รายการเกียรติบัตร/วุฒิบัตร

ลำดับหัวข้อเกียรติบัตร/วุฒิบัตรแสดงรายชื่อเอกสารอนุมัติID
1โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๖๕แสดงรายชื่อ-73
2ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับครู สู่ห้องเรียนแห่งความสุขแสดงรายชื่อ-72
3ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ Active Learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้ที่ยั่งยืนแสดงรายชื่อ-71
4ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการจัดการเรียนรู้ Active Learning แสดงรายชื่อ-70
5ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำคลังข้อสอบ PISAแสดงรายชื่อเอกสารอนุมัติ69
6เกียรติบัตรการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕แสดงรายชื่อ-68
7การพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู (วPA)แสดงรายชื่อ-66
8การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 เพื่อเข้าสู่วิทยะฐานะตามเกณฑ์ (วPA)แสดงรายชื่อ-65
9ประชุมคณะกรรมการคุมสอบ O-NET ปีการศึกษา 2564แสดงรายชื่อ-63
10ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นแสดงรายชื่อเอกสารอนุมัติ62
11โครงการพัฒนาการอ่านเขียนเรียนรักษ์ภาษาและห้องสมุด ๖๔ (กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน)แสดงรายชื่อเอกสารอนุมัติ46
12โครงการพัฒนาการอ่านเขียนเรียนรักษ์ภาษาและห้องสมุด ๖๔ (กิจกรรมทักษะภาษาไทย)แสดงรายชื่อเอกสารอนุมัติ45
13การประกวดแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถการอ่านการเขียนแสดงรายชื่อเอกสารอนุมัติ44
14การปฐมนิเทศครูบรรจุใหม่สู่ความเป็นมืออาชีพแสดงรายชื่อ-41
15เกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา)แสดงรายชื่อ-40
16การคัดเลือกรูปแบบนิเทศภายในสถานศึกษาที่ประสบผลสำเร็จ เป็นแบบอย่างได้แสดงรายชื่อเอกสารอนุมัติ39
17ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยแสดงรายชื่อเอกสารอนุมัติ38
18เกียรติบัตรการรายงาน ปพ.3 ออนไลน์แสดงรายชื่อ-37
19เกียรติบัตรการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔แสดงรายชื่อเอกสารอนุมัติ36
20เกียรติบัตรผู้ผ่านการประเมินผลการพัฒนาบุคคลแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ (เพิ่มเติม)แสดงรายชื่อ-35
21การอบรมเชิงปฏิบัติการการคิดคำนวณขั้นสูงสำหรับบุคลากรทางการศึกษาด้วยโปรแกรม Microsoft Excelแสดงรายชื่อเอกสารอนุมัติ32
22เกียรติบัตรผู้ผ่านการประเมินผลการพัฒนาบุคคลแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑แสดงรายชื่อ-24
23กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านฯ ปี ๖๓ (ผลการแข่งขัน พ.จ.-๓)แสดงรายชื่อ-23
24กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านฯ ปี ๖๓ (ผลการแข่งขัน พ.จ.-๒)แสดงรายชื่อ-22
25กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านฯ ปี ๖๓ (ผลการแข่งขัน พ.จ.-๑)แสดงรายชื่อ-21
26กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านฯ ปี ๖๓ (ผลการแข่งขัน ก.พ.-๓)แสดงรายชื่อ-20
27กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านฯ ปี ๖๓ (ผลการแข่งขัน ก.พ.-๒)แสดงรายชื่อ-19
28กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านฯ ปี ๖๓ (ผลการแข่งขัน ก.พ.-๑)แสดงรายชื่อ-18
29การส่งเสริมนิสัยรักการอ่านฯ ปี ๖๓ (กรรมการตัดสิน จ.พิจิตร)แสดงรายชื่อเอกสารอนุมัติ17
30การส่งเสริมนิสัยรักการอ่านฯ ปี ๖๓ (กรรมการตัดสิน จ.กำแพงเพชร) แสดงรายชื่อเอกสารอนุมัติ16
31โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๖๓ (รายการแข่งขันทักษะภาษาไทย)แสดงรายชื่อเอกสารอนุมัติ15
32การอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา (Data Management Center : DMC) ประจำปีการศึกษา 2563แสดงรายชื่อเอกสารอนุมัติ13
33โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๕๖๒แสดงรายชื่อเอกสารอนุมัติ10
34ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 (31 พ.ค. - 1 มิ.ย. 62)แสดงรายชื่อเอกสารอนุมัติ1