอกบัว-62012016-ลานกระบือวิทยา3165พิมพ์
746นายญาณพัฒน์ ขำสี-62012016-ลานกระบือวิทยา3166พิมพ์
747นายธรรมพร กวดนอก-62012016-ลานกระบือวิทยา3167พิมพ์
748นายสิทธินนท์ มะลิวงษ์-62012016-ลานกระบือวิทยา3168พิมพ์
749นางสาวอิศราพร ฮุมเปือย-62012016-ลานกระบือวิทยา3169พิมพ์
750นางสาวทักษพร ทาณเรงค์-62022002-สักงามวิทยา3170พิมพ์
751นางสาวนภารัตน์ สุธาศรี-62022002-สักงามวิทยา3171พิมพ์
752นางสาวนุจรี เเสงมณี-62022002-สักงามวิทยา3172พิมพ์
753นางสาววาสนา สุขมี-62022002-สักงามวิทยา3173พิมพ์
754นางสาวสุนืสา เเก้วสระเเสน-62022002-สักงามวิทยา3174พิมพ์
755นางสาวชนาภา ไชยรัตน์15 ม.ค. 2564, 14:0062022006-ปางมะค่าวิทยาคม3175พิมพ์
756นางสาวทิพวรรณ สุขเกิด15 ม.ค. 2564, 14:0362022006-ปางมะค่าวิทยาคม3176พิมพ์
757นายธนโชติ มือขุนทด15 ม.ค. 2564, 14:0462022006-ปางมะค่าวิทยาคม3177พิมพ์
758นางสาวพลอยชมพู จันทร์เพ็ญ15 ม.ค. 2564, 14:0662022006-ปางมะค่าวิทยาคม3178พิมพ์
759นายธนวัฒน์ ธงชัย18 ม.ค. 2564, 11:2462022007-สลกบาตรวิทยา3179พิมพ์
760นายปิยพงษ์ แจ้งอิ่ม18 ม.ค. 2564, 11:2462022007-สลกบาตรวิทยา3180พิมพ์
761นางสาวพีรดา วิจิตรพัชราภรณ์3 ก.ย. 2564, 16:1062022008-คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์3181พิมพ์
762นางสาวจิรัชยา บุบผามาลา-62022011-ทุ่งทรายวิทยา3182พิมพ์
763นางสาวชลธิชา พลสงคราม-62022011-ทุ่งทรายวิทยา3183พิมพ์
764นางสาวนลนีย์ เพียเอีย-62022011-ทุ่งทรายวิทยา3184พิมพ์
765นางสาวฟ้าใส ทัพอาสา-62022011-ทุ่งทรายวิทยา3185พิมพ์
766นางสาวลลิตา อนันตวุฒิ-62022011-ทุ่งทรายวิทยา3186พิมพ์
767นางสาวสุชาดา มอไธสง-62022011-ทุ่งทรายวิทยา3187พิมพ์
768นางสาวสุภัสสร ปราสาร-62022011-ทุ่งทรายวิทยา3188พิมพ์
769นางสาวเสาวคนธ์ ยวนยี-62022011-ทุ่งทรายวิทยา3189พิมพ์
770นางสาวโสภิตา แก้วสุขา-62022011-ทุ่งทรายวิทยา3190พิมพ์
771นางสาวเขมิกา มธุวร-62022013-ระหานวิทยา3191พิมพ์
772นางสาวปวีณา บุญประจักษ์-62022013-ระหานวิทยา3192พิมพ์
773นางสาวสุกัลยา เชิงหอม-62022013-ระหานวิทยา3193พิมพ์
774นางสาวอนันตกานต์ ขันลุย-62022013-ระหานวิทยา3194พิมพ์
775นางสาวกังสดาล ดาอิ่ม-62012002-วชิรปราการวิทยาคม3195พิมพ์
776นางสาวจันทิมา เบ้าทอง-62012002-วชิรปราการวิทยาคม3196พิมพ์
777นางสาวชนนิกานต์ มูลเขียว-62012002-วชิรปราการวิทยาคม3197พิมพ์
778นางสาวเพชรรัตน์ ปลั่งกลาง-62012002-วชิรปราการวิทยาคม3198พิมพ์
779นางสาวมุทิตา อ่องเลื่อม-62012002-วชิรปราการวิทยาคม3199พิมพ์
780นางสาวยุพิน สางาม-62012002-วชิรปราการวิทยาคม3200พิมพ์
781นางสาวศศิภรณ์ ปักษาสุข-62012002-วชิรปราการวิทยาคม3201พิมพ์
782นายสิทธิโชค มะโน-62012002-วชิรปราการวิทยาคม3202พิมพ์
783นางสาวอลิสา เรื่อศรีจันทร์-62012002-วชิรปราการวิทยาคม3203พิมพ์
784นางสาวอินทิรา สมคำ-62012002-วชิรปราการวิทยาคม3204พิมพ์
785นางสาวจันทร์จิรา วรรณวิจิตร-62012005-คณฑีพิทยาคม3205พิมพ์
786นางสาวชาริณี คุ้มขุน-62012005-คณฑีพิทยาคม3206พิมพ์
787นายเธียรทอง กุดวงษ์แก้ว-62012005-คณฑีพิทยาคม3207พิมพ์
788นางสาวนฤทัย ทองทะจิตร์-62012005-คณฑีพิทยาคม3208พิมพ์
789นางสาวปิยนุช ยาติ-62012005-คณฑีพิทยาคม3209พิมพ์
790นางสาวมัณฑนา เข้มแข็ง-62012005-คณฑีพิทยาคม3210พิมพ์
791นางสาววราพร พิมสารี-62012005-คณฑีพิทยาคม3211พิมพ์
792นางสาววันวิสา ห้วยใหญ่-62012005-คณฑีพิทยาคม3212พิมพ์
793นางสาววิรัชยาภรณ์ ทาติด-62012005-คณฑีพิทยาคม3213พิมพ์
794นายอนุสรณ์ แสงเมล์-62012005-คณฑีพิทยาคม3214พิมพ์
795นางสาวเกตนิกา แสนโคตร18 ม.ค. 2564, 15:3462012006-นาบ่อคำวิทยาคม3215พิมพ์
796นางสาวคีตภัทร หวลจิตร18 ม.ค. 2564, 15:3562012006-นาบ่อคำวิทยาคม3216พิมพ์
797นางสาวชลธิชา ปู่นำพา18 ม.ค. 2564, 15:3562012006-นาบ่อคำวิทยาคม3217พิมพ์
798นางสาวณัฐธิดา วีรพันธ์18 ม.ค. 2564, 15:3562012006-นาบ่อคำวิทยาคม3218พิมพ์
799นางสาวศิริลักษณ์ พรมจันทร์ 19 ม.ค. 2564, 10:2462012006-นาบ่อคำวิทยาคม3219พิมพ์
800นางสาวอรจิรา คำบันลือ18 ม.ค. 2564, 15:3762012006-นาบ่อคำวิทยาคม3220พิมพ์
801นางสาวตะวันฉาย เกตุเนตร-62012007-นครไตรตรึงษ์3221พิมพ์
802นายธนกฤต วัฒนศิริ-62012007-นครไตรตรึงษ์3222พิมพ์
803นางสาววราภรณ์ การักษ์-62012007-นครไตรตรึงษ์3223พิมพ์
804นางสาววิภาวรรณ รุ่งเรือง-62012007-นครไตรตรึงษ์3224พิมพ์
805นางสาวศศิธร พูลรักษ์-62012007-นครไตรตรึงษ์3225พิมพ์
806นางสาวศิรินญา มีสำลี-62012007-นครไตรตรึงษ์3226พิมพ์
807นายชานนท์ เอี่ยมโอด-62012009-หนองกองพิทยาคม3227พิมพ์
808นายธนรัฐ สระทองวาท-62012009-หนองกองพิทยาคม3228พิมพ์
809นายรัฐไทย แซ่ม้า-62012009-หนองกองพิทยาคม3229พิมพ์
810นายวุฒิไกร ขันลิวุฒิ-62012009-หนองกองพิทยาคม3230พิมพ์
811นายวุฒิชัย ธัญชาติไพศาล-62012009-หนองกองพิทยาคม3231พิมพ์
812นางสาวธัญพักตร์ อ่อนณนัยน์25 ม.ค. 2565, 15:5762012010-เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร3232พิมพ์
813นางสาวบุญพิทักษ์ เกิดมงคล25 ม.ค. 2565, 15:5762012010-เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร3233พิมพ์
814นางสาวพิไลวรรณ หอมเกษร25 ม.ค. 2565, 15:5762012010-เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร3234พิมพ์
815นางสาวเพ็ญนภา อินราช25 ม.ค. 2565, 15:5762012010-เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร3235พิมพ์
816นางสาวทิพรัตน์ ติระสา25 ม.ค. 2565, 15:5762012010-เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร3236พิมพ์
817นายฐานวัฒน์ ทองใบ25 ม.ค. 2565, 15:5762012010-เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร3237พิมพ์
818นางสาวกัญญาลักษณ์ ชัยจันดี-62012011-ไทรงามพิทยาคม3238พิมพ์
819นางสาวจันทิมันตุ์ โชติน้อย-62012011-ไทรงามพิทยาคม3239พิมพ์
820นางสาวประณิตา เงินอาจ-62012011-ไทรงามพิทยาคม3240พิมพ์
821นางสาวลลิตา หงส์วงค์-62012011-ไทรงามพิทยาคม3241พิมพ์
822นางสาววิชุดา จันทร์สามเรือน-62012011-ไทรงามพิทยาคม3242พิมพ์
823นางสาวสุชาดา ปุราโน-62012011-ไทรงามพิทยาคม3243พิมพ์
824นายอภิวัตร ภู่เทศ-62012011-ไทรงามพิทยาคม3244พิมพ์
825นางสาวจิรชยา ใจมั่น-62012013-พรานกระต่ายพิทยาคม3245พิมพ์
826นางสาวชลนิชา มธุรส-62012013-พรานกระต่ายพิทยาคม3246พิมพ์
827นางสาวณฤดี ศักศรีวัน-62012013-พรานกระต่ายพิทยาคม3247พิมพ์
828นางสาวณัฏฐณิชา คงสุข22 เม.ย. 2564, 17:3562012013-พรานกระต่ายพิทยาคม3248พิมพ์
829นางสาวทนวรรณ นิลพัด22 เม.ย. 2564, 17:3162012013-พรานกระต่ายพิทยาคม3249พิมพ์
830นางสาวธนพร ศรีทอน-62012013-พรานกระต่ายพิทยาคม3250พิมพ์
831นางสาวเพียงดาว พลาพล-62012013-พรานกระต่ายพิทยาคม3251พิมพ์
832นางสาวฟาริดา เนื้อไม้-62012013-พรานกระต่ายพิทยาคม3252พิมพ์
833นางสาววิไลวรรณ แสงเอี่ยม22 เม.ย. 2564, 17:2762012013-พรานกระต่ายพิทยาคม3253พิมพ์
834นางสาวสมัญญา สามารถ-62012013-พรานกระต่ายพิทยาคม3254พิมพ์
835นางสาวสุนทรีวรรณ กนกสิงห์-62012013-พรานกระต่ายพิทยาคม3255พิมพ์
836นางสาวอลิสา พลาพล-62012013-พรานกระต่ายพิทยาคม3256พิมพ์
837นางสาวอังคณา ไม้แดง-62012013-พรานกระต่ายพิทยาคม3257พิมพ์
838นางสาวณัฐริกา เกิดพงษ์-62012015-เรืองวิทย์พิทยาคม3258พิมพ์
839นางสาวดวงนภา แจ่มหม้อ-62012015-เรืองวิทย์พิทยาคม3259พิมพ์
840นางสาวพัชราภรณ์ ร้อยตรอง-62012015-เรืองวิทย์พิทยาคม3260พิมพ์
841นางสาวสุวัจนี สมานฉันท์-62012015-เรืองวิทย์พิทยาคม3261พิมพ์
842นางสาวอภิญญา วงษ์เอี่ยม-62012015-เรืองวิทย์พิทยาคม3262พิมพ์
843นางสาวอรทัย ต้นเกตุ-62012015-เรืองวิทย์พิทยาคม3263พิมพ์
844นางสาวอลิสา ยิ่งวิริยะ-62012015-เรืองวิทย์พิทยาคม3264พิมพ์
845นายธนพล เรืองอ่อง-62012016-ลานกระบือวิทยา3265พิมพ์
846นายบุญญารักษ์ สุขมี-62012016-ลานกระบือวิทยา3266พิมพ์
847นายปราชญ์ญาพร เทพบุรี-62012016-ลานกระบือวิทยา3267พิมพ์
848นายพัชรวดี คำบุญ-62012016-ลานกระบือวิทยา3268พิมพ์
849นายพิชชาพร สีกา-62012016-ลานกระบือวิทยา3269พิมพ์
850นายภาณุพงศ์ เผือกวงษ์-62012016-ลานกระบือวิทยา3270พิมพ์
851นายรุ่ง รุ่งเรือง-62012016-ลานกระบือวิทยา3271พิมพ์
852นางสาววรัญญา อินเลี้ยง-62012016-ลานกระบือวิทยา3272พิมพ์
853นางสาววิลาสินี ครุฑพาหะ-62012016-ลานกระบือวิทยา3273พิมพ์
854นางสาวอรณิช แสงเขียวรัตน์-62012016-ลานกระบือวิทยา3274พิมพ์
855นางสาวน้ำฝน อิ่มคำมาก1 ก.ย. 2564, 16:0462012019-โกสัมพีวิทยา3275พิมพ์
856นางสาวปิยฉัตร กลิ่นนวล-62012019-โกสัมพีวิทยา3276พิมพ์
857นางสาวจันทกานติ์ จันทร์อินทร์28 ม.ค. 2564, 20:2962022004-ขาณุวิทยา3277พิมพ์
858นางสาวจีราพันธ์ จาตุรัส28 ม.ค. 2564, 20:2962022004-ขาณุวิทยา3278พิมพ์
859นางสาวชญานี สุขเกษม28 ม.ค. 2564, 20:2962022004-ขาณุวิทยา3279พิมพ์
860นางสาวชลธิชา แก้วส่องศึก28 ม.ค. 2564, 20:3062022004-ขาณุวิทยา3280พิมพ์
861นางสาวชลธิชา บุญชื่น28 ม.ค. 2564, 20:3062022004-ขาณุวิทยา3281พิมพ์
862นางสาวชลธิชา รังศรี28 ม.ค. 2564, 20:3062022004-ขาณุวิทยา3282พิมพ์
863นางสาวโชษิตา แจ้งเจน28 ม.ค. 2564, 20:3162022004-ขาณุวิทยา3283พิมพ์
864นางสาวธิดารัตน์ สีมี28 ม.ค. 2564, 20:3162022004-ขาณุวิทยา3284พิมพ์
865นางสาวพรไพลิน ชาติเวช28 ม.ค. 2564, 20:3162022004-ขาณุวิทยา3285พิมพ์
866นางสาวพรหมพิริยะ ศรีสุพรรณ28 ม.ค. 2564, 20:3262022004-ขาณุวิทยา3286พิมพ์
867นางสาวมัณทนา ใบเนียม28 ม.ค. 2564, 20:3262022004-ขาณุวิทยา3287พิมพ์
868นางสาวรสรินทร์ ผาภูมา28 ม.ค. 2564, 20:3262022004-ขาณุวิทยา3288พิมพ์
869นางสาวอริสรา เมาเกตุ28 ม.ค. 2564, 20:3262022004-ขาณุวิทยา3289พิมพ์
870นางสาวกิตติมา สิทธิไกร28 ม.ค. 2564, 20:3362022004-ขาณุวิทยา3290พิมพ์
871นางสาวกรพินธุ์ จิ๋วนุช-62022004-ขาณุวิทยา3291พิมพ์
872นายธนพล พิมพ์พัฒน์15 ม.ค. 2564, 14:0762022006-ปางมะค่าวิทยาคม3292พิมพ์
873นางสาวพรภิมล เมที15 ม.ค. 2564, 14:0962022006-ปางมะค่าวิทยาคม3293พิมพ์
874นางสาววนิดา สว่างใจ15 ม.ค. 2564, 14:1062022006-ปางมะค่าวิทยาคม3294พิมพ์
875นางสาวชลธิชา คงร่วง-62022010-วังไทรวิทยาคม3295พิมพ์
876นางสาวนิศาชล แก้วโต-62022010-วังไทรวิทยาคม3296พิมพ์
877นางสาวฝนดาว จันทน-62022010-วังไทรวิทยาคม3297พิมพ์
878นายอัษฎา แช่มศิริ-62022010-วังไทรวิทยาคม3298พิมพ์
879นางสาวกนกภรณ์ เรียนไธสง-62022011-ทุ่งทรายวิทยา3299พิมพ์
880นางสาวกนกรัตน์ เรียนไธสง-62022011-ทุ่งทรายวิทยา3300พิมพ์
881นางสาวธนภรณ์ เรืองเอี่ยม-62022011-ทุ่งทรายวิทยา3301พิมพ์
882นางสาวปาริชาติ ปัตพี-62022011-ทุ่งทรายวิทยา3302พิมพ์
883นายพรหมพัฒน์ มิตรสินพันธุ์-62022011-ทุ่งทรายวิทยา3303พิมพ์
884นางสาวจุฬารัตน์ เกตุอินทร-62022013-ระหานวิทยา3304พิมพ์
885นางสาวชุติมณฑน์ สีทา-62022013-ระหานวิทยา3305พิมพ์
886นางสาวธิดารัตน์ คชฤทธิ์-62022013-ระหานวิทยา3306พิมพ์
887นางสาวเบญญาภา ฉ่ำชื่นวงศ์-62022013-ระหานวิทยา3307พิมพ์
888นายประพัฒน์ ไพรโรด-62022013-ระหานวิทยา3308พิมพ์
889นางสาวไปรยา ฤทธิ์กระจาย-62022013-ระหานวิทยา3309พิมพ์
890นางสาวภัทรวรรณ คุ้มวงษ์-62022013-ระหานวิทยา3310พิมพ์
891นางสาวโยษิตา วงษ์สุวรรณ-62022013-ระหานวิทยา3311พิมพ์
892นางสาวจิราพร มีบุญ-62022013-ระหานวิทยา3312พิมพ์