การอบรมเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมเชิงบวกสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสร้างสุขเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

ลำดับชื่อ-นามสกุลวันที่พิมพ์ตำแหน่งโรงเรียนเลขทะเบียนพิมพ์
1ว่าที่ร้อยตรีหญิงยุพเยาว์ ยะคำ 31 ม.ค. 2566, 11:3462012014-พิไกรวิทยา2327พิมพ์
2นางสาวสุทธิดา ก้อนสมบัติ 14 ธ.ค. 2565, 07:3262012009-หนองกองพิทยาคม2328พิมพ์
3นางสาวขวัญจิรา ตาแก้ว 21 ม.ค. 2566, 12:2462022001-คลองลานวิทยา2329พิมพ์
4นายสุรเดช ต้นบุตร 14 ธ.ค. 2565, 07:3362012018-ราษฎร์ปรีชาวิทยาคม2330พิมพ์
5นางเมตตา วงศ์สกุลเกียรติ 14 ธ.ค. 2565, 07:3362012007-นครไตรตรึงษ์2331พิมพ์
6นางสาวปิยะนุช แจ่มหม้อ 14 ธ.ค. 2565, 07:3362012005-คณฑีพิทยาคม2332พิมพ์
7นางวิลาวัลย์ ยศปัญญา 14 ธ.ค. 2565, 07:3362012006-นาบ่อคำวิทยาคม2333พิมพ์
8นางสาวสุกัญญา ยศวิชัย 14 ธ.ค. 2565, 07:3462012004-วัชรวิทยา2334พิมพ์
9นางสาวอาทิตยา หลับภา 14 ธ.ค. 2565, 07:3462022008-คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์2335พิมพ์
10นางวิรัต ผักใหม 14 ธ.ค. 2565, 07:3462012013-พรานกระต่ายพิทยาคม2336พิมพ์
11นางชนิดา วนสินธุ์ 10 ม.ค. 2566, 11:0862012002-วชิรปราการวิทยาคม2337พิมพ์
12นางสาวศศิมล เอี่ยมสอาด 14 ธ.ค. 2565, 07:3462012012-บ่อแก้ววิทยา2338พิมพ์
13นางสาวสุภชา กาวิละ 14 ธ.ค. 2565, 07:3562012001-กำแพงเพชรพิทยาคม2339พิมพ์
14นางสาวปภาอร    โคตระภู 14 ธ.ค. 2565, 07:3662012019-โกสัมพีวิทยา2340พิมพ์
15นางกาญจนา พันธุรักษ์ 14 ธ.ค. 2565, 07:3662022011-ทุ่งทรายวิทยา2341พิมพ์
16นาย ครรชิต กอเฮง 14 ธ.ค. 2565, 07:3662012017-มัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร2342พิมพ์
17นางไฉไล แก้วประสิทธิ์ 14 ธ.ค. 2565, 07:3762022007-สลกบาตรวิทยา2343พิมพ์
18นางกชพรรณ ทวีจะกิจ 14 ธ.ค. 2565, 07:3762012011-ไทรงามพิทยาคม2344พิมพ์
19นางสาวมัณฑนา พิมแก้ว 14 ธ.ค. 2565, 07:3762022010-วังไทรวิทยาคม2345พิมพ์
20นางสาวสุพัตรา แสนเปา  14 ธ.ค. 2565, 07:3762022003-คลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์2346พิมพ์
21นางสาวทิพากร จันทะคราม 19 ม.ค. 2566, 13:1162012003-ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา2347พิมพ์
22นางสาวรวิวรรณ พรเจริญ 14 ธ.ค. 2565, 07:3862022006-ปางมะค่าวิทยาคม2348พิมพ์
23นางสาวหทัยชนก ขำสกล 14 ธ.ค. 2565, 07:3862022006-ปางมะค่าวิทยาคม2349พิมพ์
24นางสาวฝนแก้ว กาฬภักดี 14 ธ.ค. 2565, 07:3862022004-ขาณุวิทยา2350พิมพ์
25นางสาวศิรินทรา น่วมอินทร์ 27 ม.ค. 2566, 18:5662012010-เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพง2351พิมพ์
26นางสาวจรรยารักษ์ โชติน้อย 14 ธ.ค. 2565, 07:3962012016-ลานกระบือวิทยา2352พิมพ์
27นางสาวอริสรา คำปัญญา 14 ธ.ค. 2565, 07:3962022005-โค้งไผ่วิทยา2353พิมพ์
28นางอุบลรัตน์ กมขุนทด 14 ธ.ค. 2565, 07:3962022009-วังแขมวิทยาคม2354พิมพ์

ไม่ได้เลือก