กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านฯ ปี ๖๓ (ผลการแข่งขัน ก.พ.-๑)

ลำดับชื่อ-นามสกุลวันที่พิมพ์ตำแหน่งโรงเรียนเลขทะเบียนพิมพ์
1นางสาวชนาภรณ์ มะยมหิน24 มี.ค. 2564, 16:04วังไทรวิทยาคม1173พิมพ์
2นางสาวรุ้งทอง แสงศักดิ์17 ก.ย. 2564, 10:49สลกบาตรวิทยา1174พิมพ์
3นางสาววิลาวัณย์ จันทร์ไข่1 พ.ย. 2564, 13:40ระหานวิทยา1175พิมพ์
4นายลิขิต ศิลาเงิน-วชิรปราการวิทยาคม1176พิมพ์
5นางสายใจ ใฝ่จิต9 พ.ค. 2564, 11:05โกสัมพีวิทยา1177พิมพ์
6นางพรทิพย์ มั่นทรัพย์22 พ.ค. 2564, 13:27วัชรวิทยา1178พิมพ์
7นางสาวชญาพิชชา ย่านสากล21 พ.ค. 2564, 14:38นาบ่อคำวิทยาคม1179พิมพ์
8นางสาวสุทธิดา ก้อนสมบัติ-หนองกองพิทยาคม1180พิมพ์
9นางสาวนิศาชล ศรีชัยวงศ์22 ม.ค. 2564, 13:02ราษฎร์ปรีชาวิทยาคม1181พิมพ์
10นางสุภาพ จองตามา-ขาณุวิทยา1182พิมพ์
11นางสาวนันทวัน ขวัญศรีทองมั่น25 ม.ค. 2565, 15:58เฉลิมพระเกียรติฯ1183พิมพ์
12นางสาวศรินญา ชาญเชี่ยว-กำแพงเพชรพิทยาคม1184พิมพ์
13นางสาวนันทิกา ขำเส็ง20 พ.ค. 2564, 11:41ระหานวิทยา1185พิมพ์
14นางสาวฉวีวรรณ เหล่าเขตกิจ-ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา1186พิมพ์
15นางรัตนากร ศรีนากรุง-หนองกองพิทยาคม1187พิมพ์
16นางสาวนฤมล นภาพันธ์เสรีกุล15 ต.ค. 2564, 02:19วัชรวิทยา1188พิมพ์
17นางสาวศันษณี เกียรติสุดาเกื้อกูล5 ม.ค. 2564, 14:29คณฑีพิทยาคม1189พิมพ์
18นางภักดี สุวรรณโคตร-วชิรปราการวิทยาคม1190พิมพ์
19นางเกษร น้อยระแหง-ลานกระบือวิทยา1191พิมพ์
20นางสุภาพ จองตามา-ขาณุวิทยา1192พิมพ์
21นางสาวภัคธีมา อ่องละออ14 พ.ย. 2564, 20:45คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์1193พิมพ์
22นางสาววราภรณ์ ตาทิพย์6 เม.ย. 2564, 11:45วังตะเคียนประชานุสรณ์1194พิมพ์
23นายสุริยาวุธ ธูปขุนทด9 ก.ย. 2564, 08:14สักงามวิทยา1195พิมพ์
24เด็กหญิงกรกช หมื่นหาญ21 พ.ค. 2564, 14:39นาบ่อคำวิทยาคม1196พิมพ์
25เด็กหญิงสุลลิตา กันจินะ15 ต.ค. 2564, 02:17นาบ่อคำวิทยาคม1197พิมพ์
26เด็กหญิงอัญญารัตน์ จันทร์เพ็ญ21 พ.ค. 2564, 14:39นาบ่อคำวิทยาคม1198พิมพ์
27นางสาวณัฐิดา ยอดเพชร21 พ.ค. 2564, 15:14นาบ่อคำวิทยาคม1199พิมพ์
28เด็กหญิงธนภรณ์ จันทร์ทุ่ง9 พ.ย. 2564, 14:57ระหานวิทยา1200พิมพ์
29เด็กหญิงพิมพ์ภูษา ดอนตุ้มไพร9 พ.ย. 2564, 14:57ระหานวิทยา1201พิมพ์
30เด็กชายทรงวุฒิ ช่างย้อม9 พ.ย. 2564, 14:57ระหานวิทยา1202พิมพ์
31นางสาววิลาวัณย์ จันทร์ไข่-ระหานวิทยา1203พิมพ์
32เด็กหญิงกนกวรรณ ขันกสิกรรม-ทุ่งทรายวิทยา1204พิมพ์
33เด็กหญิงจีรนันท์ ศรีมาคำ-ทุ่งทรายวิทยา1205พิมพ์
34เด็กหญิงบุญรณี กล่ำแก้ว6 ม.ค. 2564, 13:42ทุ่งทรายวิทยา1206พิมพ์
35นางสาวปรียวัลย์ สูงสันเขตต์-ทุ่งทรายวิทยา1207พิมพ์
36เด็กหญิงวิภารัตน์ ธรรมสนอง6 ม.ค. 2564, 13:17พิไกรวิทยา1208พิมพ์
37เด็กหญิงภัทรวดี บัวบาน6 ม.ค. 2564, 13:20พิไกรวิทยา1209พิมพ์
38เด็กหญิงวริศรา เพ็งยามเช้า6 ม.ค. 2564, 13:22พิไกรวิทยา1210พิมพ์
39นางสาวสายชล ปัญทีโป6 ม.ค. 2564, 13:25พิไกรวิทยา1211พิมพ์
40เด็กหญิงศิรประภา พะโยม15 ต.ค. 2564, 02:18พรานกระต่ายพิทยาคม1212พิมพ์
41เด็กหญิงสุธีการต์ พลากร-พรานกระต่ายพิทยาคม1213พิมพ์
42เด็กหญิงวรรณกร เป็นสุข-พรานกระต่ายพิทยาคม1214พิมพ์
43นางชลธิชา เต๋าทอง29 ม.ค. 2564, 10:00พรานกระต่ายพิทยาคม1215พิมพ์
44เด็กหญิงศิริมา คงสิพัฒน์1 ก.ย. 2564, 15:36โกสัมพีวิทยา1216พิมพ์
45เด็กหญิงกฤษณา วงค์แสนสุข14 ส.ค. 2564, 19:26โกสัมพีวิทยา1217พิมพ์
46เด็กชายนวพล บุพพะศิริ14 ส.ค. 2564, 19:27โกสัมพีวิทยา1218พิมพ์
47นางโสภิญญา ดารา12 เม.ย. 2565, 16:55โกสัมพีวิทยา1219พิมพ์
48เด็กหญิงกัลยา บุญลา18 ม.ค. 2564, 15:02สลกบาตรวิทยา1220พิมพ์
49เด็กหญิงพิรดา ทองอ่อน18 ม.ค. 2564, 15:01สลกบาตรวิทยา1221พิมพ์
50เด็กหญิงปรทิพย์ สมิเปรม18 ม.ค. 2564, 15:01สลกบาตรวิทยา1222พิมพ์
51นางนุชจรี หลำใจซื่อ18 ม.ค. 2564, 15:00สลกบาตรวิทยา1223พิมพ์
52เด็กหญิงไอยริน นารอด-เรืองวิทย์พิทยาคม1224พิมพ์
53เด็กหญิงอังสนา นารอด-เรืองวิทย์พิทยาคม1225พิมพ์
54เด็กชายสุทิวัส นิราชภัย-เรืองวิทย์พิทยาคม1226พิมพ์
55นางสาวภัทราพร ลิขิตสันติ-เรืองวิทย์พิทยาคม1227พิมพ์
56เด็กหญิงภัทรวดี จันทร์คง8 ม.ค. 2564, 14:27ลานกระบือวิทยา1228พิมพ์
57เด็กหญิงศิริรัตนากรณ์ สุขสงค์15 ต.ค. 2564, 02:19ลานกระบือวิทยา1229พิมพ์
58เด็กชายสิรภพ ต่อศักดิ์8 ม.ค. 2564, 14:30ลานกระบือวิทยา1230พิมพ์
59นางสาวณัฐวรรณ เอี้ยงปาน-ลานกระบือวิทยา1231พิมพ์
60เด็กหญิงกฤษณา ประสานพันธ์-หนองกองพิทยาคม1232พิมพ์
61เด็กหญิงธักษิณา ภูมิโคกรัก-หนองกองพิทยาคม1233พิมพ์
62เด็กหญิงพลอย ธัญชาติไพศาล-หนองกองพิทยาคม1234พิมพ์
63นางฐิติรัตน์ แสนทิ-หนองกองพิทยาคม1235พิมพ์
64เด็กหญิงอารยา ไตรพรม15 ต.ค. 2564, 02:19ราษฎร์ปรีชาวิทยาคม1236พิมพ์
65เด็กหญิงปานจรีย์ พุ่มพวง-ราษฎร์ปรีชาวิทยาคม1237พิมพ์
66เด็กหญิงธนัชญา โฉมอ่อน-ราษฎร์ปรีชาวิทยาคม1238พิมพ์
67นางสาวธราภรณ์ หงษ์ยนต์-ราษฎร์ปรีชาวิทยาคม1239พิมพ์
68เด็กชายปุญญพัฒน์ พึ่งเงิน15 ต.ค. 2564, 02:17วชิรปราการวิทยาคม1240พิมพ์
69เด็กชายนนทวัฒน์ ครุฑแก้ว-วชิรปราการวิทยาคม1241พิมพ์
70เด็กชายจิตติพัฒน์ อ่ำครอง-วชิรปราการวิทยาคม1242พิมพ์
71นางสาวกรรณิการ์ ทองดอนเปลี่ยน-วชิรปราการวิทยาคม1243พิมพ์
72เด็กหญิงธนัญญา หาญชัยภูมิ5 ม.ค. 2564, 14:22คณฑีพิทยาคม1244พิมพ์
73เด็กหญิงวริศรา หาญชัยภูมิ5 ม.ค. 2564, 14:23คณฑีพิทยาคม1245พิมพ์
74เด็กหญิงโชติรส เผือกสง่า5 ม.ค. 2564, 14:24คณฑีพิทยาคม1246พิมพ์
75นางขนิษฐา รอดไพบูลย์5 ม.ค. 2564, 14:24คณฑีพิทยาคม1247พิมพ์
76เด็กหญิงณิศวรา ทาจวง16 ธ.ค. 2564, 10:00คลองลานวิทยา1248พิมพ์
77เด็กหญิงณัฐธิดา อุตราช16 ธ.ค. 2564, 10:00คลองลานวิทยา1249พิมพ์
78เด็กหญิงวรกาญจน์ แป้นสกุล16 ธ.ค. 2564, 10:00คลองลานวิทยา1250พิมพ์
79นางวราภรณ์ จารุเมธีชน13 ก.ค. 2564, 09:57คลองลานวิทยา1251พิมพ์
80เด็กหญิงวิภาวรรณ อันยงค์24 ก.พ. 2564, 14:57กำแพงเพชรพิทยาคม1252พิมพ์
81เด็กหญิงศุภวรรณ จิรสินเกียรติ23 ก.พ. 2564, 15:41กำแพงเพชรพิทยาคม1253พิมพ์
82เด็กหญิงสรุทธิดา คลังวงษ์23 ก.พ. 2564, 15:48กำแพงเพชรพิทยาคม1254พิมพ์
83นางสาวธัญลักษณ์ หุตะเสวี23 ก.พ. 2564, 15:51กำแพงเพชรพิทยาคม1255พิมพ์
84เด็กหญิงสุภาวดี คุ้มสุวรรณ์25 ม.ค. 2565, 15:44เฉลิมพระเกียรติฯ1256พิมพ์
85เด็กหญิงกัญญ์กุลนัช ชลพันธ์25 ม.ค. 2565, 15:44เฉลิมพระเกียรติฯ1257พิมพ์
86เด็กหญิงหาดธญา ลัดดาไสว25 ม.ค. 2565, 15:45เฉลิมพระเกียรติฯ1258พิมพ์
87นางสาวสาวิตรี สร้างนอก25 ม.ค. 2565, 15:45เฉลิมพระเกียรติฯ1259พิมพ์
88เด็กหญิงธนภรณ์ คำแดง22 พ.ค. 2564, 13:28วัชรวิทยา1260พิมพ์
89เด็กหญิงฐานิกา แย้มแสง-วัชรวิทยา1261พิมพ์
90เด็กหญิงสุนิสา หวลกระจาย22 พ.ค. 2564, 13:28วัชรวิทยา1262พิมพ์
91นางพรทิพย์ มั่นทรัพย์22 พ.ค. 2564, 13:28วัชรวิทยา1263พิมพ์
92เด็กหญิงสิริมา เกตุแก้ว3 ก.ย. 2564, 16:40คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์1264พิมพ์
93เด็กหญิงสรัญญา เดชพละ3 ก.ย. 2564, 16:41คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์1265พิมพ์
94เด็กหญิงศุภามน บัวสำรี-คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์1266พิมพ์
95นายวิทวัส แสงแก้ว14 พ.ย. 2564, 20:45คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์1267พิมพ์
96เด็กหญิงพิริสา ทับพุ่ม6 เม.ย. 2564, 11:57วังตะเคียนประชานุสรณ์1268พิมพ์
97เด็กหญิงศิรินดา สุขจุ้ย6 เม.ย. 2564, 11:58วังตะเคียนประชานุสรณ์1269พิมพ์
98เด็กหญิงสุจิราวดี สุขจุ้ย6 เม.ย. 2564, 11:58วังตะเคียนประชานุสรณ์1270พิมพ์
99นายธีร์ดนัย ทองอ่อน6 เม.ย. 2564, 11:58วังตะเคียนประชานุสรณ์1271พิมพ์
100นางสาวจีราพร คำมาวงศ์21 พ.ค. 2564, 14:40นาบ่อคำวิทยาคม1272พิมพ์
101นางสาวทิมัยพร คำภิโลชัย21 พ.ค. 2564, 14:40นาบ่อคำวิทยาคม1273พิมพ์
102นางสาวพัชราพร สมหาญวงค์21 พ.ค. 2564, 14:41นาบ่อคำวิทยาคม1274พิมพ์
103นางวาสนา ทิมแพร21 พ.ค. 2564, 15:16นาบ่อคำวิทยาคม1275พิมพ์
104นายภีรเดช น่วมยิ้ม9 พ.ย. 2564, 14:58ระหานวิทยา1276พิมพ์
105นายวีรภัทร สีทำมา9 พ.ย. 2564, 14:58ระหานวิทยา1277พิมพ์
106นายกิตติศักดิ์ ดีบ้านคลอง9 พ.ย. 2564, 14:58ระหานวิทยา1278พิมพ์
107นางสาววิลาวัณย์ จันทร์ไข่9 พ.ย. 2564, 14:58ระหานวิทยา1279พิมพ์
108นางสาวธัญรัตน์ ไชยชาติ-ทุ่งทรายวิทยา1280พิมพ์
109นางสาวกุลธิดา ปินะเก-ทุ่งทรายวิทยา1281พิมพ์
110นางสาวเบญจวรรณ อิทริน-ทุ่งทรายวิทยา1282พิมพ์
111นางสาวณัฏฐณิชา ขำปาน-ทุ่งทรายวิทยา1283พิมพ์
112นายอัษฎา แช่มศิริ22 ก.พ. 2564, 10:36วังไทรวิทยาคม1284พิมพ์
113นางสาวชลธิชา คงร่วง-วังไทรวิทยาคม1285พิมพ์
114นางสาวฝนดาว แสนทรัพย์22 ก.พ. 2564, 10:36วังไทรวิทยาคม1286พิมพ์
115นางสุมาลี สืบวงษ์รอด22 ก.พ. 2564, 10:37วังไทรวิทยาคม1287พิมพ์
116นายกิตตินันท์ อูปคำ6 ม.ค. 2564, 13:28พิไกรวิทยา1288พิมพ์
117นางสาวอริศรา บัวบาน6 ม.ค. 2564, 13:34พิไกรวิทยา1289พิมพ์
118นางสาวอันธิกา เอมทอง6 ม.ค. 2564, 13:34พิไกรวิทยา1290พิมพ์
119นางสาวพรทิพย์ หงษ์อาลัย6 ม.ค. 2564, 13:39พิไกรวิทยา1291พิมพ์
120นางสาวเพชรนภา จีนเพชร-เรืองวิทย์พิทยาคม1292พิมพ์
121นายพีรพล พงษ์เสือ-เรืองวิทย์พิทยาคม1293พิมพ์
122นายพีรวิชญ์ ฤทธิ์มนต์-เรืองวิทย์พิทยาคม1294พิมพ์
123นางสาวกรรณิกา ทองดี-เรืองวิทย์พิทยาคม1295พิมพ์
124นางสาวชโลทร เมธี-ลานกระบือวิทยา1296พิมพ์
125นางสาววรรณวิรชา จูด้วง-ลานกระบือวิทยา1297พิมพ์
126นางสาวสุชาดา มัชฌิมา-ลานกระบือวิทยา1298พิมพ์
127นางสาวภัทรากร เจนจบ-ลานกระบือวิทยา1299พิมพ์
128นางสาววิภาพร หอมหุล29 เม.ย. 2564, 17:46นครไตรตรึงษ์1300พิมพ์
129นางสาวเสาวลักษณ์ อุตทะรัมย์29 เม.ย. 2564, 17:46นครไตรตรึงษ์1301พิมพ์
130นางสาวเนาวรัตน์ รีกงราด29 เม.ย. 2564, 17:47นครไตรตรึงษ์1302พิมพ์
131นางสาวพรหทัย พะละโท29 เม.ย. 2564, 17:36นครไตรตรึงษ์1303พิมพ์
132นางสาววีรยา วศินชนะโชติ-คลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์1304พิมพ์
133นางสาวโชติกา แป้นสุกใส-คลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์1305พิมพ์
134นายธัชนนท์ หม่อโป๊ะกู่-คลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์1306พิมพ์
135นางสาวสุนันทา คำเสนา-คลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์1307พิมพ์
136นายปองภพ ศิริสุวรรณ18 ม.ค. 2564, 15:00สลกบาตรวิทยา1308พิมพ์
137นางสาวโสภิตนภา บัวเผื่อน18 ม.ค. 2564, 14:59สลกบาตรวิทยา1309พิมพ์
138นางสาวเกวลิน ดารากมล18 ม.ค. 2564, 14:59สลกบาตรวิทยา1310พิมพ์
139นางจารุณี พันธุมาตร18 ม.ค. 2564, 14:56สลกบาตรวิทยา1311พิมพ์
140นายธนกฤต ขุนเทพ-วชิรปราการวิทยาคม1312พิมพ์
141นางสาวภิศญาภัคฐ์ อมฤกษ์-วชิรปราการวิทยาคม1313พิมพ์
142นางสาวชนากานต์ รณหงษา15 ต.ค. 2564, 02:19วชิรปราการวิทยาคม1314พิมพ์
143นางอัปสร ลาภอินทรีย์17 ก.พ. 2564, 09:39วชิรปราการวิทยาคม1315พิมพ์
144นางสาวเจนจิรา นุสนธิ์5 ม.ค. 2564, 14:25คณฑีพิทยาคม1316พิมพ์
145นางสาวนัญญารัตน์ บางแบ่ง15 ต.ค. 2564, 02:19คณฑีพิทยาคม1317พิมพ์
146นางสาวอริศรา ทองชันลุก5 ม.ค. 2564, 14:26คณฑีพิทยาคม1318พิมพ์
147นางขนิษฐา รอดไพบูลย์15 ต.ค. 2564, 02:19คณฑีพิทยาคม1319พิมพ์
148นางสาวกนกศิลป์ กิจภิญโญ23 ก.พ. 2564, 15:53กำแพงเพชรพิทยาคม1320พิมพ์
149นางสาวธันยชนก พรหมทอง23 ก.พ. 2564, 15:57กำแพงเพชรพิทยาคม1321พิมพ์
150นางสาวนันท์นภัส หอมดอกไม้23 ก.พ. 2564, 16:00กำแพงเพชรพิทยาคม1322พิมพ์
151นางสมจิตร หุตะเสวี-กำแพงเพชรพิทยาคม1323พิมพ์
152นางสาวธนาภรณ์ เกตุแก้ว3 ก.ย. 2564, 16:43คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์1324พิมพ์
153นางสาวนภสร เปรมจิตร-คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์1325พิมพ์
154นางสาวประกายกร เหล่ากสิการ-คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์1326พิมพ์
155นางกชกร ศรีวิชัย14 พ.ย. 2564, 19:25คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์1327พิมพ์
156นางสาวธิดารัตน์ สุทธิชัย25 ม.ค. 2565, 15:46เฉลิมพระเกียรติฯ1328พิมพ์
157นางสาวมนัสนันท์ ล้อมสุข25 ม.ค. 2565, 15:46เฉลิมพระเกียรติฯ1329พิมพ์
158นางสาวธิญดา คำฉิม25 ม.ค. 2565, 15:47เฉลิมพระเกียรติฯ1330พิมพ์
159นางสาวสาวิตรี สร้างนอก25 ม.ค. 2565, 15:47เฉลิมพระเกียรติฯ1331พิมพ์
160เด็กหญิงพัชญานันท์ ขันคำ9 พ.ย. 2564, 14:59ระหานวิทยา3908พิมพ์
161เด็กหญิงชญานิศวร์ ไสยะสิทธิ์9 พ.ย. 2564, 14:59ระหานวิทยา3909พิมพ์
162เด็กหญิงเนตรดาว นครสุวรรณ์9 พ.ย. 2564, 14:59ระหานวิทยา3910พิมพ์
163นางสาวนันทิกา ขำเส็ง15 พ.ค. 2564, 15:35ระหานวิทยา3911พิมพ์
164เด็กหญิงศุภิสรา สมิงใหญ่23 ก.พ. 2564, 16:04กำแพงเพชรพิทยาคม3912พิมพ์
165เด็กหญิงสิริกร บุญเลิศ-กำแพงเพชรพิทยาคม3913พิมพ์
166เด็กหญิงสุนทรี เกตุทอง17 ก.พ. 2564, 09:42กำแพงเพชรพิทยาคม3914พิมพ์
167นางสาวศรินญา ชาญเชี่ยว-กำแพงเพชรพิทยาคม3915พิมพ์
168เด็กหญิงอติมา ต๊ะนางอย21 พ.ค. 2564, 14:41นาบ่อคำวิทยาคม3916พิมพ์
169เด็กหญิงสุชานาถ พรมแสน21 พ.ค. 2564, 15:18นาบ่อคำวิทยาคม3917พิมพ์
170เด็กหญิงเปรมฤดี วิจิตรปัญญา21 พ.ค. 2564, 14:41นาบ่อคำวิทยาคม3918พิมพ์
171นางสาวชญาพิชชา ย่านสากล21 พ.ค. 2564, 15:18นาบ่อคำวิทยาคม3919พิมพ์
172เด็กหญิงดารารัตน์ ประหยัด-ลานกระบือวิทยา3920พิมพ์
173เด็กหญิงนภัสราภรณ์ พรมมะกุล-ลานกระบือวิทยา3921พิมพ์
174เด็กหญิงพชรพรร ชมชื่น-ลานกระบือวิทยา3922พิมพ์
175นางเกษร น้อยระแหง-ลานกระบือวิทยา3923พิมพ์
176เด็กหญิงนภัสสร ดาษดา-วัชรวิทยา3924พิมพ์
177เด็กหญิงศิริรัตน์ นาคชื่น26 ก.พ. 2564, 23:59วัชรวิทยา3925พิมพ์
178เด็กหญิงพาฝัน รัตพันธ์-วัชรวิทยา3926พิมพ์
179นางสาวนฤมล นภาพันธ์เสรีกุล17 ก.พ. 2564, 09:42วัชรวิทยา3927พิมพ์
180เด็กหญิงสุทธิดา หอมมาลา25 ม.ค. 2565, 15:47เฉลิมพระเกียรติฯ3928พิมพ์
181เด็กหญิงปิยะฉัตร นาคคงคำ25 ม.ค. 2565, 15:48เฉลิมพระเกียรติฯ3929พิมพ์
182เด็กหญิงธนภรณ์ บุญประถัมภ์25 ม.ค. 2565, 15:48เฉลิมพระเกียรติฯ3930พิมพ์
183นางสาวสาวิตรี สร้างนอก25 ม.ค. 2565, 15:48เฉลิมพระเกียรติฯ3931พิมพ์
184เด็กชายเตชสิทธิ์ อ่วมเกิด5 ม.ค. 2564, 14:27คณฑีพิทยาคม3932พิมพ์
185เด็กหญิงวธี หยั่งถึง5 ม.ค. 2564, 14:28คณฑีพิทยาคม3933พิมพ์
186เด็กหญิงจิราภรณ์ เตลา5 ม.ค. 2564, 14:28คณฑีพิทยาคม3934พิมพ์
187นางสาวศันษณี เกียรติสุดาเกื้อกูล5 ม.ค. 2564, 14:28คณฑีพิทยาคม3935พิมพ์
188เด็กชายรัษฎากร อ่ำดอนกลอย-วชิรปราการวิทยาคม3936พิมพ์
189เด็กหญิงทิฆัมพร มากมูล-วชิรปราการวิทยาคม3937พิมพ์
190เด็กหญิงมุฑิตา พันธุ์สอาด-วชิรปราการวิทยาคม3938พิมพ์
191นางภักดี สุวรรณโคตร-วชิรปราการวิทยาคม3939พิมพ์
192นางสาวอนันตกานต์ ขันลุย9 พ.ย. 2564, 14:59ระหานวิทยา3940พิมพ์
193นางสาวจิราพร มีบุญ-ระหานวิทยา3941พิมพ์
194นางสาวภัทรวรรณ คุ้มวงษ์-ระหานวิทยา3942พิมพ์
195นางสาววิลาวัณย์ จันทร์ไข่-ระหานวิทยา3943พิมพ์
196นางสาวอินทิรา แก่นวงษ์-วชิรปราการวิทยาคม3944พิมพ์
197นางสาวณัฐรี นิติเกตุโกศล-วชิรปราการวิทยาคม3945พิมพ์
198นางสาววริศรา เหล่าปลาศรี-วชิรปราการวิทยาคม3946พิมพ์
199นายลิขิต ศิลาเงิน-วชิรปราการวิทยาคม3947พิมพ์
200นางสาวธิดาดาว สิงห์คำกอง29 เม.ย. 2564, 17:47นครไตรตรึงษ์3948พิมพ์
201นางสาวฐานิดา เรืองเสน29 เม.ย. 2564, 17:47นครไตรตรึงษ์3949พิมพ์
202นางสาวทัศนีย์ ครองทรัพย์29 เม.ย. 2564, 17:47นครไตรตรึงษ์3950พิมพ์
203นางสาวพรหทัย พะละโท29 เม.ย. 2564, 17:36นครไตรตรึงษ์3951พิมพ์
204นางสาวจิรภิญญา รอดจู1 ก.ย. 2564, 15:41โกสัมพีวิทยา3952พิมพ์
205นางสาวนลัทพร อยู่ยิ่ง-โกสัมพีวิทยา3953พิมพ์
206นางสาวอุษา สิมากรณ์-โกสัมพีวิทยา3954พิมพ์
207นางสาวณัฏฐ์พลิน ไตรสินเตชากร-โกสัมพีวิทยา3955พิมพ์
208นางสาวอารียา เอี่ยมอาจ15 ต.ค. 2564, 02:18นาบ่อคำวิทยาคม3956พิมพ์
209นางสาวพรสวรรค์ มาทะ21 พ.ค. 2564, 15:20นาบ่อคำวิทยาคม3957พิมพ์
210นางสาวเพชรรุ่ง หมวกคำ21 พ.ค. 2564, 15:21นาบ่อคำวิทยาคม3958พิมพ์
211นางสาวสุรภี กุยสุวรรณ21 พ.ค. 2564, 15:21นาบ่อคำวิทยาคม3959พิมพ์
212นายพรรษา ปานผึ้ง21 พ.ค. 2564, 16:33มัธยมพัชรกิติยาภา 2 ฯ3960พิมพ์
213นางสาวนารีรัตน์ ทับแปง10 พ.ค. 2564, 12:13มัธยมพัชรกิติยาภา 2 ฯ3961พิมพ์
214นางสาวชลดา โครตตาแสง10 พ.ค. 2564, 12:14มัธยมพัชรกิติยาภา 2 ฯ3962พิมพ์
215นางสาวกนกอร กันไชย1 พ.ย. 2564, 13:42มัธยมพัชรกิติยาภา 2 ฯ3963พิมพ์
216นายปิยะชัย ทิพย์สุคนธ์1 ก.พ. 2564, 18:20ลานกระบือวิทยา3964พิมพ์
217นายประสิทธิ์ สุขกร-ลานกระบือวิทยา3965พิมพ์
218นางสาวนฤมล เทียนทอง-ลานกระบือวิทยา3966พิมพ์
219นางเกษร น้อยระแหง-ลานกระบือวิทยา3967พิมพ์
220นายโอบนิธิ ศรีม่วง25 ม.ค. 2565, 15:48เฉลิมพระเกียรติฯ3968พิมพ์
221นางสาวปณิตา อังศุกาญจนกุล25 ม.ค. 2565, 15:49เฉลิมพระเกียรติฯ3969พิมพ์
222นางสาวธิญดา คำฉิม25 ม.ค. 2565, 15:49เฉลิมพระเกียรติฯ3970พิมพ์
223นางสาวนันทวัน ขวัญศรีทองมั่น25 ม.ค. 2565, 15:49เฉลิมพระเกียรติฯ3971พิมพ์
224นางสาวจิราพัชร อ่างมณี22 ม.ค. 2564, 13:00ราษฎร์ปรีชาวิทยาคม3972พิมพ์
225นางสาวสุลักขณา เกษมี15 ต.ค. 2564, 02:18ราษฎร์ปรีชาวิทยาคม3973พิมพ์
226นางสาวกนกเนตร เพชรแอ20 มี.ค. 2564, 01:51ราษฎร์ปรีชาวิทยาคม3974พิมพ์
227นายธนพนธ์ หนูเมือง22 ม.ค. 2564, 12:58ราษฎร์ปรีชาวิทยาคม3975พิมพ์
228นายธนพนธ์ หนูเมือง20 มี.ค. 2564, 01:51ราษฎร์ปรีชาวิทยาคม3976พิมพ์