ผู้จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพและการมงานทำตามแนวคิดพหุปัญญาระดับดีเด่น

ลำดับชื่อ-นามสกุลวันที่พิมพ์ตำแหน่งโรงเรียนเลขทะเบียนพิมพ์
1นางสาวอริสรา คำปัญญา 31 ม.ค. 2566, 11:3362022005-โค้งไผ่วิทยา5637พิมพ์
2นางชญานิษฐ์ ภัสสรเจริญวงศ์ 29 ธ.ค. 2565, 14:5962022005-โค้งไผ่วิทยา5638พิมพ์
3นางสาวเกศรา ขันทองดี 14 ธ.ค. 2565, 07:1562012012-บ่อแก้ววิทยา5639พิมพ์
4นางจินตนา สุหงษา 14 ธ.ค. 2565, 07:1562012012-บ่อแก้ววิทยา5640พิมพ์
5นายยุทธศักดิ์ สังเกตุ 14 ธ.ค. 2565, 07:1562012019-โกสัมพีวิทยา5641พิมพ์
6นางสาวปภาอร โคตระภู 14 ธ.ค. 2565, 07:1662012019-โกสัมพีวิทยา5642พิมพ์
7นายธีระ ราชสุภา 14 ธ.ค. 2565, 07:1662012006-นาบ่อคำวิทยาคม5643พิมพ์
8นายประสิทธิ์ อ่ำสุพรรณ 14 ธ.ค. 2565, 07:1662012006-นาบ่อคำวิทยาคม5644พิมพ์
9นางสาวสุพัตรา แสนเปา 14 ธ.ค. 2565, 07:1662022003-คลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์5645พิมพ์
10นายอิทธิเดช น้อมนวล 14 ธ.ค. 2565, 07:1762022001-คลองลานวิทยา5646พิมพ์
11ว่าที่ร.ต.หญิงรัชภรณ์ ตัณนิติศุภวงษ์14 ธ.ค. 2565, 07:1762022001-คลองลานวิทยา5647พิมพ์
12นายอุทาน คุณยงค์ 14 ธ.ค. 2565, 07:1862022007-สลกบาตรวิทยา5648พิมพ์
13นายหิรัญ บุญสม โทรศัพท์ 14 ธ.ค. 2565, 07:1862022007-สลกบาตรวิทยา5649พิมพ์
14นางทัศนีย์ เต็กสุวรรณ 14 ธ.ค. 2565, 07:1862022004-ขาณุวิทยา5650พิมพ์
15นางสาวอรวรรณ คุณุ 15 ม.ค. 2566, 10:0462022004-ขาณุวิทยา5651พิมพ์
16นายสาโรจน์ บุญเนรมิตร 27 ม.ค. 2566, 18:5662012010-เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพง5652พิมพ์
17นางจุฑาทิพย์ คำบรรลือ 27 ม.ค. 2566, 18:5562012010-เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพง5653พิมพ์
18นางสาวสุพัทธินันทน์ จันทร์พุฒ 14 ธ.ค. 2565, 07:1962012018-ราษฎร์ปรีชาวิทยาคม5654พิมพ์
19นายธีระ ราชสุภา 14 ธ.ค. 2565, 07:1962012006-นาบ่อคำวิทยาคม5655พิมพ์
20นายประสิทธิ์ อ่ำสุพรรณ 14 ธ.ค. 2565, 07:2062012006-นาบ่อคำวิทยาคม5656พิมพ์
21นางสาวสุทธิดา ก้อนสมบัติ 14 ธ.ค. 2565, 07:2062012009-หนองกองพิทยาคม5657พิมพ์
22นายภูมิศักดิ์ คันธะชุมภู 14 ธ.ค. 2565, 07:2062012009-หนองกองพิทยาคม5658พิมพ์
23นางชนิดา วนสินธุ์ 10 ม.ค. 2566, 11:0762012002-วชิรปราการวิทยาคม5659พิมพ์
24นางวาสนา อินทะเรืองศร 14 ธ.ค. 2565, 07:2162022006-ปางมะค่าวิทยาคม5660พิมพ์
25นางสาวสุกัญญา ขวัญตา 14 ธ.ค. 2565, 07:2162022006-ปางมะค่าวิทยาคม5661พิมพ์
26นางสาวสมพร พิลาลี 14 ธ.ค. 2565, 07:2262012018-ราษฎร์ปรีชาวิทยาคม5662พิมพ์
27นางวรวีร์ มรกฎ 14 ธ.ค. 2565, 07:2262012017-มัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร5663พิมพ์
28นางสาวนิตยา สมหารวงค์ 14 ธ.ค. 2565, 07:2262012017-มัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร5664พิมพ์
29นางสาวภาสินี นภาศิริปกรณ์ 14 ธ.ค. 2565, 07:2262022010-วังไทรวิทยาคม5665พิมพ์
30นางมาลีจันทร์ ชาติสุทธิ 24 ธ.ค. 2565, 11:0062022010-วังไทรวิทยาคม5666พิมพ์
31นางสาวอริสรา คำปัญญา 14 ธ.ค. 2565, 07:2362022005-โค้งไผ่วิทยา5667พิมพ์
32นางชญานิษฐ์ ภัสสรเจริญวงศ์ 14 ธ.ค. 2565, 07:2462022005-โค้งไผ่วิทยา5668พิมพ์
33นางสาวเกศรา ขันทองดี 14 ธ.ค. 2565, 07:2462012012-บ่อแก้ววิทยา5669พิมพ์
34นางจินตนา สุหงษา 14 ธ.ค. 2565, 07:2462012012-บ่อแก้ววิทยา5670พิมพ์
35นางสาวอาทิตยา หลับภา 14 ธ.ค. 2565, 07:2562022008-คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์5671พิมพ์
36นางอำพัน รอบุญ 14 ธ.ค. 2565, 07:2562022008-คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์5672พิมพ์
37นางสาวสุภชา กาวิละ 14 ธ.ค. 2565, 07:2562012001-กำแพงเพชรพิทยาคม5673พิมพ์
38นางสาวบุศบา บูชาอินทร์ 14 ธ.ค. 2565, 07:2562012001-กำแพงเพชรพิทยาคม5674พิมพ์
39นายสถาพร คำบุญมี 14 ธ.ค. 2565, 07:2662022003-คลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์5675พิมพ์
40นางสาวสิริวรรณ เขียวสี 14 ธ.ค. 2565, 07:2662012002-วชิรปราการวิทยาคม5676พิมพ์
41ว่าที่ ร.ต.หญิงยุพเยาว์ ยะคำ 14 ธ.ค. 2565, 07:2662012014-พิไกรวิทยา5677พิมพ์
42นายไกรจักร คำบุญเรือง 14 ธ.ค. 2565, 07:2762012014-พิไกรวิทยา5678พิมพ์
43นางดวงกมล อินทรัตน์ 14 ธ.ค. 2565, 07:2762012016-ลานกระบือวิทยา5679พิมพ์
44นายเมธาพร เกิดแก่น 9 ม.ค. 2566, 22:4262012016-ลานกระบือวิทยา5680พิมพ์
45 นายศุภวัฒน์ จันทร์คำ24 ม.ค. 2566, 11:5962022013-ระหานวิทยา5681พิมพ์
46นางสาวเบญจพร มูลเจริญพร14 ธ.ค. 2565, 07:2862022013-ระหานวิทยา5682พิมพ์
47นายภัทรพล เมฆพินธุ์14 ธ.ค. 2565, 07:2862022002-สักงามวิทยา5683พิมพ์
48นางจุฬาพัฒน์ ปินตากุล14 ธ.ค. 2565, 07:2962022002-สักงามวิทยา5684พิมพ์
49นายปรีชา แหชู 14 ธ.ค. 2565, 07:2962022009-วังแขมวิทยาคม5685พิมพ์
50นางสาวปิยนุช โอสาร14 ธ.ค. 2565, 07:2962022009-วังแขมวิทยาคม5686พิมพ์
51นายณัฐกร กลิ่นมิ่ง14 ธ.ค. 2565, 07:3062022011-ทุ่งทรายวิทยา5687พิมพ์
52นางกาญจนา พันธุรักษ์14 ธ.ค. 2565, 07:3062022011-ทุ่งทรายวิทยา5688พิมพ์
53นายธีระสิทธิ์ ดิลกุล14 ธ.ค. 2565, 07:3162012015-เรืองวิทย์พิทยาคม5689พิมพ์
54นางสาวปนิธิดา พึ่งอ่อน14 ธ.ค. 2565, 07:3162012015-เรืองวิทย์พิทยาคม5690พิมพ์
55นางเมตตา วงศ์สกุลเกียรติ14 ธ.ค. 2565, 07:3162012007-นครไตรตรึงษ์5691พิมพ์
56นางสาวศิริพร ละน้อย14 ธ.ค. 2565, 07:3262012007-นครไตรตรึงษ์5692พิมพ์

ไม่ได้เลือก