รายการเกียรติบัตร/วุฒิบัตร

ลำดับหัวข้อเกียรติบัตร/วุฒิบัตรแสดงรายชื่อเอกสารอนุมัติID
1โครงการพัฒนาการอ่านเขียนเรียนรักษ์ภาษาและห้องสมุด ๖๔ (กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน)แสดงรายชื่อเอกสารอนุมัติ46
2โครงการพัฒนาการอ่านเขียนเรียนรักษ์ภาษาและห้องสมุด ๖๔ (กิจกรรมทักษะภาษาไทย)แสดงรายชื่อเอกสารอนุมัติ45
3การประกวดแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถการอ่านการเขียนแสดงรายชื่อเอกสารอนุมัติ44
4การปฐมนิเทศครูบรรจุใหม่สู่ความเป็นมืออาชีพแสดงรายชื่อ-41
5เกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา)แสดงรายชื่อ-40
6การคัดเลือกรูปแบบนิเทศภายในสถานศึกษาที่ประสบผลสำเร็จ เป็นแบบอย่างได้แสดงรายชื่อเอกสารอนุมัติ39
7ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยแสดงรายชื่อเอกสารอนุมัติ38
8เกียรติบัตรการรายงาน ปพ.3 ออนไลน์แสดงรายชื่อ-37
9เกียรติบัตรการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔แสดงรายชื่อเอกสารอนุมัติ36
10เกียรติบัตรผู้ผ่านการประเมินผลการพัฒนาบุคคลแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ (เพิ่มเติม)แสดงรายชื่อ-35
11การอบรมเชิงปฏิบัติการการคิดคำนวณขั้นสูงสำหรับบุคลากรทางการศึกษาด้วยโปรแกรม Microsoft Excelแสดงรายชื่อเอกสารอนุมัติ32
12เกียรติบัตรผู้ผ่านการประเมินผลการพัฒนาบุคคลแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑แสดงรายชื่อ-24
13กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านฯ ปี ๖๓ (ผลการแข่งขัน พ.จ.-๓)แสดงรายชื่อ-23
14กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านฯ ปี ๖๓ (ผลการแข่งขัน พ.จ.-๒)แสดงรายชื่อ-22
15กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านฯ ปี ๖๓ (ผลการแข่งขัน พ.จ.-๑)แสดงรายชื่อ-21
16กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านฯ ปี ๖๓ (ผลการแข่งขัน ก.พ.-๓)แสดงรายชื่อ-20
17กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านฯ ปี ๖๓ (ผลการแข่งขัน ก.พ.-๒)แสดงรายชื่อ-19
18กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านฯ ปี ๖๓ (ผลการแข่งขัน ก.พ.-๑)แสดงรายชื่อ-18
19การส่งเสริมนิสัยรักการอ่านฯ ปี ๖๓ (กรรมการตัดสิน จ.พิจิตร)แสดงรายชื่อเอกสารอนุมัติ17
20การส่งเสริมนิสัยรักการอ่านฯ ปี ๖๓ (กรรมการตัดสิน จ.กำแพงเพชร) แสดงรายชื่อเอกสารอนุมัติ16
21โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๖๓ (รายการแข่งขันทักษะภาษาไทย)แสดงรายชื่อเอกสารอนุมัติ15
22การอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา (Data Management Center : DMC) ประจำปีการศึกษา 2563แสดงรายชื่อเอกสารอนุมัติ13
23โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๕๖๒แสดงรายชื่อเอกสารอนุมัติ10
24ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 (31 พ.ค. - 1 มิ.ย. 62)แสดงรายชื่อเอกสารอนุมัติ1