การส่งเสริมนิสัยรักการอ่านฯ ปี ๖๓ (กรรมการตัดสิน จ.พิจิตร)

ลำดับชื่อ-นามสกุลวันที่พิมพ์ตำแหน่งโรงเรียนเลขทะเบียนพิมพ์
1นางสาววิยะดา แพงวิเศษ19 มี.ค. 2564, 21:08ห้วยยาวพิทยาคม1153พิมพ์
2นายสมศักดิ์ ปัญจศิล3 ธ.ค. 2563, 12:48โพธิธรรมสุวัฒน์1154พิมพ์
3นางณัฏฐิรา คำพันธ์-พิจิตรพิทยาคม1155พิมพ์
4นายวันรบ อัครศรีชัยโรจน์16 ก.พ. 2565, 21:59ตะพานหิน1156พิมพ์
5นายอนุสรณ์ สุขสบาย22 ก.พ. 2564, 09:39วันทีสถิตย์พิทยาคม1157พิมพ์
6นางสาวสุภาวดี ศรีใจวงค์3 ธ.ค. 2563, 12:51โพธิธรรมสุวัฒน์1158พิมพ์
7นายภัทรพงศ์ จำปาวัน9 ก.ย. 2564, 21:16สากเหล็กวิทยา1159พิมพ์
8นางสาวนัฐวรรณ ธรรมโชติ2 พ.ย. 2563, 20:33สามง่ามชนูปถัมภ์1160พิมพ์
9นางสาวยุวดี มีสมพร12 มี.ค. 2564, 09:43วชิรบารมีพิทยาคม1161พิมพ์
10นางสาวคณิตา ปรีการ22 ก.พ. 2564, 08:43วันทีสถิตย์พิทยาคม1162พิมพ์
11นายชยุตพันธุ์ แจ่มโภคนิษฐ์2 ธ.ค. 2563, 08:54สระหลวงพิทยาคม1163พิมพ์
12นางสาวสุดารัตน์ จันทร์ศรี14 ก.ค. 2564, 09:45วังโมกข์พิทยาคม1164พิมพ์
13นายอนุชา สาถิตย์7 มิ.ย. 2564, 14:59ท่าเสาพิทยาคม1165พิมพ์
14นางสาวนฤมล ฉิมสุด20 ม.ค. 2564, 12:39โพธิธรรมสุวัฒน์1166พิมพ์
15นางรุ่งนภา บรรเจิดกิจ4 พ.ย. 2563, 14:22ตะพานหิน1167พิมพ์
16นางอารีวรรณ์ แร็พพ์ส2 ธ.ค. 2563, 08:54สระหลวงพิทยาคม1168พิมพ์
17นางสาวดวงนภา อ่อนเหลือ22 ก.พ. 2564, 13:32วันทีสถิตย์พิทยาคม1169พิมพ์
18นายกัมปนาท คำอ่อน15 มิ.ย. 2564, 22:40ตะพานหิน1170พิมพ์
19นางขวัญใจ โสภากาศ22 ก.พ. 2564, 13:18วันทีสถิตย์พิทยาคม1171พิมพ์
20นางอาจรีย์ เพ็ชรอำไพ24 ธ.ค. 2563, 12:57ดงเสือเหลืองพิทยาคม1172พิมพ์