ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 (31 พ.ค. - 1 มิ.ย. 62)

ลำดับชื่อ-นามสกุลวันที่พิมพ์ตำแหน่งโรงเรียนเลขทะเบียนพิมพ์
1นางสาวรัชนี สุลักษณานนท์28 มี.ค. 2564, 14:16รอง ผอ.รร.แหลมรังวิทยาคมแหลมรังวิทยาคม177พิมพ์
2นายเพิ่มวิทย์ กฤษณาบรรพต6 ส.ค. 2563, 10:31รอง ผอ.รร.ตะพานหินตะพานหิน178พิมพ์
3นางส้มลิ้ม ศรีทิม27 มิ.ย. 2562, 07:44ครูสามง่ามชนูปถัมภ์179พิมพ์
4นางสาวพรทิพย์ อ่อนชูศรี27 มิ.ย. 2562, 07:48ครูสามง่ามชนูปถัมภ์180พิมพ์
5นายพีระยุทธ สุขสำราญ-ครูพิจิตรพิทยาคม181พิมพ์
6นางสาวนัตยา หัสมินทร์10 ส.ค. 2563, 19:36ครูพิจิตรพิทยาคม182พิมพ์
7นางสาวเฉลิมพร เพชรนิล14 พ.ค. 2564, 13:01ครูหัวดงรัฐชนูปถัมภ์183พิมพ์
8นางปราวีณา ใจจำนงค์8 ต.ค. 2562, 17:44ครูหัวดงรัฐชนูปถัมภ์184พิมพ์
9นางสาวรุ่งกานดา องอาจ25 มิ.ย. 2562, 13:36 -วังกรดพิทยา185พิมพ์
10นายอนุรักษณ์ ผอบทิพย์17 ส.ค. 2563, 12:15 -วังกรดพิทยา186พิมพ์
11นางสาวกิ่งแก้ว เรืองจุ้ย19 ต.ค. 2564, 09:37ครูเมธีพิทยา187พิมพ์
12นางสาวกันต์ฤทัย กุลศรีวรินทร์24 ธ.ค. 2563, 16:29ครูเมธีพิทยา188พิมพ์
13นางแสงอรุณ เปี่ยมงาม2 ธ.ค. 2563, 11:45ครูสระหลวงพิทยาคม189พิมพ์
14นางสาววรนารถ ตันพาณิช2 ธ.ค. 2563, 11:45ครูสระหลวงพิทยาคม190พิมพ์
15นายสิทธิพันธุ์ สุวรรณบัณฑิต11 ส.ค. 2563, 08:05 -กำแพงดินพิทยาคม191พิมพ์
16นางนงลักษณ์ สว่างเมฆ26 มิ.ย. 2562, 14:08ครูกำแพงดินพิทยาคม192พิมพ์
17นางสาวคณาธิป สุดสงวน8 ต.ค. 2562, 16:33ครูผู้ช่วยเนินปอรังนกชนูทิศ193พิมพ์
18นางณรินทร์ เขม้นกิจ8 ต.ค. 2562, 16:34ครูเนินปอรังนกชนูทิศ194พิมพ์
19นางสาวทัศนีย์ สีพรม14 มิ.ย. 2563, 19:27ครูหนองโสนพิทยาคม195พิมพ์
20นางสาวศุภานัน อยู่ทิม20 ก.ย. 2562, 19:18ครูหนองโสนพิทยาคม196พิมพ์
21นางสาวธรารัตน์ ทับทิม20 ก.ย. 2562, 23:34ครูหนองโสนพิทยาคม197พิมพ์
22นางสิริกร เมฆโพธิ์29 ส.ค. 2563, 14:49ครูสรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม198พิมพ์
23นางสาววรดา พรหมบุตร22 มิ.ย. 2563, 22:53ครูสรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม199พิมพ์
24นางสาวสุริยา หย่ำวิลัย25 มิ.ย. 2562, 16:33ครูดงเสือเหลืองพิทยาคม200พิมพ์
25นางจันทร์เพ็ญ อ่อนผึ้ง25 มิ.ย. 2562, 16:34ครูดงเสือเหลืองพิทยาคม201พิมพ์
26นางอรัญญา เจียมศรีชัย20 ก.ย. 2562, 15:44ครูวังทรายพูนวิทยา202พิมพ์
27นางวรรณา อ่างบุญตา20 ก.ย. 2562, 15:47ครูวังทรายพูนวิทยา203พิมพ์
28นางสาวดรุณี วิเชียรสรรค์25 มิ.ย. 2562, 14:35ครูสากเหล็กวิทยา204พิมพ์
29นายณวพงษ์ น่วมพันธุ์25 มิ.ย. 2562, 14:36ครูสากเหล็กวิทยา205พิมพ์
30นางกาญจนา กุตอินทร์10 พ.ย. 2562, 21:23ครูวชิรบารมีพิทยาคม206พิมพ์
31นางสาวเมธิณี เนื้ออ่อน-ครูวชิรบารมีพิทยาคม207พิมพ์
32นางสาวพิจิตรา หมอกมืด19 ส.ค. 2563, 15:28พนักงานราชการวังโมกข์พิทยาคม208พิมพ์
33นางสาวปาริชาต อัตรังสรรค์26 มิ.ย. 2562, 13:56พนักงานราชการวังโมกข์พิทยาคม209พิมพ์
34นางสวีณา วัชรสุนทรกิจ13 ส.ค. 2562, 09:41ครูตะพานหิน210พิมพ์
35นางสาวขนิษฐา อยู่ข้างแรม26 มิ.ย. 2562, 23:12ครูตะพานหิน211พิมพ์
36นางสาวเสาวภา สังข์ทอง26 มิ.ย. 2562, 23:46 -ตะพานหิน212พิมพ์
37นายไพศาล ปัญญาอัครธรรม26 มิ.ย. 2562, 16:06ครูทุ่งโพธิ์พิทยา213พิมพ์
38นางศรีไพร จันทร์ทักษ์26 มิ.ย. 2562, 16:08ครูทุ่งโพธิ์พิทยา214พิมพ์
39นางสาวเอมวดี เส็งเตี้ยม2 ก.ค. 2562, 16:05ครูวังสำโรงวังหว้า215พิมพ์
40นางสาวเบญจรัตน์ ควรเสนาะ2 ก.ค. 2562, 16:03ครูวังสำโรงวังหว้า216พิมพ์
41นางสุภาภรณ์ แก้วเวชวงศ์2 ก.ค. 2562, 16:06ครูวังสำโรงวังหว้า217พิมพ์
42นายวรพจน์ ตระการศิริ19 ส.ค. 2563, 16:58ครูบางมูลนากภูมิวิทยาคม218พิมพ์
43นางสาวจันทนา จันทรางกูร1 ก.ค. 2562, 13:25ครูอัตราจ้างบางมูลนากภูมิวิทยาคม219พิมพ์
44นายเรือง ชูมลัยวงษ์21 ก.ย. 2562, 13:59ครูวังตะกูราษฎร์อุทิศ220พิมพ์
45นายโอบบุญ บูรพา18 มี.ค. 2564, 15:49ครูวังตะกูราษฎร์อุทิศ221พิมพ์
46นายกฤษณพงษ์ กรรณิกา8 ต.ค. 2563, 09:32ครู ท่าเสาพิทยาคม222พิมพ์
47นางกิตติรัตน์ เกตุนวม8 ต.ค. 2563, 09:33ครูท่าเสาพิทยาคม223พิมพ์
48นางสาวปาริชาติ ภู่ทองคำ3 ก.ย. 2562, 16:52เจ้าหน้าที่ธุรการห้วยยาวพิทยาคม224พิมพ์
49นางสาววิยะดา แพงวิเศษ12 ก.ย. 2563, 11:39ครูผู้ช่วยห้วยยาวพิทยาคม225พิมพ์
50นางสาวสาวิณีย์ ไทยปิยะ3 ก.ย. 2562, 16:28ครูผู้ช่วยห้วยยาวพิทยาคม226พิมพ์
51นายนพชัย บุญเรืองยา3 ก.ย. 2562, 16:52ครูห้วยยาวพิทยาคม227พิมพ์
52นางสาวรุจิรา กลิ่นทอง8 ต.ค. 2562, 16:01ครูโพธิธรรมสุวัฒน์228พิมพ์
53นางวิภาวรรณ ฤกษนันทน์25 มิ.ย. 2562, 15:34ครูโพธิธรรมสุวัฒน์229พิมพ์
54นายเกรียงศักดิ์ สามสีทอง5 พ.ย. 2562, 10:46ครูพิบูลธรรมเวทวิทยา230พิมพ์
55นางมุกดา เพ็ชรพันธ์5 พ.ย. 2562, 10:47ครูพิบูลธรรมเวทวิทยา231พิมพ์
56นางสาวกัลยกร มาลี1 ส.ค. 2562, 11:10ครูวันทีสถิตย์พิทยาคม232พิมพ์
57นางสุณีย์ พุทธา1 ส.ค. 2562, 13:27ครูวันทีสถิตย์พิทยาคม233พิมพ์
58นางสาวสุภัค ศรราช1 ส.ค. 2562, 13:28 -วันทีสถิตย์พิทยาคม234พิมพ์
59นางสาวนวพร กลีบประทุม8 ต.ค. 2562, 14:10ครูเขาทรายทับคล้อพิทยา235พิมพ์
60นางกาญจนา ธนะมั่น8 ธ.ค. 2563, 20:07ครูเขาทรายทับคล้อพิทยา236พิมพ์
61นางธิดารัตน์ สมบูรณ์ศิลป์23 พ.ค. 2564, 23:37ครูแหลมรังวิทยาคม237พิมพ์
62นางธมนวรรณ ประสาร27 มิ.ย. 2562, 16:48ครูโพธิ์ไทรงามวิทยาคม238พิมพ์
63นายชลชรัส นุกอง25 มิ.ย. 2562, 13:51ครูผู้ช่วยโพธิ์ไทรงามวิทยาคม239พิมพ์
64นายกิตติวัฒน์ พุ่มพฤกษ์11 ส.ค. 2563, 13:39ครูวังงิ้ววิทยาคม240พิมพ์
65นายเอกชัย ศิลป์วัลย์27 มิ.ย. 2562, 10:33ครูผู้ช่วยวังงิ้ววิทยาคม241พิมพ์
66นางปริศนา พุ่มพฤกษ์11 ส.ค. 2563, 13:40ครูวังงิ้ววิทยาคม242พิมพ์
67นางภาวิณี บัวพันธ์27 มิ.ย. 2562, 10:36ครูวังงิ้ววิทยาคม243พิมพ์
68นายปิยะณัฐ โพธิษา28 ก.ค. 2563, 08:00ครูดงเจริญพิทยาคม244พิมพ์
69นายภาณุพงษ์ เทพสวรรค์11 ก.ย. 2562, 14:49ครูดงเจริญพิทยาคม245พิมพ์
70นางสาวมะลิวัลย์ นุชเทียน11 ก.ค. 2562, 12:52ครูดงเจริญพิทยาคม246พิมพ์
71นางจิราพร พวงไทย11 ก.ค. 2562, 12:49ครูดงเจริญพิทยาคม247พิมพ์
72นางสาวบัณฑิตา จันทมาส11 ก.ค. 2562, 12:51ครูผู้ช่วยดงเจริญพิทยาคม248พิมพ์
73นางกัลยา พึ่งเจียม-ผอ.กลุ่มนโยบายและแผนกลุ่มนโยบายและแผน249พิมพ์
74นางสาวนิภาภัทร บุญน่วม9 ก.ค. 2562, 18:30นักวิเคราะห์นโยบายและแผนกลุ่มนโยบายและแผน250พิมพ์
75นางสาวกนกวรรณ นิศารัตนานุกูล-เจ้าพนักงานพิมพ์ดีดกลุ่มนโยบายและแผน251พิมพ์
76นายประสิทธิ์ คงเพชรศักดิ์-ครูกำแพงเพชรพิทยาคม253พิมพ์
77นางสาววรรษมล หงษ์คง3 ก.ค. 2562, 08:09ครูกำแพงเพชรพิทยาคม254พิมพ์
78นางสาวอุษา บัวบาน2 พ.ค. 2563, 18:22ครูวัชรวิทยา255พิมพ์
79นางสาววิภารัตน์ เครือวัลย์2 ธ.ค. 2563, 16:10ครูผู้ช่วยวัชรวิทยา256พิมพ์
80นางทิพวัลย์ พรหมรักษ์25 ก.ย. 2562, 08:50ครูวชิรปราการวิทยาคม257พิมพ์
81นางพรทิพา วรรณสมัย26 มิ.ย. 2562, 14:52ครูวชิรปราการวิทยาคม258พิมพ์
82นายณัฐวัฒน์ ศรีไพรสนธ์12 พ.ค. 2564, 09:34ครูเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร259พิมพ์
83นางละมัยรักษ์ ก้องเกรียงไกร27 มิ.ย. 2562, 09:01ครูเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร260พิมพ์
84นางทัศนี อ่วมโพธิ์20 ส.ค. 2564, 15:31ครูนาบ่อคำวิทยาคม261พิมพ์
85นางสาวกังสดาล พานิชเจริญ5 ก.ค. 2562, 14:30ครูนาบ่อคำวิทยาคม262พิมพ์
86นายอิทธิเดช น้อมนวล27 ส.ค. 2563, 11:37ครูนาบ่อคำวิทยาคม263พิมพ์
87นางวิลาวัลย์ ยศปัญญา1 ส.ค. 2562, 13:23ครูนาบ่อคำวิทยาคม264พิมพ์
88นายถาวร จงอิ้ว25 มิ.ย. 2562, 21:24ครูนครไตรตรึงษ์265พิมพ์
89นายชานนท์ พุทธรักษา25 มิ.ย. 2562, 21:26ครู นครไตรตรึงษ์266พิมพ์
90นางสาวภัทราพร วชิระสุนทรกุล27 มิ.ย. 2562, 10:03 - นครไตรตรึงษ์267พิมพ์
91นางสาวดาวเรือง บุตรสำราญ27 มิ.ย. 2562, 10:02เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีนครไตรตรึงษ์268พิมพ์
92นายสนันท์ กุรินทร์16 ต.ค. 2562, 14:21ครูทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา269พิมพ์
93นางสาวจารุวรรณ ประมูลศิลป์16 ต.ค. 2562, 14:22ครูทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา270พิมพ์
94นางสาวกิตติมา ฟักทอง21 ก.ย. 2562, 14:38พนักงานราชการคณฑีพิทยาคม271พิมพ์
95นางวรัญญาภรณ์ ศรีม่วงวงค์21 ก.ย. 2562, 14:40ครูคณฑีพิทยาคม272พิมพ์
96นางเสาวนีย์ ตาคำ27 มิ.ย. 2562, 14:55ครูหนองกองพิทยาคม273พิมพ์
97นายทัศนัยน์ ถึงขำ27 มิ.ย. 2562, 14:54ครูหนองกองพิทยาคม274พิมพ์
98นายศุภวัฒน์ เดือนทอง28 มิ.ย. 2562, 10:42ครูวังตะเคียนประชานุสรณ์275พิมพ์
99นางสาววันเพ็ญ ธาระทาน30 มิ.ย. 2562, 12:16ครูวังตะเคียนประชานุสรณ์276พิมพ์
100นายกรกช เสือแก้ว26 มิ.ย. 2562, 09:39 -พรานกระต่ายพิทยาคม277พิมพ์
101นางสาวนุชจรี หอมรื่น6 ต.ค. 2563, 20:07 -พรานกระต่ายพิทยาคม278พิมพ์
102นางสาวศรีไพร ขอนทอง26 มิ.ย. 2562, 08:56ครู (พนักงานราชการ)พรานกระต่ายพิทยาคม279พิมพ์
103นางสาวสุนิตา แก่นสาร9 ต.ค. 2562, 19:54ครูพิไกรวิทยา280พิมพ์
104นางสาวชวลี หอมรื่น9 ต.ค. 2562, 15:01ครูพิไกรวิทยา281พิมพ์
105นายวุฒิชัย ระถาพล17 ส.ค. 2563, 15:56ครูเรืองวิทย์พิทยาคม282พิมพ์
106นายนิพนธ์ สงเชื้อ10 ต.ค. 2562, 11:12ครูเรืองวิทย์พิทยาคม283พิมพ์
107นางสาวกรวรรณ โฉมเกษ7 ส.ค. 2562, 10:36ครูลานกระบือวิทยา284พิมพ์
108นางสาวกฤติกา กาศเจริญ7 ส.ค. 2562, 10:39ครูลานกระบือวิทยา285พิมพ์
109นางสาววรินดา ลอสวัสดิ์1 ก.ค. 2562, 13:10ครูอัตราจ้างมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร286พิมพ์
110นายจักรพงษ์ สุขสบาย1 ก.ค. 2562, 13:08ครูมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร287พิมพ์
111นางสาวนิศาชล ศรีชัยวงศ์12 มี.ค. 2563, 12:19ครูราษฎร์ปรีชาวิทยาคม288พิมพ์
112นางสาวสกุลรัตน์ ศรีวิชัยจันทร์-ครูผู้ช่วยราษฎร์ปรีชาวิทยาคม289พิมพ์
113นายธนาวุฒิ อาริวงค์25 มิ.ย. 2562, 13:03ครูผู้ช่วยราษฎร์ปรีชาวิทยาคม290พิมพ์
114นางสาวปรัชญาพร มะยมหิน8 ต.ค. 2562, 21:29ครูราษฎร์ปรีชาวิทยาคม291พิมพ์
115นางปิยะนุช ผลแก้ว13 ส.ค. 2563, 12:42ครูผู้ช่วยราษฎร์ปรีชาวิทยาคม292พิมพ์
116นางสาวสุจิตรา แสงเรือง8 ต.ค. 2562, 18:06ครูไทรงามพิทยาคม293พิมพ์
117นางประสพพร ยอดเพชร26 มิ.ย. 2562, 16:55ครูไทรงามพิทยาคม294พิมพ์
118นางวไลพร บวกขุนทด22 มี.ค. 2565, 09:47ครูบ่อแก้ววิทยา295พิมพ์
119นายอนุชา มังคะอะ30 มิ.ย. 2562, 23:30ครูบ่อแก้ววิทยา296พิมพ์
120นางสาวจิรพร ดาวเรือง8 ต.ค. 2562, 12:41ครูโกสัมพีวิทยา297พิมพ์
121นางกัญณภัทร ดังโนนทอง25 มิ.ย. 2562, 13:25ครู โกสัมพีวิทยา298พิมพ์
122นางสาววราพรรณ สุกมาก23 ต.ค. 2562, 12:48ครูผู้ช่วยคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์299พิมพ์
123นางสาวอุษา เรืองวุฒิ8 ต.ค. 2562, 14:18ครูคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์300พิมพ์
124นางสาวธิดารัตน์ เสรีรัตนเสถียร10 พ.ค. 2564, 11:07ครูวังไทรวิทยาคม301พิมพ์
125นางอรุโณทัย ธนูชัย21 ก.ย. 2563, 10:03ครูวังไทรวิทยาคม302พิมพ์
126นายไกรลาศ แก้วเก่า8 ต.ค. 2562, 14:22ครูวังแขมวิทยาคม303พิมพ์
127นางศิรินภา บุญรักษ์18 ต.ค. 2562, 09:36ครูวังแขมวิทยาคม304พิมพ์
128นางสายพิน ปรักมาส9 ต.ค. 2562, 07:06ครูขาณุวิทยา305พิมพ์
129นางมะลิวัลย์ เขตกัน- - ขาณุวิทยา306พิมพ์
130นางทัศนีย์วรรณ์ เพชรพิพัฒน์9 ต.ค. 2564, 02:35ครูโค้งไผ่วิทยา307พิมพ์
131นางลัดดาวัลย์ เดชโนนสังข์22 ก.ย. 2562, 13:26ครูโค้งไผ่วิทยา308พิมพ์
132นายสุรชัช เมฆประยูร23 ก.ย. 2563, 09:32ครูปางมะค่าวิทยาคม309พิมพ์
133นางสาวช่อเอื้อง ธรรมศักดิ์23 ก.ย. 2563, 09:34ครูปางมะค่าวิทยาคม310พิมพ์
134นางฐิติมา โพธิ์ทอง23 ก.ย. 2563, 09:35ครูปางมะค่าวิทยาคม311พิมพ์
135นายณรงค์ศักดิ์ เกิดแพร26 มิ.ย. 2562, 16:24ครูสลกบาตรวิทยา312พิมพ์
136นางจารุณี พันธุมาตร8 ต.ค. 2562, 13:43ครูสลกบาตรวิทยา313พิมพ์
137นางธนน์ภัทร์ วงศ์วิโรจน์28 มิ.ย. 2562, 10:26ครูคลองลานวิทยา314พิมพ์
138นางภัณฑิรา โพธิ์แนม28 มิ.ย. 2562, 10:28ครูคลองลานวิทยา315พิมพ์
139นางสาวกุลชญา ศรีสุวรรณ12 ก.ค. 2564, 11:31ครูสักงามวิทยา316พิมพ์
140นางสาวพรทิพย์ เปลี่ยนกลิ่น25 มิ.ย. 2562, 13:42ครูสักงามวิทยา317พิมพ์
141นายสมโภชน์ แก้วเทียน25 มิ.ย. 2562, 15:56ครูคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์318พิมพ์
142นางสาวทิพย์สุคนธ์ ศรีนานนท์10 ต.ค. 2563, 14:47ครูคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์319พิมพ์
143นางสาวสุกัญญา แสงประทุม5 มี.ค. 2565, 20:04ครูปางศิลาทองศึกษา320พิมพ์
144นางนวลจันทร์ ธานัง5 มี.ค. 2565, 20:05ครูปางศิลาทองศึกษา321พิมพ์
145ว่าที่ ร.ต. สกุล อยู่สุ่ม5 มี.ค. 2565, 20:05ครูผู้ช่วยปางศิลาทองศึกษา322พิมพ์
146นายสมศักดิ์ เกตุมี26 ก.ค. 2562, 13:14ครูทุ่งทรายวิทยา323พิมพ์
147นายเกริกพล มะลิต้น12 ก.ค. 2564, 13:58ครูทุ่งทรายวิทยา324พิมพ์
148นางกัญชพร รักญาติ12 ก.ค. 2564, 13:44ครูทุ่งทรายวิทยา325พิมพ์
149นางธนพรรณ ปรางโท้26 ก.ค. 2562, 13:12ครูทุ่งทรายวิทยา326พิมพ์
150นางสาวนนทพร อรรถาวีย์22 ก.ค. 2564, 12:51ครูระหานวิทยา327พิมพ์
151นายเพิ่มพูน เพิ่มพรม29 ต.ค. 2563, 15:33ครูระหานวิทยา328พิมพ์
152ธาวินี ดอนตุ้มไพร29 ต.ค. 2563, 15:34ครูระหานวิทยา329พิมพ์
153นายธนิตย์ สุขโข19 ต.ค. 2564, 09:44นักวิเคราะห์นโยบายและแผนกลุ่มนโยบายและแผน330พิมพ์
154นางกิตติยา จันทร์น้อย22 มิ.ย. 2564, 23:23นักวิเคราะห์นโยบายและแผนกลุ่มนโยบายและแผน331พิมพ์
155นางสาวนิษรา ทัศน์ทอง9 ต.ค. 2564, 02:52นักวิเคราะห์นโยบายและแผนกลุ่มนโยบายและแผน332พิมพ์