กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านฯ ปี ๖๓ (ผลการแข่งขัน ก.พ.-๒)

ลำดับชื่อ-นามสกุลวันที่พิมพ์ตำแหน่งโรงเรียนเลขทะเบียนพิมพ์
1นางสาวรำไพ วันเทพ17 ธ.ค. 2564, 13:2062012001-กำแพงเพชรพิทยาคม1332พิมพ์
2นางสาววรรณวิมล ปราจันทร์22 เม.ย. 2564, 14:5762012001-กำแพงเพชรพิทยาคม1333พิมพ์
3นางสาวศรินญา ชาญเชี่ยว19 ก.พ. 2564, 14:2662012001-กำแพงเพชรพิทยาคม1334พิมพ์
4นางสาวสินีนาฏ นิลสนธิ19 ก.พ. 2564, 14:3662012001-กำแพงเพชรพิทยาคม1335พิมพ์
5นางสาวสุคนฑาทิพย์ นุ่มศรีวัง19 ก.พ. 2564, 14:3862012001-กำแพงเพชรพิทยาคม1336พิมพ์
6นางธิดามาศ สถิตย์อยู่-62012002-วชิรปราการวิทยาคม1337พิมพ์
7นางสุรีรัตน์ กันชาติ-62012002-วชิรปราการวิทยาคม1338พิมพ์
8นางสาวนัฐกานต์ แมนไธสง16 ธ.ค. 2564, 16:5562012002-วชิรปราการวิทยาคม1339พิมพ์
9นางสาวเพชรรัตน์ กองช้าง-62012002-วชิรปราการวิทยาคม1340พิมพ์
10นางสาวมุทิตา สิงห์โต-62012002-วชิรปราการวิทยาคม1341พิมพ์
11นางสาวสิริวรรณ เขียวสี-62012002-วชิรปราการวิทยาคม1342พิมพ์
12นางสาวอลิษา ทองพิทักษ์-62012002-วชิรปราการวิทยาคม1343พิมพ์
13นายถวิล จะวรรณะ-62012002-วชิรปราการวิทยาคม1344พิมพ์
14นายศุภชัย เจริญสุข-62012002-วชิรปราการวิทยาคม1345พิมพ์
15ว่าที่ร้อยเอกศุภณัฐ กิตติสิริบัณฑิต-62012002-วชิรปราการวิทยาคม1346พิมพ์
16นางทัศนีย์ วงเวียน-62012003-ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา1347พิมพ์
17นางสาวจินดาลักษณ์ โคตะการ-62012003-ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา1348พิมพ์
18นางสาวณิชนันทน์ ราษฏร์สุดใจ-62012003-ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา1349พิมพ์
19นางสาวเบญจรงค์ สนธิทิม3 พ.ค. 2564, 17:3162012003-ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา1350พิมพ์
20นางสาวพิมพ์พิมล มูลประเสริฐ-62012003-ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา1351พิมพ์
21นางสาววันเพ็ญ ธาระทาน-62012003-ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา1352พิมพ์
22นางสาวสายรุ้ง เทพวัน-62012003-ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา1353พิมพ์
23นางสาวสุรีรัตน์ มาน้อย11 ม.ค. 2565, 13:0462012003-ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา1354พิมพ์
24นางสาวเสาวลักษณ์ กาบแก้ว-62012003-ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา1355พิมพ์
25นางสาวอุมาพร บุญมา-62012003-ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา1356พิมพ์
26นางธนิษฐา อินทะสี-62012004-วัชรวิทยา1357พิมพ์
27นางพรทิพย์ มั่นทรัพย์-62012004-วัชรวิทยา1358พิมพ์
28นางสาวกนกเรขา รักษ์ชนม์-62012004-วัชรวิทยา1359พิมพ์
29นางสาวนฤมล นภาพันธ์เสรีกุล-62012004-วัชรวิทยา1360พิมพ์
30นางสาวนันทิดา ฉัตรทอง-62012004-วัชรวิทยา1361พิมพ์
31นางสาวบรรณรักษ์ ท่อนทอง-62012004-วัชรวิทยา1362พิมพ์
32นางสาวมาลัย ฟองนิ้ว-62012004-วัชรวิทยา1363พิมพ์
33นายกิตติธัช ทองเพชร-62012004-วัชรวิทยา1364พิมพ์
34นางขนิษฐา รอดไพบูลย์3 ส.ค. 2564, 17:0862012005-คณฑีพิทยาคม1365พิมพ์
35นางณัชชา ปิ่นแก้ว-62012005-คณฑีพิทยาคม1366พิมพ์
36นางวรัญญาภรณ์ ศรีม่วงวงค์-62012005-คณฑีพิทยาคม1367พิมพ์
37นางสายสุณีย์ ใฝ่มะโนธรรม-62012005-คณฑีพิทยาคม1368พิมพ์
38นางสาวณิชาภา สมพร-62012005-คณฑีพิทยาคม1369พิมพ์
39นางสาวทิพวรรณ์ โอสา-62012005-คณฑีพิทยาคม1370พิมพ์
40นางสาวปิยะนุช แจ่มหม้อ-62012005-คณฑีพิทยาคม1371พิมพ์
41นางสาวศันษณี เกียรติสุดาเกื้อกูล-62012005-คณฑีพิทยาคม1372พิมพ์
42นายนพพล วิบูลวงค์-62012005-คณฑีพิทยาคม1373พิมพ์
43ว่าที่ร้อยตรีหญิงปราณี เมฆสุวรรณ-62012005-คณฑีพิทยาคม1374พิมพ์
44นางณิชาพรรณ ชนะบุญ21 พ.ค. 2564, 15:3262012006-นาบ่อคำวิทยาคม1375พิมพ์
45นางดรุณี คำสีสังข์21 พ.ค. 2564, 15:3262012006-นาบ่อคำวิทยาคม1376พิมพ์
46นางนุชนารถ ขุมเพ็ชร21 พ.ค. 2564, 15:3262012006-นาบ่อคำวิทยาคม1377พิมพ์
47นางพรเพ็ญ ทองอ่อน21 พ.ค. 2564, 15:3362012006-นาบ่อคำวิทยาคม1378พิมพ์
48นางพัชรี พูลเพิ่ม21 พ.ค. 2564, 15:3362012006-นาบ่อคำวิทยาคม1379พิมพ์
49นางสาวชญาพิชชา ย่านสากล21 พ.ค. 2564, 15:3462012006-นาบ่อคำวิทยาคม1380พิมพ์
50นางสาวณริสร นาสมใจ21 พ.ค. 2564, 15:3462012006-นาบ่อคำวิทยาคม1381พิมพ์
51นางสาวเมศยา ทองหล่อ21 พ.ค. 2564, 15:3562012006-นาบ่อคำวิทยาคม1382พิมพ์
52นางสาวสุรภี กุยสุวรรณ21 พ.ค. 2564, 15:3562012006-นาบ่อคำวิทยาคม1383พิมพ์
53นางสาวอรวรรณ บุญรอด21 พ.ค. 2564, 15:3662012006-นาบ่อคำวิทยาคม1384พิมพ์
54ดร.ภิญโญ แก่งศิริ-62012007-นครไตรตรึงษ์1385พิมพ์
55นางจันทร์เพ็ญ ดอนดี30 เม.ย. 2564, 13:0062012007-นครไตรตรึงษ์1386พิมพ์
56นางสุภาวดี ฤกษ์หร่าย-62012007-นครไตรตรึงษ์1387พิมพ์
57นางสาวกิตติมา ฤกษ์หร่าย-62012007-นครไตรตรึงษ์1388พิมพ์
58นางสาวจินตนา วงศ์อาสา-62012007-นครไตรตรึงษ์1389พิมพ์
59นางสาวชลธิชา ใส้พงษ์-62012007-นครไตรตรึงษ์1390พิมพ์
60นางสาวดาวเรือง บุตรสำราญ29 เม.ย. 2564, 17:2962012007-นครไตรตรึงษ์1391พิมพ์
61นางสาวพรหทัย พะละโท29 เม.ย. 2564, 17:3462012007-นครไตรตรึงษ์1392พิมพ์
62นางสาวศิริพร ละน้อย11 พ.ค. 2564, 16:2162012007-นครไตรตรึงษ์1393พิมพ์
63นางสาวสุเนตร บุตรชานนท์-62012007-นครไตรตรึงษ์1394พิมพ์
64นางสาวญาดานุช เมืองเล็น-62012008-วังตะเคียนประชานุสรณ์1395พิมพ์
65นางสาวนัฐกฤตา เกียรติกาญจน์-62012008-วังตะเคียนประชานุสรณ์1396พิมพ์
66นางสาววราภรณ์ ตาทิพย์8 ส.ค. 2564, 09:2962012008-วังตะเคียนประชานุสรณ์1397พิมพ์
67นางสาวแวววิไล จำปาศักดิ์-62012008-วังตะเคียนประชานุสรณ์1398พิมพ์
68นายวันเฉลิม คำสุข-62012008-วังตะเคียนประชานุสรณ์1399พิมพ์
69นางฐิติรัตน์ แสนทิ30 ต.ค. 2564, 14:0962012009-หนองกองพิทยาคม1400พิมพ์
70นางรัตนากร ศรีนากรุง-62012009-หนองกองพิทยาคม1401พิมพ์
71นางสาวไพรินทร์ พรวนแก้ว-62012009-หนองกองพิทยาคม1402พิมพ์
72นางสาวสุทธิดา ก้อนสมบัติ-62012009-หนองกองพิทยาคม1403พิมพ์
73นายสุรพงษ์ แสงแก้ว-62012009-หนองกองพิทยาคม1404พิมพ์
74นางประทุมพร วงษ์จ่า25 ม.ค. 2565, 15:4162012010-เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร1405พิมพ์
75นางประมวลทรัพย์ เนียมสุ่ม25 ม.ค. 2565, 15:4262012010-เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร1406พิมพ์
76นางมณีรัตน์ ธรรมสกุล25 ม.ค. 2565, 15:4262012010-เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร1407พิมพ์
77นางสาวกชกร แย้มชื่น25 ม.ค. 2565, 15:4262012010-เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร1408พิมพ์
78นางสาวทิวา สุระเดช25 ม.ค. 2565, 15:4262012010-เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร1409พิมพ์
79นางสาวนันทวัน ขวัญศรีทองมั่น25 ม.ค. 2565, 15:4262012010-เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร1410พิมพ์
80นางสาวสาวิตรี สร้างนอก25 ม.ค. 2565, 15:4362012010-เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร1411พิมพ์
81นางสาวอัญญารัตน์ จิตจอม25 ม.ค. 2565, 15:4362012010-เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร1412พิมพ์
82นายกิตติศักดิ์ ศรีพารา25 ม.ค. 2565, 15:4362012010-เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร1413พิมพ์
83นายทนง คงรอด25 ม.ค. 2565, 15:4362012010-เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร1414พิมพ์
84นางกิ่งอุไร แสงเทียนประไพ-62012011-ไทรงามพิทยาคม1415พิมพ์
85นางจันจิรา ฝั้นสาย-62012011-ไทรงามพิทยาคม1416พิมพ์
86นางทองสุก ศิลปศาสตร์-62012011-ไทรงามพิทยาคม1417พิมพ์
87นางศมนวรรณ ทองสง-62012011-ไทรงามพิทยาคม1418พิมพ์
88นางสาวเนตรนภา ไถวฤทธิ์-62012011-ไทรงามพิทยาคม1419พิมพ์
89นางสาวสายยนต์ สีมา-62012011-ไทรงามพิทยาคม1420พิมพ์
90นางสาวสินีนาถ แพทย์จันลา-62012011-ไทรงามพิทยาคม1421พิมพ์
91นางสาวเสาวรี ใจธรรม-62012011-ไทรงามพิทยาคม1422พิมพ์
92นายนนทพัทธ์ กุลฉิม-62012011-ไทรงามพิทยาคม1423พิมพ์
93นางวิภารัตน์ มหาการะเกตุ-62012012-บ่อแก้ววิทยา1424พิมพ์
94นางรัตนา ปัญญา8 ก.พ. 2564, 19:3762012013-พรานกระต่ายพิทยาคม1425พิมพ์
95นางศิริพร มั่นเกษตรกิจ-62012013-พรานกระต่ายพิทยาคม1426พิมพ์
96นางสุภรัตน์ รัตนประภา-62012013-พรานกระต่ายพิทยาคม1427พิมพ์
97นางสาวจารุวรรณ บุตรเกตุ-62012013-พรานกระต่ายพิทยาคม1428พิมพ์
98นางสาวณัฐณิชา ชังคะนาค-62012013-พรานกระต่ายพิทยาคม1429พิมพ์
99นางสาวปิยดา กาศบำรุง-62012013-พรานกระต่ายพิทยาคม1430พิมพ์
100นางสาวปิยะสรวง กุลมาลา-62012013-พรานกระต่ายพิทยาคม1431พิมพ์
101นางสาวพัชราภรณ์ ฟุ่มเฟือย-62012013-พรานกระต่ายพิทยาคม1432พิมพ์
102นางสาวภัทรณัญ กัลปพฤกษ์-62012013-พรานกระต่ายพิทยาคม1433พิมพ์
103นางสาวรมิดา จิตติวัฒนากร-62012013-พรานกระต่ายพิทยาคม1434พิมพ์
104นางสาวสุดสายใจ อินกรัด-62012013-พรานกระต่ายพิทยาคม1435พิมพ์
105นางสาวสุภาภรณ์ ฤมิตร1 พ.ย. 2564, 12:0162012013-พรานกระต่ายพิทยาคม1436พิมพ์
106นางสาวประภาสิริ ถาวร22 เม.ย. 2564, 21:4562012013-พรานกระต่ายพิทยาคม1437พิมพ์
107นางสาวนพรัตน์ สงคุ้ม29 ม.ค. 2564, 09:3062012013-พรานกระต่ายพิทยาคม1438พิมพ์
108นางวิรัต ผักไหม29 ม.ค. 2564, 09:4762012013-พรานกระต่ายพิทยาคม1439พิมพ์
109นางสาวสุวนี​ เมฆพัฒน์19 ธ.ค. 2564, 16:5362012013-พรานกระต่ายพิทยาคม1440พิมพ์
110นางสาวจุฑามาศ เมฆี-62012014-พิไกรวิทยา1441พิมพ์
111นางสาวดาวใจ อยู่สุข-62012014-พิไกรวิทยา1442พิมพ์
112นางสาวทับทิม วงษ์อ่อง-62012014-พิไกรวิทยา1443พิมพ์
113นางสาวประไพพร อินต๊ะสี-62012014-พิไกรวิทยา1444พิมพ์
114นายธิติพงศ์ สระทอง-62012014-พิไกรวิทยา1445พิมพ์
115นางปวิตรา พลลา-62012015-เรืองวิทย์พิทยาคม1446พิมพ์
116นางสิริวลี เครือสิงห์-62012015-เรืองวิทย์พิทยาคม1447พิมพ์
117นางสาวจิราวรรณ เกตุแก้ว-62012015-เรืองวิทย์พิทยาคม1448พิมพ์
118นางสาวชุติมา แพงมี24 ม.ค. 2564, 14:3462012015-เรืองวิทย์พิทยาคม1449พิมพ์
119นางสาวฐาปนีย์ คุ้มเณร-62012015-เรืองวิทย์พิทยาคม1450พิมพ์
120นางสาวปาริชาติ พุกชื่น-62012015-เรืองวิทย์พิทยาคม1451พิมพ์
121นางสาววาสนา หลวงปวน21 มี.ค. 2564, 17:4362012015-เรืองวิทย์พิทยาคม1452พิมพ์
122นายกติกา บัวผา-62012015-เรืองวิทย์พิทยาคม1453พิมพ์
123นายฉัตรชัย เครือสิงห์-62012015-เรืองวิทย์พิทยาคม1454พิมพ์
124นายอชิรสิทธิ์ ไชยสิงห์-62012015-เรืองวิทย์พิทยาคม1455พิมพ์
125นางมณฑิรา ลี้อิสระชัยเจริญ-62012016-ลานกระบือวิทยา1456พิมพ์
126นางมาไล พลเก่ง-62012016-ลานกระบือวิทยา1457พิมพ์
127นางอาวร โฉมศรี-62012016-ลานกระบือวิทยา1458พิมพ์
128นางสาวกฤติกา กาศเจริญ-62012016-ลานกระบือวิทยา1459พิมพ์
129นางสาวทรรศชนก ไกรตะโม่-62012016-ลานกระบือวิทยา1460พิมพ์
130นางสาวธันย์ชนก มีมาก-62012016-ลานกระบือวิทยา1461พิมพ์
131นางสาวนงนุช เติือนสติ-62012016-ลานกระบือวิทยา1462พิมพ์
132นางสาวภัทรากร เจนจบ-62012016-ลานกระบือวิทยา1463พิมพ์
133นางสาวมาลิณี โชติน้อย-62012016-ลานกระบือวิทยา1464พิมพ์
134นางสาวอรทัย เจียมประยูร-62012016-ลานกระบือวิทยา1465พิมพ์
135นางนงลักษณ์ สุขสวัสดิ์1 พ.ย. 2564, 13:5262012017-มัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร1466พิมพ์
136นางศรีไพร พันธ์โนราช-62012017-มัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร1467พิมพ์
137นางสาวจิรัชยา สุริยะแก่นทราย1 พ.ย. 2564, 13:4462012017-มัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร1468พิมพ์
138นายวัชร กล่อมเสียง21 พ.ค. 2564, 16:3062012017-มัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร1469พิมพ์
139นางอรวิภา ยิ้มเสงี่ยม-62012018-ราษฎร์ปรีชาวิทยาคม1470พิมพ์
140นางสาวธราภรณ์ หงษ์ยนต์-62012018-ราษฎร์ปรีชาวิทยาคม1471พิมพ์
141นายธณาวุฒิ อาริวงค์-62012018-ราษฎร์ปรีชาวิทยาคม1472พิมพ์
142นายธนากร แตงอ่อน-62012018-ราษฎร์ปรีชาวิทยาคม1473พิมพ์
143นางโสภิญญา ดารา12 เม.ย. 2565, 16:4962012019-โกสัมพีวิทยา1474พิมพ์
144นางสาวปภาอร โคตระภู-62012019-โกสัมพีวิทยา1475พิมพ์
145นางสาวอัมรา ศรีพลายงาม-62012019-โกสัมพีวิทยา1476พิมพ์
146นายสมพงษ์ จูแนบ9 พ.ค. 2564, 11:0662012019-โกสัมพีวิทยา1477พิมพ์
147ว่าที่ร้อยตรีหญิงเสาวภา ม่านต๊ะ-62012019-โกสัมพีวิทยา1478พิมพ์
148นางวราภรณ์ จารุเมธีชน30 ธ.ค. 2564, 06:2662022001-คลองลานวิทยา1479พิมพ์
149นางสาวฉวีวรรณ ทองบุญตา29 ธ.ค. 2564, 12:1362022001-คลองลานวิทยา1480พิมพ์
150นางสาวนัฐกานต์ ชงัดเวช29 ธ.ค. 2564, 12:1462022001-คลองลานวิทยา1481พิมพ์
151นางจุฬาพัฒน์ ปินตากุล-62022002-สักงามวิทยา1482พิมพ์
152นางวาสนา ศรีประดิษฐ์22 ก.ย. 2564, 20:1862022002-สักงามวิทยา1483พิมพ์
153นางสาวกุลชญา ศรีสุวรรณ-62022002-สักงามวิทยา1484พิมพ์
154นางสาวชนิดา เจ๊กพ่วง3 มิ.ย. 2564, 14:5662022002-สักงามวิทยา1485พิมพ์
155นางสาวสายรุ้ง อินทสิทธิ์3 มิ.ย. 2564, 14:5962022002-สักงามวิทยา1486พิมพ์
156นางสาวกีรติ ฉิมพุฒ-62022003-คลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์1487พิมพ์
157นางสาวพันทิดา ทาวงษ์-62022003-คลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์1488พิมพ์
158นางสาวสุนันทา คำเสนา-62022003-คลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์1489พิมพ์
159นางกนกรัตน์ คงไทย-62022004-ขาณุวิทยา1490พิมพ์
160นางกมลฑิพย์ ประเทศ-62022004-ขาณุวิทยา1491พิมพ์
161นางมะลิวัลย์ ราชเขียว-62022004-ขาณุวิทยา1492พิมพ์
162นางศักดิ์ศรี นามนาค-62022004-ขาณุวิทยา1493พิมพ์
163นางสุภาพ จองตามา28 ม.ค. 2564, 19:1762022004-ขาณุวิทยา1494พิมพ์
164นางโสภิดา มั่งอะนะ-62022004-ขาณุวิทยา1495พิมพ์
165นางสาวบุปผา ทุ่งพรวญ-62022004-ขาณุวิทยา1496พิมพ์
166นางสาวอัจฉราพรรณ ขัดทาน-62022004-ขาณุวิทยา1497พิมพ์
167นายฌานัณท์ นิลเศษ-62022004-ขาณุวิทยา1498พิมพ์
168นายยุทธนา ปานเหง้า-62022004-ขาณุวิทยา1499พิมพ์
169นายวินัย มณีพลาย-62022004-ขาณุวิทยา1500พิมพ์
170นายศุภชัย ทองชม-62022004-ขาณุวิทยา1501พิมพ์
171นางจารุณี พันธุมาตร-62022007-สลกบาตรวิทยา1502พิมพ์
172นางสาวจุฬารัศมิ์ ภัชร์ศพงษ์-62022007-สลกบาตรวิทยา1503พิมพ์
173นางสาวณภาวดี วันนู-62022007-สลกบาตรวิทยา1504พิมพ์
174นางสาวณัชยาภา โสภณดิลก-62022007-สลกบาตรวิทยา1505พิมพ์
175นางสาวไมตรี มั่นทรัพย์-62022007-สลกบาตรวิทยา1506พิมพ์
176นางสาววิภา สารีสุข-62022007-สลกบาตรวิทยา1507พิมพ์
177นางสาวศศิวิมล รอดนิล-62022007-สลกบาตรวิทยา1508พิมพ์
178นางสาวสมาภรณ์ โพธิ์มั่น-62022007-สลกบาตรวิทยา1509พิมพ์
179นางสาวสิริลักษณ์ แถวอุดม-62022007-สลกบาตรวิทยา1510พิมพ์
180นายวิสุทธิ์ อินทพงษ์-62022007-สลกบาตรวิทยา1511พิมพ์
181ว่าที่ร้อยตรีหญิงเพียงฤทัย เพิ่มผล14 พ.ย. 2564, 19:1862022008-คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์1512พิมพ์
182นางปวีร์รักษ์ สบายเมือง18 ม.ค. 2565, 14:5462022009-วังแขมวิทยาคม1513พิมพ์
183นางสายฝน ดีเลิศ18 ม.ค. 2565, 14:5462022009-วังแขมวิทยาคม1514พิมพ์
184นางกิติภา โสทะ-62022011-ทุ่งทรายวิทยา1515พิมพ์
185นางวรรณนิสา จันทราศรี-62022011-ทุ่งทรายวิทยา1516พิมพ์
186นางสาวจารุวรรณ ทองคำ25 มี.ค. 2565, 09:4862022011-ทุ่งทรายวิทยา1517พิมพ์
187นางสาวณัฐธยาน์ รอดสิน-62022011-ทุ่งทรายวิทยา1518พิมพ์
188นางสาวธัญชนก ภู่หมี-62022011-ทุ่งทรายวิทยา1519พิมพ์
189นางสาวป้างรีรัตน์ หว่างวรกิจ-62022011-ทุ่งทรายวิทยา1520พิมพ์
190นางสาวปาริชาด พันทอง-62022011-ทุ่งทรายวิทยา1521พิมพ์
191นางสาววราภรณ์ ถาวร-62022011-ทุ่งทรายวิทยา1522พิมพ์
192นายอัศวิน บำรุงสรณ์-62022011-ทุ่งทรายวิทยา1523พิมพ์
193นางมโนชา บัวเถื่อน23 ก.พ. 2564, 17:0262022012-ปางศิลาทองศึกษา1524พิมพ์
194นางสาวจิรวรรณ จีนรัมย์23 ก.พ. 2564, 17:0262022012-ปางศิลาทองศึกษา1525พิมพ์
195นางสาวเทพสิรี ตะนัยศรี27 ม.ค. 2564, 17:2162022012-ปางศิลาทองศึกษา1526พิมพ์
196นางสาวธนัญญา สุขรัตน์-62022012-ปางศิลาทองศึกษา1527พิมพ์
197นางสาวนิภารัตน์ หมู่มาก23 ก.พ. 2564, 17:0262022012-ปางศิลาทองศึกษา1528พิมพ์
198นางสาวปุณณาสา พึ่งเนียม23 ก.พ. 2564, 17:0262022012-ปางศิลาทองศึกษา1529พิมพ์
199นางสาวรัตนาภรณ์ มาคุ้ม23 ก.พ. 2564, 17:0262022012-ปางศิลาทองศึกษา1530พิมพ์
200นางสาวสุรีย์พร บุญชื่น23 ก.พ. 2564, 17:0262022012-ปางศิลาทองศึกษา1531พิมพ์
201นายธวัชชัย อยู่เกษ23 ก.พ. 2564, 17:0262022012-ปางศิลาทองศึกษา1532พิมพ์
202นายอภิชาติ เนตรทิพย์-62022012-ปางศิลาทองศึกษา1533พิมพ์
203นางสาวคณัสนันท์ ภูมีสัตย์9 ก.พ. 2564, 13:4462022013-ระหานวิทยา1534พิมพ์
204นางสาวณัฐหทัย ศรีทวงศ์วรากร-62022013-ระหานวิทยา1535พิมพ์
205นางสาวนนทพร อรรถาวีย์22 ก.ค. 2564, 12:5562022013-ระหานวิทยา1536พิมพ์
206นางสาวนันทิกา ขำเส็ง-62022013-ระหานวิทยา1537พิมพ์
207นางสาวปรีชญา สุขมี-62022013-ระหานวิทยา1538พิมพ์
208นางสาวพิมพ์พิชญา พงษ์ก่อสร้าง-62022013-ระหานวิทยา1539พิมพ์
209นางสาวศิริกุล เก่าราชการ20 พ.ค. 2564, 11:5362022013-ระหานวิทยา1540พิมพ์
210นางสาวสมฤดี ศรีระวัตร-62022013-ระหานวิทยา1541พิมพ์
211นายชรีวัฒน์ กลมกล่อม-62022013-ระหานวิทยา1542พิมพ์
212นายเติมพงศ์ ครุธทิน-62022013-ระหานวิทยา1543พิมพ์
213เด็กหญิงประภัสศิริ อินหาญ23 ก.พ. 2564, 16:1162012001-กำแพงเพชรพิทยาคม1544พิมพ์
214เด็กหญิงกชกร ทองอยู่-62012002-วชิรปราการวิทยาคม1545พิมพ์
215เด็กหญิงชนัญญา ทองเชื้อ-62012002-วชิรปราการวิทยาคม1546พิมพ์
216เด็กหญิงทัศนียา บุญพร้อม-62012002-วชิรปราการวิทยาคม1547พิมพ์
217เด็กชายธีธัช ศิรินาค-62012002-วชิรปราการวิทยาคม1548พิมพ์
218เด็กหญิงพิชญา ชุมพล-62012002-วชิรปราการวิทยาคม1549พิมพ์
219เด็กหญิงมณีวรรณ บันดาลสกุลรัตน์-62012002-วชิรปราการวิทยาคม1550พิมพ์
220เด็กหญิงวีรภัทรา สีเกตุ-62012002-วชิรปราการวิทยาคม1551พิมพ์
221เด็กหญิงศิรัญญา ศรีตะวัน-62012002-วชิรปราการวิทยาคม1552พิมพ์
222เด็กชายสิรภัทร เอี่ยมนเรพร-62012002-วชิรปราการวิทยาคม1553พิมพ์
223เด็กหญิงอมรรัตน์ เปาสันเทียะ-62012002-วชิรปราการวิทยาคม1554พิมพ์
224เด็กหญิงกนกกร การะภักดี-62012004-วัชรวิทยา1555พิมพ์
225เด็กหญิงกฤตาภรณ์ พุ่มใย-62012004-วัชรวิทยา1556พิมพ์
226เด็กหญิงกานต์พิชชา ศิลาจันทร์-62012004-วัชรวิทยา1557พิมพ์
227เด็กหญิงจีรนันท์ เกิดแสง-62012004-วัชรวิทยา1558พิมพ์
228เด็กหญิงชมพูนุท หนูเงิน-62012004-วัชรวิทยา1559พิมพ์
229เด็กหญิงชัญญานุช ศรีบุรี-62012004-วัชรวิทยา1560พิมพ์
230เด็กชายโชติณภัทร ศรีโยธา-62012004-วัชรวิทยา1561พิมพ์
231เด็กหญิงดิษยนันท์ มากะ-62012004-วัชรวิทยา1562พิมพ์
232เด็กหญิงธนนันท์ มีหมื่น-62012004-วัชรวิทยา1563พิมพ์
233เด็กหญิงเนตรณภา พุ่มพวง-62012004-วัชรวิทยา1564พิมพ์
234เด็กชายพีรพัฒน์ ทองธรรมชาติ-62012004-วัชรวิทยา1565พิมพ์
235เด็กหญิงรมิตา โอ-62012004-วัชรวิทยา1566พิมพ์
236เด็กหญิงวรินทร จันทนา-62012004-วัชรวิทยา1567พิมพ์
237เด็กหญิงอติกานต์ ผ่อนเเก้ว-62012004-วัชรวิทยา1568พิมพ์
238เด็กหญิงอาริยา วัฒนวิกาล-62012004-วัชรวิทยา1569พิมพ์
239เด็กหญิงจิดาภา อินทร์จันทร์-62012005-คณฑีพิทยาคม1570พิมพ์
240เด็กหญิงชุตินันท์ คงเนาวรัตน์-62012005-คณฑีพิทยาคม1571พิมพ์
241เด็กหญิงฑิติยาพร กาวีวน-62012005-คณฑีพิทยาคม1572พิมพ์
242เด็กหญิงณธิดา ขอนทอง-62012005-คณฑีพิทยาคม1573พิมพ์
243เด็กหญิงธิดารัตน์ ขนันพันธ์-62012005-คณฑีพิทยาคม1574พิมพ์
244เด็กชายธีรพล สุขหิรัญ-62012005-คณฑีพิทยาคม1575พิมพ์
245เด็กหญิงรสรินทร์ อินทร์เลี้ยง-62012005-คณฑีพิทยาคม1576พิมพ์
246เด็กชายวราเทพ ทับวิเศษ-62012005-คณฑีพิทยาคม1577พิมพ์
247เด็กชายอธิชนันธ์ โพธิ์มล-62012005-คณฑีพิทยาคม1578พิมพ์
248เด็กชายอภิสิทธิ์ บุญยืด-62012005-คณฑีพิทยาคม1579พิมพ์
249เด็กหญิงโชติกา กันอยู่21 พ.ค. 2564, 15:3862012006-นาบ่อคำวิทยาคม1580พิมพ์
250เด็กหญิงธัญญารัตน์ จันธิยะ21 พ.ค. 2564, 15:3862012006-นาบ่อคำวิทยาคม1581พิมพ์
251เด็กหญิงบุญญาภา กันทิยะ21 พ.ค. 2564, 15:3962012006-นาบ่อคำวิทยาคม1582พิมพ์
252เด็กชายปวริศ วงค์มะโน21 พ.ค. 2564, 15:3962012006-นาบ่อคำวิทยาคม1583พิมพ์
253เด็กหญิงปานวาด พนมวาสน์21 พ.ค. 2564, 15:3962012006-นาบ่อคำวิทยาคม1584พิมพ์
254เด็กหญิงพิชชาพร วันศรี21 พ.ค. 2564, 15:4062012006-นาบ่อคำวิทยาคม1585พิมพ์
255เด็กหญิงเพราพิลาส เสาร์อุด21 พ.ค. 2564, 15:4062012006-นาบ่อคำวิทยาคม1586พิมพ์
256เด็กชายยุทธนา บัวกลิ่น21 พ.ค. 2564, 15:4162012006-นาบ่อคำวิทยาคม1587พิมพ์
257เด็กหญิงวิภาวี แสงวิทโยทัย21 พ.ค. 2564, 15:4162012006-นาบ่อคำวิทยาคม1588พิมพ์
258เด็กหญิงอรนภา ทองเนตร21 พ.ค. 2564, 15:4262012006-นาบ่อคำวิทยาคม1589พิมพ์
259เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ แก้วกองสี-62012007-นครไตรตรึงษ์1590พิมพ์
260เด็กชายชัยวัฒน์ พูลสาริกิจ-62012007-นครไตรตรึงษ์1591พิมพ์
261เด็กชายธนกฤต มั่นทุ่ง-62012007-นครไตรตรึงษ์1592พิมพ์
262เด็กหญิงธิดารัตน์ ศิลา-62012007-นครไตรตรึงษ์1593พิมพ์
263เด็กชายนนทกร สุวรรณพันธ์-62012007-นครไตรตรึงษ์1594พิมพ์
264เด็กชายปกเกศ ผลไพบูลย์-62012007-นครไตรตรึงษ์1595พิมพ์
265เด็กชายภัครนนท์ ผลลำเจียก-62012007-นครไตรตรึงษ์1596พิมพ์
266เด็กหญิงรัชฏาภรณ์ อุทิตะสาร-62012007-นครไตรตรึงษ์1597พิมพ์
267เด็กหญิงวาสนา คงสุวรรณ์-62012007-นครไตรตรึงษ์1598พิมพ์
268เด็กหญิงไอรยา มารสาร-62012007-นครไตรตรึงษ์1599พิมพ์
269เด็กหญิงพรพนา นวลศรี-62012009-หนองกองพิทยาคม1600พิมพ์
270เด็กชายพลอาทิตย์ ขวัญเขียว-62012009-หนองกองพิทยาคม1601พิมพ์
271เด็กชายภูพงพัฒน์ โสมดำ-62012009-หนองกองพิทยาคม1602พิมพ์
272เด็กหญิงมิลตรา อุปมาอ่ำ-62012009-หนองกองพิทยาคม1603พิมพ์
273เด็กหญิงศศิประภา ศรีมา-62012009-หนองกองพิทยาคม1604พิมพ์
274เด็กหญิงคีจศิลป์ อินทร-62012010-เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร1605พิมพ์
275เด็กหญิงภัคพร แสงอุ่น-62012011-ไทรงามพิทยาคม1606พิมพ์
276เด็กหญิงกัญญาวีร์ พุ่มน้อย-62012015-เรืองวิทย์พิทยาคม1607พิมพ์
277เด็กหญิงชรินรัตน์ ปิ่นมณี-62012015-เรืองวิทย์พิทยาคม1608พิมพ์
278เด็กหญิงนภารัตน์ จันทร์แดง-62012015-เรืองวิทย์พิทยาคม1609พิมพ์
279เด็กหญิงน้ำฝน เสือด้วง-62012015-เรืองวิทย์พิทยาคม1610พิมพ์
280เด็กหญิงปาลิตา แจ่มหม้อ-62012015-เรืองวิทย์พิทยาคม1611พิมพ์
281เด็กหญิงรพีพรรณ เพียรกล้า-62012015-เรืองวิทย์พิทยาคม1612พิมพ์
282เด็กหญิงรินลดา คำประพันธ์-62012015-เรืองวิทย์พิทยาคม1613พิมพ์
283เด็กหญิงอรพัทธ์ สิงห์โต-62012015-เรืองวิทย์พิทยาคม1614พิมพ์
284เด็กหญิงชัยรัมภา สารเวช-62012016-ลานกระบือวิทยา1615พิมพ์
285เด็กหญิงญาณิศา อินเลิศ-62012016-ลานกระบือวิทยา1616พิมพ์
286เด็กหญิงอรณิช ถมทอง-62012016-ลานกระบือวิทยา1617พิมพ์
287เด็กหญิงณิษาอร จันทร์คง-62012017-มัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร1618พิมพ์
288เด็กหญิงนภัสกร แทนลา-62012017-มัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร1619พิมพ์
289เด็กหญิงพัชรกัญญ์ แก้วมาตร-62012017-มัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร1620พิมพ์
290เด็กหญิงปนัดดา สุวรรณโค8 มิ.ย. 2564, 12:2762012019-โกสัมพีวิทยา1621พิมพ์
291เด็กหญิงศิริมา คงสิพัฒน์-62012019-โกสัมพีวิทยา1622พิมพ์
292เด็กหญิงเมวดี สมหวัง-62012019-โกสัมพีวิทยา1623พิมพ์
293เด็กหญิงลินนา ช่อคีรี-62012019-โกสัมพีวิทยา1624พิมพ์
294เด็กชายนันทพิพัฒน์ มุลิตา-62012019-โกสัมพีวิทยา1625พิมพ์
295เด็กชายธนกร บุญอาชารักษ์30 ธ.ค. 2564, 06:2662022001-คลองลานวิทยา1626พิมพ์
296เด็กหญิงอภิญญา สุตะคาร16 ธ.ค. 2564, 09:3562022001-คลองลานวิทยา1627พิมพ์
297เด็กหญิงณัฐนันท์ คงคา-62022002-สักงามวิทยา1628พิมพ์
298เด็กหญิงพัชรพร พิมพงษ์-62022002-สักงามวิทยา1629พิมพ์
299เด็กชายศุภณัฐ วงค์ประเสริฐ-62022002-สักงามวิทยา1630พิมพ์
300เด็กหญิงสุทธิดา นามภักดิ์-62022002-สักงามวิทยา1631พิมพ์
301เด็กชายอภิเดช ก้อนจันทร์เทศ-62022002-สักงามวิทยา1632พิมพ์
302เด็กหญิงกวิสรา ทรัพย์มาก-62022004-ขาณุวิทยา1633พิมพ์
303เด็กหญิงจันทนิภา แสงอ่อน-62022004-ขาณุวิทยา1634พิมพ์
304เด็กหญิงณัฐณิชา ชมชื่น-62022004-ขาณุวิทยา1635พิมพ์
305เด็กหญิงธนภรณ์ ชอบธรรม28 ม.ค. 2564, 19:2262022004-ขาณุวิทยา1636พิมพ์
306เด็กหญิงปรินดา ประฉิมะ-62022004-ขาณุวิทยา1637พิมพ์
307เด็กหญิงพีรดา จันทร์เพ็ญ-62022004-ขาณุวิทยา1638พิมพ์
308เด็กหญิงภัคภร ขันกสิกรรม-62022004-ขาณุวิทยา1639พิมพ์
309เด็กหญิงภัทราณิชญ์ สรจิตวิรีกุล-62022004-ขาณุวิทยา1640พิมพ์
310เด็กหญิงวรกมล สุระภี-62022004-ขาณุวิทยา1641พิมพ์
311เด็กหญิงศณิตา เจเถื่อน-62022004-ขาณุวิทยา1642พิมพ์
312เด็กหญิงศศิภา สิงห์สถิตย์-62022004-ขาณุวิทยา1643พิมพ์
313เด็กหญิงสุนิสา สุขใจ-62022004-ขาณุวิทยา1644พิมพ์
314เด็กหญิงอลิษา กลิ่นจันทร์28 ม.ค. 2564, 19:2562022004-ขาณุวิทยา1645พิมพ์
315เด็กชายอาทิวราห์ อินทร์ยังดี-62022006-ปางมะค่าวิทยาคม1646พิมพ์
316เด็กหญิงบัณฑิตา ดิษสวรรค์-62022006-ปางมะค่าวิทยาคม1647พิมพ์
317เด็กหญิงวรรณภา อินทร์หอม-62022006-ปางมะค่าวิทยาคม1648พิมพ์
318เด็กชายวรวิช สารีสุข-62022006-ปางมะค่าวิทยาคม1649พิมพ์
319เด็กหญิงเสริมทรัพย์ ใสเสริม-62022006-ปางมะค่าวิทยาคม1650พิมพ์
320เด็กหญิงอินธิรา สวัสดิ์-62022006-ปางมะค่าวิทยาคม1651พิมพ์
321เด็กหญิงณีรนุช มิดาทุม-62022013-ระหานวิทยา1652พิมพ์
322เด็กหญิงนฤนาท บุญมาพาด-62022013-ระหานวิทยา1653พิมพ์
323เด็กหญิงนวพรรษกมล คุณบำรุง-62022013-ระหานวิทยา1654พิมพ์
324เด็กหญิงพิมพ์อัปสร ภูมิเลิศ-62022013-ระหานวิทยา1655พิมพ์
325เด็กหญิงภัทรภร ปริภัณทาภรณ์-62022013-ระหานวิทยา1656พิมพ์
326เด็กหญิงมัณฑิรา กุมสูงเนิน-62022013-ระหานวิทยา1657พิมพ์
327เด็กหญิงอรอุริน ทองประสาร-62022013-ระหานวิทยา1658พิมพ์
328เด็กหญิงชญาดา ศรีสุคันธพฤกษ์10 ส.ค. 2564, 10:5262012001-กำแพงเพชรพิทยาคม1659พิมพ์
329เด็กหญิงชนาภา พานิชชอบ4 มี.ค. 2564, 19:0762012001-กำแพงเพชรพิทยาคม1660พิมพ์
330เด็กหญิงณัฐกมล บุญประเสริฐ24 ก.พ. 2564, 14:0462012001-กำแพงเพชรพิทยาคม1661พิมพ์
331เด็กชายนภัสกร กลิ่นเฟื่อง24 ก.พ. 2564, 14:0662012001-กำแพงเพชรพิทยาคม1662พิมพ์
332เด็กหญิงพิมพ์ชนก เชียสวัสดิ์24 ก.พ. 2564, 15:0062012001-กำแพงเพชรพิทยาคม1663พิมพ์
333เด็กหญิงพิมพ์ชนก สีสัตย์ซื่อ24 ก.พ. 2564, 15:0162012001-กำแพงเพชรพิทยาคม1664พิมพ์
334เด็กหญิงภัทร์นฤน มรชัยภูมิ24 ก.พ. 2564, 15:0462012001-กำแพงเพชรพิทยาคม1665พิมพ์
335เด็กหญิงกนกรัตน์ วีระศัย24 ก.พ. 2564, 15:0662012002-วชิรปราการวิทยาคม1666พิมพ์
336เด็กหญิงฐานิดา รอดแก้ว-62012002-วชิรปราการวิทยาคม1667พิมพ์
337เด็กหญิงธมนวรรณ อุ่นเป็นนิจ-62012002-วชิรปราการวิทยาคม1668พิมพ์
338เด็กหญิงปรียานุช ขุนโต-62012002-วชิรปราการวิทยาคม1669พิมพ์
339เด็กหญิงพนาภรณ์ ดินปลี-62012002-วชิรปราการวิทยาคม1670พิมพ์
340เด็กหญิงเพ็ชรรินทร์ ไชยชนะ-62012002-วชิรปราการวิทยาคม1671พิมพ์
341เด็กหญิงวราภรณ์ ปู่ลมดี-62012002-วชิรปราการวิทยาคม1672พิมพ์
342เด็กหญิงวรารัฐ พูลสิน-62012002-วชิรปราการวิทยาคม1673พิมพ์
343เด็กหญิงอธิชา เริงเขตการ-62012002-วชิรปราการวิทยาคม1674พิมพ์
344เด็กหญิงเอเชีย เรืองรุ่ง-62012002-วชิรปราการวิทยาคม1675พิมพ์
345เด็กหญิงณิชกมล เนตอินทร์-62012003-ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา1676พิมพ์
346เด็กหญิงรพินท์นิภา มักเกษตรกิจ-62012003-ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา1677พิมพ์
347เด็กหญิงวาสนา บำเพ็ญ-62012003-ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา1678พิมพ์
348เด็กหญิงกรพินธุ์ อรัญวาส-62012004-วัชรวิทยา1679พิมพ์
349เด็กหญิงกัญญาภัค กวางแก้ว-62012004-วัชรวิทยา1680พิมพ์
350เด็กหญิงกัญญาวีร์ มะเเม้น-62012004-วัชรวิทยา1681พิมพ์
351เด็กหญิงกัญญาวีร์ ระวังภัย-62012004-วัชรวิทยา1682พิมพ์
352เด็กหญิงกัลยากร สุวรรณทอง-62012004-วัชรวิทยา1683พิมพ์
353เด็กหญิงจิณณพัต คำหงษา-62012004-วัชรวิทยา1684พิมพ์
354เด็กหญิงชลธิชา บรรจง-62012004-วัชรวิทยา1685พิมพ์
355เด็กหญิงฌิชชนก พูลบางยุง-62012004-วัชรวิทยา1686พิมพ์
356เด็กหญิงดลยา แซ่ตั้ง-62012004-วัชรวิทยา1687พิมพ์
357เด็กหญิงนันท์นภัส คงเจริญ-62012004-วัชรวิทยา1688พิมพ์
358เด็กหญิงนิชานันท์ เรื่อศรีจันทร์-62012004-วัชรวิทยา1689พิมพ์
359เด็กหญิงปณิตา ดาบัวพันธ์-62012004-วัชรวิทยา1690พิมพ์
360เด็กหญิงพิชชานันท์ ละน้อย-62012004-วัชรวิทยา1691พิมพ์
361เด็กหญิงมัฐสิกาญจน์ สุขเอม-62012004-วัชรวิทยา1692พิมพ์
362เด็กหญิงเมธาวดี ยามา-62012004-วัชรวิทยา1693พิมพ์
363เด็กหญิงกนกวรรณ พยัคฆโค-62012005-คณฑีพิทยาคม1694พิมพ์
364เด็กหญิงกัญญาวีร์ คงทน-62012005-คณฑีพิทยาคม1695พิมพ์
365เด็กหญิงจตุพร สีจันทร์-62012005-คณฑีพิทยาคม1696พิมพ์
366เด็กหญิงจิราภรณ์ เตลา-62012005-คณฑีพิทยาคม1697พิมพ์
367เด็กหญิงเจนจิรา บัวหลวง-62012005-คณฑีพิทยาคม1698พิมพ์
368เด็กหญิงเจนจิรา รมไธสง-62012005-คณฑีพิทยาคม1699พิมพ์
369เด็กหญิงธมลวรรณ พรมดี-62012005-คณฑีพิทยาคม1700พิมพ์
370เด็กหญิงนภาวันษ์ พีระพันธ์-62012005-คณฑีพิทยาคม1701พิมพ์
371เด็กหญิงพาขวัญ ดวงฤทธิ์-62012005-คณฑีพิทยาคม1702พิมพ์
372เด็กหญิงวริศรา หาญชัยภูมิ-62012005-คณฑีพิทยาคม1703พิมพ์
373เด็กหญิงชนิดา ช้างพา21 พ.ค. 2564, 15:4362012006-นาบ่อคำวิทยาคม1704พิมพ์
374เด็กหญิงชมพูนุช ธุสินแก่น21 พ.ค. 2564, 15:4362012006-นาบ่อคำวิทยาคม1705พิมพ์
375เด็กหญิงฐิติยา อินดวง21 พ.ค. 2564, 15:4462012006-นาบ่อคำวิทยาคม1706พิมพ์
376เด็กหญิงณัฐชญา สมพงษ์21 พ.ค. 2564, 15:4462012006-นาบ่อคำวิทยาคม1707พิมพ์
377เด็กหญิงธณัฐชา ชูมะ21 พ.ค. 2564, 15:4562012006-นาบ่อคำวิทยาคม1708พิมพ์
378เด็กหญิงนฤมล รัตน์อุดม21 พ.ค. 2564, 15:4562012006-นาบ่อคำวิทยาคม1709พิมพ์
379เด็กหญิงนิพัชชา ชูมี21 พ.ค. 2564, 15:4662012006-นาบ่อคำวิทยาคม1710พิมพ์
380เด็กหญิงบุษกร นาดำ29 มิ.ย. 2564, 14:5262012006-นาบ่อคำวิทยาคม1711พิมพ์
381เด็กหญิงปวันรัตน์ สมชม21 พ.ค. 2564, 15:4762012006-นาบ่อคำวิทยาคม1712พิมพ์
382เด็กหญิงพนิดา สุธงสา21 พ.ค. 2564, 15:4762012006-นาบ่อคำวิทยาคม1713พิมพ์
383เด็กหญิงกนกพร คำมะพัตร-62012007-นครไตรตรึงษ์1714พิมพ์
384เด็กหญิงณัชชา น้อยจันทร์-62012007-นครไตรตรึงษ์1715พิมพ์
385เด็กหญิงณัฐนิชา จิ๋วจู-62012007-นครไตรตรึงษ์1716พิมพ์
386เด็กหญิงนวพรรษ สิงห์โต-62012007-นครไตรตรึงษ์1717พิมพ์
387เด็กหญิงพิชญธิดา บัวเผียน-62012007-นครไตรตรึงษ์1718พิมพ์
388เด็กหญิงรัตนาวรรณ คำโย-62012007-นครไตรตรึงษ์1719พิมพ์
389เด็กหญิงรุ่งนภา แตงสุข-62012007-นครไตรตรึงษ์1720พิมพ์
390เด็กหญิงวิภาวี มีชัย-62012007-นครไตรตรึงษ์1721พิมพ์
391เด็กหญิงศุภธิดา หัตถบูรณ์-62012007-นครไตรตรึงษ์1722พิมพ์
392เด็กหญิงแสงรวี มีแก้วน้อย-62012007-นครไตรตรึงษ์1723พิมพ์
393เด็กหญิงนริศรา แก้วสำโรง-62012009-หนองกองพิทยาคม1724พิมพ์
394เด็กหญิงนิรมล กางรัมย์-62012009-หนองกองพิทยาคม1725พิมพ์
395เด็กหญิงอรญา ใหญ่แก้ว-62012009-หนองกองพิทยาคม1726พิมพ์
396เด็กหญิงชาคริยา ศรีสุข-62012010-เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร1727พิมพ์
397เด็กหญิงชาลิณี ขันกสิกรรม-62012010-เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร1728พิมพ์
398เด็กหญิงปิยะฉัตร นาคคงคำ-62012010-เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร1729พิมพ์
399เด็กหญิงพรชนก ทองธิม-62012010-เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร1730พิมพ์
400เด็กหญิงวิลาสิณี ขวัญกล้า-62012010-เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร1731พิมพ์
401เด็กหญิงสิริวิภา จีนเพชร-62012010-เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร1732พิมพ์
402เด็กหญิงอนุสรา สว่างศรี-62012010-เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร1733พิมพ์
403เด็กหญิงกนกวรรณ การะภักดี-62012011-ไทรงามพิทยาคม1734พิมพ์
404เด็กหญิงกานตพงศ์ สินสวัสดิ์-62012011-ไทรงามพิทยาคม1735พิมพ์
405เด็กหญิงนภาวรรณ จันดี-62012011-ไทรงามพิทยาคม1736พิมพ์
406เด็กหญิงนิอิคิว --62012011-ไทรงามพิทยาคม1737พิมพ์
407เด็กหญิงปาณิสรา ใจกล่ำ-62012011-ไทรงามพิทยาคม1738พิมพ์
408เด็กชายศรชัย ใจบุญ-62012011-ไทรงามพิทยาคม1739พิมพ์
409เด็กหญิงสุดารัตน์ อ่อนสิงห์-62012011-ไทรงามพิทยาคม1740พิมพ์
410เด็กหญิงหิรัณยา แสงอุ่น-62012011-ไทรงามพิทยาคม1741พิมพ์
411เด็กหญิงอรอุมา วงศ์ราชบุตร-62012011-ไทรงามพิทยาคม1742พิมพ์
412เด็กหญิงณัชชา ชูศิลป์-62012013-พรานกระต่ายพิทยาคม1743พิมพ์
413เด็กหญิงชนัญชิดา เภดาร-62012013-พรานกระต่ายพิทยาคม1744พิมพ์
414เด็กชายพงศกร ศิริพรม-62012013-พรานกระต่ายพิทยาคม1745พิมพ์
415เด็กชายภูวษา นาคบาตร-62012013-พรานกระต่ายพิทยาคม1746พิมพ์
416เด็กหญิงวรัญยา เมืองมูลชัย-62012013-พรานกระต่ายพิทยาคม1747พิมพ์
417เด็กหญิงจันทราภา เครือมณี-62012015-เรืองวิทย์พิทยาคม1748พิมพ์
418เด็กหญิงลุลิยา นาคสวาส-62012015-เรืองวิทย์พิทยาคม1749พิมพ์
419เด็กชายนเรศ สิงคารวงศ์-62012016-ลานกระบือวิทยา1750พิมพ์
420เด็กหญิงสิรยากร ทองทา-62012016-ลานกระบือวิทยา1751พิมพ์
421เด็กหญิงกิ่งกาญจน์ชนก เตียวเจริญ-62012017-มัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร1752พิมพ์
422เด็กหญิงอนิตตา พันหล่อมโส-62012017-มัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร1753พิมพ์
423เด็กหญิงกฤษณา วงศ์แสนสุข12 เม.ย. 2565, 16:5162012019-โกสัมพีวิทยา1754พิมพ์
424เด็กหญิงนลินทิพย์ หงส์เวียงจันทร์-62012019-โกสัมพีวิทยา1755พิมพ์
425เด็กหญิงปาลิตา พาสาลี-62012019-โกสัมพีวิทยา1756พิมพ์
426เด็กหญิงยุพารัตน์ รัตถาพล-62012019-โกสัมพีวิทยา1757พิมพ์
427เด็กหญิงอาทิตยา ถมยา-62012019-โกสัมพีวิทยา1758พิมพ์
428เด็กหญิงกชกร กมขุนทด20 ธ.ค. 2564, 04:2862022001-คลองลานวิทยา1759พิมพ์
429เด็กหญิงกัญญาณัฐ เปรมเสถียร20 ธ.ค. 2564, 04:2962022001-คลองลานวิทยา1760พิมพ์
430เด็กชายชาคริต สุ่มประดิษฐ์15 ธ.ค. 2564, 14:1462022001-คลองลานวิทยา1761พิมพ์
431เด็กหญิงนภัสกมล สุวรรณสิงห์15 ธ.ค. 2564, 14:1462022001-คลองลานวิทยา1762พิมพ์
432เด็กหญิงประทานพร วิวัฒน์พงษ์20 ธ.ค. 2564, 04:2962022001-คลองลานวิทยา1763พิมพ์
433เด็กหญิงพรรณวรท อนันต์นันทพงค์20 ธ.ค. 2564, 04:2962022001-คลองลานวิทยา1764พิมพ์
434เด็กหญิงวิบุญรัตน์ จังเทศ29 ธ.ค. 2564, 12:1862022001-คลองลานวิทยา1765พิมพ์
435เด็กหญิงสรีรันต์ ทุมฉิมพลี15 ธ.ค. 2564, 14:1662022001-คลองลานวิทยา1766พิมพ์
436เด็กชายอนันตพงษ์ ทองมี30 ธ.ค. 2564, 06:2662022001-คลองลานวิทยา1767พิมพ์
437เด็กหญิงกนกพร แก้วสระแสน-62022002-สักงามวิทยา1768พิมพ์
438เด็กหญิงกรวิภา วงศ์วิเศษ-62022002-สักงามวิทยา1769พิมพ์
439เด็กหญิงจุฑามณี พัดทอง-62022002-สักงามวิทยา1770พิมพ์
440เด็กหญิงวิพารัตน์ คชานันท์-62022002-สักงามวิทยา1771พิมพ์
441เด็กหญิงศิริวิมล บุญเฮ้า-62022002-สักงามวิทยา1772พิมพ์
442เด็กหญิงธันย์ชนก บุญแสน-62022003-คลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์1773พิมพ์
443เด็กหญิงบวรรัตน์ แซ่จ้าง-62022003-คลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์1774พิมพ์
444เด็กหญิงวรวรรณ เหี่ยงสูงเนิน-62022003-คลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์1775พิมพ์
445เด็กหญิงวิมลศิริ ช่องขุนทด-62022003-คลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์1776พิมพ์
446เด็กหญิงวิลาสินี ดิษบุรี-62022003-คลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์1777พิมพ์
447เด็กหญิงกฤติมา สัมมารัตน์-62022004-ขาณุวิทยา1778พิมพ์
448เด็กหญิงจารวี พรหมศักดิ์-62022004-ขาณุวิทยา1779พิมพ์
449เด็กหญิงชุติมา เชี่ยวกสิกรณ์28 ม.ค. 2564, 19:2962022004-ขาณุวิทยา1780พิมพ์
450เด็กชายณภัทร ชัยภักดี28 ม.ค. 2564, 19:3462022004-ขาณุวิทยา1781พิมพ์
451เด็กหญิงณัฐนิช เครือแจ้ง28 ม.ค. 2564, 19:3362022004-ขาณุวิทยา1782พิมพ์
452เด็กหญิงปณิดา รอดเจริญ28 ม.ค. 2564, 19:3562022004-ขาณุวิทยา1783พิมพ์
453เด็กหญิงศศิวิมล ภูกรรแก้ว28 ม.ค. 2564, 19:3862022004-ขาณุวิทยา1784พิมพ์
454เด็กหญิงอัญชลี รอดชะ-62022004-ขาณุวิทยา1785พิมพ์
455เด็กหญิงกชพร วิโรจน์ธรรม-62022006-ปางมะค่าวิทยาคม1786พิมพ์
456เด็กหญิงขวัญจิรา โนนศรีลา-62022006-ปางมะค่าวิทยาคม1787พิมพ์
457เด็กหญิงจรรยา ที-62022006-ปางมะค่าวิทยาคม1788พิมพ์
458เด็กหญิงรัญชิดา รักษา-62022006-ปางมะค่าวิทยาคม1789พิมพ์
459เด็กหญิงสิริพร พิงสระน้อย-62022006-ปางมะค่าวิทยาคม1790พิมพ์
460เด็กชายสิทธิศักดิ์ สว่างอารมณ์-62022006-ปางมะค่าวิทยาคม1791พิมพ์
461เด็กหญิงนันทพร กาญจนจักษ์-62022010-วังไทรวิทยาคม1792พิมพ์
462เด็กหญิงพรนภัส พึ่งม่วง-62022010-วังไทรวิทยาคม1793พิมพ์
463เด็กหญิงวรัชญา สุขเกิด-62022010-วังไทรวิทยาคม1794พิมพ์
464เด็กหญิงวัลย์ลดา กุลมาลา-62022010-วังไทรวิทยาคม1795พิมพ์
465เด็กหญิงจินดามณี วนไธสง-62022011-ทุ่งทรายวิทยา1796พิมพ์
466เด็กหญิงชญาดา ดารุณิกร-62022011-ทุ่งทรายวิทยา1797พิมพ์
467เด็กหญิงนลินี ดีพิจารณ์-62022011-ทุ่งทรายวิทยา1798พิมพ์
468เด็กชายนวัต รังษิโย-62022011-ทุ่งทรายวิทยา1799พิมพ์
469เด็กหญิงนัทธมน กล้าเขตการ-62022011-ทุ่งทรายวิทยา1800พิมพ์
470เด็กหญิงนันทิกานต์ ทองหล่อ-62022011-ทุ่งทรายวิทยา1801พิมพ์
471เด็กหญิงนิศานารถ วรรณ์สุทธะ-62022011-ทุ่งทรายวิทยา1802พิมพ์
472เด็กชายพีรภัทร นิลเกษม24 ก.พ. 2564, 14:3462022011-ทุ่งทรายวิทยา1803พิมพ์
473เด็กหญิงเพ็ญพิชชา พิลึก-62022011-ทุ่งทรายวิทยา1804พิมพ์
474เด็กชายภูพิรัฐ หาญลำยวง-62022011-ทุ่งทรายวิทยา1805พิมพ์
475เด็กหญิงชุติมณฑน์ ปาวรีย์5 มี.ค. 2564, 10:5962022012-ปางศิลาทองศึกษา1806พิมพ์
476เด็กหญิงญานิศา บุญทิม5 มี.ค. 2564, 11:0262022012-ปางศิลาทองศึกษา1807พิมพ์
477เด็กหญิงณัฐรดา มะวงศ์5 มี.ค. 2564, 11:0262022012-ปางศิลาทองศึกษา1808พิมพ์
478เด็กหญิงนิชา ทองเนื้อแปด5 มี.ค. 2564, 11:0462022012-ปางศิลาทองศึกษา1809พิมพ์
479เด็กหญิงปิยะพร สมใจ5 มี.ค. 2564, 11:0562022012-ปางศิลาทองศึกษา1810พิมพ์
480เด็กหญิงภาวินี ต๊ะวัน5 มี.ค. 2564, 11:0762022012-ปางศิลาทองศึกษา1811พิมพ์
481เด็กชายเกียรติศักดิ์ เบ็นขุนทด-62022013-ระหานวิทยา1812พิมพ์
482เด็กหญิงญาณิศา จันทรทาโพ-62022013-ระหานวิทยา1813พิมพ์
483เด็กชายณรวค์ทรรศน์ ศรีปินใจ-62022013-ระหานวิทยา1814พิมพ์
484เด็กหญิงธิติกาญจน์ กานแก้ว-62022013-ระหานวิทยา1815พิมพ์
485เด็กหญิงพรสวรรค์ จังพล-62022013-ระหานวิทยา1816พิมพ์
486เด็กหญิงรชตวรรณ มั่นเด็ดวิทย์-62022013-ระหานวิทยา1817พิมพ์
487เด็กหญิงรณกร ฉ่ำชื่นวงศ์-62022013-ระหานวิทยา1818พิมพ์
488เด็กหญิงรพีพร สุขใส-62022013-ระหานวิทยา1819พิมพ์
489เด็กหญิงศิโรธร มาลาศรี-62022013-ระหานวิทยา1820พิมพ์
490เด็กหญิงขวัญข้าว ยคชรัตน์-62012001-กำแพงเพชรพิทยาคม1821พิมพ์
491เด็กหญิงฐิติวรรณ ร่องมะรุด-62012001-กำแพงเพชรพิทยาคม1822พิมพ์
492เด็กหญิงพัชรินทร์ อินทพงษ์-62012001-กำแพงเพชรพิทยาคม1823พิมพ์
493เด็กชายสุทธิกานต์ ตันติปิธรรม-62012001-กำแพงเพชรพิทยาคม1824พิมพ์
494เด็กชายอธิภัทร กาญจนะ-62012001-กำแพงเพชรพิทยาคม1825พิมพ์
495เด็กหญิงจุฑารัตน์ มั่งทอง-62012002-วชิรปราการวิทยาคม1826พิมพ์
496เด็กหญิงจูหลิน มังโส-62012002-วชิรปราการวิทยาคม1827พิมพ์
497เด็กหญิงชัญญานุช จันทวงษ์-62012002-วชิรปราการวิทยาคม1828พิมพ์
498เด็กหญิงฐิติภรณ์ สิตระศักดิ์-62012002-วชิรปราการวิทยาคม1829พิมพ์
499เด็กหญิงนัชนก ทัพทวี-62012002-วชิรปราการวิทยาคม1830พิมพ์
500เด็กหญิงปรียาภรณ์ อินทร์โพธิ์-62012002-วชิรปราการวิทยาคม1831พิมพ์
501เด็กหญิงพรพรรณ ขันการไร่-62012002-วชิรปราการวิทยาคม1832พิมพ์
502เด็กหญิงเพชรลดา คำหล้า-62012002-วชิรปราการวิทยาคม1833พิมพ์
503เด็กหญิงสุดารัตน์ เอี่ยมสำราญ-62012002-วชิรปราการวิทยาคม1834พิมพ์
504เด็กหญิงอรณิชา กรัดภิบาล-62012002-วชิรปราการวิทยาคม1835พิมพ์
505เด็กหญิงณัชชา อ่วมสถิตย์-62012004-วัชรวิทยา1836พิมพ์
506เด็กหญิงณัฐรินีย์ สิงห์คำโล-62012004-วัชรวิทยา1837พิมพ์
507เด็กหญิงพุทธิชา ดำทรัพย์-62012004-วัชรวิทยา1838พิมพ์
508เด็กหญิงวรรณิษา หลำเทียน-62012004-วัชรวิทยา1839พิมพ์
509เด็กหญิงสุนิสา หวลกระจาย-62012004-วัชรวิทยา1840พิมพ์
510เด็กหญิงศุภณิชา แว่นทอง-62012004-วัชรวิทยา1841พิมพ์
511เด็กหญิงชนกพร เจริญศิลป์-62012004-วัชรวิทยา1842พิมพ์
512เด็กหญิงวรัชญา บัวผัน-62012004-วัชรวิทยา1843พิมพ์
513เด็กหญิงณัฐญา คำสุวรรณ-62012004-วัชรวิทยา1844พิมพ์
514เด็กหญิงฐิติญา กันอุไร-62012004-วัชรวิทยา1845พิมพ์
515เด็กหญิงนภัสสร ดาษดา-62012004-วัชรวิทยา1846พิมพ์
516เด็กหญิงอรชา พรมเวียง-62012004-วัชรวิทยา1847พิมพ์
517เด็กหญิงพีรดา ยิ้มโรจน์-62012004-วัชรวิทยา1848พิมพ์
518เด็กหญิงพิชญาพร นาคะมงคล-62012004-วัชรวิทยา1849พิมพ์
519เด็กหญิงวิรยา เหมือนอ้น-62012004-วัชรวิทยา1850พิมพ์
520เด็กหญิงเกสร นุสนธิ์-62012005-คณฑีพิทยาคม1851พิมพ์
521เด็กหญิงจิรนันท์ รุ่งน้อย-62012005-คณฑีพิทยาคม1852พิมพ์
522เด็กหญิงจิราพร เมืองเหนือ-62012005-คณฑีพิทยาคม1853พิมพ์
523เด็กชายธนกฤต ทรงวิรัตน์-62012005-คณฑีพิทยาคม1854พิมพ์
524เด็กหญิงภัทรวดี มีคำ-62012005-คณฑีพิทยาคม1855พิมพ์
525เด็กหญิงวิชุตาภรณ์ รุ่งน้อย-62012005-คณฑีพิทยาคม1856พิมพ์
526เด็กหญิงศิลาพร ศุภเอกฉันท์-62012005-คณฑีพิทยาคม1857พิมพ์
527เด็กชายศิวกร พิลาลี-62012005-คณฑีพิทยาคม1858พิมพ์
528เด็กหญิงณัฐนันท์ ศรีสะพง21 พ.ค. 2564, 15:4862012006-นาบ่อคำวิทยาคม1859พิมพ์
529เด็กหญิงณัฏฐณิชา ตาลาน21 พ.ค. 2564, 15:4862012006-นาบ่อคำวิทยาคม1860พิมพ์
530เด็กหญิงนันท์นภัส สายนวล21 พ.ค. 2564, 15:4962012006-นาบ่อคำวิทยาคม1861พิมพ์
531เด็กชายพงษ์พิพัฒ ขุยแป๊ะ21 พ.ค. 2564, 15:4962012006-นาบ่อคำวิทยาคม1862พิมพ์
532เด็กชายพีรดนย์ กุลสุพงศ์21 พ.ค. 2564, 15:5062012006-นาบ่อคำวิทยาคม1863พิมพ์
533เด็กหญิงภูฟ้า ยอดเพชร21 พ.ค. 2564, 15:5062012006-นาบ่อคำวิทยาคม1864พิมพ์
534เด็กหญิงวรานุช แซ่พ่าน21 พ.ค. 2564, 15:5162012006-นาบ่อคำวิทยาคม1865พิมพ์
535เด็กหญิงวิภาวดี สีหะวงษ์21 พ.ค. 2564, 15:5162012006-นาบ่อคำวิทยาคม1866พิมพ์
536เด็กหญิงศิริกาญจน์ โบราณมูล21 พ.ค. 2564, 15:5262012006-นาบ่อคำวิทยาคม1867พิมพ์
537เด็กชายสุกฤต ยศเมา21 พ.ค. 2564, 15:5262012006-นาบ่อคำวิทยาคม1868พิมพ์
538เด็กหญิงกมลชนก คำมะพัตร-62012007-นครไตรตรึงษ์1869พิมพ์
539เด็กหญิงจิราพร อ่ำเอี่ยม-62012007-นครไตรตรึงษ์1870พิมพ์
540เด็กหญิงชนกนันท์ สอนเถื่อน-62012007-นครไตรตรึงษ์1871พิมพ์
541เด็กหญิงณัฏฐณิชา การเนื่อง-62012007-นครไตรตรึงษ์1872พิมพ์
542เด็กหญิงพิชชาอร วงษ์ถาวร-62012007-นครไตรตรึงษ์1873พิมพ์
543เด็กหญิงวรรณนิษา ชมภู่-62012007-นครไตรตรึงษ์1874พิมพ์
544เด็กหญิงสุพัชรา วารี-62012007-นครไตรตรึงษ์1875พิมพ์
545เด็กหญิงอภิษฏา สัปทน-62012007-นครไตรตรึงษ์1876พิมพ์
546เด็กหญิงอมรพรรณ ประพฤตถ้อย-62012007-นครไตรตรึงษ์1877พิมพ์
547เด็กหญิงอริสรา กฤษณพันธ์-62012007-นครไตรตรึงษ์1878พิมพ์
548เด็กหญิงเกวลี พลอยครบุำรี6 เม.ย. 2564, 12:0162012008-วังตะเคียนประชานุสรณ์1879พิมพ์
549เด็กหญิงชลธิชา ยอดพันธ์6 เม.ย. 2564, 12:0162012008-วังตะเคียนประชานุสรณ์1880พิมพ์
550เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ เชิญขวัญ6 เม.ย. 2564, 12:0162012008-วังตะเคียนประชานุสรณ์1881พิมพ์
551เด็กหญิงฐิติศิริ พรมพิมพ์6 เม.ย. 2564, 12:0162012008-วังตะเคียนประชานุสรณ์1882พิมพ์
552เด็กหญิงสุรีรัตน์ พวงคำ6 เม.ย. 2564, 12:0162012008-วังตะเคียนประชานุสรณ์1883พิมพ์
553เด็กหญิงนิภาทิพย์ มานะมา-62012009-หนองกองพิทยาคม1884พิมพ์
554เด็กหญิงเบญจภัทร รัตนตระกูลย่าง-62012009-หนองกองพิทยาคม1885พิมพ์
555เด็กหญิงวงศ์จันทร์ แก้วทองดี-62012009-หนองกองพิทยาคม1886พิมพ์
556เด็กหญิงกันยารัตน์ ศรีพลดวล-62012010-เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร1887พิมพ์
557เด็กหญิงณัฐมน แตกฉาน-62012010-เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร1888พิมพ์
558เด็กหญิงนิภาพร ตันใจ-62012010-เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร1889พิมพ์
559เด็กหญิงเนตรดาว ขอนทอง-62012010-เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร1890พิมพ์
560เด็กหญิงศิรินิภา พิมพ์สวรรค์-62012010-เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร1891พิมพ์
561เด็กหญิงสุจิตรา มู่กลึง-62012010-เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร1892พิมพ์
562เด็กหญิงขัตติยา ผลมุ่ง-62012011-ไทรงามพิทยาคม1893พิมพ์
563เด็กหญิงจารุวรรณ ภีรัตน์-62012011-ไทรงามพิทยาคม1894พิมพ์
564เด็กหญิงเจริญขวัญ ชะเอิมสิงห์-62012011-ไทรงามพิทยาคม1895พิมพ์
565เด็กหญิงปาณิดา หลวงประทุม-62012011-ไทรงามพิทยาคม1896พิมพ์
566เด็กหญิงวริษา ภูศักดิ์-62012011-ไทรงามพิทยาคม1897พิมพ์
567เด็กหญิงวิมลณัฐ ชมเชย-62012011-ไทรงามพิทยาคม1898พิมพ์
568เด็กชายวีรภพ สุวรรณโณ-62012011-ไทรงามพิทยาคม1899พิมพ์
569เด็กชายศุภวัฒน์ สังข์ดี-62012011-ไทรงามพิทยาคม1900พิมพ์
570เด็กหญิงสุภาพร ก้อนทอง-62012011-ไทรงามพิทยาคม1901พิมพ์
571เด็กชายอานุภาพ เขียวสุวรรณ์-62012011-ไทรงามพิทยาคม1902พิมพ์
572เด็กหญิงศุภาดา แร่ทอง-62012015-เรืองวิทย์พิทยาคม1903พิมพ์
573เด็กหญิงสุดารัตน์ ปิ่นมณี-62012015-เรืองวิทย์พิทยาคม1904พิมพ์
574เด็กหญิงอนงค์นาถ สว่างแจ้ง-62012015-เรืองวิทย์พิทยาคม1905พิมพ์
575เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ เกิดอ่วม-62012016-ลานกระบือวิทยา1906พิมพ์
576เด็กหญิงนภัสสร วจีสัตย์-62012016-ลานกระบือวิทยา1907พิมพ์
577เด็กหญิงนริศรา พายพัด-62012016-ลานกระบือวิทยา1908พิมพ์
578เด็กหญิงนิรัชพร เสี่ยงสังข์-62012016-ลานกระบือวิทยา1909พิมพ์
579เด็กหญิงมณฑาทิพย์ จูด้วง-62012016-ลานกระบือวิทยา1910พิมพ์
580เด็กหญิงรัตนาภรณ์ เกษี-62012016-ลานกระบือวิทยา1911พิมพ์
581เด็กหญิงวันดี เรืองวงษ์-62012016-ลานกระบือวิทยา1912พิมพ์
582เด็กหญิงศิรินัญ จันคง-62012016-ลานกระบือวิทยา1913พิมพ์
583เด็กหญิงอาทิตยา ยุรยาตร์-62012016-ลานกระบือวิทยา1914พิมพ์
584เด็กหญิงอินทิรา กาศวงษ์-62012016-ลานกระบือวิทยา1915พิมพ์
585เด็กหญิงณัฐณิชา สมณะ-62012019-โกสัมพีวิทยา1916พิมพ์
586เด็กหญิงณัฐฑิมา ทองมี-62012019-โกสัมพีวิทยา1917พิมพ์
587เด็กหญิงผาณิต แสงสว่าง-62012019-โกสัมพีวิทยา1918พิมพ์
588เด็กหญิงกัลยารัตน์ รัตถาผล-62012019-โกสัมพีวิทยา1919พิมพ์
589เด็กหญิงปรียาภรณ์ ปัญญา-62012019-โกสัมพีวิทยา1920พิมพ์
590เด็กชายอรรถพล ประเสริฐ8 มิ.ย. 2564, 12:2862012019-โกสัมพีวิทยา1921พิมพ์
591เด็กหญิงนิออน ภักตรา20 ธ.ค. 2564, 04:3162022001-คลองลานวิทยา1922พิมพ์
592เด็กชายปฐมพร โคตถา20 ธ.ค. 2564, 04:3162022001-คลองลานวิทยา1923พิมพ์
593เด็กหญิงปาริฉัตร แก้วพวง15 ธ.ค. 2564, 14:2062022001-คลองลานวิทยา1924พิมพ์
594เด็กหญิงปาริตา แสงทอง20 ธ.ค. 2564, 04:3162022001-คลองลานวิทยา1925พิมพ์
595เด็กชายพิพัฒน์พงศ์ แก้วกันยะกิจ20 ธ.ค. 2564, 04:3262022001-คลองลานวิทยา1926พิมพ์
596เด็กหญิงกมลชนก เนียมอินทร์-62022002-สักงามวิทยา1927พิมพ์
597เด็กหญิงดวงกมล กล่อมยัง-62022002-สักงามวิทยา1928พิมพ์
598เด็กหญิงบุญยาพร ขันทอง-62022002-สักงามวิทยา1929พิมพ์
599เด็กหญิงศรีวิไล โพธิ์ศรี-62022002-สักงามวิทยา1930พิมพ์
600เด็กหญิงศีรประภา สรีวยทอง-62022002-สักงามวิทยา1931พิมพ์
601เด็กหญิงสิดารัศมิ์ โคสุวรรณ28 ม.ค. 2564, 19:4562022004-ขาณุวิทยา1932พิมพ์
602เด็กหญิงสิริรัตน์ ราชวัตร-62022004-ขาณุวิทยา1933พิมพ์
603เด็กหญิงกัญญากร ยังยง-62022006-ปางมะค่าวิทยาคม1934พิมพ์
604เด็กหญิงบุญยานุช เขตกัน-62022006-ปางมะค่าวิทยาคม1935พิมพ์
605เด็กหญิงพิมญาดา ทองยั่งยืน-62022006-ปางมะค่าวิทยาคม1936พิมพ์
606เด็กชายวรเมธ เชื้อรอด-62022006-ปางมะค่าวิทยาคม1937พิมพ์
607เด็กหญิงญาณิศา ศิลป์ชัย3 ก.ย. 2564, 16:1762022008-คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์1938พิมพ์
608เด็กหญิงณัฏฐิยา ศรีภุมมา3 ก.ย. 2564, 16:1862022008-คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์1939พิมพ์
609เด็กหญิงณิชารีย์ หมวกหนู3 ก.ย. 2564, 16:1862022008-คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์1940พิมพ์
610เด็กหญิงปนัดดา อิ่มเนย3 ก.ย. 2564, 16:1962022008-คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์1941พิมพ์
611เด็กหญิงพรปรีณ์ ชัยประสิทธิ์พันธุ์3 ก.ย. 2564, 16:1962022008-คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์1942พิมพ์
612เด็กหญิงลลิตา บุญพา3 ก.ย. 2564, 16:2062022008-คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์1943พิมพ์
613เด็กหญิงสตรีรัตน์ พุ่มฉัตร3 ก.ย. 2564, 16:2062022008-คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์1944พิมพ์
614เด็กหญิงสิริมา เกตุแก้ว3 ก.ย. 2564, 16:2162022008-คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์1945พิมพ์
615เด็กหญิงสุกัญญา ปราสาทชัย3 ก.ย. 2564, 16:2162022008-คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์1946พิมพ์
616เด็กหญิงสุลลิดา ศิริรุ่งโรจน์ยิ่ง3 ก.ย. 2564, 16:2262022008-คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์1947พิมพ์
617เด็กชายปุณมนัส เมาะราษี-62022011-ทุ่งทรายวิทยา1948พิมพ์
618เด็กหญิงเพ็ญนภา กระแสโท-62022011-ทุ่งทรายวิทยา1949พิมพ์
619เด็กหญิงสุภัสสร แก้วสีขาว-62022011-ทุ่งทรายวิทยา1950พิมพ์
620เด็กหญิงโสภา ภาส-62022011-ทุ่งทรายวิทยา1951พิมพ์
621เด็กหญิงอรวรรณ ศรีประเสริฐ์-62022011-ทุ่งทรายวิทยา1952พิมพ์
622เด็กหญิงจุฑามาศ ไทยโคกสี-62022013-ระหานวิทยา1953พิมพ์
623เด็กหญิงจุฑารัตน์ กันทะน่วม-62022013-ระหานวิทยา1954พิมพ์
624เด็กหญิงณัฏฐธิดา มาหา-62022013-ระหานวิทยา1955พิมพ์
625เด็กหญิงนันทวรรณ ป้องโสภา-62022013-ระหานวิทยา1956พิมพ์
626เด็กหญิงพัชริฎา ม่วงมี-62022013-ระหานวิทยา1957พิมพ์
627เด็กหญิงพิมพ์นิภา รักดี-62022013-ระหานวิทยา1958พิมพ์
628เด็กหญิงศศิวิมล สวกระสิน-62022013-ระหานวิทยา1959พิมพ์
629เด็กหญิงสายชล คุณยา-62022013-ระหานวิทยา1960พิมพ์
630เด็กหญิงสุพัตรา ดาวลอย-62022013-ระหานวิทยา1961พิมพ์
631เด็กหญิงสุพิชญา สุวรรรประเสริฐ-62022013-ระหานวิทยา1962พิมพ์
632นางสาวกิตติวรา อิ่มอ่ำ17 ก.พ. 2564, 09:5262012001-กำแพงเพชรพิทยาคม1963พิมพ์
633นางสาวครองขวัญ มั่งเมือง-62012001-กำแพงเพชรพิทยาคม1964พิมพ์
634นางสาวธัญวรัตม์ ลีลา-62012001-กำแพงเพชรพิทยาคม1965พิมพ์
635นางสาวเมญาวี รัชตะ-62012001-กำแพงเพชรพิทยาคม1966พิมพ์
636นางสาวอารยา แทนเถื่อน17 ก.พ. 2564, 16:3262012001-กำแพงเพชรพิทยาคม1967พิมพ์
637นางสาวกนกนุช กองพล-62012002-วชิรปราการวิทยาคม1968พิมพ์
638นางสาวกันยารัตน์ คำวงศ์-62012002-วชิรปราการวิทยาคม1969พิมพ์
639นางสาวเกศแก้ว มหา-62012002-วชิรปราการวิทยาคม1970พิมพ์
640นางสาวฐิติวรดา เทพแสน-62012002-วชิรปราการวิทยาคม1971พิมพ์
641นางสาวณัฏฐณิชา กาญจนจันทร์-62012002-วชิรปราการวิทยาคม1972พิมพ์
642นางสาวธนิสร พุกนัด-62012002-วชิรปราการวิทยาคม1973พิมพ์
643นางสาวเบญญาภา ปัญญาอุด-62012002-วชิรปราการวิทยาคม1974พิมพ์
644นางสาวพรรมษา สุขสิทธิ์-62012002-วชิรปราการวิทยาคม1975พิมพ์
645นางสาววิระชา ช่างทอง-62012002-วชิรปราการวิทยาคม1976พิมพ์
646นางสาวสายน้ำทิพย์ เทพชนะ-62012002-วชิรปราการวิทยาคม1977พิมพ์
647นางสาวกนกอร โทรสวนจิตร-62012003-ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา1978พิมพ์
648นางสาวกันต์กนิษฐ์ จิรวัฒน์สุนทร-62012003-ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา1979พิมพ์
649นางสาวชนิตา แสงเดือน-62012003-ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา1980พิมพ์
650นางสาวชลธิชา คล้ายเดือน-62012003-ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา1981พิมพ์
651นางสาวปารวี กล่ำเจริญ-62012003-ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา1982พิมพ์
652นางสาวพัชรพร อินเลี้ยง-62012003-ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา1983พิมพ์
653นางสาวพิชญ์ชา ภูลา-62012003-ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา1984พิมพ์
654นางสาววรัญญา สีกล่อม-62012003-ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา1985พิมพ์
655นางสาวสุชาวดี หลักชัย-62012003-ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา1986พิมพ์
656นางสาวเสาวลักษณ์ แสงทอง-62012003-ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา1987พิมพ์
657นางสาวณัฐชา สุวรรณภูมิ-62012004-วัชรวิทยา1988พิมพ์
658นางสาวณัฐธยาน์ พรหมนิ่ม-62012004-วัชรวิทยา1989พิมพ์
659นางสาวดวงพร ชุนตาล-62012004-วัชรวิทยา1990พิมพ์
660นางสาวธนารัตน์ คงทน-62012004-วัชรวิทยา1991พิมพ์
661นางสาวนันทรัตน์ วัชรพัฒนกุล-62012004-วัชรวิทยา1992พิมพ์
662นางสาวปณตพร ยอดหงษ์-62012004-วัชรวิทยา1993พิมพ์
663นางสาวปณิตา โพธิ์ศรี-62012004-วัชรวิทยา1994พิมพ์
664นางสาวพิชญ์สินี ฟุ้งธานีรัตน์-62012004-วัชรวิทยา1995พิมพ์
665นางสาวภิญญาทิพย์ อิ่มเพ็ง-62012004-วัชรวิทยา1996พิมพ์
666นางสาวมธุรดา มธุรส-62012004-วัชรวิทยา1997พิมพ์
667นายวรภพ ศรีอนันต์-62012004-วัชรวิทยา1998พิมพ์
668นางสาววัลลิภา โพธิ์บัลลังก์-62012004-วัชรวิทยา1999พิมพ์
669นางสาวศิลาพรรณ จงสมบูรณ์โภคา-62012004-วัชรวิทยา2000พิมพ์
670นางสาวหทัยภัทร มหบุญพาชัย-62012004-วัชรวิทยา2001พิมพ์
671นางสาวกฤษตยา ขำมา-62012005-คณฑีพิทยาคม2002พิมพ์
672นายกษิติ์วรรธณ์ ศรีวิชัย-62012005-คณฑีพิทยาคม2003พิมพ์
673นางสาวฑิฆัมพร สว่างใจ-62012005-คณฑีพิทยาคม2004พิมพ์
674นางสาวธัญญารัตน์ รู้บุญ-62012005-คณฑีพิทยาคม2005พิมพ์
675นางสาวปรายฝัน น่วมวงค์-62012005-คณฑีพิทยาคม2006พิมพ์
676นางสาวปาริชาติ พูลผล-62012005-คณฑีพิทยาคม2007พิมพ์
677นายพิพรรธ คำหาญ-62012005-คณฑีพิทยาคม2008พิมพ์
678นางสาวพิมประภา วงษ์พิมพา-62012005-คณฑีพิทยาคม2009พิมพ์
679นายเอกรินทร์ กอดสืบ-62012005-คณฑีพิทยาคม2010พิมพ์
680นายปยุต เกิดพันธ์-62012005-คณฑีพิทยาคม2011พิมพ์
681นางสาวจีราพร คำมาวงศ์21 พ.ค. 2564, 15:5362012006-นาบ่อคำวิทยาคม2012พิมพ์
682นางสาวณัฐริกา เนินพลับ21 พ.ค. 2564, 15:5462012006-นาบ่อคำวิทยาคม2013พิมพ์
683นางสาวทิมัยพร คำภิโลชัย21 พ.ค. 2564, 15:5462012006-นาบ่อคำวิทยาคม2014พิมพ์
684นางสาวปราณี ปันทะวงค์21 พ.ค. 2564, 15:5562012006-นาบ่อคำวิทยาคม2015พิมพ์
685นางสาวปานใจ คนรู้21 พ.ค. 2564, 15:5562012006-นาบ่อคำวิทยาคม2016พิมพ์
686นางสาวพรสวรรค์ มาทะ21 พ.ค. 2564, 15:5662012006-นาบ่อคำวิทยาคม2017พิมพ์
687นางสาวพัชราพร สมหาญวงศ์21 พ.ค. 2564, 15:5662012006-นาบ่อคำวิทยาคม2018พิมพ์
688นางสาวเพชรรุ่ง หมวกคำ21 พ.ค. 2564, 15:5762012006-นาบ่อคำวิทยาคม2019พิมพ์
689นางสาวโยษิตา เปี่ยมใจ21 พ.ค. 2564, 15:5762012006-นาบ่อคำวิทยาคม2020พิมพ์
690นางสาววุ้นเส้น ปุ่มมีกิจ21 พ.ค. 2564, 15:5862012006-นาบ่อคำวิทยาคม2021พิมพ์
691นางสาวกนกภรณ์ รนกระโทก-62012007-นครไตรตรึงษ์2022พิมพ์
692นางสาวกัญญาดา ดอนถวิล-62012007-นครไตรตรึงษ์2023พิมพ์
693นางสาวณัชชา แก่นคำ-62012007-นครไตรตรึงษ์2024พิมพ์
694นายณัฐวุฒิ บำรุงศรี-62012007-นครไตรตรึงษ์2025พิมพ์
695นางสาวนภาพร ศรีเทพ-62012007-นครไตรตรึงษ์2026พิมพ์
696นางสาวปรียาภรณ์ ศรีบุญเรือง-62012007-นครไตรตรึงษ์2027พิมพ์
697นางสาวปลายฟ้า สถิตย์พงษา-62012007-นครไตรตรึงษ์2028พิมพ์
698นางสาวปิยธิดา จะโรรัมย์-62012007-นครไตรตรึงษ์2029พิมพ์
699นายสมพงษ์ ปั้นเหน่ง-62012007-นครไตรตรึงษ์2030พิมพ์
700นายอมรเทพ ทองหล่อ-62012007-นครไตรตรึงษ์2031พิมพ์
701นางสาวจำปี ถูวัตถี-62012009-หนองกองพิทยาคม2032พิมพ์
702นางสาวชลธิชา จิตรตรง-62012009-หนองกองพิทยาคม2033พิมพ์
703นางสาวช่อเพชร ราชวงค์-62012009-หนองกองพิทยาคม2034พิมพ์
704นางสาวตะวัน บัวจันทร์-62012009-หนองกองพิทยาคม2035พิมพ์
705นางสาวสุภาวรรณ สาไชยยันต์-62012009-หนองกองพิทยาคม2036พิมพ์
706นางสาวกชกร ศรีสังข์-62012011-ไทรงามพิทยาคม2037พิมพ์
707นางสาวกฤติธี ไชยสีลา-62012011-ไทรงามพิทยาคม2038พิมพ์
708นางสาวกัญญาลักษณ์ ชัยจันดี-62012011-ไทรงามพิทยาคม2039พิมพ์
709นางสาวกิติมา นาภี-62012011-ไทรงามพิทยาคม2040พิมพ์
710นางสาวชนนิกานต์ นิรี-62012011-ไทรงามพิทยาคม2041พิมพ์
711นายนนทพัทธ์ พุฒทองศรี-62012011-ไทรงามพิทยาคม2042พิมพ์
712นางสาวประสิตา มั่นเขตวิทย์-62012011-ไทรงามพิทยาคม2043พิมพ์
713นางสาววิไลพร สุริโย-62012011-ไทรงามพิทยาคม2044พิมพ์
714นายสิรภวิช การะภักดี-62012011-ไทรงามพิทยาคม2045พิมพ์
715นางสาวสุนิสา นาภี-62012011-ไทรงามพิทยาคม2046พิมพ์
716นางสาวเกศกนก แก้วกอง-62012013-พรานกระต่ายพิทยาคม2047พิมพ์
717นางสาวชนิสรา อินทอง-62012013-พรานกระต่ายพิทยาคม2048พิมพ์
718นางสาวดาราพร สังคง-62012013-พรานกระต่ายพิทยาคม2049พิมพ์
719นางสาวทิฆัมพร เทียนชัย-62012013-พรานกระต่ายพิทยาคม2050พิมพ์
720นายธราธร ทองเนตร-62012013-พรานกระต่ายพิทยาคม2051พิมพ์
721นางสาวเบญจวรรณ เต๊กไทย-62012013-พรานกระต่ายพิทยาคม2052พิมพ์
722นางสาวปาลิตา เดชะผล-62012013-พรานกระต่ายพิทยาคม2053พิมพ์
723นายพัทธนันท์ เอี่ยมม่วง-62012013-พรานกระต่ายพิทยาคม2054พิมพ์
724นางสาวภูษิตา จินดารัตน์-62012013-พรานกระต่ายพิทยาคม2055พิมพ์
725นางสาวมาริตา ชูแผ้ว-62012013-พรานกระต่ายพิทยาคม2056พิมพ์
726นางสาวศศิวิมล อินทพงษ์-62012013-พรานกระต่ายพิทยาคม2057พิมพ์
727นางสาวศิรภัสสร แฝงด่านกลาง-62012013-พรานกระต่ายพิทยาคม2058พิมพ์
728นางสาวสโรชา พรมมี่-62012013-พรานกระต่ายพิทยาคม2059พิมพ์
729นายสุภพงศ์ เพชรรัตน์-62012013-พรานกระต่ายพิทยาคม2060พิมพ์
730นางสาวอารีรัตน์ ชูแผ้ว-62012013-พรานกระต่ายพิทยาคม2061พิมพ์
731นางสาวนงลักษณ์ สุขกร-62012014-พิไกรวิทยา2062พิมพ์
732นางสาวนันทนา แหวนเงิน-62012014-พิไกรวิทยา2063พิมพ์
733นางสาวยอดขวัญ อาจทะนงค์-62012014-พิไกรวิทยา2064พิมพ์
734นางสาวอังกินันท์ ประจงจีบ-62012014-พิไกรวิทยา2065พิมพ์
735นางสาวกัลยานี จูมาศ-62012015-เรืองวิทย์พิทยาคม2066พิมพ์
736นางสาวนรีรัตน์ ปิ่นมณี-62012015-เรืองวิทย์พิทยาคม2067พิมพ์
737นางสาววิยะดา อิ่มวงษ์-62012015-เรืองวิทย์พิทยาคม2068พิมพ์
738นางสาวกนกวรรณ ไพโรจน์-62012016-ลานกระบือวิทยา2069พิมพ์
739นางสาวชโลทร เมธี-62012016-ลานกระบือวิทยา2070พิมพ์
740นางสาวพรอุมา กาญจนากาล-62012016-ลานกระบือวิทยา2071พิมพ์
741นางสาวภัทรพร ฉัตรทอง-62012016-ลานกระบือวิทยา2072พิมพ์
742นางสาวมนต์นภา อ่อนสุข-62012016-ลานกระบือวิทยา2073พิมพ์
743นางสาววรรณวิรชา จูด้วง-62012016-ลานกระบือวิทยา2074พิมพ์
744นางสาววิภาวดี สุขมี-62012016-ลานกระบือวิทยา2075พิมพ์
745นางสาวศิรวณีย์ ยิ่งยอด-62012016-ลานกระบือวิทยา2076พิมพ์
746นางสาวสุชาดา มัชฌิมา-62012016-ลานกระบือวิทยา2077พิมพ์
747นางสาวจารุวรรณ นิพนธ์-62012017-มัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร2078พิมพ์
748นางสาวจุฑาทิพย์ วรพันธ์-62012017-มัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร2079พิมพ์
749นางสาวพัชรชริญา พรพิพัฒน์-62012017-มัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร2080พิมพ์
750นางสาวพรชนก น้อมระวี-62012017-มัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร2081พิมพ์
751นางสาวกมนนุช เกตุยินดี-62012019-โกสัมพีวิทยา2082พิมพ์
752นางสาวพัชรา ไทยกล้า-62012019-โกสัมพีวิทยา2083พิมพ์
753นางสาวชลธิชา รักษาพันธ์20 ธ.ค. 2564, 04:3262022001-คลองลานวิทยา2084พิมพ์
754นางสาวธนพร กุลทวี20 ธ.ค. 2564, 04:3262022001-คลองลานวิทยา2085พิมพ์
755นางสาวธนวรรณ เดชจร20 ธ.ค. 2564, 04:3362022001-คลองลานวิทยา2086พิมพ์
756นางสาวธิตยา กันอินทร์20 ธ.ค. 2564, 04:3362022001-คลองลานวิทยา2087พิมพ์
757นางสาวภัทรานิษฐ์ คำตื้อ20 ธ.ค. 2564, 04:3362022001-คลองลานวิทยา2088พิมพ์
758นางสาวมุกมณี วงค์ทองจันทร์20 ธ.ค. 2564, 04:3362022001-คลองลานวิทยา2089พิมพ์
759นางสาวอรพินท์ ระวัง15 ธ.ค. 2564, 15:2462022001-คลองลานวิทยา2090พิมพ์
760นางสาวอโรชา สืบวงค์20 ธ.ค. 2564, 04:3462022001-คลองลานวิทยา2091พิมพ์
761นางสาวณัฐชา แสนสุภา13 ก.ค. 2564, 10:0062022002-สักงามวิทยา2092พิมพ์
762นางสาวพรนภา หอมละออ13 ก.ค. 2564, 10:0062022002-สักงามวิทยา2093พิมพ์
763นางสาวฟาติมา ชาเรืองเดช-62022002-สักงามวิทยา2094พิมพ์
764นางสาวฟ้าใหม่ ผุดผ่อง-62022002-สักงามวิทยา2095พิมพ์
765นางสาวรัญชิดา ดีสุข-62022002-สักงามวิทยา2096พิมพ์
766นางสาวดุษฎีรัตน์ ศรีปา28 ม.ค. 2564, 19:4162022004-ขาณุวิทยา2097พิมพ์
767นางสาวภัทรพรรณ แสวงทรัพย์28 ม.ค. 2564, 19:4862022004-ขาณุวิทยา2098พิมพ์
768นายอนพัทย์ เริงสำราญ28 ม.ค. 2564, 19:5162022004-ขาณุวิทยา2099พิมพ์
769นางสาวปพิชญา หอมเย็น28 ม.ค. 2564, 19:5262022004-ขาณุวิทยา2100พิมพ์
770นายสิทธิพงศ์ ออมสิน-62022004-ขาณุวิทยา2101พิมพ์
771นางสาวเกสรา ขามาลา-62022006-ปางมะค่าวิทยาคม2102พิมพ์
772นางสาวจันทรา ทัพทวี-62022006-ปางมะค่าวิทยาคม2103พิมพ์
773นางสาวจุฑาลักษณ์ คะลา-62022006-ปางมะค่าวิทยาคม2104พิมพ์
774นางสาวอนุสรา พลอยงาม-62022006-ปางมะค่าวิทยาคม2105พิมพ์
775นางสาวณัฐธัญญา คชรินทร์3 ก.ย. 2564, 16:2362022008-คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์2106พิมพ์
776นางสาวนภัสรา นาคเอี่ยม3 ก.ย. 2564, 16:2462022008-คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์2107พิมพ์
777นางสาวหทัยชนก เงินโม้3 ก.ย. 2564, 16:2462022008-คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์2108พิมพ์
778นางสาวอริสา บุญมา3 ก.ย. 2564, 16:2562022008-คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์2109พิมพ์
779นางสาวกรภัทร์ โควังชัย-62022011-ทุ่งทรายวิทยา2110พิมพ์
780นางสาวจิดาภา ฉายงาม-62022011-ทุ่งทรายวิทยา2111พิมพ์
781นางสาวภัทราภรณ์ พันธวงศ์-62022011-ทุ่งทรายวิทยา2112พิมพ์
782นายศุภกิจ หว่างวรกิจ-62022011-ทุ่งทรายวิทยา2113พิมพ์
783นางสาวกนกรดา สิมงาม5 มี.ค. 2564, 11:0962022012-ปางศิลาทองศึกษา2114พิมพ์
784นางสาวกัญญ์วรา พิมพ์ทอง5 มี.ค. 2564, 13:3362022012-ปางศิลาทองศึกษา2115พิมพ์
785นางสาวชลธิชา ศิริกำเนิด5 มี.ค. 2564, 13:3462022012-ปางศิลาทองศึกษา2116พิมพ์
786นางสาวชัชฏาภรณ์ อินทรีย์5 มี.ค. 2564, 13:3762022012-ปางศิลาทองศึกษา2117พิมพ์
787นางสาวนันทภัค ยอดสุทธิ5 มี.ค. 2564, 13:4162022012-ปางศิลาทองศึกษา2118พิมพ์
788นางสาวประกายใจ คงวาน5 มี.ค. 2564, 13:4362022012-ปางศิลาทองศึกษา2119พิมพ์
789นางสาวพุทธชาติ อิ่มอุไร5 มี.ค. 2564, 13:4662022012-ปางศิลาทองศึกษา2120พิมพ์
790นางสาวรพีพรรณ โสลา19 มี.ค. 2565, 03:3962022012-ปางศิลาทองศึกษา2121พิมพ์
791นางสาวรมย์ธีรา ชูเจริญ19 มี.ค. 2565, 03:3962022012-ปางศิลาทองศึกษา2122พิมพ์
792นางสาวดวงกมล ส้งข์แก้ว19 มี.ค. 2565, 03:3962022012-ปางศิลาทองศึกษา2123พิมพ์
793นางสาวปิยธิดา มูลประทัส19 มี.ค. 2565, 03:3962022012-ปางศิลาทองศึกษา2124พิมพ์
794นางสาววรปรียา ฟองธิวงค์19 มี.ค. 2565, 03:3962022012-ปางศิลาทองศึกษา2125พิมพ์
795นางสาวดวงหฤทัย อ้นพา19 มี.ค. 2565, 03:3962022013-ระหานวิทยา2126พิมพ์
796นางสาวดารารัศมิ์ ทศหล้า19 มี.ค. 2565, 03:3962022013-ระหานวิทยา2127พิมพ์
797นางสาวปัทมา สุขแป้น-62022013-ระหานวิทยา2128พิมพ์
798นายวรรณชัย ศรีวิชัย-62022013-ระหานวิทยา2129พิมพ์
799นางสาวสุธิดา ประมูล-62022013-ระหานวิทยา2130พิมพ์
800นางสาวเสาวรส วงษ์สว่าง-62022013-ระหานวิทยา2131พิมพ์
801นางสาวอภิชญา การะภัคดี-62022013-ระหานวิทยา2132พิมพ์
802นางสาวชลธิชา กัญญา-62012002-วชิรปราการวิทยาคม2133พิมพ์
803นางสาวชาลิสา เวียงสวัสดิ์-62012002-วชิรปราการวิทยาคม2134พิมพ์
804นางสาวฐิติวรดา วงษ์ลา-62012002-วชิรปราการวิทยาคม2135พิมพ์
805นางสาวทอฝัน ช่อชั้น-62012002-วชิรปราการวิทยาคม2136พิมพ์
806นางสาวนภาพร คล้ายบุรี-62012002-วชิรปราการวิทยาคม2137พิมพ์
807นางสาวนภาพร แสนพรม-62012002-วชิรปราการวิทยาคม2138พิมพ์
808นางสาวนิดา เชี่ยวชาญ-62012002-วชิรปราการวิทยาคม2139พิมพ์
809นายปณชัย หอมสุวรรณ์-62012002-วชิรปราการวิทยาคม2140พิมพ์
810นางสาวรัตติกาล กำแพงแก้ว-62012002-วชิรปราการวิทยาคม2141พิมพ์
811นางสาววริศรา มั่นคง-62012002-วชิรปราการวิทยาคม2142พิมพ์
812นางสาวกนกทิพย์ ขันทะสีมา-62012004-วัชรวิทยา2143พิมพ์
813นางสาวกฤษณา เชื้อขำ-62012004-วัชรวิทยา2144พิมพ์
814นางสาวกัญญ์ภา รอดเทศ-62012004-วัชรวิทยา2145พิมพ์
815นางสาวชนาภัทร พรหมนิพนธ์-62012004-วัชรวิทยา2146พิมพ์
816นางสาวชนิดาภา มามี-62012004-วัชรวิทยา2147พิมพ์
817นางสาวชลธิชา พวงทอง-62012004-วัชรวิทยา2148พิมพ์
818นางสาวชลธิชา แสงจันทร์-62012004-วัชรวิทยา2149พิมพ์
819นางสาวชลธิชา อุบลอ่อน-62012004-วัชรวิทยา2150พิมพ์
820นางสาวฐิตินันท์ สระทองสอน-62012004-วัชรวิทยา2151พิมพ์
821นางสาวธิสชา เป็งบุญ-62012004-วัชรวิทยา2152พิมพ์
822นางสาวเปมิกา เอกวัฒนาไพร-62012004-วัชรวิทยา2153พิมพ์
823นายพีรภัทร วีระศัย-62012004-วัชรวิทยา2154พิมพ์
824นางสาวศศิธร โทนหงส์ษา-62012004-วัชรวิทยา2155พิมพ์
825นางสาวสรัลชนา การะเกษ-62012004-วัชรวิทยา2156พิมพ์
826นางสาวสุพรรณษา แจ่มหม้อ-62012004-วัชรวิทยา2157พิมพ์
827นางสาวกชพร ชำนาญไพร-62012005-คณฑีพิทยาคม2158พิมพ์
828นางสาวกฤษณา มาใย้-62012005-คณฑีพิทยาคม2159พิมพ์
829นายก้องเกียรติ ชำนาญไพร-62012005-คณฑีพิทยาคม2160พิมพ์
830นายกุลณัฐ บุญมีสง่า-62012005-คณฑีพิทยาคม2161พิมพ์
831นางสาวขวัญ คำมั่น-62012005-คณฑีพิทยาคม2162พิมพ์
832นายณัฐกิตติ์ ชาลีเปี่ยม-62012005-คณฑีพิทยาคม2163พิมพ์
833นายภาณุพงศ์ แผงผล-62012005-คณฑีพิทยาคม2164พิมพ์
834นางสาวมนัสนันท์ คำสร้างสม-62012005-คณฑีพิทยาคม2165พิมพ์
835นางสาวกชกร เผ่าม่วง-62012007-นครไตรตรึงษ์2166พิมพ์
836นางสาวกมลพร พึ่งเงิน-62012007-นครไตรตรึงษ์2167พิมพ์
837นางสาวฐิติมา ศรีพุดตาล-62012007-นครไตรตรึงษ์2168พิมพ์
838นางสาวณัฏฐพร นาควิสุทธิ์-62012007-นครไตรตรึงษ์2169พิมพ์
839นางสาวทัศนีย์ ครองทรัพย์-62012007-นครไตรตรึงษ์2170พิมพ์
840นางสาวธิดาดาว สิงห์คำกอง-62012007-นครไตรตรึงษ์2171พิมพ์
841นางสาวนาถนิศา สีระวัตร-62012007-นครไตรตรึงษ์2172พิมพ์
842นางสาวปริสา เรืองคุ้ม-62012007-นครไตรตรึงษ์2173พิมพ์
843นางสาวศิรประภา ชมสา-62012007-นครไตรตรึงษ์2174พิมพ์
844นางสาวอาทิตยา หาเงิน-62012007-นครไตรตรึงษ์2175พิมพ์
845นางสาวนิภาพร แสงอุทัย6 เม.ย. 2564, 12:0162012008-วังตะเคียนประชานุสรณ์2176พิมพ์
846นางสาวนิภาวรรณ สะเอียม6 เม.ย. 2564, 12:0162012008-วังตะเคียนประชานุสรณ์2177พิมพ์
847นางสาวษุภากร เนียมเอม6 เม.ย. 2564, 12:0162012008-วังตะเคียนประชานุสรณ์2178พิมพ์
848นางสาวพัชรินทร์ จะนู6 เม.ย. 2564, 12:0162012008-วังตะเคียนประชานุสรณ์2179พิมพ์
849นางสาวเพ็ญนภา อุดมบารมีอนันต์6 เม.ย. 2564, 12:0262012008-วังตะเคียนประชานุสรณ์2180พิมพ์
850นางสาวกนกกร บัวผาย-62012009-หนองกองพิทยาคม2181พิมพ์
851นางสาวนัทติยากร สืบสาร-62012009-หนองกองพิทยาคม2182พิมพ์
852นางสาวบุษบา พิชิตปัญญา-62012009-หนองกองพิทยาคม2183พิมพ์
853นางสาวอทิชา บิดารัก-62012009-หนองกองพิทยาคม2184พิมพ์
854นางสาวณัฐวดี หงษ์เวียงจันทร์-62012010-เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร2185พิมพ์
855นางสาวธนพร เสริมสุข-62012010-เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร2186พิมพ์
856นางสาวธนิสรา ปฏิสังข์-62012010-เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร2187พิมพ์
857นางสาวภูริชญา ม่วงราช-62012010-เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร2188พิมพ์
858นางสาวปณิตา อังศุกาญจนกุล-62012010-เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร2189พิมพ์
859นางสาวปนัดดา สืบเพ็ง-62012010-เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร2190พิมพ์
860นางสาวพิมพ์พัฒน์ เงางาม-62012010-เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร2191พิมพ์
861นางสาวเมฆา เขื่อนมั่น-62012010-เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร2192พิมพ์
862นางสาวศรสวรรค์ พรไธสง-62012010-เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร2193พิมพ์
863นางสาวสตรีรัตน์ ยังทอง-62012010-เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร2194พิมพ์
864นางสาวนวพร อินทะเรืองศร-62012011-ไทรงามพิทยาคม2195พิมพ์
865นางสาวนันทิชา หินสุข-62012011-ไทรงามพิทยาคม2196พิมพ์
866นางสาวเบญจารงค์ ติดยงค์-62012011-ไทรงามพิทยาคม2197พิมพ์
867นางสาวมัทนพร เสืออบ-62012011-ไทรงามพิทยาคม2198พิมพ์
868นางสาวเมษณี ส้มจันทร์-62012011-ไทรงามพิทยาคม2199พิมพ์
869นางสาวรุจิรา ลุมมูนตรี-62012011-ไทรงามพิทยาคม2200พิมพ์
870นายศิริศักดิ์ พรสี่ภาค-62012011-ไทรงามพิทยาคม2201พิมพ์
871นางสาวสาวิกา พันเปี่ยม-62012011-ไทรงามพิทยาคม2202พิมพ์
872นางสาวอธิตา สมัครเขตกิจ-62012011-ไทรงามพิทยาคม2203พิมพ์
873นางสาวอาทิติยา เหล่าเขตกิจ-62012011-ไทรงามพิทยาคม2204พิมพ์
874นางสาวขนิษฐา การะเวก-62012014-พิไกรวิทยา2205พิมพ์
875นายชนัญชัย โตแท้-62012014-พิไกรวิทยา2206พิมพ์
876นางสาวตวิษา หึกขุนทด-62012014-พิไกรวิทยา2207พิมพ์
877นายธีรวัฒน์ ถมทอง-62012014-พิไกรวิทยา2208พิมพ์
878นางสาวสราญจิต ไสยวัน-62012014-พิไกรวิทยา2209พิมพ์
879นายกิตติกร พลศร-62012015-เรืองวิทย์พิทยาคม2210พิมพ์
880นางสาวจรรยพร ตั่นปิน-62012015-เรืองวิทย์พิทยาคม2211พิมพ์
881นางสาวจันทิมา ทั่งทอง-62012015-เรืองวิทย์พิทยาคม2212พิมพ์
882นายจิรพงศ์ ชัยศรี-62012015-เรืองวิทย์พิทยาคม2213พิมพ์
883นางสาวดวงกมล คะระออม-62012015-เรืองวิทย์พิทยาคม2214พิมพ์
884นางสาวปราณปริญา สีดาดำ-62012015-เรืองวิทย์พิทยาคม2215พิมพ์
885นางสาววิมลรัตน์ สิทธิโชค-62012015-เรืองวิทย์พิทยาคม2216พิมพ์
886นางสาวศศิธร หล้ามะโน-62012015-เรืองวิทย์พิทยาคม2217พิมพ์
887นายสรศักดิ์ จีนเพชร-62012015-เรืองวิทย์พิทยาคม2218พิมพ์
888นายเกษมสันต์ ทองโตนด-62012016-ลานกระบือวิทยา2219พิมพ์
889นางสาวจิรนันท์ ขอนทอง-62012016-ลานกระบือวิทยา2220พิมพ์
890นายชยพล บุญพยอม-62012016-ลานกระบือวิทยา2221พิมพ์
891นางสาวชุลีพร ดอกบัว-62012016-ลานกระบือวิทยา2222พิมพ์
892นางสาวญาณพัฒน์ ขำสี-62012016-ลานกระบือวิทยา2223พิมพ์
893นางสาวธรรมพร กวดนอก-62012016-ลานกระบือวิทยา2224พิมพ์
894นางสาวนันทการ ไซทอง-62012016-ลานกระบือวิทยา2225พิมพ์
895นางสาวพรลดา พิมพ์แปลก-62012016-ลานกระบือวิทยา2226พิมพ์
896นายสิทธินนท์ มะลิวงษ์-62012016-ลานกระบือวิทยา2227พิมพ์
897นางสาวอิศราพร ฮุมเปือย-62012016-ลานกระบือวิทยา2228พิมพ์
898นางสาวพรพรรณ พันธะสา-62012019-โกสัมพีวิทยา2229พิมพ์
899นางสาวรุจิราภรณ์ แตกกระโทก-62012019-โกสัมพีวิทยา2230พิมพ์
900นายสิทธิพงศ์ จ้อยชะรัต-62012019-โกสัมพีวิทยา2231พิมพ์
901นางสาวสิริวิมล ศรีอินทร์-62012019-โกสัมพีวิทยา2232พิมพ์
902นางสาวสายพลอย กงจักร-62012019-โกสัมพีวิทยา2233พิมพ์
903นางสาวสุนิสา นาสุริวงค์-62012019-โกสัมพีวิทยา2234พิมพ์
904นางสาวกวินทิพย์ ประคอง15 ธ.ค. 2564, 15:2562022001-คลองลานวิทยา2235พิมพ์
905นางสาวจารุวรรณ โคโตสี15 ธ.ค. 2564, 15:2662022001-คลองลานวิทยา2236พิมพ์
906นางสาวชวพร กล่ำนิ15 ธ.ค. 2564, 15:2662022001-คลองลานวิทยา2237พิมพ์
907นางสาวฐิติยา ชั่งบัณฑิต15 ธ.ค. 2564, 15:2762022001-คลองลานวิทยา2238พิมพ์
908นางสาวณัชชา ปิ่งสังข์15 ธ.ค. 2564, 15:2762022001-คลองลานวิทยา2239พิมพ์
909นางสาววราลี วงค์พรมมา15 ธ.ค. 2564, 15:2862022001-คลองลานวิทยา2240พิมพ์
910นางสาวสุกัญญา ปั้นเกี้ยว15 ธ.ค. 2564, 15:2862022001-คลองลานวิทยา2241พิมพ์
911นางสาวอรวรรณ เมาะราษี15 ธ.ค. 2564, 15:2962022001-คลองลานวิทยา2242พิมพ์
912นางสาวอริสรา แสงแก้ว15 ธ.ค. 2564, 15:2962022001-คลองลานวิทยา2243พิมพ์
913นางสาวอาจรีย์ แซ่จ๋าว15 ธ.ค. 2564, 15:2962022001-คลองลานวิทยา2244พิมพ์
914นางสาวณัฐริกา ปิ่นเเก้ว15 ธ.ค. 2564, 15:3062022002-สักงามวิทยา2245พิมพ์
915นางสาวน้ำค้าง กรชัย15 ธ.ค. 2564, 15:3062022002-สักงามวิทยา2246พิมพ์
916นางสาวสุนิสา เเก้วสระเเสน15 ธ.ค. 2564, 15:3062022002-สักงามวิทยา2247พิมพ์
917นางสาวสุพัตรา สมคิด-62022002-สักงามวิทยา2248พิมพ์
918นางสาวอภิชญา วงศ์ใหญ่-62022002-สักงามวิทยา2249พิมพ์
919นายธีรพงศ์ ศรีเคลือบ-62022003-คลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์2250พิมพ์
920นายธีรภัทร บรรพหาญ-62022003-คลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์2251พิมพ์
921นางสาวบุษยา สว่างประจิม-62022003-คลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์2252พิมพ์
922นายภานุพงศ์ สุขสม-62022003-คลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์2253พิมพ์
923นางสาวลลสา เเซ่ม้า-62022003-คลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์2254พิมพ์
924นางสาวกัณฐิกา พะสะภาค-62022006-ปางมะค่าวิทยาคม2255พิมพ์
925นางสาวจตุรพร มิงโค-62022006-ปางมะค่าวิทยาคม2256พิมพ์
926นางสาวธันย์ชนก พลอยงาม-62022006-ปางมะค่าวิทยาคม2257พิมพ์
927นางสาววาสนา เลิศขุนทด-62022006-ปางมะค่าวิทยาคม2258พิมพ์
928นางสาวดุสิตา อิ่มผึ้ง3 ก.ย. 2564, 16:2662022008-คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์2259พิมพ์
929นางสาวพรรณวสา จงร่างกลาง3 ก.ย. 2564, 16:2662022008-คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์2260พิมพ์
930นางสาวพีรดา วิจิตรพัชราภรณ์3 ก.ย. 2564, 16:2862022008-คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์2261พิมพ์
931นางสาวอรอินทุ์ นะวะศรี3 ก.ย. 2564, 16:2862022008-คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์2262พิมพ์
932นางสาวอาทิตยา ปานจำรูญ3 ก.ย. 2564, 16:2962022008-คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์2263พิมพ์
933นางสาวธวัลรัตน์ พิมมาตย์-62022010-วังไทรวิทยาคม2264พิมพ์
934นางสาวปวันรัตน์ แสงสุข-62022010-วังไทรวิทยาคม2265พิมพ์
935นางสาวธนพร โตทัญญะ-62022010-วังไทรวิทยาคม2266พิมพ์
936นางสาวจันทิมา ศรีอยู่โยง-62022011-ทุ่งทรายวิทยา2267พิมพ์
937นางสาวพัณณิตา คล้ายทอง-62022011-ทุ่งทรายวิทยา2268พิมพ์
938นางสาวพิมพ์วิภา เทพคุณ-62022011-ทุ่งทรายวิทยา2269พิมพ์
939นางสาวมณทนา เม่งมั่งมี-62022011-ทุ่งทรายวิทยา2270พิมพ์
940นางสาววันฤดี สอนกล่อม-62022011-ทุ่งทรายวิทยา2271พิมพ์
941นางสาววิรุมา แก้วกาเหรียญ-62022011-ทุ่งทรายวิทยา2272พิมพ์
942นางสาวสุดารัตน์ ลิ้นทอง-62022011-ทุ่งทรายวิทยา2273พิมพ์
943นางสาวสุทธิดา พิมแพน-62022011-ทุ่งทรายวิทยา2274พิมพ์
944นางสาวอทิตยา ตรีแก้ว-62022011-ทุ่งทรายวิทยา2275พิมพ์
945นางสาวอรปรียา จำปารอด-62022011-ทุ่งทรายวิทยา2276พิมพ์
946นายธนภัทร อยู่เคลือ9 ก.พ. 2564, 13:4862022013-ระหานวิทยา2277พิมพ์
947นางสาวจันทร์จิรา วรานนท์วนิช-62012001-กำแพงเพชรพิทยาคม2278พิมพ์
948นางสาวธัญลักษณ์ แถลงกิจ-62012002-วชิรปราการวิทยาคม2279พิมพ์
949นางสาวพัฒน์นรี พัตสุวรรณ-62012002-วชิรปราการวิทยาคม2280พิมพ์
950นางสาวพิมพ์นภัส จันทร์ซ้อน-62012002-วชิรปราการวิทยาคม2281พิมพ์
951นางสาววรรณวิสา แย้มยิ้ม-62012002-วชิรปราการวิทยาคม2282พิมพ์
952นางสาวศศิธร พิรอดรัตน์-62012002-วชิรปราการวิทยาคม2283พิมพ์
953นางสาวศิริลักษณ์ ศิลาลอยย-62012002-วชิรปราการวิทยาคม2284พิมพ์
954นางสาวสิราวรรณ อ่อนคำ-62012002-วชิรปราการวิทยาคม2285พิมพ์
955นางสาวสุดารัตน์ อ่อนคำ-62012002-วชิรปราการวิทยาคม2286พิมพ์
956นางสาวสุภรักษ์ ใจยาว-62012002-วชิรปราการวิทยาคม2287พิมพ์
957นางสาวสุมารินทร์ บุญเกตุ-62012002-วชิรปราการวิทยาคม2288พิมพ์
958นางสาวชนกภัทท์ บัวทอง-62012004-วัชรวิทยา2289พิมพ์
959นางสาวชมพูนุช เขียวขาว-62012004-วัชรวิทยา2290พิมพ์
960นางสาวธนวรรณ แม้นพรหม-62012004-วัชรวิทยา2291พิมพ์
961นางสาวนิตย์รดา อำนวยพันธ์วิไล-62012004-วัชรวิทยา2292พิมพ์
962นางสาวบงกช ขอนทอง-62012004-วัชรวิทยา2293พิมพ์
963นางสาวปาริชาติ ปันสีคำ-62012004-วัชรวิทยา2294พิมพ์
964นางสาวปาริตา ดอกกุหลาบ-62012004-วัชรวิทยา2295พิมพ์
965นางสาวพรนารี เมฆวิลัย-62012004-วัชรวิทยา2296พิมพ์
966นางสาวภัคจิรา หลวงฤทธิ์-62012004-วัชรวิทยา2297พิมพ์
967นางสาวภัทราภรณ์ ทวีสาร-62012004-วัชรวิทยา2298พิมพ์
968นางสาวภูริชญา รังสิภาพรกุล-62012004-วัชรวิทยา2299พิมพ์
969นางสาวมธุรดา ชูม่วง-62012004-วัชรวิทยา2300พิมพ์
970นายวัชรพงษ์ พุ่มอิ่ม-62012004-วัชรวิทยา2301พิมพ์
971นางสาวสุชาภัท เกษร-62012004-วัชรวิทยา2302พิมพ์
972นางสาวสุนันทา พุ่มเกษม-62012004-วัชรวิทยา2303พิมพ์
973นางสาวเกศรา สามารถ-62012005-คณฑีพิทยาคม2304พิมพ์
974นางสาวชนานาฎ เฉลยภพ-62012005-คณฑีพิทยาคม2305พิมพ์
975นางสาวบัณฑิตา รัตถา-62012005-คณฑีพิทยาคม2306พิมพ์
976นางสาวปริศนา ภูนุพา-62012005-คณฑีพิทยาคม2307พิมพ์
977นายภูภูมิเศรษฐ์ ศรีวิชัย-62012005-คณฑีพิทยาคม2308พิมพ์
978นายศุภวิชญ์ จัตวานิล-62012005-คณฑีพิทยาคม2309พิมพ์
979นางสาวสุชานันท์ สุวรรณศิริ-62012005-คณฑีพิทยาคม2310พิมพ์
980นางสาวสุพรรษา รุ่งสกุล-62012005-คณฑีพิทยาคม2311พิมพ์
981นางสาวเสวลักษณ์ สัตยพันธ์-62012005-คณฑีพิทยาคม2312พิมพ์
982นางสาวอุไรวรรณ บ่อทอง-62012005-คณฑีพิทยาคม2313พิมพ์
983นางสาวกรรณิกา เอี่ยมสอาด21 พ.ค. 2564, 16:0062012006-นาบ่อคำวิทยาคม2314พิมพ์
984นางสาวขนิษฐา ทองหล่อ21 พ.ค. 2564, 16:0062012006-นาบ่อคำวิทยาคม2315พิมพ์
985นายเจตนิพิฐ สำริด21 พ.ค. 2564, 16:0162012006-นาบ่อคำวิทยาคม2316พิมพ์
986นายชยุตม์ แซ่พ่าน21 พ.ค. 2564, 16:0162012006-นาบ่อคำวิทยาคม2317พิมพ์
987นางสาวเบญจมาศ ซาเวียง21 พ.ค. 2564, 16:0262012006-นาบ่อคำวิทยาคม2318พิมพ์
988นางสาวปริสา เมทา21 พ.ค. 2564, 16:0262012006-นาบ่อคำวิทยาคม2319พิมพ์
989นางสาวปวิชญา คูณคำ21 พ.ค. 2564, 16:0362012006-นาบ่อคำวิทยาคม2320พิมพ์
990นางสาวอารียา หันถา21 พ.ค. 2564, 16:0362012006-นาบ่อคำวิทยาคม2321พิมพ์
991นางสาวอุบลรัตน์ ไทยเมือง21 พ.ค. 2564, 16:0362012006-นาบ่อคำวิทยาคม2322พิมพ์
992นางสาวอุษมาพร บริสุทธิ์31 พ.ค. 2564, 11:0062012006-นาบ่อคำวิทยาคม2323พิมพ์
993นางสาวกนกวรรณ โพธิ์เงิน-62012007-นครไตรตรึงษ์2324พิมพ์
994นางสาวชลธิชา ดีพรม-62012007-นครไตรตรึงษ์2325พิมพ์
995นายชลัมพล ภาคโพธิ์-62012007-นครไตรตรึงษ์2326พิมพ์
996นางสาวมลิวัลย์ อินทร์ทรัพย์-62012007-นครไตรตรึงษ์2327พิมพ์
997นางสาวรุ่งนภา เสนนอก-62012007-นครไตรตรึงษ์2328พิมพ์
998นางสาววันวิสา อุทิตะสาร-62012007-นครไตรตรึงษ์2329พิมพ์
999นางสาวสุชาริณีย์ พัทวี-62012007-นครไตรตรึงษ์2330พิมพ์
1000นางสาวสุวณี แย้มคร้าม-62012007-นครไตรตรึงษ์2331พิมพ์
1001นางสาวอนันตญา เพ็งสุข-62012007-นครไตรตรึงษ์2332พิมพ์
1002นางสาวอิศราภรณ์ สุริยะ-62012007-นครไตรตรึงษ์2333พิมพ์
1003นางสาวชัชนก แซ่ม้า-62012009-หนองกองพิทยาคม2334พิมพ์
1004นางสาวนฤภร ภากรสว่างภาคิน-62012009-หนองกองพิทยาคม2335พิมพ์
1005นางสาวปริศนา แซ่ม้า-62012009-หนองกองพิทยาคม2336พิมพ์
1006นางสาววิมลรัตน์ ภัทรกุลธำรง-62012009-หนองกองพิทยาคม2337พิมพ์
1007นางสาวสิริวิมล แข็งเขตกร-62012009-หนองกองพิทยาคม2338พิมพ์
1008นางสาวกัญญารัตน์ เหลือศรีจันทร์-62012010-เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร2339พิมพ์
1009นางสาวธัญพิชชา สิงห์ผาสุข-62012010-เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร2340พิมพ์
1010นางสาวบุญพิทักษ์ เกิดมงคล-62012010-เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร2341พิมพ์
1011นางสาวพิมญาดา จำเนียรพล-62012010-เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร2342พิมพ์
1012นางสาวเมขลา ใจแสน-62012010-เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร2343พิมพ์
1013นางสาวศิริพร ชื่นอ่อน-62012010-เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร2344พิมพ์
1014นางสาวกมนทิพย์ หงษ์สูงเนิน-62012011-ไทรงามพิทยาคม2345พิมพ์
1015นางสาวจิรวรรณ มาลาเสติ-62012011-ไทรงามพิทยาคม2346พิมพ์
1016นางสาวชัชฎาภรณ์ พ่วงกองนะ-62012011-ไทรงามพิทยาคม2347พิมพ์
1017นางสาวชุติมา เขม้นเขตกร-62012011-ไทรงามพิทยาคม2348พิมพ์
1018นางสาวพัชราภา สุวรรณ-62012011-ไทรงามพิทยาคม2349พิมพ์
1019นางสาววรนุช สิลาเกตุ-62012011-ไทรงามพิทยาคม2350พิมพ์
1020นางสาววรัญญา คุ้มน้อย-62012011-ไทรงามพิทยาคม2351พิมพ์
1021นายวุฒิศักดิ์ ขจรสมบัติ-62012011-ไทรงามพิทยาคม2352พิมพ์
1022นางสาวสิริวรรณ์ สมหวัง-62012011-ไทรงามพิทยาคม2353พิมพ์
1023นางสาวกรรณิการ์ มะลิพรม22 เม.ย. 2564, 17:3462012013-พรานกระต่ายพิทยาคม2354พิมพ์
1024นางสาวชนิกานต์ เกิดป้อม-62012013-พรานกระต่ายพิทยาคม2355พิมพ์
1025นายไชยวัฒน์ แก้วมุง-62012013-พรานกระต่ายพิทยาคม2356พิมพ์
1026นายทัตภูมิ อินทพงษ์-62012013-พรานกระต่ายพิทยาคม2357พิมพ์
1027นายทิวา ไม้แดง22 เม.ย. 2564, 17:3862012013-พรานกระต่ายพิทยาคม2358พิมพ์
1028นางสาวอาฑิตยา แก้วแสงทอง-62012013-พรานกระต่ายพิทยาคม2359พิมพ์
1029นางสาวปรีชา มาน้อย22 เม.ย. 2564, 17:3962012013-พรานกระต่ายพิทยาคม2360พิมพ์
1030นายพสุธา พานสิงห์-62012013-พรานกระต่ายพิทยาคม2361พิมพ์
1031นางสาวศิริรักษ์ เรืองอ่อน-62012013-พรานกระต่ายพิทยาคม2362พิมพ์
1032นางสาวศิริลักษณ์ บัวพล-62012013-พรานกระต่ายพิทยาคม2363พิมพ์
1033นางสาวสิริมา ด้วงรักษา-62012013-พรานกระต่ายพิทยาคม2364พิมพ์
1034นางสาวสุกัญญา จันทนิล-62012013-พรานกระต่ายพิทยาคม2365พิมพ์
1035นางสาวอภิลักษณ์ โพธิ์ไกร-62012013-พรานกระต่ายพิทยาคม2366พิมพ์
1036นางสาวเอมมี่ ขวัญถาวร-62012013-พรานกระต่ายพิทยาคม2367พิมพ์
1037นางสาวกติกา สอิ้ง-62012015-เรืองวิทย์พิทยาคม2368พิมพ์
1038นางสาวน้ำผึ้ง นารอด-62012015-เรืองวิทย์พิทยาคม2369พิมพ์
1039นางสาวมัณฑนา เขียวลำยอง-62012015-เรืองวิทย์พิทยาคม2370พิมพ์
1040นางสาวกัญญารัตน์ ศรีมูล-62012016-ลานกระบือวิทยา2371พิมพ์
1041นางสาวเกษมณี บุตรชัย-62012016-ลานกระบือวิทยา2372พิมพ์
1042นางสาวชนากานต์ รอดปันนา-62012016-ลานกระบือวิทยา2373พิมพ์
1043นางสาวชัญญนุช หม่อมบ่าว-62012016-ลานกระบือวิทยา2374พิมพ์
1044นายณรงค์ฤทธิ์ พงษ์พิทักษ์-62012016-ลานกระบือวิทยา2375พิมพ์
1045นางสาวรัตน์ฐาภัทร จงเกษกรณ์-62012016-ลานกระบือวิทยา2376พิมพ์
1046นางสาวรัตนา ยิ้มโรจน์-62012016-ลานกระบือวิทยา2377พิมพ์
1047นางสาวศิริวรรณ คงกล้า-62012016-ลานกระบือวิทยา2378พิมพ์
1048นางสาวสัตตบงกช ทรัพย์ทอง-62012016-ลานกระบือวิทยา2379พิมพ์
1049นางสาวจันทร์ทิมา มูลหอม-62012017-มัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร2380พิมพ์
1050นางสาวน้ำทิพย์ เพชรถึก-62012017-มัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร2381พิมพ์
1051นางสาวเนื้อทอง แสนสง-62012017-มัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร2382พิมพ์
1052นางสาวสุนิสา บุญห่อ-62012017-มัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร2383พิมพ์
1053นายอุดม น้อยเอี่ยม-62012017-มัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร2384พิมพ์
1054นางสาวปนัดดา สิงห์แรง-62012019-โกสัมพีวิทยา2385พิมพ์
1055นางสาวภัทราพร สอนสระเกตุ-62012019-โกสัมพีวิทยา2386พิมพ์
1056นางสาววันวิสา เหมือยฝน-62012019-โกสัมพีวิทยา2387พิมพ์
1057นางสาววาสนา กลิ่นคูณ-62012019-โกสัมพีวิทยา2388พิมพ์
1058นางสาวอัญชลี สีหานาม-62012019-โกสัมพีวิทยา2389พิมพ์
1059นางสาวกฤษกร กลิ่นหอม15 ธ.ค. 2564, 15:3162022001-คลองลานวิทยา2390พิมพ์
1060นางสาวณัฐพร คชพันธ์15 ธ.ค. 2564, 16:1962022001-คลองลานวิทยา2391พิมพ์
1061นางสาวทักษพร เพ็งดวงใหญ๋15 ธ.ค. 2564, 16:2062022001-คลองลานวิทยา2392พิมพ์
1062นางสาวธนารัตน์ วงค์ชมภู15 ธ.ค. 2564, 16:2162022001-คลองลานวิทยา2393พิมพ์
1063นางสาวปราณี พรมสุริย์15 ธ.ค. 2564, 16:2162022001-คลองลานวิทยา2394พิมพ์
1064นายมนต์ชัย เงินศิลป15 ธ.ค. 2564, 16:2262022001-คลองลานวิทยา2395พิมพ์
1065นางสาวมนต์ทิญา ฤทธิ์ศักดิ์15 ธ.ค. 2564, 16:2262022001-คลองลานวิทยา2396พิมพ์
1066นางสาวสลิลทิพย์ จำนงค์15 ธ.ค. 2564, 16:2362022001-คลองลานวิทยา2397พิมพ์
1067นางสาวอนุรักษ์ สมวรรณ์15 ธ.ค. 2564, 16:2362022001-คลองลานวิทยา2398พิมพ์
1068นางสาวอารีรัตน์ ตรีประวัติ15 ธ.ค. 2564, 16:2362022001-คลองลานวิทยา2399พิมพ์
1069นางสาวกมลเนตร กล่ำคำ-62022002-สักงามวิทยา2400พิมพ์
1070นางสาวจันทร์จิรา มาจาด-62022002-สักงามวิทยา2401พิมพ์
1071นางสาวยลดา ผายพันธ์-62022002-สักงามวิทยา2402พิมพ์
1072นางสาวรัตนาพร บุญวงศ์-62022002-สักงามวิทยา2403พิมพ์
1073นางสาวนันทนา วงษ์จีน-62022002-สักงามวิทยา2404พิมพ์
1074นางสาวนันทภร ศรีสงคราม28 ม.ค. 2564, 19:5362022004-ขาณุวิทยา2405พิมพ์
1075นางสาวกนกวรรณ หนูอ้น-62022006-ปางมะค่าวิทยาคม2406พิมพ์
1076นางสาวฐิติวรรณ สุขจิตร-62022006-ปางมะค่าวิทยาคม2407พิมพ์
1077นางสาวรสิตา อุไรรัตน์-62022006-ปางมะค่าวิทยาคม2408พิมพ์
1078นางสาวสุนิสา พราบพราม-62022006-ปางมะค่าวิทยาคม2409พิมพ์
1079นางสาวพรสุดา นันทา3 ก.ย. 2564, 16:3062022008-คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์2410พิมพ์
1080นางสาวชลธิชา คงร่วง-62022010-วังไทรวิทยาคม2411พิมพ์
1081นางสาวฝนดาว จันทน-62022010-วังไทรวิทยาคม2412พิมพ์
1082นางสาวอัษฎา แช่มศิริ-62022010-วังไทรวิทยาคม2413พิมพ์
1083นางสาวบุญญาพร สาททอง-62022011-ทุ่งทรายวิทยา2414พิมพ์
1084นางสาวปิยะวรรณ วงศ์จันทร์-62022011-ทุ่งทรายวิทยา2415พิมพ์
1085นางสาวชิตชนก นาคมี9 ก.พ. 2564, 13:4662022013-ระหานวิทยา2416พิมพ์
1086นางสาวธนัชชา แพงแก้ว9 ก.พ. 2564, 13:4662022013-ระหานวิทยา2417พิมพ์
1087นางสาวธิดารัตน์ คชฤทธิ์9 ก.พ. 2564, 13:4762022013-ระหานวิทยา2418พิมพ์
1088นางสาววนัฏชา ดาสาลี-62022013-ระหานวิทยา2419พิมพ์
1089นางสาววิภาวรรณ ช่างย้อม9 ก.พ. 2564, 13:4762022013-ระหานวิทยา2420พิมพ์